Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 13.07.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(6) Půjčeno:6x 
BK
1. vyd.
Olomouc ; Praha : Univerzita Palackého : Euroslavica, 2006
273 s.

objednat
ISBN 80-244-0889-9 (Univerzita Palackého)
ISBN 80-85494-71-X (Euroslavica)
Učebnice
Text ve staroslověnštině
Obsahuje tabulky
Bibliografie na s. 252-273
Staroslověnština - učebnice vysokošk.
000102197
Obsah // Předmluva ...9 // SLOVANSKÉ JAZYKY // I. Praslovanština a její místo mezi jazyky světa...11-70 // 1. Příbuznost slovanských jazyků ... 11 // 2. Jazykové společenství indoevropské a jeho vnitrní diferenciace. // Problematika balto-slovanská a slovanská glotogeneze...19 // 3. Praslovanština...28 // A. Obecná charakteristika ...28 // B. Základní hláskové procesy v praslovanském // období...30 // a) Výchozí stav (protobaltské období)...30 // b) Vydělení praslovanského fonologického systému // z protobaltského areálu (vyhranění baltské a slovanské větve) ... 31 // c) Raně praslovanský fenologický systém ...31 // d) Základní hybné tendence hláskového vývoje // v praslovanském období...33 // Změny související s tendencí ? progresivní sonoritě // slabik (se „zákonem otevřených slabik“) ...33 // Změny související s tendencí ? palatalizaci hlásek...36 // e) Vývoj prozodických prostředků...38 // Kvantita (délka) ...38 // Přízvuk...40 // Slabičná intonace...41 // C. Charakteristika praslovanského morfologického // systému... 43 // D. Charakteristika praslovanské syntaktické soustavy...45 // E. Charakteristika praslovanské slovní zásoby...52 // F. Nářeční štěpení praslovanštiny ...58 // II. Od praslovanštiny ? současným slovanským jazykům...71-86 // 1. Vnější charakteristika slovanských jazyků ...71 // 2. Charakteristika vnitřní (foneticko-fonologická, // gramatická a lexikální)...72
// 3. Klasifikace slovanských jazyků (z hlediska geneticky-areálového, // typologického a sociolingvistického)...86 // (5) // Obsah // STAROSLOVĚNŠTINA // I. Kulturněhistorický úvod...87-112 // 1. Vznik nejstaršího slovanského spisovného jazyka...87 // 2. Staroslověnská literární tvorba od 9. do 11. století...91 // 3. Vznik slovanského písma a jeho vývoj...94 // 4. Původ staroslověnštiny, její nejstarší vývojové etapy // a lokální diferenciace; nejstarší památky staroslověnského // jazyka a jeho charakteristické rysy ...97 // II. Grafika, fonetika, fonologie...113-138 // 1. Repertoár staroslověnských grafémů a jejich // fonetická platnost. Původ staroslověnských hlásek ...113 // 2. Repertoár staroslověnských fonémů // a jeho celková charakteristika...126 // Hlaholská a cyrilská abeceda (tabulka)...132 // 3. Hláskové alternace...134 // III. Morfologie ...139-195 // 1. Flexe jmen...139 // A. Úvodní poznámky...139 // B. Podstatná jména...140 // C. Zájmena ...152 // D. Adjektiva ...158 // Pozitiv...158 // Komparativ ...162 // E. Číslovky...165 // F. Funkce a význam skloňovaných tvarů jmen...169 // 2. Flexe sloves...173 // A. Úvodní poznámky...173 // B. Přehled slovesných tříd a časování // indikativu prézentu...174 // C. Imperativ ...181 // D. Imperfektum...182 // E. Aorist ...184 // F. Jmenné tvary slovesné ...188 // a) Infinitiv...188 // b) Supinum ...190 // d) Participia...190 // (6) // Obsah
IV. Syntax ... 197-231 // 1. Celková charakteristika syntaxe staroslověnštiny ...197 // 2. Věta jednoduchá...199 // A. Typy vět podie postoje k sdělované skutečnosti...199 // a) Modalita postojová ...199 // b) Modalita voluntativní ...201 // c) Modalita jistotní... 205 // d) Zápor... 207 // B. Typy vět podle slovnědruhové povahy predikátu...208 // C. Typy vět podie členitosti a podle vyjádření činitele...211 // D. Typy vět podie citového zabarvení...212 // E. Útvary polovětné. Aktualizace v mluvnické stavbě věty...213 // F. Slovosled ...215 // 3. Souvětí...223 // A. Souvětí souřadné (parataktické) ...224 // B. Souvětí podřadné (hypotaktické)...225 // V. Lexikologie... 233-247 // 1. Celková charakteristika staroslověnské slovní zásoby...233 // 2. Vliv cizích jazyků na slovní zásobu staroslověnštiny ...242 // 3. Změny v slovní zásobě v souvislosti s vývojem textů...245 // Seznam zkratek a značek ...248 // Literatura předmětu ...•...251 // (7)

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC