Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(11) Půjčeno:11x 
BK
Vyd. 1.
Praha : ETC Publishing, 1997
257 s.

objednat
ISBN 80-86006-48-4 (váz.)
Manager-podnikatel
Bibliografie na konci kapitol.
Ekonomika světová - vývoj - učebnice vysokošk.
000104470
OBSAH // Úvod // Seznam zkratek Seznam tabulek // I. Systémové pojetí světové ekonomiky jako reálného objektu a vědní discipliny . . // 1. Svčtová ekonomika jako reálný sociálně-ekonomický systém (V. Bernášek). . . . // 2. Přístup ekonomické teorie a některých aplikovaných disciplín ke světové // ekonomice (V. Bernášek)... // 3. Světová ekonomika jako samostatná vědní disciplína (V. Bernášek)... // II. Světová ekonomika - základy teorie a vývoj... // 1. Základy teorie světové ekonomiky (J. Foltýn)... // 1.1. Nárys teorie mezinárodní dělby práce a svčtová ekonomika... // 1.2. Tendence ? rostoucí internacionalizaci a interdcpendenci a světová // ekonomika... // 1.3. Včdecko-technický pokrok a světová ekonomika... // 1.4. Globální problémy... // 2. Vývoj světové ekonomiky (A. Holub)... // 2.1. Vznik a etapy vývoje světové ekonomiky... // 2.2. Hlavní rysy poválečné etapy vývoje světové ekonomiky s důrazem // na 70. a 80. léta ... // 2.3. Přechod od světové ekonomiky rozčleněné na dvě soustavy // ? jednotné tržní světové ekonomice ... // 2.4. Svčtová recese a oživení v 1. polovině 90. let ... // 3. MMcmLdconomifil a strukturální změny ve světové ekonomice // (A. Holub)... // 3.1. Světová výroba a moderní ekonomický růst... • • // 3.2. Strukturální odvětvové změny: typy struktur, fází a cest strukturálního vývoje // 3.3. Obecné charakteristiky a zvláštnosti základních
odvětví v hlavních // skupinách zemí... // 27 // 27 // 27 // 32 // 33 35 37 // 37 // 38 // 44 // 46 // 50 // 50 // 51 // 55 // III. Mezinárodní ekonomické a měnové vztahy a jejich subjekty . . . . // 1. Formy a vývoj mezinárodních ekonomických vztahů, jejich subjekty a mechanismy (A. Brůžck)... // 1.1. Obecná charakteristika... // 1.2. Vývoz a dovoz zboží... // 1.3. Vývoz a dovoz služeb... // 1.5. Vývoz a dovoz včdecko-technických znalostí // 1.6. Vývoz a dovoz (migrace) pracovních sil . . // -5- // 63 // 63 // 63 // 65 // 68 // 71 // 77 // 78 // 1.7. Hlavní subjekty mezinárodních ekonomických vztahu...81 // 2. Mezinárodní menová soustava (A. Brůžek) ...85 // 2.1. Formy a funkce světových (mezinárodních) peněz...85 // 2.2. Vývoj mezinárodní měnové soustavy a peněz...87 // IV. Rozvinuté tržní ekonomiky a jejich postavení ve světové ekonomice...97 // 1. Rozvinuté tržní ekonomiky ve světové ekonomice (J. Jakš)...97 // 1.1. Výchozí charakteristika...97 // 1.2. Specifické rysy ekonomiky a hospodářské politiky tří center v jejich vnějších // souvislostech...104 // 2. Od Evropského hospodářského společenství ? Evropské unii (J. Jakš)...105 // 2.1. Základní etapy rozvoje integračního procesu v západní Evropě...105 // 2.2. Etapa integračních východisek formovaných výsledky 2. světové války ... 106 // 2.3. Etapa ekonomického a sociálního rozvoje a integrační dynamiky...106 // 2.4. Etapa stagnace
integračního procesu a strukturálních krizí...108 // 2.5. Etapa oživení integrační dynamiky a rozšíření jejího integračního rozměru . 109 // 2.6. Etapa formování Evropské hospodářské, měnové a politické unie...113 // 2.7. ? fungování institucí EU...116 // 2.8. Evropská unie a Evropské sdružení volného obchodu...119 // 3. Americké centrum (P. Neumann, J. Jakš) ...121 // 3.1. Předpoklady dominantní pozice USA ve světové ekonomice // po 2. světové válce ...121 // 3.2. Hospodářská politika a ekonomický vývoj v 50. a 60. letech ...122 // 3.3. Hospodářská politika a ekonomický vývoj v 70. a 80. letech ...123 // 3.4. Hospodářská politika a ekonomický vývoj v 90. letech...126 // 3.5. USA - globální velmoc...128 // 3.6. Zahraničnčhospodářská strategie USA ...130 // 4. Japonské centrum (E. Cihelková, J. Jakš) ...132 // 4.1. Výchozí pozice, hospodářská politika a dlouhodobý vzestup Japonska // ve světové ekonomice po 2. světové válce...132 // 4.2. Hospodářská politika a ekonomický vývoj v 50. a 60. letech ...134. // 4.3. Hospodářská politika a ekonomický vývoj v 70. a 80. letech ...136 // 4.4. Hospodářská politika a ekonomický vývoj v 90. letech...138 // 4.5. Silné a slabé stránky postavení Japonska ve světové ekonomice...139 // 4.6. Nová rozvojová strategie...141 // V. Rozvojové ekonomiky a jejich postavení ve světové ekonomice...145 // 1. Základní ekonomická charakteristika rozvojového
světa (A. Holub)...145 // 1.1. Rozklad kolonialismu a vznik rozvojového světa...145 // 1.2. Převládající rysy ekonomiky rozvojových zemí...149 // 2. Hlavní tendence a problémy rozvojového světa (L. Adamcová, A. Holub) ... 152 // 2.1. Rozšiřující se propast v ekonomické úrovni mezi rozvojovými zeměmi // a rozvinutými tržními ekonomikami...152 // 2.2. Rostoucí diferenciace a hlavní skupiny rozvojových zemí...153 // -6- // 2.3. Vzestupná úloha tržních vztahu a změna v poměru mezi státním // a soukromým sektorem... // 2.4. Industrializace . ... // 2.5. Rozvoj zemědělství a potravinový problém ... // 2.6. Sociální problémy rozvojových zemí... // 2.7. Mezinárodní ekonomická spolupráce a integrace... // 3. Charakteristika hlavních rozvojových regionů (L. Adamcová, A. Holub) . . . . // 3.1. Stručná komparativní analýza hlavních rozvojových regionů... // 3.2. Významné rysy a problémy hlavních rozvojových regionů... // 156 // 158 // 160 // 161 // 162 // 164 // 164 // 166 // VI. Centrálně plánované ekonomiky, jejich přeměny a postavení ve světové // ekonomice... // 1. Vznik a vývoj světové socialistické ekonomické soustavy (E. Cihelková) ... 173 // 1.1. Geneze společenství socialistických států a jeho výchozí podmínky... 173 // 1.2. Základní rysy vývoje zemí RVHP v poválečném období... I74 // 1.3. Politický a ekonomický vývoj CPE v nečlenských státech RVHP... 179 // 2. Hospodářskopolitická
adaptační strategie evropských CPE v 2. polovině 80. let: // výchozí podmínky a podstata reforem (E. Cihelková)... 1»1 // 2.1. Výchozí vnitřní a vnější podmínky... 181 // 2.2. Přestavba hospodářských mechanismů: podstata a výsledky... 182 // 2.3. První kroky ? reformě vnějších vztahů ... • 186 // 3. Transformace CPE v tržní ekonomiky - podstata a hlavní výsledky v 1. polovině // 90. let (E. Cihelková, V. Adámková)... 187 // 3.1. Transformace: podstata a strategie... 187 // 3.2. Utváření institucí, systémové reformy a přeměna ekonomické struktury . . 189 // 3.3. Přechodné období a role státu... 192 // 3.4. Výsledky transformace: institucionální, systémové a strukturální změny . . 194 // 3.5. Specifické případy transformace... 196 // 4. Vnější dimenze transformace CPE v tržní ekonomiky a postavení trasformujících // se zemí ve světové ekonomice (E. Cihelková) ... 198 // 4.1. Reorientace ve světové ekonomice: institucionální rámec... 198 // 4.2. Návrat do Evropy a cesta do Evropské unie...202 // 4.3. Subregionální spolupráce ve střední a východní Evropě...207 // 4.4. Kurs všeobecného rozvoje spolupráce a postavení ve světové ekonomice . . 210 // 5. Čína a ostatní reformující se ekonomiky - specifika a postavení ve světové // ekonomice(M.Znamenáček.E. Cihelková, V. Adámková)...213 // 5.1. Reformní úsilí Číny... 2,3 // 5.2. Ostatní reformující se ekonomiky...220 // VII.
Postavení české republiky ve světové ekonomice ... // 1. Historický exkurz (J. Lašek)... // 1.1. Československá republika a světová ekonomika... // 1.2. Socialistický experiment centrálně plánované ekonomiky // 1.3. Transformace centrálně plánované ekonomiky ČSFR . . // 2. Vznik České republiky a její postavení ve světové ekonomice // (V. Adámková, J. Lašek)... // -7- // 225 // 225 // 225 // 227 // 230 // 232 // ’ ’ // 2.1. Vznik ČR - odluka jako ekonomický problém...232 // 2.2. ČR a integrační procesy v Evropč...235 // 2.3. Postavení České republiky ve svétové ekonomice...243 // Vili. Prognózy vývoje světové ekonomiky...249 // 1. Prognózování ve svétové ekonomice a globální prognostika (J. Foltýn)..249 // 2. Některé hlavní práce o budoucnosti světové ekonomiky (J. Foltýn)...251 // 3. Střednědobá prognóza Mezinárodního měnového fondu a dlouhodobá // prognóza Světové banky (A. Holub)...255

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC