Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 15.01.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
1 (hodnocen3 x )
(19.6) Půjčeno:98x 
BK
EB
2., přeprac. a dopl. vyd.
Praha : Grada, 2007
396 s. : il. ; 24 cm
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 

objednat
ISBN 978-80-247-1315-1 (brož.)
ISBN 978-80-247-6997-4 (online ; pdf)
Psyché
Obsahuje ilustrace, nákresy, tabulky
Bibliografie na s. [383]-390, rejstřík
Studentům lékařských fakult a postgraduálního studia psychoterapie, psychopatologie a lékařské psychologie
Popsáno podle tištěné verze
Psychoterapie - učebnice vysokošk.
000102866
AUTORSKÝ KOLEKTIV 11 // ÚVODNÍ POZNÁMKA 13 // DÍL L // OBECNÁ ČÁST // 1. POJETÍ ÚZKOSTI A STRACHU V PSYCHOLOGII 19 (Jan Vymetal) // 1.1 Vymezení pojmů 19 // 1.1.1 Etymologické uvedení 19 // 1.1.2 Historický pohled 20 // 1.1.3 Vymezení úzkosti a strachu 21 // 1.2 Úzkost a strach v psychologii 24 // 1.2.1 Experimentální přístup 24 // 1.2.2 Vztahový přístup 28 // 1.2.3 Faktorověanalytický přístup 32 // 1.3 Integrativní pojetí úzkosti a strachu v psychologii 34 // 1.3.1 Výkladová rovnice lidského chování 34 // 1.3.2 Dynamika dějů vyvolávajících u člověka aktuální úzkost a strach 36 // 1.3.3 Porozumění úzkosti a strachu 38 // Souhrn 39 // 2. ONTOGENEZE ÚZKOSTI A STRACHU 41 (Vladimír Vavrda) // 2.1 K povaze vývoje úzkosti 41 // 2.1.1 Úvodem 41 // 2.1.2 Dva zdroje úzkosti 42 // 2.1.3 Vývoj jako zdroj úzkosti 42 // 2.1.4 Význam matky a prostředí ve vývoji úzkosti 43 // 2.1.5 Obecný vývoj úzkosti 44 // 2.2 Vývoj úzkostných prožitků a mechanismů jejich zvládání v dětském věku 45 // 2.2.1 Vývoj úzkosti a mechanismů jejího zvládání v raném věku 45 // 2.2.2 Úzkosti v předškolním a školním věku 51 // 2.3 Úzkosti v období dospívání a dospělosti 55 // 2.3.1 Úzkosti v dospívání 55 // 2.3.2 Úzkosti v období dospělosti 57 // 2.3.3 Úzkosti v období involuce 60 // Souhrn 62 // 3. ÚZKOSTNÉ PORUCHY V KLINICKÉ PRAXI 65 (Jana Kocourková) // 3.1 Normální a patologická úzkost 65 // 3.2 Psychologické a biologické pozadí úzkosti 66 // 3.3 Úzkostné poruchy 68 // 3.3.1 Fobické úzkostné poruchy (F40) 68 // 3.3.2 Jiné úzkostné poruchy (F41) 71 // 3.4. Další neurotické poruchy s výraznou úzkostnou symptomatikou 73 // 3.4.1 Obsedantně-kompulzivní porucha (F42) 73 // 3.4.2 Reakce na závažný stres a poruchy přizpůsobení (F43) 74 // 3.5 Úzkostnost jako osobnostní charakteristika 76 //
3.5.1 Anankastická porucha osobnosti (F60.5) 77 // 3.5.2 Anxiózní (vyhýbavá) porucha osobnosti (F60.6) 78 // 3.5.3 Závislá porucha osobnosti (F60.7) 78 // 3.6 Úzkost ve vztahu k ostatním poruchám 79 // 3.7 Specifické úzkostné poruchy v dětském věku 80 // 3.7.1 Separaění úzkostná porucha v dětství (F93.0) 80 // 3.7.2 Fobická úzkostná porucha v dětství (F93.1) 81 // 3.7.3 Sociální úzkostná porucha v dětství (F93.2) 82 // Souhrn 82 // DÍL II. // PSYCHOTERAPIE ÚZKOSTI A STRACHU Z POHLEDU JEDNOTLIVÝCH SMĚRŮ A PŘÍSTUPŮ // 4. BEHAVIORÁLNÍ PŘÍSTUPY 85 (Katarina Durecová) // 4.1 Léěba úzkosti a strachu v behaviorálních terapiích 85 // 4.1.1 Pojetí úzkosti a strachu v behaviorálních terapiích 85 // 4.1.2 Modely strachu a úzkosti vycházející z teorie uěení 86 // 4.1.3 Modely úzkosti a strachu vycházející z kognitivně-behaviorálních přístupů 100 // Souhrn 115 // 5. ROGERSOVSKÝ PŘÍSTUP 117 (Jan Vymětal) // 5.1 Charakteristika rogersovské psychoterapie 117 // 5.2 Vznik úzkosti a strachu 118 // 5.3 Vlastní léěba 121 // 5.3.1 Indikace 121 // 5.3.2 Akceptace - bezvýhradné přijetí pacienta 123 // 5.3.3 Empatie - porozumění vcítěním 123 // 5.3.4 Autenticita - opravdovost, ryzost osobnosti 124 // 5.3.5 Sebeexplorace a explikace 126 // 5.3.6 Psychoterapeutický proces 127 // 5.4 Kombinace s jinými postupy 131 // Souhrn 132 // 6. PSYCHOTERAPIE ÚZKOSTI A STRACHU Z HLEDISKA PSYCHOANALYTICKÉ PSYCHOTERAPIE 133 (Vladimír Vavrda) // 6.1 Úvodem 133 // 6.1.1 Psychoanalytická psychoterapie z hlediska nozologických // kategorií 135 // 6.1.2 Základní východiska 136 // 6.1.3 Krátký historický přehled 137 // 6.2 Rané formy úzkosti 138 // 6.2.1 Anihilační úzkost 138 // 6.2.2 Úzkost z diferenciace/dediferenciace 141 // 6.2.3 Strach z odvety 142 // 6.2.4 Separační úzkost 144 // 6.2.5 Strach ze ztráty lásky 146 //
6.3 Úzkosti v subjektivním modu prožívání 148 // 6.3.1 Vývoj subjektivního modu 148 // 6.3.2 Úzkost v subjektivním modu prožívání 149 // 6.4 Úzkost na základě identifikace a traumatická úzkost 150 // 6.4.1 Úzkost v důsledku identifikace s objektem 150 // 6.4.2 Traumatická úzkost 151 // Souhrn 152 // 7. PSYCHOTERAPIE ÚZKOSTNÝCH PORUCH Z POHLEDU LOGOTERAPIE 153 (Karel Balcar) // 7.1 Logoterapeutický přístup a logoterapeutické metody překonávání chorobné // úzkosti a strachu 154 // 7.1.1 Paradoxní intence 156 // 7.1.2 Dereflexe 157 // 7.1.3 Postojová změna 157 // 7.2 Léčba úzkostných poruch paradoxní intencí 159 // 7.2.1 Logoterapeutické postupy při léčbě úzkostných a fobických neuróz // a reakcí 159 // 7.2.2 Logoterapeutické postupy při léčbě úzkostí a strachem // motivovaných kompulzivních poruch 162 // 7.3 Léčba úzkostných poruch dereflexí 165 // 7.3.1 Logoterapeutické postupy při léčbě úzkostí a strachem // podmíněných psychofyziologických poruch 167 // 7.3.2 Logoterapeutické postupy při léčbě úzkostí a strachem // podmíněných poruch praktického výkonu 170 // 7.4 Léčba úzkostných poruch postojovou změnou 172 // 7.4.1 Logoterapeutické postupy při překonávání škodlivého strachu // a úzkosti z ohrožení zdraví či jiných životních hodnot 172 // 7.5 Logoterapeutická strategie při léčbě úzkostných poruch 175 // 1.6 Praktická podoba logoterapie I77 // 7.6.1 Cíle a metody logoterapie vzhledem k věku 177 // 7.6.2 Formy logoterapeutické práce 178 // Souhrn 179 // 8. SYSTEMICKÁ TERAPIE ÚZKOSTI 181 (Šárka Gjuričová, Jan Špitz) // 8.1 Teoretická východiska a vlivy v systemické rodinné terapii 181 // 8.1.1 Východiska současné systemické terapie 181 // 8.1.2 Modely změny: proměny pojetí terapeutické změny a role terapeutů 182 //
8.2 Úzkost v systemickém přístupu 184 // 8.3 Systemická terapie I85 // 8.3.1 Mechanismy změny v systemické terapii 185 // 8.3.2 Terapeutický proces v systemické terapii 186 // 8.4 Systemická terapie úzkosti: Problém školní fobie jako ukázka práce // systemického terapeuta 189 // 8.4.1 Struktura úvodního sezení 189 // 8.4.2 Další průběh terapie 192 // 8.5 Terapeutická práce u somatických projevů úzkosti 193 // 8.6 Psychotické onemocnění a možnosti systemické terapie 197 // 8.7 Práce terapeuta s párem: Panická reakce a agorafobie 198 // 8.7.1 Terapie // 8.8 Terapie s využitím sociálních konstrukcí a narativních prvků 200 // 8.8.1 Extemalizace 201 // 8.8.2 Struktura extemalizujícího rozhovoru s dospělým klientem 202 // 8.8.3 Extemalizaění rozhovor s dětmi 202 // 8.8.4 Terapie problému fobie s užitím prvků systemické a narativní // terapie 203 // Souhrn 204 // 9. HYPNOTICKÁ PRÁCE S ÚZKOSTÍ A STRACHEM 207 (Vladimír Vavrda) // 9.1 Úvodem 9?7 // 9.1.1 Úzkost jako interferující faktor při indukci hypnotického tranzu 208 // 9.1.2 Hloubka hypnotického tranzu 208 // 9.1.3 Indikace 209 // 9.2 Oblasti využití hypnoterapie 210 // 9.2.1 Využití hypnózy v akutní péči 210 // 9.2.2 Systematická hypnoterapie 211 // 9.3 Hypnoterapie u dětí 216 // Souhrn 017 // 10. PSYCHOSOMATICKÉ PŘÍSTUPY LÉČENÍ STRACHU A ÚZKOSTI 219 (Karel Hájek) // 10.1 Obecné psychofyzikální zákonitosti a vymezení pojmů 219 // 10.1.1 Vnímání 219 // 10.1.2 Tělesně zakotvené prožívání 222 // 10.1.3 Myšlení a představování 223 // 10.1.4 Intencionalita mysli předcházející tělesnému pohybu 224 // 10.2 Strach a úzkost v procesech mysli a těla 224 // 10.2.1 Situace ohrožení a její zvládání 225 // 10.2.2 Krize, nárůst strachu a úzkostí, vznik fóbií 226 // 10.2.3 Psychoterapeutické přetnutí cyklů patologického strachu a úzkosti 226 //
10.3 Přesun pozornosti 227 // 10.3.1 Čtvero zakotvení 227 // 10.3.2 Cvičení na získání vlastní zkušenosti s přesunem pozornosti 230 // 10.4 Postupy zvládání strachu a úzkosti s cílem navodit klid 232 // 10.4.1 Techniky sloužící ke kultivaci soustředění mysli 232 // 10.4.2 Techniky navozující změnu představování v mysli 234 // 10.4.3 Techniky vedoucí přímo k somatickému uvolnění 236 // 10.5 Postupy zvládání strachu a úzkosti porozuměním tělesnému pociťování 244 // 10.5.1 Meditace všímavosti a vhledu 245 // 10.5.2 Focusing 247 // 10.5.3 Personifikace patologických komplexů strachu či úzkosti 252 // Souhrn 257 // 11. EXPRESIVNÍ POSTUPY 259 (Ingrid Hanušová) // 11.1 Vymezení pojmů 259 // 11.2 Psychodrama a dramaterapie 261 // 11.2.1 Psychodrama 261 // 11.2.2 Dramaterapie 270 // 11.2.3 Podobnosti a rozdíly dramaterapie a psychodramatu 272 // 11.3 Terapie hrou 273 // 11.4 Arteterapie 274 // 11.4.1 Jiné arteterapeutické techniky 282 // 11.5 Muzikoterapie 284 // 11.5.1 Receptivní muzikoterapie 286 // 11.5.2 Aktivní muzikoterapie 286 // 11.5.3 Některé techniky muzikoterapie 287 // 11.5.4 Taneční terapie 289 // 11.6 Psychogymnastika (psychopantomima) 290 // Souhrn 292 // DÍL III. // DODATKY // FARMAKOTERAPIE ÚZKOSTNÝCH PORUCH 295 (Ján Prásko, Hana Prášková) // Klasifikace neurotických poruch, poruch vyvolaných stresem a somatoformních poruch 296 // Diagnostický postup, vyšetření a hodnocení u úzkostných poruch 297 // Diferenciální diagnóza úzkostných a neurotických poruch 300 // Všeobecné cíle léčby 302 // Rozhodování o farmakoterapii 303 // Klinické vedení pacienta 304 // Psychofarmaka užívaná k léčbě úzkostných a neurotických poruch 305 // Psychofarmakoterapie jednotlivých úzkostných a neurotických poruch 313 // Panická porucha 313 // Generalizovaná úzkostná porucha (GAD) 316 //
Smíšená úzkostně-depresivní porucha 319 // Agorafobie 321 // Sociální fobie 323 // Specifické fobie 325 // Obsedantně-kompulzivní porucha 327 // Akutní reakce na stres 330 // Poruchy přizpůsobení 331 // Posttraumatická stresová porucha 335 // Disociaění poruchy 339 // Souhrn 362 // ÚZKOST A STRACH VE FILOZOFICKÉ REFLEXI 365 (Vladimír Špalek) // Zrození strachu 365 // Duchovní situace 20. století přináší obrat 366 // První reflexe úzkosti a strachu 367 // Anticipace porozumění úzkosti u Aristotela 368 // Pokusy eliminovat strach ze smrti 371 // Nikoli eliminovat, nýbrž zkušenost záporu uchopit - G. W. F. Hegel 374 // Kierkegaard upozorňuje na diferenci jako první 377 // Úzkost je zachycena vhledem básnění 378 // Zahlédnutí dna - M. Heidegger 379 // Souhrn 382 // LITERATURA 383 // REJSTŘÍK VĚCNÝ 391 // REJSTŘÍK JMENNÝ 395

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC