Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 14.05.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

Rétorika v Evropské kultuře (@@20120924-07:12:20@@) -- 
0 (hodnocen0 x )
(17.4) Půjčeno:87x 
BK
1. vyd.
Brno : Masarykova univerzita, 1996
261 s.

objednat
ISBN 80-210-1304-4 (brož.)
Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Řada tělovýchovná ; [vol.] 27
Sborník prací Pedagogické fakulty MU v Brně - svazek 133
Čeština obecná - sborníky referátů
Čeština spisovná - sborníky referátů
000102647
Obsah // Předmluva...5 // Dopis vedoucího Kanceláře prezidenta republiky...6 // Dopis předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR...7 // Úvod...9 // Seznam účastníků konference... 11 // Obecná a spisovná čeština: Poměr, funkce a metodologie (František Čermák)... 14 // Teorie spisovného jazyka Pražského lingvistického kroužku: pro i proti (František Daneš).. 19 // Kritéria kodifikace (Zdeněk Hlavsa)...28 // Spisovná čeština jako formální varieta národního jazyka (Jan Chloupek)...33 // Kritérium systémovosti při kodifikaci spisovné normy (Milan Jelínek)...36 // Komunikační úspěšnost a spisovnost v různých typech řečových vztahů (Jan Kořenský)..43 // Jazyková správnost a jazyková kultura v paradigmatu současné vědy (Jiří Kraus)...48 // Uživatel spisovného jazyka a hyperkorektnost (Petr Sgall)...53 // Čeština devadesátých let dvacátého století (Oldřich Uličný)...59 // Variantnost jazykových prostředků a její význam pro adekvátnost vyjádření // (Dana Davidová)...64 // Názory studentů Pedagogické fakulty MU na spisovnost (Helena Knesclová)...68 // Normy a spisovnost (lva Nebeská)...72 // Spisovnost - reflexe jazykové speciei (Simeon Romporti)...75 // Spisovnost a přirozenost v jazyce (Zdenka Rusínová)...79 // Spisovnost a nespisovnost očima tazatelů v jazykové poradně (Ivana Svobodová)...83 // Numeralizace substantiv z hlediska dichotomie spisovnosti (Milena Šipková)...86 // ? otázce
spisovnosti jazyka izolovaného(Antonín Vašek)...88 // Pojem mluvnost v připravených spisovných komunikátech (Jaroslav Bartošek)...93 // Cizí jazyky a naše pravopisná reflexe(MiIoš Dokulil)...98 // Kodifikace výslovnosti a jazyková praxe (Marie Krčmová)... 103 // Variabilita standardu výslovnosti a její meze (Zdena Pálková)... 106 // Prožívání češtiny v reakci na “princip sdílené rozdílnosti v Evropě” // (Jitka Dršatová, Alena Louženská)... 110 // Čeština v oblasti náboženského života (Naděžda Kvítková)... 113 // Dopisy čtenářů jako zdroj nového lexika (Olga Martineová)... 117 // Co ve slovníku nenajdete (Věra Sehmiedtová)... 121 // Spisovnost a nespisovnost v lexikální rovině jazyka (František Uher)... 125 // ? pojetí výstavby odborného projevu a jeho terminologické složky (Milan Žemlička).. 130 // Nářeční prvky v současné komunikaci (Jarmila Bachmannová)... 134 // Nespisovné prvky v mluvě střední generace jižních Čech (Marie Janečková)... 139 // Nářeční slovní zásoba a status spisovnosti (Stanislava Kloferová)... 142 // Problematika spisovnosti a nespisovnosti v městské mluvě (Josef Kolařík)... 145 // Příjmení ve Slezsku vzniklá z nespisovných útvarů českého národního jazyka // (Naděžda Bayerová)... 148 // Vlastní jména a spisovnost (Miloslava Knappová)... 150 // O expresivitě hypokoristik a o jejím zaznamenávání (Svatopluk Pastyřík)... 154 // Noremnost vlastních
jmen (Rudolf Šrámek)... 157 // Spisovnost a nespisovnost v současné literární komunikaci // (El-Balshi Mohammed, Egypt)... 160 // Jazyk komentářů Jiřího Lesehtiny (Bohumila Junková)... 163 // Mluvenostní stylizace a využití nespisovných výrazů v některých prozaických dílech současné české literaturv (Ivana Kolářová)... 166 // 260 // Charakterizační funkce spisovného jazyka v umeleckých textech (Karel Komárek)... // Dilema spisovnosti v literatuře (Věra Linhartová)... // “Tajnej a otevřenej jazyk” (Petr Mareš)... // ? výstavbě a stylu próz Alexandry Berkové (Ivan Němec)... // Obecná čeština v české poezii (Jiří Rambousek)... // Spisovnost a nespisovnost literární řeči vypravěče (František Štícha)... // Spisovnost a nespisovnost v současné rozhlasové a televizní publicistice // , (Světla Čmejrková)... // Mluvenost, nespisovnost a psaný text (v publicistice) (Jana Hoffmannová)... // Nespisovnost na stránkách denního tisku (Eva Minářová)... // Nespisovnost v rozhlasovém vysílání (Olga Míillerová)... // Poznámky ? vhodnosti/nevhodnosti v psané publicistice (Hana Srpová)... // Výrazy obecně české jako problém překladových slovníků (Josef Anderš)... // Teorie a praxe překladu (Ivan Dorovský)... // Nespisovné prvky v překladu z arabštiny do češtiny (Elbltagi Khalid, Egypt)... // Škola a spisovná čeština (Radoslava Brabcová)... // Spisovnost z hlediska školy (Marie Čechová)...
// Spisovnost a nespisovnost jako literárně didaktický problém (Dagmar Dorovská)... // Slovotvorná správnost a spisovnost z hlediska školy (Přemysl Hauser)... // Spisovnost a nespisovnost ve škole (Eva Hôflerová)... // Vulgarismy a naši žáci (Karla Ondrášková)... // Nespisovná čeština u středoškoláků (na diskotékách) v regionu Uherskohradišťská 1995 // (Bohumír Riedl)... // Mluvená “spisovnost” ve škole (Jana Svobodová)... // Postoje budoucích učitelů ke spisovné češtině ve výuce na základní a střední škole // (Ludmila Zimová)... // Problematika spisovnosti a nespisovnosti z hlediska češtiny jako cizího jazyka // (Hana Adam, Berlín)... // Spisovnost a nespisovnost ve výuce češtiny jako cizího jazyka // (Hana Hrdličková, Milan Hrdlička)... // 169 // 172 // 176 // 179 // 183 // 188 // 191 // 195 // 201 // 204 // 208 // 212 // 215 // 218 // 220 // 223 // 227 // 231 // 234 // 237 // 240 // 246 // 250 // 254 // 256 // 261

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC