Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 14.11.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(36.2) Půjčeno:217x 
BK
1. vyd.
Olomouc : Nakladatelství Olomouc, 2000
351 s. ; 19 cm

objednat
ISBN 80-7182-105-5 (brož.)
Dějiny filosofie ; díl 2
němčina
Přeloženo z němčiny
Obsahuje bibliografii na s. 301-345 a rejstříky
000104368
Obsah // Předmluva...10 // A. Řecká filosofie a křesťanská věrouka...11 // I. Dobové a věcné meze starověké a středověké // křesťanské filosofie...11 // II. Základní struktury řeckého a křesťanského myšlení 13 // III. Křesťanská filosofie...22 // IV. Světonázorové a nábožensko-filosofické vlivy // na myšlení raného křesťanství...24 // 1. Stoa...25 // 2. Gnose...25 // 3. Manicheismus...27 // 4. Filón Alexandrijský...28 // B. Patristika...31 // C. Počátky křesťanské filosofie...36 // I. Justin - život a dílo...36 // 1. 0 hodnotě filosofie...37 // 2. Prostředkující funkce logu...38 // II. Kléméns Alexandrijský - život a dílo...39 // 1. Rozum a zjevení...40 // 2. Aporie skepticismu...43 // 3. Rozumové poznání Boha a negativní teologie...44 // 4. Člověka a etika...46 // 5. Křesťanství jako pravá filosofie...47 // III. Órigenés - život a dílo...47 // 1. Alegorese...50 // 2. Základní filosofická struktura díla „De principiis" ... 51 // a) Jednota a mnohost...51 // b) Svoboda: Lidské bytí jako důsledek hříchu...55 // c) Apokatastasis: Znovuobnovení celku...56 // D. Augustinus...58 // Život a dílo...58 // I. Duchovní vývoj...61 // II. „Contra academicos"...64 // III. Novoplatónismus...65 // 5 // IV. Ke vztahu vědění a víry...67 // V. Pravda a poznání...69 // VI. Noologický důkaz Boží existence...73 // VII. Svět a člověk...79 // 1. Svět jako stvoření...79 // 2. Člověk...82
a) Vztah duše a těla...82 // b) Duše...83 // c) Člověk mezi časem a věčností...85 // VIII.Svoboda a milost...87 // IX . „Civitas dei" a „civitas terenna"...91 // X. Augustinismus...95 // E. Boethius...96 // Život a dílo...96 // I. Dělení filosofie...98 // II. Otázka universálií...99 // III. Duše: sféra „intelligibility"...102 // IV. Východiska teorie poznání...106 // V. Sféra „naturale"...109 // VI. Bůh: sféra „intellectibile"...114 // VII. Hodnocení a další vliv...115 // F. Dionýsios Pseudo-Areöpagita...118 // Dílo...118 // I. Bůh a jeho poznatelnost...119 // II. Jedno a mnohé...121 // III. Zhodnocení a vliv...124 // G. Jan Scotus Eriugena...125 // Život a dílo...125 // I. Filosofie jako vědecká metoda...126 // II. „Perifyseon"...127 // 1. Formální struktura...128 // 2. Bytí a nebytí...129 // 3. Bytí jako existence...132 // 4. Bůh jako Nad-bytí...133 // 5. „Causae primordiales"...135 // 6. Člověk jako vlastní stvoření...136 // III. Hodnocení a další vliv...138 // 6 // H. Středověká filosofie - základy a znaky...140 // I. „Artes liberales"...140 // II. Scholastika jako metoda a podoba středověké vědy . 143 // III. Dialektikové a antidialektikové...145 // IV. Recepce Aristotela a vliv arabského a židovského myšlení na středověk...147 // 1. Islámská filosofie...148 // 2. Židovská filosofie...156 // V. Latinské překlady...161 // VI. Aristotelés - zakazovaný a přikazovaný...162 // VIL Radikální
aristotelismus...164 // J. Anselm z Canterbury - život a dílo...169 // I. Vědecká metoda...170 // II. Pravda jako „rectitudo"...173 // III. Důkazy Boží existence v „Monologiu"...174 // IV. Unum argumentum v „Proslogiu"...175 // V. „Ontologický argument"...179 // K. Pierre Abaelard - život a dílo...181 // I. Logika jazyka a otázka universálií...183 // 1. Vytyčení problému...183 // 2. Universalita - jazyková záležitost...184 // 3. Logika jazyka a teorie poznání...186 // II. Abaelard jako teolog...188 // 1. „Sic et non"...188 // 2. Subjektivita jako strukturální princip teologie...189 // 3. „Poznej sebe sama"...190 // III. Hodnocení...191 // L. Školy 12. století...192 // I. Chartreská škola...192 // II. Svatoviktorská škola...194 // M. Albertus Magnus - život a dílo...196 // I. Vztah filosofie a teologie...198 // II. Základní metafyzické otázky...200 // III. Poznatelnost a dokazatelnost Boha...201 // IV. Antropologie...202 // V. Hodnocení a další vliv...207 // 7 // N. Tomáš Akvinský - život a dílo...208 // I. Autonomie rozumu...210 // H. Konkrétně jsoucí a jeho principy...212 // 1. Evidence bytí. . ...212 // 2. Analogie bytí...213 // 3. Transcendentálni určení bytí •...214 // 4. Akt a potence...215 // 5. Esence a existence...216 // III. Možnosti a meze racionálního poznání Boha ... 217 // 1. Nutnost důkazu Boží existence...217 // 2. Pět cest к Bohu...218 // 3. Neuchopitelnost Boha...219 // IV. Antropologie...220
// 1. Člověk jako jednota ducha a látky...220 // 2. Poznání a pravda...222 // 3. Determinace a svoboda...224 // V. Hodnocení a další vliv...226 // 1. Teolog v roli filosofa...226 // 2. Tomismus...228 // O. Bonaventura...230 // Život a dílo...231 // I. Filosofie v teologickém kontextu...232 // II. Filosofická syntéza...234 // III. Význam a další vliv...239 // P. Jan Duns Scotus - život dílo...240 // I. Vztah teologie a filosofie...241 // II. Základní filosofické postoje...242 // 1. Jednotlivina a její poznání...242 // 2. „Ens inquantum ens" jako předmět metafyziky ... 245 // 3. Bůh jako aktuální nekonečno...246 // III. Hodnocení a další vliv...248 // Q. William Ockham...249 // Život a dílo... 249 // I. „Creatio ex nihilo"...251 // 1. Omnipotence a kontingence...251 // 2. Princip ekonomie myšlení...255 // II. Intuitivní a abstraktivní poznání...257 // III. Signifikace a supozice termínů...259 // IV. Problém universálií a možnost vědy...262 // V. Metafyzika a otázka po Bohu...266 // VI. Človek a jeho svoboda...л...268 // VII. Společnost a církev...270 // ѴШ.„Ѵіа antiqua - via moderna"...271 // R. Mistr Eckhart...274 // Život a dílo...275 // I. Systematika spisu „Opus tripartitum"...277 // II. Otázka po bytí...279 // 1. „Esse est Deus - deus est intelligere"...279 // 2. „Esse hoc et hoc"...282 // III. Bůh se rodí v duši...285 // IV. Další vliv...286 // S. Mikuláš Kusánský...287 // Život a dílo...287
// I. Vedecké sebepojetí...289 // II. „Docta ignorantia" - učená nevědomost...290 // III. „Coincidentia oppositorum" - splynutí protikladů. 294 // IV. Bůh jako „Ne-jiný" - „Non aliud"...295 // V. Na prahu středověku a novověku...297 // Seznam literatury...300 // Zkratky...300 // I. Kompendia, bibliografie, lexika...301 // II. Díla...304 // III. Literatura...334 // Jmenný rejstřík...346 // Věcný rejstřík...349
(OCoLC)46964428
cnb000982438

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC