Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 05.11.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(12.3) Půjčeno:37x 
BK
1. vyd.
Plzeň : Fraus, 2002
175 s. : il. ; 24 cm

objednat
ISBN 80-7238-146-6 (brož.)
Obsahuje ilustrace, úvod, klíč, anglicko-český slovník, dodatky, rejstříky
Angličtina - učebnice pro samouky
000101370
Introduction / Předmluva ...4 // Unit 1 : We are in the Czech Republic ...5 // Rozhovor: The first conversation // Lexikální a konverzační témata: Země a národnosti; Pozdravy // Mluvnice: Osobní zájmena; Přivlastňovací zájmena; Sloveso "to be"; Slovosled anglické věty; Anglická abeceda // Výslovnost: Hláska [ae] // Kulturní poznámka: Pozdravy v americké angličtině // Unit 2: I’ve got a new home ...12 // Rozhovor: Welcome // Lexikální a konverzační témata: Představování; Rodina // Mluvnice: Sloveso "to have"; Množné číslo podstatných jmen; // Počitatelnost podstatných jmen; Výrazy "some" a "any"; Hláskování // Výslovnost: Hláska [aj; Slovní přízvuk // Unit 3: How people live ...18 // Rozhovor: Jo settles in // Lexikální a konverzační témata: Typy bydlení; Příbuzenstvo; Rozloučení // Mluvnice: Vazba "there is’Tthere are"; Přivlastňovací pád; Předložky a spojení s předložkami (místo a směr) // Výslovnost: Hláska [w] // Kulturní poznámka: Bydlení v USA // Unit 4: Weekdays ...25 // Rozhovor: At a new job in Manchester // Lexikální a konverzační témata: Škola a práce; Vybavení kanceláře a pracovníci ve firmě // Mluvnice: Přítomný čas prostý; Krátká odpověď se slovesy "to be" a "to have"; Číslovky 1-12; Rod podstatných jmen; Kladný rozkazovací způsob // Výslovnost: Hláska [э:]; Slovní přízvuk // Kulturní poznámka: Školy v USA; Doprava v USA //
Unit 5: A typical day ...32 // Rozhovor: In the square // Lexikální a konverzační témata: Každodenní činnosti; Rodina manžela nebo manželky // Mluvnice: Přivlastňovací zájmena (pokračování); Sloveso "to do"; Přítomný čas prostý (otázka, zápor, krátká odpověd); Tázací dovětek se slovesem "to be"; Tvary zakončené na "-ing"; Udávání času (celé hodiny a půlhodiny) // Výslovnost: Hlásky [ö] a [0] // Kulturní poznámka: Americká domácnost // Unit 6: Relaxing ...39 // Rozhovor: At the tram stop // Lexikální a konverzační témata: Televizní pořady; Rekreační činnosti a sporty // Mluvnice: Předmětné tvary zájmen; Slovesa "like’Tgo" + tvar zakončený na "-ing"; Význam a užití sloves "to come" a "to go"; Způsobové sloveso "can"; Všeobecný podmět; Podstatné jméno v přívlastku // Výslovnost: Dvojhláska [эи] // Kulturní poznámka: Sporty ve Velké Británii a v USA // Unit 7: Eating out ...45 // Rozhovor: Talking in the restaurant // Lexikální a konverzační téma: V restauraci // Mluvnice: Tvar "would like"; Počitatelnost podstatných jmen (pokračovánO; Další užití přítomného času prostého; Význam a užití sloves "to bring" a "to take"; Stejný tvar podstatných jmen a sloves; Přehled stažených tvarů sloves "to be" a "to have" // Výslovnost: Hláska [r] // Kulturní poznámka: Restaurace ve Velké Británii a v USA //
Unit 8: Going shopping ...52 // Rozhovor: At the greengrocer’s // Lexikální a konverzační témata: Nakupování; Druhy balení, míry a váhy; Rozhovor v obchodě // Mluvnice: Užití členu neurčitého a určitého; Výrazy označující množství; Zástupné "one"/"ones"; Výrazy "too" a "either"; Další nepravidelné tvary množ. čísla podstatných jmen // Výslovnost: Dvojhláska [io]; Slovní přízvuk // Kulturní poznámka: Americká snídaně; Britské a americké míry a váhy // Unit 9: A Saturday morning ...59 // Rozhovory: Conversation in a café; In the shoe shop // Lexikální témata: Konverzace o víkendu; Dny v týdnu; Nakupování (obuv) // Mluvnice: Minulý čas prostý; Ukazovací zájmena "this’7"these" a "thaťTthosej Slovesa "look"/"taste"/"smell’7 /"sound" + přídavné jméno; Slovosled (postavení předmětu) // Výslovnost: Hláska [I] // Kulturní poznámka: Nakupování v USA // Unit 10: Life in a city ...67 // Rozhovor: Conversation on the phone // Lexikální a konverzační témata: Život ve městě a kultura; Vysvětlení cesty // Mluvnice: Přivlastňovací zájmena (dokončení; 2. stupeň přídavných jmen a srovnávání; Sloveso "can" v záporu; Tázací zájmena a příslovce; Frekvenční příslovce; Další užití přítomného času prostého // Výslovnost: Dvojhláska [еэ] // Kulturní poznámka: Vysvětlení cesty v USA //
Unit 11: A busy day ...75 // Rozhovory: Talking in the office; Talking on the telephone; Walking down the street; Talking in the post office // Lexikální a konverzační témata: Oslovování v angličtině; Telefonování a telefonní čísla; Výměna peněz; Britská měna a ceny // Mluvnice: Způsobová slovesa "would", "could", "should", "shall" a "may"; Tvoření příslovcí příponou "-ly"; // Číslovky 20-100, tisíce a miliony; Časové věty se spojkou "when"; Udávání času (opakování a rozšíření) // Výslovnost: Trojhlásky [ais] а [аиэ] // Kulturní poznámka: Telefonování v Británii a v USA; Americké peníze // Unit 12: A birthday party ...85 // Rozhovor: Talking in Markéta’s kitchen // Lexikální a konverzační témata: Základní kusy nábytku; // Přivítání hostů; Omluvy a komplimenty // Mluvnice: Přítomný čas průběhový; Neurčitá zájmena "everyone", "someone", "anyone" atd.; Přivlastňovací pád (pokračování); "So am I", "So is she"; Zápor "wouldn’t", "shouldn’t", "couldn’t" // Výslovnost: Slova začínající "wr-" a "kn-"; Slovní přízvuk // Kulturní poznámka: BBQ party // Unit 13: Tourists in town ...93 // Rozhovory: Talking in the restaurant; An Australian tourist speaks to Peter // Lexikální a konverzační témata: Barvy; Oblečení; Druhy masa; V restauraci (rozšíření); Konverzace s cizinci // Mluvnice: Rozdíl v užití přítomného času prostého a průběhového; Stažené tvary "to be" a "to have" (rozšíření); Stažené tvary záporu "didn’t", "wasn’t" a "weren’t"; Tázací dovětky (pokračování); Výrazy "another", "(some) other" atd.; Číslovky 13-19; Udávání času (předložka "to", minuty) // Výslovnost: Rozlišení hlásek [v] a [w] // Kulturní poznámka: Austrálie //
Unit 14: Planning a trip ...102 // Rozhovor: Talking in the travel agency // Lexikální a konverzační témata: Cestování; Poděkování a reakce na ně // Mluvnice: Vyjadřování budoucnosti pomocí "going to"; Způsobová slovesa "must", "may" a "might"; Frázová slovesa; Řadové číslovky; Udávání času (dokončení) // Výslovnost: Hlásky [ö] a [0j na konci slov // Kulturní poznámka: Udávání času v Británii a v USA; Americká a kanadská angličtina; Jak si pronajmout nebo zakoupit auto v USA // Unit 15: Stories ...113 // Rozhovor: Talking about notepads // Lexikální téma: Zvířata // Mluvnice: Minulý čas průběhový; Další nepravidelná slovesa; Různé významy "that"; Vyjádření míry pomocí výrazu "too"; Užití výrazů "a long way" a "far"; Homonyma // Výslovnost: Slova začínající "wa-" a "wo-" // Kulturní poznámka: Spojené království Velké Británie a Severního Irska; Politické instituce v USA; Angličtina jako mezinárodní jazyk // Unit 16: A year here ...122 // Rozhovory: A day picking cherries; In the orchard // Lexikální a konverzační témata: Počasí a roční období; Květiny; Měsíce // Mluvnice: Podmínkové věty; Budoucí čas; Užití infinitivu; Jeden zápor v anglické větě; Slovosled (opakování a rozšíření); Časové předložky; Problematika překladu // Výslovnost: Němé souhlásky; Slovní přízvuk // Revision Tests / Kontrolní testy ...132 // Revision Test One (Units 1-4) ...132 // Revision Test Two (Units 5-8) ...134 // Revision Test Three (Units 9-12) ...136 // Revision Test Four (Units 13-16) ...138 // Key/Klíč ...140 // Key to Exercises / Klíč ke cvičením ...140 // Key to Revision Tests / Klíč ke kontrolním testům ...156 // English-Czech Dictionary and Usage / // / Anglicko-český slovník s příklady užití ...159 //
Appendices / Dodatky ...171 // Full Verbs, Modals and Auxiliaries / Slovesa významová, způsobová a pomocná ...171 // Summary of Tenses / Přehled probraných slovesných časů..171 // Spelling / Pravopis ...174 // Pronunciation / Výslovnost ...174 // Indexes / Rejstříky ...175 // Vocabulary and Phrases / Slovní zásoba a fráze ...175 // Grammar / Mluvnice ...175
(OCoLC)53274520
cnb001184101

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC