Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 19.12.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(0.3) Půjčeno:1x 
BK
1. vyd.
Praha : Scientia, 1996
707 s.

objednat
ISBN 80-7183-061-5 (váz.)
Česko - ročenky statistické
000101460
OBSAH // 1. Základní ukazatele // národního hospodářství 26 // 1- 1. Dlouhodobý vývoj v letech 1960 - 1995 26 // 1- 2. Krátkodobý (čtvrtletní) vývoj v letech // 1991 - 1995 ... 42 // 2. Území a podnebí 48 // 2- 1. Poloha území České republiky... 50 // 2- 2. Maximální vzdálenosti na ploše České // republiky ... 50 // 2- 3. Rozloha území ČR podle okresů, počet // obyvatel, hustota obyvatelstva na 1 km2 a // počet obcí к 1.1.1996 ... 51 // 2- 4. Města České republiky nad 10 000 obyvatel к 1.1.1996... 53 // 2- 5. Poloha meteorologických stanic... 54 // 2- 6. Klimatické hodnoty v roce 1995 ... 55 // 2- 7. Vybraná meteorologická data z hlavních // stanic ... 56 // 2- 8. Průměrné srážky v roce 1995 ve srovnání // se srážkovým normálem v letech 1901 až // 1950 ... 59 // 2- 9. Měsíční a roční průměrné teploty půdy // v roce 1995... 59 // 2-10. Dlouhodobé průměry klimatických hodnot // za období 1961 až 1990 ... 61 // 2-11. Průměrný průtok vody v hlavních řekách // v roce 1995... 61 // 3. Životní prostředí 62 // 3- 1. Chráněná území ... 70 // 3- 2. Maloplošná chráněná území (MCHŮ) // podle krajů v roce 1995 ... 70 // 3- 3. Chráněné krajinné oblasti к 31. 12. 1995 71 // 3- 4. Změny jednotlivých druhů pozemků-kultur // (stav к 31.12.) ... 71 // 3- 5. Hmotné investice na ochranu životního // prostředí ... 72 // 3- 6. Vyfakturované práce a dodávky na jme- // novitých stavbách
к ochraně životního // prostředí podle zdrojů financování 72 // 3- 7. Hmotné investice na ochranu životního // prostředí podle krajů... 73 // 3- 8. Emise ze zdrojů znečišfování ovzduší ... 74 // 3- 9. Měrné emise základních znečišťujících // látek (REZZO 1-3)... 76 // 3-10. Emise znečišfujících látek (REZZO 1-3) // na jednoho obyvatele v roce 1994 ... 77 // 3-11. Emise ze zdrojů znečišfování ovzduší // (REZZO 4)... 77 // 3-12. Podíl jednotlivých kategorií zdrojů na // emisích celkem... 77 // 3-13. Imise ve vybraných lokalitách ... 78 // 3-14. Imise na pozadových stanicích ... 79 // 3-15. Stav přízemní vrstvy ozonu ... 79 // 3-16. Celkové množství ozonu v atmosféře 79 // 3-17. Zvláštní a nebezpečné odpady podle výše // produkce v roce 1995 ... 80 // 3-18. Produkce zvláštních a nebezpečných odpadů ve vybraných odvětvích podle Odvětvové klasifikace ekonomických činností (OKEČ)... 83 // 3-19. Zvláštní a nebezpečné odpady podle způsobu využití a zneškodnění v roce 1995 . 84 // 3-20. Příjmy a výdaje Státního fondu životního // prostředí ... 84 // 3-21. Kontaminace potravin vybranými cizorodými látkami v roce 1995 ... 85 // 3-22. Znečišfujicí látky vypouštěné do vodních // toků a havárie na vodních zdrojích ... 86 // 3-23. Vodní toky a dodávky povrchové vody ve // správě organizací spravujících vodní toky 86 // 3-24. Veřejné vodovody... 87 // 3-25. Veřejné
vodovody podle krajů v roce 1995 87 // 3-26. Veřejné kanalizace... 88 // 3-27. Veřejné kanalizace podle krajů v roce 1995 ... 88 // 4. Obyvatelstvo 89 // 4- 1. Přirozený pohyb obyvatelstva... 94 // 4- 2. Složeni obyvatelstva podle pohlaví, věku // a rodinného stavu (stav к 31. 12. 1994) .. 96 // 4- 3. Složeni obyvatelstva podle pohlavi, věku // a rodinného stavu (stav к 31.12.1995) .. 97 // 4- 4. Složení obyvatelstva podle pohlaví a jednotek 98 // věku v roce 1994 ... // 4- 5. Složení obyvatelstva podle pohlavi a jed- 100 // notek věku v roce 1995 ... // 4- 6. Složení obyvatelstva podle věkových 102 // skupin v roce 1994 ... // 4- 7. Složení obyvatelstva podle věkových 102 // skupin v roce 1995 ... // 4- 8. Snoubenci podle věku a rodinného stavu 103 // v roce 1994 ... // 4- 9. Snoubenci podle věku a rodinného stavu 103 // v roce 1995 ... // 4-Ю. Sňatky podle vzájemného věku snou- 104 // benců v roce 1994 ... // 4-11. Sňatky podle vzájemného věku snouben- 105 // ců v roce 1995 ... 106 // 4-12. První sňatky podle věku ženicha a nevěsty // 4-13. Sňatky podle vzdělání snoubenců v roce 106 // 1995 ... 107 // 4-14. Rozvody podle počtu nezletilých dětí... // 4-15. Rozvody podle věku a délky trvání man- 108 // želství v roce 1994 ... // 4-16. Rozvody podle věku a délky trvání man- 109 // želství v roce 1995 ... // 4-17. Narození podle vitality a rodinného stavu 110 // matky... 110 // 4-18. Reprodukční míry podle
věku žen ... // 4-19. Živě narozeni podle legitimity a pořadí 111 // narození ... 112 // 4-20. Potraty ... 113 // 4-21. Zemřelí kojenci podle stáří... 113 // 4-22. Zemřelí podle příčin smrti ... 115 // 4-23. Úmrtnost podle věku a pohlaví ... 116 // 4-24. Zkrácené úmrtnostní tabulky... 117 // 4-25. Vnitřní stěhování podle typu stěhování ... 118 // 4-26. Zahraniční stěhováni podle zemí... // 119 // 5. Národní účty // 5- 1. Vybrané čtvrtletní makroekonomické uka- 131 // zatele v roce 1994 ... // 5- 2. Meziroční vývoj čtvrtletních makroekonomických ukazatelů v roce 1994 ... 132 // 5- 3. Čtvrtletní odvětvová skladba hrubého // domácího produktu v roce 1994 ... 133 // 5- 4. Vybrané čtvrtletní makroekonomické // ukazatele v roce 1995 ... 134 // 5- 5. Meziroční vývoj čtvrtletních makroekono- // kých ukazatelů v roce 1995 ... 135 // 5- 6. Čtvrtletní odvětvová skladba hrubého // domácího produktu v roce 1995 ... 136 // 5- 7. Účet zboží a služeb (O) ... 137 // 5- 8. Sektorové národní účty za rok 1993 ... 138 // 5- 9. Odvětvová skladba účtů produkce a // tvorby důchodů za rok 1993 ... 148 // 6. Finance 150 // 6- 1. Výsledky hospodařeni veřejných rozpočtů 155 // 6- 2. Výsledky hospodaření státního rozpočtu 155 // 6- 3. Přehled příjmů státního rozpočtu 157 // 6- 4. Přehled výdajů státního rozpočtu podle // seskupení položek... 157 // 6- 5. Přehled výdajů státního rozpočtu
podle // ekonomického určení... 158 // 6- 6. Přehled příjmů okresních úřadů a obcí... 159 // 6- 7. Přehled výdajů okresních úřadů a obcí .. 160 // 6- 8. Závěrečné účty státních fondů v roce 1995 160 // 6- 9. Vojenské výdaje podle druhů nákladů a // směrů určení v roce 1995 ... 161 // 6-10. Finanční ukazatele ve velkých nefinančních podnicích a korporacích podle OKEČ // v roce 1995 ... 162 // 6-11. Vybrané položky aktiv a pasiv ve velkých nefinančních podnicích a korporacích // podle OKEČ... 164 // 6-12. Finanční ukazatele v malých nefinančních podnicích a korporacích podle OKEČ // v roce 1995 ... 166 // 6-13. Finanční ukazatele ve velkých nefinančních podnicích a korporacích podle // institucionálních subsektorů ... 168 // 6-14, Vybrané finanční ukazatele v investičních fondech, investičních společnostech a ostatních nebankovních peněžních institucích v roce 1995 ... 169 // 6-15. Vybrané finanční ukazatele peněžních // institucí v roce 1995 ... 170 // 6-16. Vybrané finanční ukazatele pojišťovacích institucí v roce 1995 ... 171 // 7. Měna 172 // 7- 1. Měnový přehled (stav к 31.12.) ... 182 // 7- 2. Úvěry klientům poskytované peněžními // ústavy podle odvětví a sektorů (stav // к 31. 12.)... 184 // 7- 3. Úvěry klientům poskytované peněžními // ústavy podle účelu (stav к 31.12.)... 184 // 7- 4. Průměrné úrokové sazby z korunových // úvěrů ... 184
// 7- 5. Vklady přijaté peněžními ústavy od klientů, členěné podle odvětví a sektorů(stav // к 31.12.)... 185 // 7- 6. Průměrné úrokové sazby z korunových // vkladů... 185 // 7- 7. Vklady obyvatelstva a úvěry poskytované // obyvatelstvu (stav к 31. 12.)... 186 // 7- 8. Vklady klientů u peněžních ústavů členěné podle délky uložení (stav к 31.12.) ... 186 // 7- 9. Fixing úrokových sazeb na trhu meziban-kovních depozit (měsíční průměry) v letech 1992-1995 ... 187 // 7-10. Diskontní sazba... 188 // 7-11. Lombardní sazba... 188 // 7-12. Stav oběživa... 188 // 7-13. Průměrná výše emitovaných Poukázek ČNB 189 // 7-14. Průměrná výše úrokových sazeb Poukázek ČNB ... 189 // 7-15. Průměrná výše emitovaných Poukázek FNM 189 7-16. Průměrná výše úrokových sazeb Poukázek FNM ... 190 // 7-17. Průměrná výše emitovaných Státních // pokladničních poukázek... 190 // 7-18. Průměrná výše úrokových sazeb Státních // pokladničních poukázek... 190 // 7-19. Platební bilance ve směnitelných měnách 191 // 7-20. Platební bilance ČR se SR... 192 // 7-21. Investiční pozice ve směnitelných měnách // (stav к 31.12.) ... 193 // 7-22. Investiční pozice v nesměnitelných měnách (stav к 31.12.)... 194 // 7-23. Hrubá zadluženost ve směnitelných a // nesměnitelných měnách (stav к 31. 12.) 195 // 7-24. Devizové rezervy (stav к 31. 12.) ... 195 // 7-25. Devizové kurzy hlavních měn
v roce 1995 196 // 7-26. Emise cenných papírů ... 198 // 7-27. Celkový vývoj objemu obchodů BCPP ... 199 // 7-28. Vývoj cen akciového trhu BCPP... 200 // 7-29. Oborové objemy obchodů akcií a podílových listů na BCPP... 202 // 7-30. Celkový vývoj objemu obchodů RM-Sy- // stému... 202 // 7-31. Vývoj cen akciového trhu v RM-Systému 203 // 7-32. Příliv zahraničního kapitálu formou přímých investic do ČR... 204 // 7-33. Síť bankovního sektoru - počet činných komerčních bank ... 204 // 8. Ceny 205 // 8- 1. Indexy cen výrobců a indexy spotřebitel- // ských cen (roční průměry) ... 218 // 8- 2. Indexy cen průmyslových výrobců ve vybraných skupinách Standardní klasifikace // produkce (SKP)... 221 // 8- 3. Ceny vybraných druhů zemědělských výrobků ... 223 // 8- 4. Ceny vybraných sortimentů surového dříví 223 // 8- 5. Spotřebitelské ceny vybraných druhů // zboží a služeb ... 224 // 8- 6. Indexy spotřebitelských cen zboží a služeb 227 // 8- 7. Indexy spotřebitelských cen zboží a služeb podle vybraných sociálních skupin domácností v roce 1995 (průměr roku 1994 = 100) 228 // 8- 8. Vývoj indexů spotřebitelských cen zboží // a služeb (průměr roku 1990 = 100) ... 228 // 9. Příjmy, výdaje a spotřeba obyvatelstva 229 // 9- 1. Zdroje a užití důchodů v sektoru domác- // ností ... 241 // 9- 2. Vklady a půjčky domácností u peněžních // ústavů (stav к 31.12.) ... 241 // 9- 3. Příspěvky
na sociální zabezpečení, sociální dávky a výpomoci v sektoru domácností ... 242 // 9- 4. Společenská pomoc rodinám s dětmi 242 // 9- 5. Složení souboru zpravodajských domácností podle sociálních skupin v roce 1995 243 // 9- 6. Struktura peněžních příjmů a výdajů domácností podle sociálních skupin v roce 1995... 243 // 9- 7. Složení souboru zpravodajských domácností s minimálními příjmy v roce 1995 ... 246 // 9- 8. Struktura peněžních příjmů a výdajů domácností s minimálními příjmy v roce // 1995 ... 246 // 9- 9. Struktura čistých peněžních výdajů domácnosti s různou příjmovou úrovní podle // sociálních skupin ... 248 // 9-10. Spotřeba nejdůležitějších druhů potravin // na 1 obyvatele... 249 // 9-11. Spotřeba vybraných základních druhů // průmyslového zboží na 1 obyvatele ... 250 // 9-12. Vybavenost obyvatelstva předměty dlouhodobého užívání... 250 // 10. Práce 251 // 10-1. Ekonomická aktivita obyvatel (stav к 31.12.) 258 10- 2. Pracovnici v civilním sektoru národního hospodářství podle odvětvi (průměrné // počty) ... 259 // 10- 3. Pracovnici v civilním sektoru národního // hospodářství podle odvětvi (stav к 31.12.) 260 10- 4. Pracovníci v civilním sektoru národního hospodářství podle typu hospodaření // (stav к 31. 12.) ... 261 // 10- 5. Pracovnici v civilním sektoru národního hospodářství podle odvětví a typu hospodařeni (stav к 31. 12. 1995)...
262 // 10- 6. Ženy na mateřské a další mateřské dovolené podle odvětvi (stav к 31.12.) ... 263 // 10- 7. Zaměstnanci v civilním sektoru národního hospodářství podle odvětví (průměrné // počty) ... 264 // 10- 8. Průměrná hrubá měsíční mzda zaměstnanců podle odvětví (na fyzické osoby) .. 266 // 10- 9. Neumístěni uchazeči o zaměstnání a volná pracovní místa (stav к 31.12.)... 266 // 10-10. Doplňující údaje o struktuře neumístěných // uchazečů o zaměstnání (stav к 31.12.) .. 267 // 10-11. Zaměstnanci v civilním sektoru národního hospodářství podle krajů (průměrné // počty) ... 268 // 10-12. Průměrná hrubá měsíční mzda zaměstnanců podle krajů ... 268 // 10-13. Měsíční náklady práce v roce 1994 v třídění podle odvětvi... 269 // 10-14. Pracovní sily a jejich struktura podle vzdělání, věkových skupin a krajů (prosinec 1995 až únor 1996)... 270 // 10-15. Pracující v jediném (hlavním) zaměstnáni podle klasifikace zaměstnání (KZAM), postavení v zaměstnání a délky trváni zaměstnání (prosinec 1995 až únor 1996) 273 // 10-16. Pracující v druhém (dalším) zaměstnání podle vzdělání, věkových skupin a krajů // (prosinec 1995 až únor 1996)... 274 // 10-17. Pracující v druhém (dalším) zaměstnání podle klasifikace zaměstnání (KZAM) a postaveni v zaměstnání (prosinec 1995 až únor 1996)... 275 // 10-18. Nezaměstnaní podle postavení předtím, než
začali hledat práci, způsobu hledáni zaměstnání a krajů (prosinec 1995 až únor 1996)... 276 // 10-19. Nezaměstnaní, dříve pracující, podle odvětví a klasifikace zaměstnání (prosinec // 1995 až únor 1996) ... 277 // 10-20. Obecná a specifické míry nezaměstnanosti podle krajů, vzděláni a věkových // skupin (prosinec 1995 až únor 1996) ... 278 // 10-21. Pracovní síly (zaměstnaní a nezaměstnaní) a jejich struktura podle vzděláni, věkových skupin a krajů ... 279 // 10-22. Zaměstnaní a jejich struktura podle vzdělání, věkových skupin a krajů... 280 // 10-23. Pracující podle klasifikace zaměstnáni KZAM (ISCO 88) a postavení v zaměstnání ... 281 // 10-24. Nezaměstnaní a jejich struktura podle // vzděláni, věkových skupin a krajů ... 283 // 10-25. Míra ekonomické aktivity v ČR a krajích .. 284 // 10-26. Obecná míra nezaměstnanosti (ILO) v ČR // a krajích... 285 // 11. Hmotný fixní kapitál 286 // 11-1. Hmotné investice podle sektorů a typu hospodařeni (srovnatelné ceny)... 292 // 11-2. Hmotné investice podle sektorů a typu // hospodaření (běžné ceny) ... 292 // 11-3. Hmotné investice podle odvětvové klasifikace ekonomických činností (OKEČ) // (srovnatelné ceny) ... 294 // 11-4. Hmotné investice podle odvětvové klasifikace ekonomických činností (OKEČ) // (běžné ceny)... 298 // 11-5. Rozestavěnost staveb ... 302 // 11-6. Hmotné investice podle krajů ... 303 // 11-7. Hmotné investice
- dovoz (podle sektorů) ... 303 // 11-8. Hrubá zásoba hmotného fixního kapitálu podle odvětvové klasifikace ekonomických činností (OKEČ) (běžné ceny) ... 304 // 11-9. Hrubá zásoba hmotného fixního kapitálu podle odvětvové klasifikace ekonomických // činností (OKEČ) (srovnatelné ceny) 308 // 11-10. Spotřeba hmotného fixního kapitálu podle odvětvové klasifikace ekonomických čin- // ností(OKEČ) (běžné ceny)... 312 // 11-11. Věková struktura hrubé zásoby hmotného fixního kapitálu ve vybraných odvětvích zpracovatelského průmyslu (OKEČ) 316 // 11-12. Podíl strojů, zařizeni a dopravních prostředků ve vybraných odvětvích zpracovatelského průmyslu pořízených na leasing v roce 1995 ... 318 // 12. Výzkum a vývoj 319 // 12-1. Souhrnné ukazatele výzkumné a vývojové základny (stav к 31. 12.) ... 323 // 12- 2. Struktura zaměstnanců ve výzkumné a // vývojové základně (stav к 31. 12.)... 323 // 12- 3. Nákup a prodej licenci za vybrané země // (licenční partnery)... 324 // 12- 4. Licence... 324 // 12- 5. Uzavřené licenční smlouvy na nákup li- // cenci za vybraná průmyslová odvětví 325 // 13. Zemědělství 326 // 13- 1. Hrubá zemědělská produkce... 335 // 13- 2. Indexy hrubé zemědělské produkce ... 336 // 13- 3. Bilance půdy (stav к 31. 12.) ... 337 // 13- 4. Bilance půdy podle krajů (stav к 31. 12. // 1995)... 337 // 13- 5. Osevní plochy zemědělských plodin podle // typu hospodařeni
... 337 // 13- 6. Osevní plochy zemědělských plodin // (stav к 31. 5.) ... 338 // 13- 7. Hektarové výnosy sklizně hlavních zemědělských plodin... 340 // 13- 8. Hektarové výnosy sklizně hlavních zemědělských plodin podle typu hospodařeni . 341 13- 9. Hektarové výnosy sklizně hlavních zemědělských plodin podle krajů v roce 1995 . 342 // 13-10. Sklizeň hlavních zemědělských plodin ... 342 // 13-11. Sklizeň hlavních zemědělských plodin // podle typu hospodaření... 343 // 13-12. Sklizeň hlavních zemědělských plodin // podle krajů v roce 1995 ... 344 // 13-13. Plochy vinic a sklizeň hroznů ... 344 // 13-14. Plochy chmelnic a sklizeň chmele 344 // 13-15. Sklizeň zeleniny... 345 // 13-16. Ovocné stromy a keře, sklizeň ovoce ... 345 // 13-17. Úroveň zemědělské výroby ... 346 // 13-18. Hospodářské zvířectvo... 346 // 13-19. Hospodářské zvířectvo podle krajů (stav // к 1.3. 1996)... 346 // 13-20. Hospodářské zvířectvo podle věkových // skupin... 347 // 13-21. Hospodářské zvířectvo podle typu hospodařeni (stav к 1. 3. následujícího roku)... 348 // 13-22. Včelařství ... 349 // 13-23. Intenzita chovu hospodářského zvířectva a struktura jeho stavů v dobytčích jednotkách ... 349 // 13-24. Intenzita chovu hospodářského zvířectva 349 13-25. Intenzita chovu hospodářského zvířectva podle krajů (stav к 1. 3.1996)... 350 // 13-26. Živočišná výroba... 350 // 13-27. Užitkovost hospodářského
zvířectva ... 351 // 13-28. Intenzita živočišné výroby a užitkovost hospodářského zvířectva podle krajů // v roce 1995 ... 351 // 13-29. Celkový prodej hlavních zemědělských // výrobků... 352 // 13-30. Celkový prodej hlavních zemědělských // výrobků v roce 1995 ... 352 // 13-31. Výlov ryb v rybnících a tekoucích vodách . 353 // 13-32. Spotřeba průmyslových hnojiv... 353 // 13-33. AGROCENZUS - Struktura zpravodajských jednotek (stav к 30. 9. 1995)... 354 // 13-34. AGROCENZUS - Struktura hospodařících // subjektů podle výměry zemědělské půdy 354 // 13-35. AGROCENZUS - Počet a věková struktura pracovníků v zemědělství (stav к // 30.9.1995) ... 355 // 13-36. AGROCENZUS - Sklady a skladovací // prostory ... 355 // 13-37. AGROCENZUS - Stáje a ustájovací // prostory ... 356 // 13-38. AGROCENZUS - Mechanizační prostředky v zemědělství (stav к 30. 9.1995) 356 // 14. Lesnictví 357 // 14-1. Plocha lesů podle typu podniků spravujících lesy (stav к 31. 12.) ... 362 // 14- 2. Lesní půda podle kategorii lesa (stav к // 31. 12.) ... 362 // 14- 3. Zastoupení hlavních dřevin a zalesňování 363 // 14- 4. Zalesňování celkem a podle druhů dřevin 363 // 14- 5. Bilance půdy určené к zalesňování 364 // 14- 6. Těžba dřeva podle druhů dřevin ... 364 // 14- 7. Těžba dřeva a dodávky dříví ... 365 // 14- 8. Poškození lesů imisemi... 366 // 14- 9. Vybrané ukazatele lesnictví podle krajů // v roce
1995 ... 367 // 14-10. Stav a lov zvěře... 367 // 15. Průmysl a energetika 368 // 15-1. Základní ukazatele průmyslu v roce 1995 375 // 15- 2. Vývoj produktivity práce ... 375 // 15- 3. Základní ukazatele průmyslu v roce 1995 // podle odvětvi ... 376 // 15- 4. Základní ukazatele průmyslu v roce 1995 // podle mezinárodní klasifikace (ISIC) ... 377 // 15- 5. Index průmyslové výroby podle odvětvi .. 379 15- 6. Indexy produkce a průměrného evidenčního počtu pracovníků podle odvětví // v roce 1995 ... 380 // 15- 7. Počet průmyslových podniků a počet zaměstnanců podle velikostních skupin // podniků v roce 1995 ... 382 // 15- 8. Struktura průmyslových podniků podle typu hospodaření v roce 1995 ... 384 // 15- 9. Struktura průmyslových podniků podle // právní formy v roce 1995 ... 384 // 15-10. Vybrané finanční ukazatele v průmyslu // podle odvětví v roce 1995 ... 385 // 15-11. Zaměstnanci v průmyslu a jejich průměrná hrubá měsíční mzda podle odvětví // (v organizaci a metodice roku 1995) ... 386 // 15-12. Produktivita práce 1 zaměstnance podle // odvětví... 387 // 15-13. Manuálně pracující zaměstnanci v průmyslu a jejich průměrná hrubá měsíční mzda podle odvětví (v organizaci a metodice roku 1995) ... 388 // 15-14. Výroba vybraných výrobků (v organizaci // a metodice roku 1995) ... 389 // 15-15. Celková energetická bilance ... 394 // 15-16. Bilance elektrické energie... 395 // 15-17. Energetická
náročnost vybraných výrobků 395 // 15-18. Bilance energetických procesů ... 396 // 15-19. Výroba elektřiny a ostatních energetických zdrojů... 397 // 15-20. Spotřeba kapalných paliv podle OKEČ ... 398 // 15-21. Spotřeba tuhých paliv podle OKEČ... 399 // 15-22. Spotřeba plynných paliv podle OKEČ... 400 // 15-23. Spotřeba elektrické energie podle OKEČ 401 // 16. Stavebnictví 402 // 16- 1. Stavební práce stavebních podniků ... 407 // 16- 2. Struktura stavebních prací stavebních // podniků... 407 // 16- 3. Stavební práce stavebních podniků podle // směrů výstavby ... 408 // 16- 4. Stavební práce stavebních podniků podle směrů výstavby za podniky s 25 a více // zaměstnanci ... 408 // 16- 5. Stavební podniky podle druhu podniku // a podle počtu zaměstnanců ... 409 // 16- 6. Průměrný počet zaměstnanců stavebních podniků podle druhu podniku a podle počtu zaměstnanců... 409 // 16- 7. Stavební práce stavebních podniku podle druhu podniku a podle počtu zaměstnanců ... 410 // 16- 8. Struktura stavebních podniků podle druhu podniku a podle počtu zaměstnanců v roce 1995... 410 // 16- 9. Struktura stavebních prací (S) podle // oborů... 411 // 16-10. Vývoj zakázek stavebních prací ... 412 // 16-11. Stavební práce ve stavebních podnicích // podle krajů v roce 1995 ... 413 // 16-12. Průměrný počet zaměstnanců a jejich průměrná hrubá měsíční mzda podle // krajů v roce 1995 ... 413 // 16-13. Zaměstnanci
stavebních podniků a průměrná hrubá měsíční mzda... 414 // 16-14. Byty v nových budovách podle způsobu // výstavby... 414 // 16-15. Dokončené byty získané novou výstavbou 415 // 16-16. Velikosti bytů ve státní, družstevní a // podnikové výstavbě... 415 // 16-17. Struktura bytů v dokončených rodinných domech postavených individuální výstavbou podle velikosti... 416 // 16-18. Dokončené byty získané novou výstavbou // podle krajů ... 416 // 16-19. Přehled o vydaných stavebních povoleních podle krajů... 417 // 16-20. Předpokládaná hodnota staveb, na které // byla vydaná stavební povolení podle krajů 417 // 16-21. Finanční ukazatele stavebních podniků .. 418 // 16-22. Propočty finančních ukazatelů ... 418 // 16-23. Struktura majetku a kapitálu stavebních podniků... 419 // 17. Doprava 420 // 17-1. Základní údaje o dopravní síti ... 424 // 17- 2. Výkony veřejné nákladní železniční dopravy a vybrané technickohospodářské ukazatele ... 424 // 17- 3. Nakládka zboží na železnici podle druhů // zboží ... 425 // 17- 4. Výkony osobní železniční dopravy 425 // 17- 5. Výkony veřejné silniční dopravy ... 426 // 17- 6. Tržby v dopravě... 426 // 17- 7. Vývoz železniční dopravou podle komodit // zboži ... 427 // 17- 8. Dovoz železniční dopravou podle komodit // zboží ... 428 // 17- 9. Motorová vozidla ... 430 // 17-10. Výkony nákladní říčni dopravy ... 430 // 17-11. Výkony potrubní
dopravy při přepravě // ropy ... 430 // 17-12. Výkony letecké dopravy v ČSFR/ČR 431 // 17-13. Městská doprava podle jednotlivých měst 432 // 18. Spoje 433 // 18-1. Základní údaje o spojích... 435 // 18- 2. Vybrané výkony spojů... 436 // 18- 3. Základní údaje o telefonizaci a poštách .. 436 // 19. Zahraniční obchod 437 // 19-1. Dlouhodobý vývoj zahraničního obchodu 442 // 19- 2. Vývoj dovozních a vývozních cen, směnných relací a fyzického objemu zahraničního obchodu ... 444 // 19- 3. Dovoz, vývoz a obchodní bilance podle // hlavních zemí... 445 // 19- 4. Dovoz vybraných druhů zboži ... 448 // 19- 5. Vývoz vybraných druhů zboži... 455 // 19- 6. Zahraniční obchod podle skupin zboží // SITC ... 462 // 19- 7. Zahraniční obchod s vybranými zeměmi // podle skupin zboží SITC, rev. 3 ... 465 // 20. Vnitřní obchod, cestovní ruch, // tržní služby 486 // 20- 1. Maloobchodní prodej... 493 // 20- 2. Index fyzického objemu maloobchodního // prodeje... 493 // 20- 3. Ubytovací zařízení cestovního ruchu 493 // 20- 4. Kapacity a výkony ubytovacích zařízeni // cestovního ruchu v roce 1995 ... 494 // 20- 5. Příjezdy zahraničních návštěvníků podle // států ... 494 // 20- 6. Příjezdy zahraničních návštěvníků podle // druhu dopravy... 495 // 20- 7. Zahraniční hosté v ubytovacích zařízeních // cestovního ruchu v roce 1995... 495 // 20- 8. Výjezdy občanů ČR do zahraničí ... 496 // 20- 9. Devizové
příjmy a výdaje z cestovního // ruchu ... 496 // 20-10. Průměrná měsíční tržba připadající na 1 podnik poskytující ostatní tržní služby // v roce 1995 ... 496 // 20-11. Průměrná měsíční tržba připadající na 1 zaměstnance v podnicích poskytujících ostatní tržní služby v roce 1995... 497 // 20-12. Finanční ukazatele v nefinančních podnicích poskytujících ostatní tržní služby // v roce 1995 ... 498 // 21. Privatizace a organizační struktura národního hospodářství 499 // 21- 1. Privatizační projekty na privatizované // podniky (stav к 31.12. 1995) ... 503 // 21- 2. Projekty předložené Ministerstvu pro // správu národního majetku a jeho privatizaci CR к 31. 12.1995 ... 503 // 21- 3. Privatizační projekty na privatizované // podniky (stav к 31.12. 1995) ... 504 // 21- 4. Přehled o tempu schvalovacího procesu na Ministerstvu pro správu národního majetku a jeho privatizaci ČR od počátku // privatizace ... 505 // 21- 5. Majetek schválený к privatizaci na Ministerstvu pro správu národního majetku a jeho privatizaci ČR (stav к 30. 6. 1996) 506 // 21- 6. Majetek schválený к privatizaci na Ministerstvu pro správu národního majetku a jeho privatizaci ČR podle odvětví // (Stav к 30. 6. 1996) ... 507 // 21- 7. Privatizace formou akcii na Fondu národního majetku (stav к 31.12. 1995)... 507 // 21- 8. Počet ekonomických subjektů podle vybraných právních forem v letech // 1990- 1995 ... 508
// 21- 9. Organizační struktura národního hospodářství podle vybraných právních forem // v územním členění v roce 1995 ... 509 // 21-10. Organizační struktura národního hospodářství podle vybraných právních forem a převažující činnosti v roce 1995 ... 512 // 21-11. Počet právnických osob podle převažující // činnosti v letech 1992 - 1995 ... 514 // 21-12, Počet fyzických osob podle převažující // činnosti v letech 1992 - 1995 ... 516 // 21-13. Počet právnických osob podle vybraných // právních forem v letech 1992 - 1995 ... 518 // 21-14. Počet právnických osob podle druhu // vlastnictví v letech 1992 - 1995 ... 518 // 21 -15. Počet jednotek ve vybraných druzích vlastnictví podle převažující činnosti v letech // 1994 a 1995 ... 520 // 21-16. Počet jednotek ve vybraných druzích vlastnictví v územním členěni v letech // 1993- 1995 ... 522 // 21-17. Organizační struktura národního hospodářství podle zařazení subjektů do sektorů pro systém národního účetnictví v letech // 1992- 1995 ... 526 // 21-18. Organizační struktura národního hospodářství podle zařazení subjektů do sektorů v letech 1992 - 1995 ... 527 // 21-19. Počet vybraných právnických osob podle // sektorů v roce 1995 ... 527 // 21-20. Organizační struktura národního hospodářství podle zařazení subjektů do sektorů a převažující činnosti v roce 1995 ... 528 // 21-21. Organizační struktura národního hospodářství
podle zařazení subjektů do sektorů a územního členěni v roce 1995 . 530 // 22. Školství 532 // 22- 1. Mateřské školy ... 538 // 22- 2. Mateřské školy podle krajů ve školním // roce 1995/96... 538 // 22- 3. Základní školy (základní devítileté školy) 539 // 22- 4. Základní školy podle krajů ve školním roce // 1995/96 ... 539 // 22- 5. Národnosti žáků základních škol podle // krajů ve školním roce 1995/96 ... 541 // 22- 6. Základní školy církevní a soukromé... 541 // 22- 7. Základní školy podle postupných ročníků 542 // 22- 8. Základní školy podle vyučovacího jazyka 542 // 22- 9. Gymnázia ... 543 // 22-10. Gymnázia podle krajů ve školním roce // 1995/96 (denní studium)... 543 // 22-11. 2áci gymnázií (denní studium a studium // při zaměstnáni)... 544 // 22-12. Gymnázia církevní a soukromá (denní // studium) ... 544 // 22-13. Střední odborné školy ... 545 // 22-14. Žáci středních odborných škol (denní // studium a studium při zaměstnáni) ... 545 // 22-15. Střední odborné školy podle krajů ve // školním roce 1995/96 (denní studium) ... 546 // 22-16. Absolventi středních odborných škol // (denní studium)... 546 // 22-17. Střední odborné školy podle druhů škol ve // školním roce 1995/96 ... 547 // 22-18. Střední odborné školy podle skupin oborů 548 // 22-19. Střední odborné školy církevní a soukromé (denní studium)... 549 // 22-20. Integrované školy... 550
22-21. Školy pro mládež vyžadující zvláštní péči // (speciální školy)... 551 // 22-22. Střední odborná učiliště ve školním roce // 1995/96 (denní studium)... 551 // 22-23, Střední odborná učiliště podle krajů ve // školním roce 1995/96 (denní studium) ... 552 // 22-24. Žáci středních odborných učilišf ve studijních oborech s maturitou (denní studium) 552 // 22-25. Žáci středních odborných učilišf podle skupin studijních a učebních oborů (denní // studium) ... 553 // 22-26. Střední odborná učiliště (studium při // zaměstnání)... 553 // 22-27. Vysoké školy... 554 // 22-28. Vysoké školy podle studijních směrů ve // školním roce 1995/96 ... 554 // 22-29. Vysoké školy podle skupin oborů ... 555 // 22-30. Děti, žáci a studenti podle národnosti ve // školním roce 1995/96 ... 556 // 22-31. Výdaje státního rozpočtu na školství podle // odvětví (OKEČ) v roce 1995 ... 557 // 22-32. Výdaje místních rozpočtů na školství podle odvětví (OKEČ) v roce 1995 ... 557 // 23. Kultura a sport 558 // 23- 1. Státní divadla... 562 // 23- 2. Soukromá divadla v roce 1995 ... 562 // 23- 3. Státní divadla podle krajů ... 563 // 23- 4. Státní hudební soubory ... 563 // 23- 5. Činnost jednotlivých kulturních zařízení .. 563 // 23- 6. Vstupné do kulturních zařízení... 564 // 23- 7. Finanční ukazatele za vybraná kulturní // zařízení... 564 // 23- 8. Tisk ... 565 // 23- 9. Veřejné knihovny
... 565 // 23-10. Knihovny vysokých škol ... 566 // 23-11. Státní vědecké knihovny... 566 // 23-12. Rozhlasové vysílání... 567 // 23-13. Televizní vysílání v roce 1995 ... 567 // 23-14. Členská základna a hmotný majetek nejvýznamnějších občanských sdružení // tělovýchovy a sportu v roce 1995 ... 568 // 23-15. Dotace poskytnuté ze státního rozpočtu občanským sdružením tělovýchovy a sportu na výstavbu a technickou obnovu // sportovních zařízeni v roce 1995 ... 568 // 23-16. Dotace ze státního rozpočtu na veřejně prospěšné programy pro občanská sdružení tělovýchovy a sportu ... 569 // 23-17. Rozdělení dotací pro sportovní reprezentaci ... 569 // 23-18. Medaile získané na mistrovství světa ... 570 // 23-19. Medaile získané na mistrovství Evropy ... 570 // 23-20. Žáci a trenéři sportovních tříd na základních školách, na gymnáziích a na sportovních gymnáziích ve školním roce 1995/96 571 // 23-21. Výdaje státního rozpočtu na kulturu a // sport podle odvětví (OKEČ) v roce 1995 . 572 // 23-22. Výdaje místních rozpočtů na kulturu a sport podle odvětví (OKEČ) v roce 1995 . 572 // 24. Zdravotnictví 573 // 24- 1. Státní zdravotnická zařízení (stav к 31.12.) 579 // 24- 2. Nestátní zdravotnická zařízení // (stav к 31. 12.) ... 581 // 24- 3. Lůžka v nemocnicích podle oddělení // (stav к 31. 12.) ... 582 // 24- 4. Lékaři a farmaceuti v resortu zdravotnictví // (stav к 31.
12.) ... 582 // 24- 5. Lékaři podle hlavního oboru činnosti v roce // 1995 (resort zdravotnictví; stav к 31. 12.) 583 // 24- 6. Počet ošetření (vyšetření) v zařízeních // ambulantní péče podle oborů (oddělení) 584 // 24- 7. Činnost diabetologických ordinací // (stav к 31.12.) ... 585 // 24- 8. Lázeňské léčebny v roce 1995 // (stav к 31. 12.) ... 585 // 24- 9. Pacienti v lázeňských léčebnách 585 // 24-10. Zařízení lékárenské péče (stav к 31. 12.) 586 // 24-11. Vybrané přenosné nemoci povinně hlášené 586 // 24-12. Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz 586 // 24-13. Nemocnice (lůžková část) podle krajů // v roce 1995 (stav к 31. 12.)... 587 // 24-14. Státní a nestátní odborné léčebné ústavy pro děti i dospělé podle krajů v roce 1995 // (stav к 31. 12.) ... 587 // 24-15. Výdaje na zdravotnictví v roce 1995 ... 588 // 24-16. Vybrané finanční ukazatele zdravotních pojišioven v roce 1995 ... 589 // 25. Sociální zabezpečeni 590 // 25- 1. Průměrný počet osob nemocensky pojiš- // těných ... 596 // 25- 2. Výdaje na dávky nemocenského pojištěni 596 // 25- 3. Dávky nemocenského pojištěni... 596 // 25- 4. Vyplácené důchody (stav к 31. 12.) ... 598 // 25- 5. Vyplácené dávky důchodového zabezpečeni ... 598 // 25- 6. Vyplácené důchody podle druhu zabezpečení (stav к 31.12.)... 599 // 25- 7. Průměrná měsíční výše nově přiznaných // důchodů (v roce) ... 599 // 25-
8. Průměrná měsíční výše důchodu vypláceného důchodci (stav к 31. 12.)... 599 // 25- 9. Výdaje na služby sociální péče ... 600 // 25-10. Zařízeni sociální péče (stav к 31. 12.) ... 600 // 25-11. Místa v zařízeních sociální péče... 600 // 25-12. Domovy důchodců a domovy - penziony // pro důchodce... 601 // 25-13. Pečovatelská služba... 601 // 25-14. Pracovníci zabezpečující pečovatelskou // službu... 601 // 25-15. Zařízení sociální péče podle krajů 602 // 25-16. Domovy důchodců podle krajů... 602 // 25-17. Výdaje na dávky nemocenského pojištění podle krajů ... 602 // 26. Soudnictví, kriminalita, nehody 603 // 26- 1. Pohyb agendy u okresních a krajských // soudů ... 609 // 26- 2. Výsledky trestních řízeni u soudů a pravomocně uložené tresty... 611 // 26- 3. Trestné činy a přečiny odsouzených // soudy ... 612 // 26- 4. Trestné činy a přečiny u mladistvých // odsouzených soudy... 612 // 26- 5. Rozhodnutí ve věcech občanskoprávních 613 // 26- 6. Trestná činnost podle krajů v členění podle počtu stíhaných známých pachatelů a způsobu vyřízeni věci v přípravném // řízení... 616 // 26- 7. Počet osob ve výkonu vazby a trestu odnětí svobody ... 617 // 26- 8. Počet obviněných podle délky a druhu // vazby (stav к 31.12.)... 617 // 26- 9. Složení obviněných podle pohlaví (stav к // 31.12.) 618 // 26-10. Počet obviněných a odsouzených podle // státní příslušnosti
к 31. 12. 1995 ... 618 // 26-11. Odsouzeni, kteří nastoupili do výkonu // trestu odnětí svobody ... 619 // 26-12. Odsouzeni podle jednotlivých typů věznic // к 31. 12. 1995 ... 619 // 26-13. Počet odsouzených podle věkových skupin (stav к 31.12.)... 619 // 26-14. Počet odsouzených podle délky uloženého trestu (stav к 31. 12.) ... 620 // 26-15. Počet odsouzených podle vzděláni (stav к // 31.12.) 620 // 26-16. Výsledky v odborném vzdělávání odsouzených a průměrná měsíční mzda odsouzených ... 621 // 26-17. Využíváni právních institutů u odsouzených ... 621 // 26-18. Mimořádné události... 622 // 26-19. Dopravní nehody při provozu na silnicích // (ulicích) ... 622 // 26-20. Události s účastí jednotek požární ochrany 623 // 26-21. Události s účasti jednotek požární ochrany // v roce 1995 ... 623 // 26-22. Události se zásahem jednotek požární // ochrany podle krajů v roce 1995 ... 624 // 26-23. Požáry... 624 // 26-24. Požáry podle krajů v roce 1995 ... 625 // 26-25. Počet požárů v členění podle odvětví // vzniku ... 625 // 26-26. Počet požárů v roce 1995 v členěni podle // odvětví vzniku ... 626 // 26-27. Počet požárů v roce 1995 v členění podle příčiny a činnosti při vzniku... 627 // 27. Mezinárodní přehledy 628 // 27- 1. Rozloha územi, počet obyvatel a hustota // obyvatelstva ... 631 // 27- 2. Ukazatele životního prostředí v roce 1994 641 // 27- 3. Přirozený pohyb
obyvatelstva... 642 // 27- 4. Střední délka života a struktura úmrtnosti // podle příčin ... 644 // 27- 5. Kojenecká úmrtnost a úhrnná plodnost .. 645 // 27- 6. Ekonomicky činné obyvatelstvo... 646 // 27- 7. Míra nezaměstnanosti ... 647 // 27- 8. Hrubý domácí produkt ... 648 // 27- 9. Hrubý domácí produkt v přepočtu na 1 // obyvatele ... 649 // 27-10. Peníze (M1)... 650 // 27-11. Platební bilance (běžný účet) ... 651 // 27-12. Mezinárodni rezervy (bez zlata)... 652 // 27-13. Zahraniční zadluženost vybraných států 653 27-14. Kurz dolaru v jednotkách národních měn // (střední kurzy)... 654 // 27-15. Index spotřebitelských cen ... 655 // 27-16. Index vývozních cen hotových výrobků ... 656 // 27-17. Index dovozních cen paliv... 656 // 27-18. Index průměrných cen ve vývozu a dovozu 657 // 27-19. Spotřeba vybraných druhů potravin na // 1 obyvatele... 658 // 27-20. Bytová výstavba... 659 // 27-21. Vývoj zemědělské produkce (průměr let // 1979 až 1981 = 100)... 660 // 27-22. Rostlinná výroba... 662 // 27-23. Chov hospodářského zvířectva... 664 // 27-24. Výroba masa ... 665 // 27-25. Struktura výroby masa podle druhů v roce // 1994 ... 666 // 27-26. Výroba mléka ... 667 // 27-27. Spotřeba průmyslových hnojiv podle // druhů v roce 1993/1994 ... 668 // 27-28. Index celkové průmyslové výroby ... 669 // 27-29. Index těžebního a zpracovatelského průmyslu ... 670 // 27-30. Spotřeba prvotních energetických
zdrojů // a její struktura... 671 // 27-31. Vývoz a dovoz prvotních energetických // zdrojů ... 672 // 27-32. Těžba uhlí... 673 // 27-33. Těžba surové ropy a zemního plynu 674 // 27-34. Výroba surového cukru ... 675 // 27-35. Výroba kyseliny sírové a výroba cementu 676 // 27-36. Výroba surové oceli ... 677 // 27-37. Výroba elektřiny a kapacita instalovaného výkonu v elektrárnách podle typu elektráren ... 678 // 27-38. Zahraniční obchod ... 679 // 27-39. Mezinárodni cestovní ruch ... 681 // 28. Volby 682 // 28- 1. Počty voličů, účast ve volbách a ode- // vzdané platné hlasy... 686 // 28- 2, Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny 686 // 28- 3. Výsledky politických stran zastoupených v Poslanecké sněmovně podle volebních krajů... 687 // Věcný rejstřík // 688

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC