Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 09.01.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1.3) Půjčeno:5x 
BK
1. vyd.
Praha : Vysoká škola ekonomická, 1994
229 s. : tab., grafy ; 30 cm

objednat
ISBN 80-7079-328-7 (brož.)
Dotisk v roce 1995
Obsahuje bibliografii
Určeno pro studenty všech fakult Vysoké školy ekonomické Praha
000101896
Rekat.
OBSAH // ÚVOD...7 // 1 ANALÝZA ZÁVISLOSTÍ... 9 // 1.1 Elementárni popis závislosti kvantitativních znaků...9 // 1.2 Analýza rozptylu, poměr determinace...15 // 1.3 Kontingenční tabulky...20 // 1.4 Regresní analýza...31 // 1.5 Korelační analýza...105 // 1.6 Pořadová korelace...121 // 2 ČASOVÉ ŘADY... 127 // 2.1 Základní pojmy... 127 // 2.2 Dekompozice časových řad... 134 // 2.2.1 Popis trendu - analytické vyrovnávání...134 // 2.2.2 Klouzavé průměry...163 // 2.2.3 Popis sezónní složky...172 // 2.2.4 Analýza reziduí v časových řadách...193 // 2.2.5 Expímenciální vyrovnávání...197 // 3 INDEXY A DIFERENCE...207 // 3.1 Individuální indexy jednoduché...208 // 3.2 Individuální indexy složené...208 // 3.3 Souhrnné indexy...209 // 3.4 Analýza indexů a rozdílů...211 // SEZNAM PŘÍKLADŮ // Elementární popis // 1.1 Korelační tabulka, podmíněné rozdělení četností...10 // 1.2 Bodový diagram, podmíněné průměry a rozptyly...11 // Analýza rozptylu, poměr determinace // 1.2 Poměr determinace...16 // 1.3 Poměr determinace...18 // Kontingenční tabulky // 1.4 x2‘test...23 // 1.5 Postup při malých četnostech...25 // 1.6 Čtyřpolní tabulka...28 // 1.7 Čtyřpolní tabulka - malý výběr...29 // Regresní analýza // 1.8 Regresní přímka...37 // a/ odhad parametrů...38 // ? koeficient determinace...40 // ?/ intervaly spolehlivosti pro regresní parametry...41 // áJ interval spolehlivosti pro podmíněnou
střední hodnotu a pro individuální // předpověď...43 // e/t-testy, F-test...45 // 1.9 Regresní logaritmická funkce...47 // a/ odhad parametrů...48 // b/ index determinace...50 // ?/ intervaly spolehlivosti pro regresní parametry...51 // áJ interval spolehlivosti pro podmíněnou střední hodnotu a pro individuální // předpověď...51 // e/t-testy, F-test... 53 // 1.10 Mocninná regresní funkce...54 // a/ odhad parametrů...55 // ? koeficient determinace...58 // ?/ intervaly spolehlivosti pro regresní parametry...58 // d/ interval spolehlivosti pro podmíněnou střední hodnotu a pro individuální // předpověď... 59 // e/ t-testy, F-test...61 // 1.11 Exponenciální regresní funkce...62 // a/ odhad parametrů...63 // ? koeficient determinace... 65 // ?/ intervaly spolehlivosti pro regresní parametry...66 // • d/ interval spolehlivosti pro individuální předpověď...66 // 1.12 Regresní přímka pro tříděná data...68 // a/ odhad parametrů...68 // ? poměr determinace, koeficient determinace...69 // ?/ posouzení vhodnosti volby modelu...71 // 1.13 Porovnání dvou regresních modelů, analýza reziduí...73 // 76 .77 80 81 // ,82 .83 .84 .88 .88 .91 .93 .96 // .97 .99 .99 102 102 // Korelační analýza // 1.19 Sdružené regresní přímky, interval spolehlivosti pro korelační koeficient, test // významnosti korelačního koeficientu...109 // 1.20 Korelační koeficienty (párové, dílčí, vícenásobné)...112 // 1.21 Hledání nejlepší
podmnožiny vysvětlujících proměnných v regresním modelu, // metoda stepwise...117 // Pořadová korelace // 1.22 Spearmanův koeficient korelace... 122 // 1.23 Spearmanův koeficient korelace...125 // 1.14 Regresní parabola... // a/ odhad parametrů... // b/ index determinace... // ?/ intervaly spolehlivosti pro regresní parametry... // ) individuální // předpovčcí... // e/ t-testy, F-test... // 1.15 Porovnání regresní paraboly a přímky, sekvenční F-test, analýza reziduí... // 1.16 // a/ regresní přímka... // b/ dvě vysvětlující proměnné... // ?/ sekvenční F-test, t - testy... // d/ intervaly spolehlivosti pro regresní parametry... // e/ Interval spolehlivosti pro podmíněnou střední hodnotu a pro individuální předpověcf... // 1.17 Lineární regresní ftmkce s dvěma vysvětlujícími proměnnými... // a/ odhad parametrů... // b/ t-testy... // 1.18 Umělá proměnná v regresním modelu... // Základní charakteristiky časových řad // 2.1 Očištění časové řady na kalendářní dny...128 // 2.2 Aritmetický průměr hodnot intervalové časové řady...129 // 2.3 Prostý chronologický průměr...129 // 2.4 Vážený chronologický průměr...130 // 2.5 Klouzavé úhrny...130 // 2.6 Diference, koeficienty růstu... 131 // Popis trendu // 2.7 Lineární trend...138 // 2.8 Kvadratický trend...142 // 2.9 Exponenciální trend...145 // 2.10 Modifikovaný exponenciální trend...150 // 2.11 Logistický trend...153 // 2.12 Gompertzova
křivka...157 // 2.13 Porovnání různých způsobů odhadu parametrů exponenciálního trendu... 159 // 2.14 Výběr vhodného modelu trendu...160 // Klouzavé průměry // 2.15 Vyrovnání časové řady prostými klouzavými průměry...165 // 2.16 Vyrovnání časové řady prostými klouzavými průměry...167 // 2.17 Vyrovnání časové řady váženými klouzavými průměry...168 // 2.18 Vyrovnání časové řady se sezónní složkou klouzavými průměry...169 // Popis sezónní složky // 2.19 Odhad sezónních faktorů metodou nejmenších čtverců // a/ model konstantní sezónnosti se schodovitým trendem...176 // ? model s ročním lineárním trendem...178 // ?/ model s lineárním trendem...181 // 2.20 Test existence sezónní složky...183 // 2.21 Odhad sezónních faktorů pomocí klouzavých průměrů, očištění časové řady od // sezónní složky - aditivní model...183 // 2.22 Odhad sezónních faktorů pomocí klouzavých průměrů, očištění časové řady od // sezónní složky - multiplikativní model...188 // 2.23 Popis sezónní složky - aditivní model s proporcionální sezónností...192 // Analýza reziduí // 2.24 Znaménkový test...195 // 2.25 Test založený na bodech zvratu...195 // 2.26 Durbin-Watsonův test autokorelace...196 // Exponenciální vyrovnávání // 2.27 Jednoduché exponenciální vyrovnávání...199 // 2.28 Dvojité exponenciální vyrovnávání...202 // Indexy a diference // 3.1 Individuální j ednoduché
indexy...215 // 3.2 Individuální j ednoduché indexy...:...215 // 3.3 Individuální j ednoduché indexy...216 // 3.4 Bazické a řetězové indexy...216 // 3.5 Individuální složené indexy, rozklad indexu a rozdílu průměrného intenzitního // ukazatele...217 // 3.6 Individuální složené indexy, rozklad indexu a rozdílu průměrného intenzitního // ukazatele, rozklad souhrnného hodnotového indexu...219 // 3.7 Souhrnné cenové indexy, souhrnné objemové indexy, rozklad souhrnného // hodnotového indexu...225
(OCoLC)39580100
cnb000085931

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC