Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(7) Půjčeno:7x 
BK
Vyd. 1.
Velehrad : Refugium Velehrad-Roma, 2002
614 s.

objednat
ISBN 80-86045-84-6 (váz.)
Obsahuje rejstříky
Bibliografie na s. 449-564
Pravoslaví - spiritualita křesťanská - pojednání
Spiritualita křesťanská - pravoslaví - pojednání
000102753
Úvodní poznámka k soubornému dílu Tomáše Špidlíka SJ 5 // Úvod 9 // Spirituální teologie, 9 // I. Prameny 15 // 1. Společné prameny 15 // Písmo svaté, 15; Církevní tradice, 17; Vstup křesťanství do tradic různých národů, 19; Prostředí židovsko-křesťanské, 21; Helénismus, 22; Postoj Otců k filosofii, 22; Heterodoxní autoři, 24 // 2. Duchovní literatura jednotlivých církví 25 // Řekové a Byzantine, 25; Koptové, 29; Habešané (Etiopové), 30; Syřané, 31; Arméni, 32; Gruzínci, 33; Slované, 34 // 3. Proudy východní spirituality 35 // Kritéria rozlišení, 35; Spiritualita primitivní, prvotní, „praktická“, 37; Spiritualita intelektuální a zrození mystiky, 38; Duchovní zkušenost - spiritualita srdce, 39; Kosmická spiritualita, úcta obrazů, 40; Hnutí cenobitů, spiritualita církevní, 41; Názvy, kterými se duchovní nauka označuje, 43 // II. Život v Bohu 45 // 1. V Duchu svatém 45 // Duchovní, 45; Osobní přebývání Ducha, 47; ,Jeden duch s Pánem", 48; „Duše naší duše“, 49; Účinky Ducha svatého // v duši, v těle, ve světle, 50; Křesťanský život je postupné „zduchovňování", 52 // 2. Skrze Ježíše Krista // 53 // Křesťanský život je kristologický, 53; Kristovy tituly, 54; Sjednocující dílo Kristovo, 55; Pobožnost ke Kristu, 58; Kult Ježíšova lidství, 59; Následování Krista, 61; Následování svatých, 63 // Problém Boha v antickém řeckém myšlení, 64; Bůh v křesťanském zjevení: Otec, 66; „Nadjednota“ v Trojici, 67; Zbožštění, 70; Obdobné výrazy, 72 // Důležitost tohoto tématu, 77; Téma obrazu v Bibli a v řecké filosofii, 78; Člověk je „obraz Boží“; nejsvětější Trojice, // 79; „Podle" Božího obrazu, 80; Rozlišení mezi obrazem a podobenstvím, 82; Pokrok z obrazu k podobenství, 83; Místo Božího obrazu, 84;
Celý člověk nebo duše nebo jenom „duch" je obraz Boží?, 85; Obraz a zlo, 87 // 2. Přirozený život 88 // Přirozený zákon, 88; Různý význam slova „přirozenost" na Východě a na Západě, 90; Šťastný život, 92; Život věčný, 93; Spása duše, 95; Vyloučení těla ze spásy?, 96; Námitka z „duchovního egoismu", 97 // 3. Pokrok v duchovním životě 98 // Nutnost pokroku, 98; Jména stupňů, 99; Praktike, physike, theologike, 102; Význam stupňů v duchovním životě, 103 // 4. Vědomí milosti 105 // Přímá zkušenost Ducha svatého?, 105; Křesťanská oposice proti messalianismu, 106; Duchovní city- „znamení oživené duše", 106; Nepřímá zkušenost, skrze znamení, 108; Nejprůkaznější znamení Ducha: láska, která se projevuje mučednictvím, 111; „Pravý gnostik", 113 // 3. K Otci // 64 // III. Nový Život // 77 // 1. K obrazu a podobenství Božímu // IV. Křesťanská antropologie 117 // 1. Poznání sebe 117 // Morální hledisko tohoto poznání, 117; Pokora, 119; Psychologický rozměr poznání sebe, 122; Člověk vnitřní-vnější, 123; Tělo - duše - duch, 124; Různé způsoby užívání trichotomie, 125 // 2. Duch a duše 128 // Žít podle ducha, 128; Duchovní smysly, 129; Svědomí, 130; Přirozenost duše, 131; Božský původ duše, její duchovnost, 132; Nesmrtelnost duše, 134; Pojem svobody u Řeků, // 135; Křesťanská svoboda, 136; Svoboda „strukturální“ a svoboda volby: eleutheria a proairesis, 138; Ke spasení „stačí chtít“, 140; Části a schopnosti duše, 142 // 3. Srdce 143 // Důležitost tohoto pojmu pro východní spiritualitu, 143; Styčný bod mezi člověkem a Bohem, 145; Srdce - princip jednoty člověka, 146; City srdce, 148; Střežení srdce, 149 // 4. Tělo 150 // Tělo v antice a v Bibli, 150; Tělo u Otců a duchovních spisovatelů, 151; Reakce proti dualismu, 152;
Tělo a duše -jejich tajemné spojení, 154; Aforismy o těle, 155; Pohlaví, 157; Nemoci, 158; Smrt, 160 // V. Duchovní kosmologie 163 // 1. Svět a Boží prozřetelnost 163 // Problém světa v antice, 163; Svět v Bibli, 165; Svět je dobrý a krásný, je stvořen pro člověka, 167; Jednota světa zbož štěného, 169; Boží prozřetelnost nebo osud?, 170; Boží oikonomia, 172; Definice a cíl prozřetelnosti, rozlišení, 173 Osobní prozřetelnost a zákon světa, 175; V rukách Boží prozřetelnosti, 177 // 2. Boží prozřetelnost a zlo 178 // Problém zla, 178; Vyvrácení nesprávných názorů o původu zla, 179; Proairesis, svobodná volba - příčina zla, 180; // 609 // Boží prozřetelnost v neštěstí, 181; Užitečnost utrpení pro hříšníky, 182; Utrpení spravedlivých, 183; Utrpení přetvářející v Krista, 184; Boží paideia, výchova, 185; „Nikdo nám nemůže uškodit, leda my sami sobě“ (Jan Zlatoústý), 186 // 3. Kosmické povolání člověka 187 // Poslání člověka ve světě, 187; Očištění světa a jeho postupné zbožštění, 189; Dějiny světa, 189; Až starý svět pomine (Zj 21,4), 191; Apokatastase nebo pojetí vývoje?, 192 // VI. Duchovní sociologie 195 // 1. Všeobecnost křesťanské lásky 195 // Člověk - bytost společenská, 195; Spojení lásky k Bohu a lásky k bližnímu, 196; Všeobecný princip: všeobecnost, věčnost, stejnost lásky, 197; Potíže při uplatňování: řád lásky, 198; Mnohost národů, 199; Křesťanský kosmopolitismus, 200; Ruský mesianismus, 202 // 2. Jednota v těle Kristově 203 // Církev, 203; Nebeská církev, 205; Kult Matky Boží, 206; Mnišská bratrstva, 207; Chvály společného života, 208; Přátelství, 210; Rodina, 211; Společnost státní, 212 // 3. Konkrétní úkoly člověka ve společnosti 214 // Princip negativní a pozitivní, 214; Příklad křesťanského života, 215; Bratrské napomínání - služba lásky, 216;
Služba slova, 217; Almužna, 219; Povinnost pracovat, 220; Praxe lásky v klášterech, 222; Apoštolát mnichů, 223; Výchova mládeže, 224 // VII. Negativní praxe 227 // 1. Praxis 227 // Duchovní život - dílo Boží, 227; Výraz praxis, 228; Askese, 230; Zapírání a odříkání, 232; Svléci starého člověka, 233; Umrtvení, 234; Zdrženlivost, 235 // 2. Očista od hříchu 236 // Očista, 236; Stav hříchu, 237; Plná odpovědnost za hřích, 238; Hřích jako neznalost, 240; Přestoupení přikázání, Boží // 610 // urážka, 242; Rozlišení hříchů, 243; Následky hříchu, 244; Sociální a kosmický dosah hříchu, 245 // 3. Pokání 246 // Povzbuzování k pokání, 246; Podstatné prvky pokání, 248; Svátostné odpuštění, 250; Epitimie, skutky pokání, 252 // 4. Penthos 254 // Stálé pokání, 254; Motivy zkroušenosti, 256; Důsledky smutku a prostředky, jak jej dosáhnout, 258 // VIII. ÚTĚK ZE SVĚTA A ZŘEKNUTÍ SE TĚLA 261 // 1. Křesťan není z tohoto světa 261 // Útěk ze světa v řecké antice, 261; Útěk ze světa v křesťanské literatuře, 262; Různé pohledy na povinnost útěku ze světa, 263; Chudoba, 266; Dvojí spiritualita?, 269 // 2. Život o samotě 270 // Útěk ze světa vnitřní a vnější, 270; Útěk ze světa u hesychastů, 271; Chvály poustevnického života, 272; Různé formy poustevnického života, 273 // 3. Útěk ze světa v cenobitismu 275 // Společný život, ale v odloučení od světa, 275; Pohostinství, 276; Příbuzní, 276; Mlčení, 277; Zákaz smíchu, 278; Útěk před rozpory, jednomyslnost, 279 // 4. Zřeknutí se těla 280 // Zdrženlivost ve smyslu širokém a užším, 280; Základy ctnosti zdrženlivosti v textech sv. Pavla, 281; Čistota, 282; Manželství, 283; Panictví, 285; Vdovství a druhé manželství, 287; Ochrana čistoty, 288; Varovat se styku s ženami a s chlapci bez vousů, 289; Tělesné umrtvování, 290; Půst, 291 //
IX.Duchovní boj 295 // 1. Boj proti démonům 295 // Viditelný a neviditelný boj, 295; Nutnost boje, 296; Zlý duch, 298; Moc démonů, 299; Exorcismus, 302 // 611 // 2. Logismoi // 303 // Boj proti zlým myšlenkám, 303; Výraz logismos, 304; Definice logismu, 305; „Vášnivá“ myšlenka, 306; Původ zlých myšlenek, 307; Stupně pronikání špatné myšlenky do srdce, 308 // 3. Stráž srdce 310 // „Vyloučení myšlenek“, 310; Jak bojovat proti nepřátelským, špatným myšlenkám, 312; Rozeznávání duchů, 313; Rozeznávání duchů jako Boží dar, duchovní umění a plod zkušenosti, 314; „Psychologická“ pravidla podle způsobů jednání duchů, 315; Vyjevování myšlenek, 317; Zpytování svědomí, 318 . // 4. Osm zlých myšlenek 319 // Teorie osmi špatných myšlenek základních neboli generických, 319; Seřazení logismů a pořadí u latinských spisovatelů, 321; Poživačnost, 322; Nemravnost, 323; Lakomství, 324; Smutek, 325; Hněv, 326; Acedia - skleslost, únava, omrzelost, 328; Marná sláva, 329; Pýcha, 330; Kořen všech logismoi: philautia, 332; Vlastní vůle, 333 // X. OČIŠTĚNÍ OD VÁŠNÍ 337 // 1. „Nemoci duše“ 337 // Filosofické teorie o vášních, 337; U křesťanských východních autorů, 338; Vášně, citlivost, lidská porušenost, 340; Přetvoření vášní, 341 // 2. Apatheia 342 // Biblická horlivost, 342; Ideál filosofů; stav klidu a míru, 343; Křesťanské uzpůsobení ideálu apatie, 344; Apatie Boží, 345; Vlastnost vzkříšeného těla, 345; Evagrius: apatie připodobňuje člověka k andělům, 347; Messaliáni, 347; Apatie neznamená necitelnost, nemožnost trpět, 348; Apatie neznamená, že nepřicházejí logismoi, 349; Apatie je vnitřní síla schopná vzdorovat vášním, 349; Apatie a láska, 350; Apatie a gnose, 350; Apatie a bezhříšnost, 351; Známky apatie, 352; Odsouzení apatie od západními autory, 353 //
XI. Pozitivní praxe // 357 // 1. Boží vůle 357 // Poslušnost Boží vůli, 357: Poslušnost duchovnímu otci, 358; Poslušnost hierarchická, 360; Poslušnost osobě nebo psanému zákonu?, 360; Poslušnost Božím přikázáním, 362; Příkazy a rady, spiritualita křesťanská a mnišská, 364 // 2. Cesta ctnosti 365 // Ctnostný život, 365; Výroky o ctnostech, 367; Ctnost je jediné dobro, neřest je jediné zlo, ostatní je indiferentní., 367; Ctnost je správný střed mezi dvěma extrémy, 367; Ctnost se pěstuje pro ctnost samu (Virtus sibi ipsi praemium), 368; Ctnost - podobnost s Bohem, účast na Kristu, 369; Těžkost a snadnost ctnostného života, 369; Jednota ctností, 370; Rozdělení ctností, 372; Genealogie ctností, 375 // 3. Láska 376 // Dokonalost v lásce, 376; Tři námitky, 377; Řecké termíny, 379; „Láska“ v řecké filosofii, shrnutí ve třech bodech, 379; Křesťanské učení, 380; Eros a agape, amor concupiscentiae a amor benevolentiae, 380; „První přikázání", 382;Je láska k Bohu eros nebo agape?, 383 // XII. Modlitba 387 // 1. Podstata modlitby 387 // Důležitost modlitby, 387; Ke komu se modlitba obrací?, 388; Definice modlitby, 389; Prosba za to, co nám prospívá, 390; Pozvednutí ducha k Bohu, 392 // 2. Stupně a druhy modlitby 394 // Stupně modlitby, 394; Liturgická modlitba, 396; Ikony, 397; Symbol chrámu, 398 // 3. Stálá modlitba 399 // „Bez přestání se modlete“ (1 Sol 5,17), 399; Střelné modlitby ,402; Modlitba ježíšova, 402; Tři stupně Ježíšovy modlitby, 403; „Psycho-fyzická", „vědecká" metoda, 405; Ruský poutník, 406; Poznámky k .Ježíšově modlitbě“, 407 // 613 // XIII. Kontemplace 411 // 1. Podstata kontemplace 411 // Definice a termíny, 411; Theoria a gnosis, 412; „Kontemplativní Východ“, 413; Nepochopitelnost Boha, 414 // 2. Předmět kontemplace 416 //
Není to „povrch“ věcí, 416; Není to filosofický „logos“, 417; Theoteles logos - Boží smysl věcí, 417 // 3. Orgán, kterým kontemplujeme 419 // Smysly jsou začátek, 419; Mysl (nous) - božská schopnost, 420; Mysl zbožštěná a očištěná, 422; Praxe vede k teorii, 423; // Bez lásky není poznání, 425; Pokrok od víry ke gnosi, 426 // 4. Pokrok v kontemplaci 427 // Stupně, 427; Přirozená kontemplace, 428; Kontemplace věcí neviditelných, 429; Kontemplace Prozřetelnosti a soudu, 430; Theologia, 430; Extase, 432 // 5. Účinky kontemplace 435 // Neustálá vzpomínka na Boha, 435; Přetvoření a svatost, 436; Sláva Boží, 437 // ZÁVĚR 441 // Ideál zbožštění, 441; Trinitární charakter, 442; Kontemplace, 442; Antropologický ráz, 442; Smysl pro Církev, 443; Kosmický ráz, 443; Duchovnost mnišská, 444; Sklon k poustevnictví, 444; Katanyktický ráz, 444; Ráz asketický, 444; Duch svobody, 445; Spiritualita srdce, 445; Ráz eschatologický, 446 // BIBLIOGRAFIE 449 // Rejstřík jmenný 565 // Rejstřík věcný 599
(OCoLC)53268062
cnb001186955

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC