Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 11.03.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(4.1) Půjčeno:139x 
BK
Vydání 1.
Praha : SPN, 1991
294 stran ; 21 cm

objednat
ISBN 80-04-23302-3 (vázáno)
Učebnice pro vysoké školy
Obsahuje bibliografie a rejstřík
Vysokoškolská učebnice pro studenty filozofických a pedagogických fakult studijních oborů Český jazyk a literatura a Filologie
000105002
PŘEDMLUVA // I. POJMOSLOVÍ STYLISTIKY // 1.0 JAZYKU A KOMUNIKACI // 2. STYL A STYLISTIKA // 3. DICHOTOMIE FORMY (SPISOVNOST - NESPISOVNOST) A DICHOTOMIE FUNKČNÍ // 4. NORMY // 5. TEORIE FUNKČNÍCH STYLŮ // a) Vývoj názorů na funkční stylovou diferenciaci // b) Současný stav // II. DIFERENCIACE A STRATIFIKACE NÁRODNÍHO JAZYKA .. // 1. SPISOVNÝ JAZYK // 2. NESPISOVNÉ ÚTVARY // a) Tradiční teritoriální dialekt // b) Interdialekt // c) Obecná čeština // 3. POLOÚTVARY NÁRODNÍHO JAZYKA // a) Profesní mluva // b) Slang // c) Argot // III. SLOHOTVORNÉ ČINITELE // 1. OBJEKTIVNÍ SLOHOTVORNÉ ČINITELE // a) Základní funkce komunikátu // b) Ráz komunikátu // c) Situace a prostředí // d) Charakter adresáta // e) Užitá forma komunikátu // 0 Míra připravenosti komunikace // g) Užitý kód jazykové komunikace // h)Téma komunikátu // 2. SUBJEKTIVNÍ SLOHOTVORNÉ ČINITELE // IV. STYLISTICKÉ ASPEKTY VÝSTAVBY TEXTU...79 // 1. STYLISTIKA A TEXTOVÁ SYNTAX; KOMPOZICE...80 // 2. SLOHOVÉ POSTUPY...81 // 3. MODIFIKACE SLOHOVÝCH POSTUPŮ...83 // a) Modifikace informačního slohového postupu...83 // b) Modifikace vyprávěcího slohového postupu ...85 // c) Modifikace popisného slohového postupu...86 // d) Modifikace výkladového a úvahového slohového postupu...91 // e) Slohové útvary...93 //
4. HORIZONTÁLNÍ ČLENĚNÍ TEXTU...94 // 5. VERTIKÁLNÍ ČLENĚNÍ TEXTU...95 // 6. KOHÉZNOST TEXTU...96 // 7. ČLENĚNÍ MLUVENÝCH PROJEVŮ...96 // 8. KOMPLEXY KOM UNIKÁTŮ...97 // V. SLOHOVÁ CHARAKTERISTIKA VÝRAZOVÝCH PROSTŘEDKŮ 100 // 1. SLOHOVÁ CHARAKTERISTIKA PROSTŘEDKŮ HLÁSKOVÝCH... 101 // 2. SLOHOVÁ CHARAKTERISTIKA PROSTŘEDKŮ MORFOLOGICKÝCH A SYNTAGMATICKÝCH... 105 // a) Podstatná jména... 105 // b) Přídavná jména... 112 // c) Zájmena... 114 // djčislovky... 117 // e) Slovesa... 118 // f) Příslovce... 126 // g) Předložky... 127 // h) Spojky... 129 // i) Částice... 129 // j) Citoslovce... 130 // 3. SLOHOVÁ CHARAKTERISTIKA PROSTŘEDKŮ SLOVOTVORNÝCH... 130 // 4. SLOHOVÁ CHARAKTERISTIKA PROSTŘEDKŮ SYNTAKTICKÝCH ... 137 // 5. SLOHOVÁ CHARAKTERISTIKA PROSTŘEDKŮ LEXIKÁLNÍCH .. 141 // VI. MLUVENOST JAKO KONSTITUUJÍCÍ FAKTOR PROJEVU - // FUNKČNÍ STYL PROSTĚ SDĚLOVACÍ... 153 // 1. ŘEČ MLUVENÁ A ŘEČ PSANÁ ... 153 // 2. FAKTORY KONSTITUUJÍCÍ MLUVENÝ PROJEV... 154 // 3. SLOVOSLEDNÝ ASPEKT MLUVENÉ ŘEČI... 157 // 4. STYLOVÁ OBLAST PROSTĚ SDĚLOVACÍ (HOVOROVÁ) ... 160 // 5. STAVBA KOMUNIKÁTU PROSTĚ SDĚLOVACÍHO... 160 // 6. VNITŘNÍ DIFERENCIACE STYLU. VZTAH PROSTĚ SDĚLOVACÍHO FUNKČNÍHO STYLU KE STYLŮM OSTATNÍM. . . 162 // 7. K MLUVENOSTNÍ STYLIZACI
V LITERÁRNÍM DÍLE... 163 // 6 // VII. POJMOVOST JAKO KONSTITUUJÍCÍ FAKTOR PROJEVU -FUNKČNÍ STYL ODBORNÝ A ADMINISTRATIVNÍ... 169 // 1. FORMOVÁNÍ ČESKÉHO ODBORNÉHO VYJADŘOVÁNÍ... 170 // 2. VYMEZENÍ STYLU... 172 // 3. FAKTORY KONSTITUUJÍCÍ ODBORNÉ PROJEVY... 174 // 4. STYLOVÁ NORMA TEXTŮ ODBORNÉHO ZAMĚŘENÍ ... 175 // a) Kompozice... 175 // b) Spisovnost odborného vyjadřování... 178 // c) Větná stavba ... 178 // d) Morfologická stránka textů... 181 // e) Slovní zásoba odborných textů... 182 // 5. DIFERENCIACE STYLU ODBORNÝCH JAZYKOVÝCH PROJEVŮ . 186 // 6. SLOHOVÉ ÚTVARY ODBORNÉ KOMUNIKACE... 189 // 7. STYL ADMINISTRATIVNÍCH TEXTŮ... 190 // a) Vymezení stylu ... 190 // b) Funkce administrativních textů... 190 // c) Normy administrativní komunikace... 192 // d) Stylová norma administrativních textů... 193 // e) Slohové útvary administrativní komunikace... 196 // VIII. ZÍSKÁVACÍ A PŘESVĚDČOVACÍ FUNKCE JAKO KONSTITUUJÍCÍ FAKTOR PROJEVU - FUNKČNÍ STYL PUBLICISTICKÝ...201 // 1. STYLOVÁ SFÉRA PUBLICISTICKÁ A JEJÍ FUNKCE...201 // 2. MÍSTO PUBLICISTICKÉHO STYLU MEZI FUNKČNÍMI STYLY ... 202 // 3. JAZYKOVÁ STRÁNKA PUBLICISTICKÝCH PROJEVŮ...205 // a) Obrazná vyjádření...207 // b) Výrazy vyjadřující solidaritu s dobou a společenským vědomím.209 // c) Frazeologické obraty a jejich modifikace...209 // d) Vyjádření neurčitá...210 // e) Shodný atribut implicitní...211 // f) Parenteze specificky publicistické...212 //
g) Využití ostatních jazykových prostředků spisovného jazyka...2)3 // h) Využití jazykových prostředků z jiných útvarů a poloútvarů // národního jazyka ...215 // i) Metajazykový charakter vyjadřování...215 // 4. STYLOVÉ NORMY, VNITŘNÍ DIFERENCIACE STYLU // A KOMPOZICE...216 // a) Stylové normy...216 // b) Kompozice publicistických komunikátů...217 // IX. DEKLAROVÁNÍ ESTETICKÉ FUNKCE JAKO KONSTITUUJÍCÍ // FAKTOR PROJEVU - FUNKČNÍ STYL UMĚLECKÝ ...225 // 1. STYLISTIKA A POETIKA...225 // 2. JAZYK AUTORA A JEHO STYL...226 // 3. STYL UMĚLECKÉ LITERATURY...227 // 7 // a) Singulární styl uměleckého díla a styl funkční ...227 // b) Funkce uměleckých textů ...228 // c) Literární dílo jako komunikát; výrazové kategorie...231 // d) Uplatnění stálých konstitutivních komunikativních faktorů ...232 // 4. POETI Z KKK UMĚLECKÉHO TEXTU...233 // 5. TEXTOVÁ VÝSTAVBA ... 234 // a) Kompozice... 234 // b) Horizontální členění uměleckých textů...235 // c) Vertikální členění textu...236 // 6. STYLOVÁ NORMA V JAZYKOVÉ VÝSTAVBĚ UMĚLECKÝCH TEXTŮ...240 // a) „Básnický jazyk"... 240 // b) Jazyk uměleckých děl a jazyk spisovný...242 // c) Syntaktická stavba uměleckých textů ...244 // d) Hláskoslovná a tvaroslovná stránka textů...246 // e) Lexikální stavba uměleckých textů ... 250 // 0 Implicitnost a explicitnost ve stavbě uměleckých textů...258 // 7. DIFERENCIACE STYLU TEXTŮ DEKLARUJÍCÍH
ESTETICKOU FUNKCI SDĚLENÍ ... 261 // X. METODOLOGICKÉ PROBLÉMY STYLISTIKY...268 // 1. METODY STYLISTIKY... 268 // 2. PŘÍNOS FUNKČNÍ STYLISTIKY ...273 // ZÁVĚR...283 // LITERATURA PŘEDMĚTU ...287 // REJSTŘÍK...290 // Jednotlivé části textu zpracovali: // prof. PhDr. Marie Čechová, DrSc. — V 1, 2, 3; VII 7; X // prof. PhDr. Jan Chloupek, DrSc. — I 1, 3, 4; II; V 4; VI 1, 2, 3, 7; předmluva // a závěr // doc. PhDr. Marie Krčmová, CSc. - I 2; IV; V 5; VI 4, 5, 6; VII 1, 2, 3, 4, 5, 6; // IX; literatura předmětu doc. PhDr. Eva Minářová, CSc. — I 5; III; VIII
(OCoLC)24811625
cnb000060209

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC