Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.11.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1987

objednat
ISBN 83-01-06784-5
000105288
Rekat.
Profesor Jerzy Kuryiowicz jako teoretyk jazyka... 5 // I. Zagadnienia metodologiczne // Wspólczesne j?zykoznawstwo... I5 // Kilka uwag o j zykoznawstwie amerykaňskim... 39 // Kilka uwag o tzw. gramatyce transformacyjno-generatywnej... 43 // O tak zwanej wewn?trznej rekonstrukcji... 48 // Do metodyki badan akcentowych... 71 // Zmiana derywacji istoty tzw. analogii j?zykowej... 82 // Szerzenie si? nowotworów j?zykowych (na przykladzie pewnych koňcówek koniugacyjnych // germaňskich)... 87 // ’2 Poj?cie izomorfizmu... 93 // Próba ekstrapolacji pewnego prawa j?zykowego... 103 // II. Jfzykoznawstwo ogólne // V Podstawy psychologiczne semantyki... ?? // rozwoju kategorii gramatycznych... 116 // V 1. Kategorie gramatyczne i ich zmiennošci w czasie... 116 // \/2. Wyražanie przeszlošci i przyszlošci... 121 // 3. Poj?cie liczby ... 127 // \ 4. Rodzaj rzeczowników... 130 // 5. Przypadki rzeczownikowe... 133 // 6. Transformacje skladniowe... 137 // 7. Powstawanie i zánik kategorii gramatycznych... 140 // Podstawowe kategorie morfologiczne... 145 // Struktura morfému... 154 // LAlofony i alomorfy... 170 // W sprawie genezy rodzaju gramatycznego... 178 // Zagadnienie klasyfikacji przypadków... 18Í) // Miejsce aspektu w systemie koniugacyjnym... 185 // Podstawowe struktury j?zyka: grupa i zdanie... // ZcJaoie-a-czasownik... //  ßpierywacja leksykalna a derywacja syntaktyczna (przyczynek do teorii cz?šci mowy).. // O niektorých wlaáciwošciach imion skróconych... // Zwi zki
metryki z j?zykiem potocznym... 219 // Akcent i iloczas jako czynnik rytmu... 235 // J?zyk poetycki ze stanowiska lingwistycznego... 244 // 510 // ggiS // Wybrané zagadnienia z fonetyki indoeuropejskiej... // Akcentuacja j?zyków indoeuropejskich... // Apofonia w j?zykach indoeuropejskich... // Problémy morfologii indoeuropejskiej... // Rozwój morfologiczny j?zyka indoeuropejskiego. I. Kategorie nominálně. . . . // Czas 1 aspekt w j?zykach indoeuropejskich... // Z badan metrycznych w indoeuropeistyce... // Metryka a historia j?zyka... // Stosunki etniczne w przedhistorycznej Europie... // IV. J zyki slowiaňskie // O jednosci j?zykowej baltoslowiaňskiej... // • Zwiqzki j?zykowe slowiaňsko-germanskie...  ’ // Zasadnicze uwagi o kwestii intonacji slowiaňskich... // Historia pewnego problému... // Akcentuacja c/asowiuka zložonego... // Fleksja przymiotnika w baityckim a slowiaňskim... // Pochodzenie slowiaňskich aspektów czasownikowych... // Indoeuropejskie perfectum w slowiaňskim... // Perfectum slowiaňskie na -fe... // Imperfectum i aspekt w j?zyku staro-cerkiewno-slowianskim...’ ’ // O pewnej wlašciwosci koniugacji staroslowiaňskiej...’ ’ // Fleksja czasowników slowiaňskich ňa -iti... // Slowiaňski genetivus po negacji... // V. J zyk polski // Uwagi o mazurzeniu... // Uwagi o polskich grupách spólgloskowych... // M?ski acc.-gen. i nom.-acc. w j?zyku polskim...; _ _ // Synonimika i kontekst w Zeszycie próbnym „Slownika polszczyzny XVI wieku” .
Nota bibliograficzna... // " Nota Wydawcy... // 255 // 259 // ?7 // 299 // 314 // ?8 // 322 // 330 // 344 // 355 // 398 // 414 // 417 // 424 // 431 // 434 // 439 // 445 // 448 // 456 // 460 // 462 // 469 // 480 // 495 // 500 // 507 // 509

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC