Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 11.03.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(0.3) Půjčeno:9x 
BK
1. vyd.
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1986
350 s.

objednat
Učebnice pro vysoké školy
Obsahuje bibliografie a rejstřík
Chemie - didaktika - učebnice vysokošk.
000102744
Úvodem 12 // Úvod do speciální didaktiky chemie (E. Fachmann) 13 // 1 Didaktika obecné chemie (J. Čipera a L. Smik) 15 // 1.1 Pojetí výuky obecné chemie, její výchovně vzdělávací funkce a struktura 16 // 1.2 Didaktický systém učiva a jeho rozvržení do úrovně ZŠ a SŠ 19 // 1.2.1 Struktura učiva obecné chemie na ZŠ a SŠ 19 // 1.2.2 Přehled učiva obecné chemie na ZŠ a SŠ 20 // 1.3 Pomůckové zabezpečení výuky 20 // 1.3.1 Zabezpečení chemických pokusů 20 // 1.3.2 Další pomůckové zabezpečení 22 // 1.3.2.1 Předmětové pomůcky 22 // 1.3.2.2 Obrazové pomůcky 32 // 1.4 Hmota, chemická látka, atom 32 // 1.4.1 Význam, výchovně vzdělávací cíle 33 // 1.4.2 Hmota, látka, prvek 34 // 1.4.2.1 Látka, chemická látka 34 // 1.4.2.2 Klasifikace a skupenství chemických látek 35 // 1.4.2.3 Směsi, roztoky 37 // 1.4.2.4 Hmotnost, energie, látkové množství 44 // 1.4.3 Atom, jeho složení a struktura 45 // 1.4.3.1 Koncepce osvojování učiva 45 // 1.4.3.2 Částice atomu 46 // 1.4.3.3 Modelování složení a struktury atomu 48 // 1.4.4 Struktura elektronového obalu, elektronová konfigurace atomu 52 // 1.4.4.1 Elektron, orbital 52 // 1.4.4.2 Kvantová čísla 53 // 1.4.4.3 Elektronová stavba atomů prvků 54 // 1.4.4.4 Excitovaný stav atomu 56 // 1.4.4.5 Závislost energie a velikosti orbitalu na protonovém čísle 57 // 1.5 Chemická vazba 58 // 1.5.1 Význam, výchovně vzdělávací cíle 59 // 1.5.2 Vznik chemické vazby 60 // 1.5.3 Kovalentní vazba 62 // 1.5.3.1 Vazba delta 62 // 1.5.3.2 Vazba pí 63 // 1.5.3.3 Vaznost 64 // 1.5.3.4 Prostorové uspořádání atomů v molekule // 1.5.4 Koordinačně kovalentní vazba // 1.5.5 Polarita chemické vazby // 1.5.6 Vazba iontová // 1.5.7 Vazba v kovech // 1.5.8 Slabé vazebné interakce // 1.5.8.1 Vodíková vazba // 1.5.8.2 Van der Waalsovy síly //
1.5.9 Chemická vazba podle teorie molekulových orbitalu // 1.6 Chemický děj // 1.6.1 Význam, výchovně vzdělávací cíle // 1.6.2 Chemické reakce // 1.6.2.1 Zákon zachování hmotnosti a energie // 1.6.2.2 Klasifikace chemických reakcí // 1.6.2.3 Rozdílné redoxní vlastnosti chloru a jodu // 1.6.3 Energetika chemických reakcí // 1.6.3.1 Exotermické a endotermické reakce // 1.6.3.2 První termochemický zákon // 1.6.3.3 Druhý termochemický zákon // 1.6.3.4 Mezipředmětové vztahy v tomto učivu (s fyzikou) // 1.6.4 Kinetika chemických reakcí // 1.6.4.1 Reakční rychlost // 1.6.4.2 Vliv faktorů na rychlost chemické reakce // 1.6.4.3 Srážková teorie a teorie přechodového stavu // 1.6.5 Chemické rovnováhy // 1.6.5.1 Uvedení učiva o chemické rovnováze // 1.6.5.2 Činitelé ovlivňující chemickou rovnováhu // 1.6.5.3 Procvičování učiva o chemických rovnováhách // 1.7 Chemické vzorce a názvy, rovnice chemických reakcí, výpočtové úlohy v chemii 92 // 1.7.1 Význam, výchovně vzdělávací cíle // 1.7.2 Výpočtové úlohy v chemii a mezipředmětové vztahy s matematikou a fyzikou 93 // 1.7.2.1 Návaznost úloh na výuku matematiky 93 // 1.7.2.2 Návaznost úloh na výuku fyziky 94 // 1.7.2.3 Chemická specifika výpočtových úloh a jejich návaznost na výuku matematiky a fyziky 95 // 1.7.3. Algoritmus řešení výpočtových úloh v chemii, respektující specifika učiva chemie 96 // 1.8 Využití v zájmové činnosti no // Otázky a úkoly // Seznam citované literatury (k 1. oddílu učebnice) // 2 Didaktika anorganické chemie (E. Fachmann) // 2.1 Pojetí výuky anorganické chemie, její výchovně vzdělávací funkce a struktura // 2.2 Didaktický systém učiva a jeho rozvržení do úrovně ZŠ a SŠ // 2.3 Pomůckové zabezpečení výuky // 2.3.1 Forma tabulky periodické soustavy prvků //
2.3.2 Obsah tabulky periodické soustavy prvků // 2.3.3 Koncepce tabulky PSP jako učební pomůcky // 2.4 Periodický zákon a periodická soustava prvků // 2.4.1 Význam, výchovně vzdělávací cíle // 2.4.2 Uvedení PZ a PSP // 2.4.2.1 Historické uvedení PZ a PSP // 2.4.2.2 Experimentální uvedení PZ a PSP // 2.4.2.3 Strukturální uvedení PZ a PSP // 2.4.3 Periodičnost atomových a látkových vlastností prvků // 2.4.3.1 Periodičnost atomových a iontových poloměrů // 2.4.3.2 Periodičnost ionizačních energií (a elektronových afinit) // 2.4.3.3 Periodičnost elektronegativit (a jejich důsledků) // 2.4.3.4 Periodičnost nejvyšších oxidačních čísel prvků // 2.4.3.5 Periodičnost krystalových struktur prvků (a jejich důsledků) // 2.5 Chemie prvků jednotlivých skupin a period periodické soustavy // 2.5.1 Význam, výchovně vzdělávací cíle // 2.5.2 Vzduch, kyslík, vodík // 2.5.2.1 Pokusy na přípravu kyslíku // 2.5.2.2 Pokusy na přípravu vodíku // 2.5.2.3 Porovnání chemie kyslíku a vodíku // 2.5.3 Skupiny PSP a redoxní vlastnosti látek // 2.5.3.1 Základ výkladu periodičnosti redoxních vlastností prvků // 2.5.3.2 Redoxní děje a chemie halogenů a chalkogenů // 2.5.3.3 Redoxní děje a chemie nepřechodných prvků I. a II. skupiny // 2.5.3.4 Redoxní děje a periody prvků // 2.5.4 Periody PSP a acidobazické vlastnosti látek // 2.5.4.1 Zásadité a kyselé oxidy nepřechodných prvků // 2.5.4.2 Acidobazická povaha oxidů prvků podle jejich částečného náboje na kyslíku // 2.5.4.3 Sloučeniny typu M-O-H prvků 3. periody // 2.5.4.4 Zákonitosti změn vlastností prvků třetí a vyšších period // 2.5.4.5 Acidobazické děje a skupiny prvků // 2.5.5 Přechodné prvky periodické soustavy // 2.5.5.1 Redoxní reakce přechodných prvků // 2.5.5.2 Acidobazická povaha oxidů přechodných prvků //
2.5.5.3 Koordinační sloučeniny a komplexotvorné reakce přechodných prvků // 2.5.5.4 Prvky vnitřně přechodné // 2.6 Periodický zákon jako sjednocující činitel poznání // 2.6.1 Význam, výchovně vzdělávací cíle // 2.6.2 Zpracování vybraných témat // 2.6.2.1 Didaktické zvláštnosti učiva chemie prvků 2. periody // 2.6.2.2 Didaktické zvláštnosti učiva chemie nepřechodných prvků středních skupin PSP // 2.6.2.3 Didaktické zvláštnosti zpřehledňování učiva a prognózování na podkladě periodického zákona // 2.7 Využití v zájmové činnosti // 177 // 7 // 2.7.1 Fakultativní formy výuky chemie 177 // 2.7.2 Zájmový chemický kroužek 17? // 2.7.2.1 Z historie objevu PZ-PSP // 2.1.22 Zhotovování názorných tabulí a sbírek PSP 178 // 2.7.2.3 Experimentální ověřování některých vztahů v PSP 180 // 2.7.3 Chemická besídka 18? // Otázky a úkoly // Seznam citované literatury (ke 2. oddílu učebnice) 183 // 3 Didaktika organické chemie a biochemie (J. Hellberg a K. Kolář) 185 // 3.1 Pojetí výuky organické chemie a biochemie, její výchovně vzdělávací funkce a struktura 185 // 3.2 Didaktický systém učiva a jeho rozvržení do úrovně ZŠ a SŠ 187 // 3.3 Pomůckové zabezpečení výuky 189 // 3.4 Uhlovodíky (a obecná organická chemie) 189 // 3.4.1 Význam, výchovně vzdělávací cíle 189 // 3.4.2 Motivace výuky // 3.4.3 Chemická vazba v organických sloučeninách a reaktivita sloučenin 191 // 3.4.3.1 Vznik kovalentní vazby // 3.4.3.2 Vysvětlení čtyřvaznosti atomu uhlíku 192 // 3.4.3.3 Izomerie v organické chemii // 3.4.3.4 Klasifikace reakcí v organické chemii I97 // 3.4.3.5 Reaktivita organických sloučenin, substituční efekt 198 // 3.4.4 Alkany 200 // 3.4.5 Alkeny, alkiny 202 // 3.4.6 Arény 205 // 3.4.7 Náměty úloh k procvičování struktury a vlastností uhlovodíků 208 //
3.5 Deriváty uhlovodíků 209 // 3.5.1 Význam, výchovně vzdělávací cíle 209 // 3.5.2 Halogenderiváty 210 // 3.5.2.1 Motivace výuky 210 // 3.5.2.2 Výklad nového učiva 211 // 3.5.3 Dusíkaté deriváty 215 // 3.5.3.1 Motivace výuky 215 // 3.5.3.2 Nitrosloučeniny 215 // 3.5.3.3 Aminy 217 // 3.5.3.4 Diazoniové soli, azosloučeniny 219 // 3.5.3.5 Procvičování učiva o dusíkatých derivátech 220 // 3.5.4 Kyslíkaté deriváty 221 // 3.5.4.1 Motivace výuky 221 // 3.5.4.2 Alkoholy, fenoly, ethery 222 // 3.5.4.3 Aldehydy, ketony 227 // 3.5.4.4 Karboxylové kyseliny, jejich funkční a substituční deriváty 230 // 3.6 Makromolekulární látky 233 // 3.6.1 Význam, výchovně vzdělávací cíle 233 // 3.6.2 Motivace výuky 234 // 3.6.3 Metodika výkladu 234 // 3.7 Přírodní látky 236 // 3.7.1 Význam, výchovně vzdělávací cíle 236 // 3.7.2 Motivace výuky 236 // 3.7.3 Sacharidy 237 // 3.7.4 Lipidy 240 // 3.7.5 Alkaloidy, isoprenoidy 241 // 3.7.6 Bílkoviny 243 // 3.7.7 Nukleové kyseliny 246 // 3.8 Metabolismus přírodních látek 246 // 3.8.1 Význam, výchovně vzdělávací cíle 246 // 3.8.2 Motivace výuky 246 // 3.8.3 Metabolismy vybraných přírodních látek 247 // Otázky a úkoly . 251 // Seznam citované literatury (ke 3. oddílu učebnice) 253 // 4 Didaktika analytické chemie (M. Šimek) 257 // 4.1 Pojetí výuky analytické chemie, její výchovně vzdělávací funkce a struktura 257 // 4.2 Didaktický systém učiva a jeho rozvržení do úrovně ZŠ a SŠ 258 // 4.3 Pomůckové zabezpečení výuky 259 // 4.4 Kvalitativní a kvantitativní analýza anorganických látek 260 // 4.4.1 Význam, výchovně vzdělávací cíle 260 // 4.4.2 Zpracování vybraných témat kvalitativní analýzy 261 // 4.4.2.1 Chemické reakce v kvalitativní analýze 261 // 4.4.2.2 Postup kvalitativní analýzy 263 // 4.4.2.3 Skupinové reakce 265 //
4.4.2.4 Praktické příklady kvalitativní analýzy 267 // 4.4.3 Zpracování vybraných témat kvantitativní analýzy 268 // 4.4.3.1 Vážková analýza 268 // 4.4.3.2 Odměrná analýza 269 // 4.4.3.3 Neutralizační analýza 270 // 4.4.3.4 Výpočty v odměrné analýze 275 // 4.5 Další významné součásti analytické chemie 276 // 4.5.1 Význam, výchovně vzdělávací cíle 276 // 4.5.2 Zpracování vybraných témat o základech separačních metod 277 // 4.5.2.1 Podstata separačního procesu a rozdělení metod 277 // 4.5.2.2 Adsorpční chromatografie 278 // 4.5.3 Zpracování vybraných témat o základech analytických instrumentálních metod 281 // 4.5.3.1 Kolorimetrie a spektrofotometrie 281 // 4.5.3.2 Elektroanalytické metody 285 // 4.5.4 Zpracování vybraných témat o organické analýze 287 // 4.5.4.1 Význam organické analýzy 287 // 4.5.4.2 Kvalitativní elementární analýza 287 // 4.5.4.3 Kvantitativní elementární analýza 288 // 4.5.5 Zpracování vybraných témat o určování složení organických látek 289 // 4.5.5.1 Určení souhrnného vzorce 289 // 4.5.5.2 Identifikace a určování konstituce organických sloučenin 290 // 4.6 Využití v zájmové činnosti 293 // Otázky a úkoly 295 // Seznam citované literatury (ke 4. oddílu učebnice) 295 // 5 Didaktika základů chemických výrob a výchovy k péči o životní prostředí (J. Neiser a J. Pancisyn) 297 // 5.1 Pojetí výuky tématu Základy chemických výrob a péče o životní prostředí // 5.2 Didaktický systém učiva a jeho rozvržení do úrovně ZŠ a SŠ // 5.2.1 Učivo o základech chemických výrob // 5.2.2 Učivo týkající se výchovy k péči o životní prostředí // 5.3 Pomůckové zabezpečení výuky // 5.3.1 Ukázky surovin, meziproduktů a výrobků // 5.3.2 Obrazy, schémata // 5.3.3 Modely průmyslových výrob //
5.3.4 Technologické filmy, diafilmy a smyčky // 5.3.5 Další moderní typy pomůcek // 5.4 Základy chemických výrob // 5.4.1 Význam, výchovně vzdělávací cíle // 5.4.2 Didaktika výrob anorganických látek // 5.4.2.1 Zkapalňování vzduchu, výroba kyslíku a dusíku // 5.4.Z2 Výroba hydroxidu sodného a chloru // 5.4.2.3 Výroba kyseliny sírové kontaktním způsobem // 5.4.2.4 Výroba kyseliny dusičné // 5.4.2.5 Výroba hliníku z bauxitu // 5.4.3 Didaktika výrob organických látek // 5.4.3.1 Primární zpracování ropy // 5.4.3.2 Výroba polyvinylchloridu — PVC // 5.4.3.3 Výroba cukru // 5.4.4 Principy chemických výrob // 5.4.4.1 Princip optimálního využití surovin // 5.4.4.2 Princip optimálního využití energie // 5.4.4.3 Princip optimálního využití zařízení a organizace výroby // 5.4.4.4 Princip technologického optima // 5.5 Výchova k péči o životní prostředí 331 // 5.5.1 Význam, výchovně vzdělávací cíle 332 // 5.5.2 Možnosti výchovy k péči o životní prostředí při výuce 333 // 5.6 Využití v zájmové činnosti 333 // Otázky a úkoly 337 // Seznam citované literatury (k 5. oddílu učebnice) 338 // Rejstřík
cnb000015323

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC