Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 21.11.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(0.7) Půjčeno:2x 
BK
Příručka
2., opravené vyd.
Praha : Fr. Borový, 1943
194 s. ; 22 cm

objednat
Na tit. l. uvedeno 2. vyd.
Obsahuje rejstřík
000105529
Předmluva. // I. Skloňování jmen // 1. POSTATNÁ JMÉNA. // 1 Obecný výklad ... // Jména rodu mužského § 2—32: // 1 // A. Neživotná: // vzor dub ...2 // 2 jména k němu patřící; 3 neživotná jména ze životných, neživotná jako životná; 4—6 různé pády; 7 některá jednotlivá jména; 8 místní jména typu Hradčany; 9 jména na -en, 10 na -et; 11 krácení kořenné délky; // vzor meč: ...16 // 12 jména k němu patřící; 13 neživotná ze životných; 14 některé pády; 15 místní jména na -ice, -ovice a -ce; // vzor Slaný 16 // B. Životná: // vzor had: ...21 // 17 rozdíl proti vzoru dub; 18 jména sem patřící, 19 životná z neživotných; 20—21 některé pády; 22 některá jména // vzor oráč: ...28 // 23 jména sem patřící; 24 některé pády; 25 některá jména // vzor sluha 26 ...31 ... // vzor dárce 27; 28 Díře, Hrabě ...33 // vzor Bidlo 29 ...35 // vzor krejčí 30 ...35 // vzor hajný 31 ...36 // vzor Pavlů 32 ...37 // Jména rodu ženského § 33—44: // vzor ryba: ...37 ... // 33 jména k němu patřící; 34 některá jména jednotlivá; // 35 zkracování kořenné délky; 36 jména na -ca, -ca, -ia, -ja, -na, -řa, -ťa, -ša, -ža; // vzor duše: ...42 // 37 jména tohoto vzoru; 38 hromnice, letnice, vánoce, velikonoce; místní jména a jiná pomnožná; // vzor kost: ...44 // 39 jména tohoto vzoru; 40 jednotlivá jména; 41 místní jména; // vzor paní 42 ...50 // vzor máři 43 ...50 // vzor komorná 44 ...51 // Jména rodu středního § 45—52: // vzor město 45—46 ...51 ... // vzor moře 47 ...53 // vzor znamení 48 ...54 // vzor kuře 49 ...55 // vzor břímě 50 ...55 // vzor služné 51 ...56 // podst. jm. úterý 52 ...56 //
Cizí podstatná jména § 53—56: // 53 počeštěná jména nebo shodná s českými, změna rodu, kmen; 54 tvarové zvláštnosti; 55 slovanská jména, jména s neobvyklým zakončením; 56 cizí jména 6e neskloňují ...56 // 2. PŘÍDAVNÁ JMÉNA. // vzor chudy -a, -o 57 ...63 // vzor bratrův a matčin 58 ...66 // vzor chudý 59 ...68 // vzor pěší 60 . . . . . ’ ...69 // 3. PRÍČESTÍ A PŘECHODNÍKY. // Příčestí přítomné 61, minulé činné 62, trpné 63. přechodník minulý 64 ...70 // 4. ZÁJMENA. // Jaký, který ..., čí, její, tentýž 65; můj, tvůj, svůj 66, sám 67, náš, váš 68, on 69, jenž 70. ten 71, onen 72. kdo, co ...74 // já, ty, se, my, vy 74 ...81 . // 5. ČÍSLOVKY // Prvý, druhý ..., čtverý ..., mnohý, žádný, první ..., veškerý, čtvero ..., dvojí, obojí, cřvé, obé 75 ...81 // sto, tisíc, milion 76 ...83 // pět ..., jedenáct ..., dvacet ..., padesát ..., půl, polovice, čtvrt 77 // kolik, málo, mnoho 78 ...85 // jeden, dva, oba, tři, čtyři 79 ...86 // ves, všechen, všecek, všecken 80 ...87 // II. Časování sloves // 81 Obecné výklady. 82 rozdělení sloves ...88 // A. JEDNODUCHÉ TVARY. // 83—85 Obecné výklady ...90 // I. třída § 86—98 ...92 // 86 Slovesa k ní patřící. // 1. Slovesa na -ci 87—88 ...93 // 2. Slovesa na -ti: // s kořenem souhláskovým: vzor nésti, nesu 89—90 ...94 // s kořenem samohláskovým: // 1. vzor krýti, kryji 91—92 ...96 // 2. vzor práti, peru (psáti, píši) 93 ...99 // 3. vzor tříti, tru 94 ...100 . // 4. vzor títi, tnu 95 ...101 // 5. vzor pnouti, pnu 96—98 ...102 // II. třída, vzor minouti a tisknouti 99—101 ...104 // III. třída, vzor uměti (tlíti) a trpěti (bditi) 102—104 . . 107 // IV. třída, vzor prošiti 105—106 ...110 // V. třída, vzory dělati, vázati a sypati 107—111 . . . 113 // VI. třída, vzor kupovati 112 ...118 //
Některá slovesa zvláštní: 1. báti se, 2. státi (stojím), 3. býti, 4. chtíti, 5. míti (poměti se, přimetl), 6. spáti. 7. vědeti 113 ...118 // B. OPSANÉ (OPISNÉ) TVARY. // 114 Obecný výklad ...120 // 1. Rod činný. // 115 Rozk. zp. pro 3. os., budoucí čas nedokonavý, minulý a předminulý čas, podmiňovací způsob 120 // 2. Rod trpný. // 116 Přít. čas ozn. zp., bud. čas atd ...121 // III. Výslovnost hlásek a slov. // 117 Obecný výklad ...123 // Samohlásky 118 ...124 // Souhlásky 119 ...125 // Samohlásky po přestávce a před ní 120 ...127 // Souhlásky před přestávkou 121 ...127 // Skupení dvou samohlásek § 122—127 ...129 // 122 Obecný výklad; 123 o + u, a + u, e + u; 124 u + u; // 125 a + i, o + í, u + i, e + i, i + i; 126 i +* a, i -f* o, i + u, i+e; 127 e 4~ e, a + e, o e, o + o, o + a, u 4" a, n "t~ o, u ”he, a + a, a + e, e + o, e + a, e + y. // Samohláska + souhláska 128 ...133 // Souhláska + samohláska 129—133 ...134 // Souhláskové skupiny § 134—156 ...136 // 134 znělá párová souhláska 4* neznělá nebo opačně (6-t, fc-cZ ...), spodoba znělosti; // 135 neznělá párová + jedinečná (s-/ ...), 136 znělá párová + jedinečná (z-/ ...) 139 // 137 zdvojené souhlásky (d-d9 d-t ...) ...140 // 138 tvrdá zubnice + měkká (d-d ...) ...141 // 139 dvě nestejné sykavky (s-š, š-s ...) ...141 // 140 zubnice + sykavka (ř-s ...), 141 zubnice + splynulina (d-c ...) ...142 // 142 splynulina + sykavka (c-s ...), 143 s-č, s-c, 144 ct-čt . 143 // 145 dž-by 146 d-m, s-m, 147 n-b9 n-p, n-rn ...144 // 148 n-k, n-g, 149 n-s, n-z, n-s, n-z ...144 // 150 t-Z, d-l, 151 k-d, k-t ...145 // 152 -dl, -řZ, -sZ, -zZ, -fcZ, -hl ...146 // 153 /5-, jd-t jm-, ;7i-, 154 re-, rd-, rcf-, rs-, rž-, Zs-, Zn-, ms-, mr-, mř-, mn- ...146 // 155 zdn, zdň, stn9 štn, stň, stZ, 5/71, síň, zdv, blk ...147 //
156 nksk > nsk, rksk > rsk, ptsk > psk,šťk > štk ...148 148 // PŘÍZVUK SLOV: § 157-188. // 157 Obecný výklad ...148 // A. Výdechový přízvuk. // Slova osamocená 158 ...149 // Skupení slov: // 159 obecný výklad ...150 // 1. Slova mimo důraz: - // trojslabičná slova a delší 160 ...151 // spojení s předložkami původními 161, s nepůvodními 162 // jednoslabičná a dvojslabičná slova v jiných spojeních: // 163 spojky a, z. 164 stálé a nestálé příklonky, 165 začát-ková slova, 166 slova podle důležitosti ve větě . . . 154 // významové jednotky: // dvojslovné 167—169, trojslovné 170—179, čtyrslovné a delší 180 ...157 // délka příkďonných jednotek 181 ...165 // 2. Slova při důrazu 182 ...167 // B. Tónový přízvuk. // 183 Obecný výklad; 184 hlubší nebo vyšší tón; 185 nerovná slabičná intonace; 186 zvolání; 187 otázky; 188 tón před přestávkou ...168 // DÉLKA A KRÁTKOST HLÁSEK: // 189 obecný výklad; 190 souhlásky; 191 samohlásky . . 170 // Znaménka. Zkratky ...173 // Rejstřík ...174
(OCoLC)11707884
cnb000761771

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC