Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 27.02.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(0.1) Půjčeno:1x 
BK
Praha : Vyšehrad, 1992

objednat
ISBN 80-7021-123-7
000105581
OBSAH // Úvodem, vydavatelé, (str. 5) // I // České země před příchodem Slovanů: Bojové, jejich osudy a pozůstatky, Ko-tini, Lugiové, odchod galského obyvatelstva z českých zemí (str. 9) - Mar-komani a Kvádové - Vzestup Marobudův a jeho pád - Další germánské politicko-vojenské útvary na naší půdě (str. 10) - Germáni v našich zemích v boji s říší římskou - Jejich útoky na římské provincie v Podunají a přechod na půdu říše římské - Markomani a Kvádové mizí z historického jeviště (str. 11) - Jejich nástupci: Hermunduri a Langobardové - Germáni opouštějí české země - Otázka zbytků germánského obyvatelstva v Čechách - Slované, jejich kolébka (str. 12) - Osudy slovanské čeledi před jejím příchodem do našich zemí - Kdy ? nám Slované přišli? - Povaha a civilizační úroveň slovanských příchozích (str. 13) - Domnělá kulturní inferiorita Slovanů // - Slované nepřišli do českých zemí jako rabové Avarů - Význam Avarů pro vytvoření pevného slovanského politického útvaru v dnešní naší vlasti (str. 14) // - Říše Sámova, její poměr ? Avarům, její boje s říší franckou - Sámo obhajuje svoji samostatnost vzhledem ? Frankům a rozšiřuje svoji moc (str. 16) // - Význam obchodních cest pro vytvoření této říše - Otázka původu Sámova // - Konec Sámův (str. 17). // II // Nové předpoklady politického vývoje evropského: obnova říše francké pod dynastií
Karlovců (str. 18) - Karel Veliký a jeho výpravy do českých zemí // - Podrobení se českých Slovanů autoritě Karlově jako císaři svaté říše římské // - Problém vztahu českých zemí ? středověké říši římské vůbec (str. 18) // - Říše velkomoravská jako odraz nových poměrů politických v západní a střední Evropě - Její počátky: Mojmír, Pribina - Rostislav (Rastie) (str. 20) - Jeho úsilí o upevnění samostatného postavení vzhledem ? říši francké // - Bulhaři spojencem východofranckého Ludvíka Němce, Rostislav hledá oporu v Byzanci - Byzantští věrozvěstové Cyril a Metoděj na Moravu (str. 21) // - Misijní a kulturní práce obou bratří v říši Rostislavově, žaloby na ně a jejich předvolání do Říma - Pád Rostislavův zradou Svatoplukovou - Svatopluk // sesazen Franky, Velká Morava připojena přímo ? říši východofrancké - Povstání na Moravě, Svatopluk se ocitá v jeho čele - Porážka franckých vetřel-cu- Svatopluk uznán Ludvíkem Němcem - Úspěch bratří Cyrila a Metoděje v Římě - Uznání liturgie slovanské papežem Hadriánem //. (str. 22)- Po kus Svatoplukův využít úspěchu byzantských věrozvěstů Velké Moravy v Římě a postavit se pod přímou ochranu papežské stolice - Bula „Industriae tuae“ - Svatopluk využívá nesnází říše východofrancké a rozšiřuje svoje panství na její úkor - Boje východofranckého krále Arnulfa se Svatoplukem, Svatoplukova
smrt (str. 24) - Vnitřní nesnáze v říši velkomoravské po odchodu Svatoplukově - Odpadnutí českých kmenů - Maďaři, jejich původ a vstup do Podunají - Maďarský útok na říši velkomoravskou - Porážka Mojmíra II. a konec Velké Moravy - Osudy byzantské misie na půdě velkomoravské, boj o liturgii slovanskou, vypuzení žáků Metodějových po jeho smrti a opět částečné oživení jejich díla v závěru říše velkomoravské (str. 25). // III // Nová politická koncentrace v Cechách - Kmen český a jeho sídla - První historická knížata dynastie Přemyslovy: Bořivoj, Spytihněv a Vratislav - Počátky křesťanství v Čechách pod převažujícím vlivem misie byzantské z Velké Moravy - Vzrůst politické moci českých knížat a jeho předpoklady (str. 27) // - Ohrožení české moci po smrti Vratislavově - Svatý Václav - Rozpory uvnitř české společnosti — Kněžstvo v okolí Václavově a kulturní zájmy knížete - Reakce v řadách českého bojovnictva - Václavův bratr Boleslav v čele nespokojených - Zavraždění Václavovo r. 929 (str. 28) - Václavův poměr ? obnovené říši východofrancké (německé) a jeho kulturní význam v českých dějinách - Tradice svatováclavská - Boleslav /. a jeho zápasy s říší německou po smrti Jindřicha Ptáčníka - Smíření Boleslavovo s králem Otou /. a jeho účast na Otově boji s Maďary - Mocenský rozmach říše Boleslavovy na východ (str. 29) - Plán veliké
slovanské říše „Sclavinie“ a zřízení biskupství v Praze - Boleslav II. jako pokračovatel politického úsilí otcova - Odpůrci českých aspirací: Piastovci a Arpádovci - První pražští biskupové // - Sv. Vojtěch, jeho zápas s českým prostředím a rozchod s Čechy - Vyvraždění Vojtěchova rodu (Slavníkovců) a jeho definitivní rozloučení s diecézí (sil. 31) - Vojtěch jako zprostředkovatel sblížení mezi vedoucími kruhy říše římské a Arpádovci i Piastovci - Jeho význam pro vyvýšení těchto politických činitelů proti říši přemyslovské - Uhry a Polsko jako rivalové říše české při smrti Boleslava II. (str.32). // IV // Vnitřní poměry v českých zemích na počátku jejich historického života - Slovanské kmeny v Čechách a na Moravě (str. 35) - Jejich původní volná organizace: čarodějové jako autority kmenového života - Staroslovanská „demokracie“ z doby tzv. útočištných hradišť - Vznik zvláštní bojovnické vrstvy // v životě slovanských českých kmenů po boku vojevody-vévody - Práva knížecí bojovnické družiny - Slučování kmenů ve větší politicko-vojenské celky cestou mírnou i násilím - Lučané, Slovníková (str. 35) - Převážení českého kmene - Čeští bojovníci na nových hradech - Hradní zřízení a jeho úřední představitelé - Bojovníci se uzavírají jako vyhraněná sociální skupina // - Panovníkovo právo povyšovat mezi „urozené“ - Hospodářské
poměry v českých zemích. Obchodní cesty jimi vedoucí. Primitivní ráz obchodních styků. První česká mince. Čím se obchodovalo (str. 36) - Výhody obchodního ruchu pro panovníka a bojovnictvo - Rozvoj zemědělství v našich zemích // - Původní společný zemědělský majetek a jeho individualizace - Velkostatek jako útvar individuálního zemědělského podnikání - Jeho původní ráz: veliký majetek (str. 38) - Jeho proměna z útvaru hospodářského v útvar správní a její hospodářsko-technické předpoklady - Osazená na půdě velkostatku // - Hospites a otroci - Svobodní lidé jako nájemci půdy velkostatkové - Význam velkostatku pro sociální zvrstvení českého obyvatelstva - Vrstva poddanská - Kulturní poměry v českých zemích (str. 39) - Sociální a politická vázanost křesťanství - Panovník a jeho družina jako opora křesťanských misionářů - Působení byzantské misie v českých zemích - Kultura jí vytvořená - Jak dlouho se udržela a jaký význam měla staroslovanská liturgie a vzdělanost ? nás? - České písemnictví v jazyce latinském - Počátky výtvarného umění ? nás - České rotundy (str. 40) -První památky umění malířského // - Vliv sociálně politických vázaností na duchovní utváření českého křesťanství // - Kněz závislý na pánovi - Malá mravní autorita knězova vůči pánu - Kněz si nedovede dostatečně podrobit současný život a odvrací se od něho - Odklon
? supranaturálnímu - První České kláštery - Literatura a výtvarné umění pod vlivem mimosvětského zacílení současného intelektuála (str. 42) - Světec jako typ doby - První počátky národního uvědomění českého - Jeho základy v pocitu bojovnické solidarity - Jeho posvěcení kultem domácích českých světců (str. 43). // V // Pokusy spojit přemyslovskou říši s říší piastovskou - Boleslav Chrabrý využívá zmatků v Čechách za Boleslava III. - Povolání Piastovce Vladivoje na český trůn - Návrat Boleslava III. - Boleslav Chrabrý se zmocňuje Čech (str. 45) - Odpor proti plánům polským na straně německé - Přemyslovci Jaromír a Oldřich s pomocí německou vypuzují Poláky - Roztržení Moravy mezi říši přemyslovskou a Uhry - Otázka osídlení Slovenska Slováky (str. 45) - Pokus Oldřichova syna Břetislava I. obnovit plán Boleslava Chrabrého na sjednocení západních Slovanů - Břetislavovy boje s německým Jindřichem III. - Břetislav se vzdává Polska, udržuje pravomoc českou nad Slezskem - Zásluhy Břetislavovy o zpevnění říše České (str. 47) - Pokus Spy-tihněva II. o korunu královskou z rukou papežových - Vratislav I. dosahuje koruny královské jako spojenec císaře Jindřicha IV. proti papeži - Osobní // ráz Vratislavova královského titulu - Spory v rodině přemyslovské - Vratislav a biskup Jaromír, Vratislav a údělná knížata moravská (str. 48) - Stát český jako panství
rodiny přemyslovské a důsledky tohoto jeho charakteru — Břetislav II. - Zmatky po jeho smrti: Bořivoj IL, Svatopluk, Vladislav I. (str. 49) — Okolní panovníci i králové a císařové římští využívají dynastických svárů v Čechách — Reakce v českém bojovnictvu proti zasahování ciziny, jmenovitě německých králů, do Čech — Nacionalismus českého bojovnictva (str. 51) - Soběslav /. a nacionálni opory jeho trůnu - Obrat za Vladislava-II.: kníže hledá proti šlechtě oporu ? panovníků římsko-německých - Jeho vztah ke Konrádovi III., jeho spojenectví s Fridrichem Barbarossou (str. 52) a úspěchy na něm postavené - Špatná odměna Barbarossova - Fridrich po odstoupení krále Vladislava dosazuje v Čechách Soběslava II. - Nové údobí zmatků (str. 53) - Soběslav padá, Bedřich knížetem - Jeho spor s Konrádem Otou, odtržení Moravy od české říše — Nový spor Bedřichův s Jindřichem Břetislavem, pražským biskupem — Pražské biskupství samostatným říšským knížectvím - Konrád Ota na trůn Český: spojuje znovu Moravu s Čechami - Biskup Jindřich Břetislav českým knížetem, konec samostatného pražského biskupství - Přemysl Otakar /. (str. 54). // VI // Vnitřní české dějiny v XI.-XII. věku - Upevnění státní organizace zřízením hradním - Pomoc církevní organizace - Omezení moci knížecí lenními pány českých knížat a šlechtou - Šlechta se zabezpečuje proti knížecí
libovůli: „iura Conradi" (str. 57) - Sílící hospodářský ruch a jeho střediska - Židé // - Vzrůst oběhu peněz - Zdokonalování velkostatkové organizace (str. 58) // - Speciální určení obyvatel velkostatku - Rostoucí intenzita velkostatkové produkce a její vliv na proměnu českého velkostatku ve velkostatek rentový // - Další rozvoj života církevního na naší půdě (str. 59) - Nové církevní řády - Kultura církevních středisek - Přechod od vzdělanosti východní ? latinské - Písemnictví (str. 61), výtvarné umění, hudba pod vlivem církevním // - Jejich ráz, ráz celé české společnosti (str. 62) - Pronikání vyšší kultury do společnosti světské - Nový ideál rytíře - Náhrada za typ světce - Prohlubování národního vědomí — Zásluhy duchovenstva o to (str. 63). // VII // Pružná politika Přemysla Otakara I. : s Filipem Švábským, Otou Brunšvickým, opět s Filipem, opět s Otou a s Fridrichem II. - Zlatá bula sicilská (str. 66) // - Spor Přemysla Otakara I. s biskupem Ondřejem, jeho význam a výsledek // - Václav I. - Konflikt s Fridrichem II. pro otázku rakouskou (str. 67) // - Úsilí Václavovo o získání dědictví babenberského, jeho úspěchy a neúspěchy — Přemysl Otakar, syn Václavův, povolán částí šlechty rakouské — Zápas o rakouské země s Arpádovci (str. 68) — Zprostředkování stolice papežské a rozdělení dědictví babenberského v míru 1254 - Nový zápas
- Vítěz- // ství Přemysla Otakara IL u Kressenbrunnu - Přemysl pánem všech babenber-ských zemí - Další jeho politické úspěchy (str. 70) - Získání dědictví spon-heimského - Plány na severovýchodě a v Uhrách - Pokus o kandidaturu na trůn německý a jeho zmar — Volba Rudolfa Habsburského v Říši — Přemyslův odpor proti ní (str. 71) - Rudolf Habsburský vítězem v prvním kole zápasu r. 1276 - Nová válka: bitva na Moravském poli a Přemyslova smrt // - Nebezpečná situace českého státu při nastoupení Václava II. - Poručnická vláda Oty Braniborského v Čechách - Morava zástavou Habsburků - Vlastenecký postoj šlechty a vysokého kléru zachraňuje situaci - Pokus Rudolfa Habsburského ovládnout mladého krále a jeho protivník - Pád ZáviŠe z Fal-kenštejna (str. 72) - Česká politika se obrací ve směru severovýchodním a do Míšně - Václavovo vystupování v Říši po smrti Rudolfa Habsburského // - Další úspěchy na severovýchodě: získání královské koruny polské - Nabídka královské koruny z Uher - Syn Václavův králem uherským - Žárlivost Albrechta Habsburského na vzrůst české moci a jeho útok na říši Václavovu (str. 74) - Albrechtův neúspěch - Nemoc Václavova, jeho smír s Albrechtem a smrt - Krátký život Václava III. (str. 75). // VIII // Vnitřní české poměry v XIII. věku - Vzrůst nezávislosti českých panovníků na Říši - Další politický vzestup šlechty (str.
76) - Osamostatnění šlechtického soudu zemského a sněmů zemských - Vývoj státních financí a jeho vliv na stoupání moci stavovské - Pokusy králů čelit sílícímu stavovství - Consilium baronum a consilium regale (str. 76) - Soud dvorský - Snahy Václava II. o kodifikaci zemského práva - Nezdar panovnického úsilí o upevnění vlastní moci proti šlechtě - Rostoucí význam šlechty v oboru oblastní správy (str. 77) - Kraje a popravy - Dědičné popravy a exempce v oboru správy krajské - Vliv zřízení krajského na rozlišení šlechty vyšší a nižší - Zesilující důležitost velkostatku jako jednotky správní (str. 78) - Nové hospodářství velkostatku - Kolonizace nevzdělané půdy - Výhody nové kolonizace na právu zákupném pro pána a pro osedlé (str. 80) - Snaha pánů ulehčit poddaným - Ustavení venkovské obce v rámci kolonizace (str. 82) - Lenní poměr mezi pánem a poddaným - Městská kolonizace - Její základ v tržním privilegiu - Městské právo - Význam měst ve státě a v zemské správě (str. 83) - Vnitřní zřízení měst: rychtář, konšelé - Počátky snah o městskou autonomii - Městský patriciát, jeho hospodářský význam pro stát (str. 84) - Dovršení hospodářské výstavby přemyslovského státu: pražské groše Václava II. - Otázka německé účasti na kolonizaci našich zemí v XIII. století (str. 86) - Význam politického rozmachu pro kulturní život našich zemí - Cizinci
a jejich vliv na rozvoj literatury a výtvarného umění v duchu současných západoevropských proudů (str. 88) - Počátky gotického slohu v umění výtvarném (str. 89) - Česká hudba XIII. věku - Reforma děkana Víta, „Česká notace" - Celkový ráz kulturního snažení této doby: sbližování světa ve- // zdejšího a světa nadpřirozeného a snaha podrobit hmotné duchovnímu - Zesilování českého národního sebevědomí v průběhu kolonizace (str. 90) - Cizí vlivy na ně - Jeho vyvrcholení (str. 91). // IX // Zápas o český trůn po vymření Přemyslovců - Kandidatura habsburská: Rudolf Habsburský a jeho konec - Jindřich Korutanský, jeho převážení nad Habsburky a neschopnost ve vnitřních poměrech (str. 93) - Šlechta povolává nového krále Jana Lucemburského - Janovo vítězství nad Jindřichem Ko-rutanským, ústupky šlechtě a zápas s ní o restituci dřívějšího majetku a královských práv (str. 94) - Janovy úspěchy v zahraniční politice: získání Horní Lužice a Chebu - Pokus o vytvoření lucemburského panství v severní Itálii // - Jan se uchází o dědictví po Jindřichovi Korutanském - Roztržky proto se sousedy a konflikt s císařem Ludvíkem Bavorem (str. 95) - Boj s císařem o korunu římskou - Kurie podporuje snahy lucemburské - Karel IV. zvolen králem římským - Bitva ? Kresčaku 1346 - Karel IV. prosazuje svoji vládu v Říši (str. 96) - Jeho obecné uznání - Karlovy snahy o zabezpečení
mezinárodního postavení českého státu i úpravu vnitřních poměrů - Založení pražské univerzity - Karlova cesta do Itálie, korunovace císařem - Zlatá bula Karlova a její ustanovení týkající se českých zemí (str. 98) - Nepřátelství vyvolané touto konstitucí proti Karlovi a jeho boj s nimi - Rozšiřování české moci: ve Falci, ve Slezsku, v Dolní Lužici - Karlův boj o Brambory (str. 99) - Brambory připojeny ke koruně české - Slovanské impérium -Karlova cesta ? tomuto cíli: sňatek syna Zikmunda s Marii Uherskou - Byl Karel IV. Čech, či Němec? - Otázka založení pražské univerzity (str. 100) // - Václav IV., jeho pokračování v politice otcově a rozchod s ní - Jeho kolísání v Říši a rozchod s panstvem a vyšším klérem v českých zemích - Král v boji s vyšší českou šlechtou (str. 101) - Oslabení králova postavení v Čechách a volba vzdorokrále v Říši - Václavův boj na dvě fronty - Václav získává konciliární stranu v Církvi - Urovnání poměrů v Říši po smrti vzdorokrále Ruprechta Falckého - Revoluční příznaky v Čechách - Učení Wik-lifovo a jeho počáteční podpora ze strany Václavovy (str. 102) - Dekret kutnohorský - Hnutí se vymyká Václavovi z rukou. - M. Jan Hus - První lidové bouře - Král se pokouší hnutí utlumit - Hus na koncil kostnický, jeho odsouzení a upálení - Rozruch z toho v Čechách - Revoluční nálada vzrůstá - Její výbuch v srpnu 1419 (str.
104). // X // Vnitřní české poměry v době lucemburské - Moc panovnická se vybavuje ze závislosti na moci císařské - Její omezení mocí papežskou - Úpadek moci papežské v době schizmatu - Význam šlechty stále na vzestupu - Vývoj stavovských korporací, jejich odpoutávání od osoby panovníkovy (str. 106) - Jmenování nejvyšších zemských úředníků radou pánů“ - Uzavřenost // panstva vzhledem ? nižším vrstvám - Panská jurisdikce nad poddanými // - Panovník marně hledá oporu v rytířstvu a městech - Teorie o neměnném rázu stávajícího společenského rozvrstvení - Vývoj hospodářský: Konec kolonizačního procesu (str. 107) - Důsledky toho pro šlechtu - Ubývání jejích příjmů a snaha najít za ně náhradu - Konflikty z toho vznikajícís městy a poddanými (str. 109) - Neklid v řadách městského stavu - Rozšiřování městské samosprávy - Proměna Českých měst z obchodních středisek ve střediska výrobní - Početní vzrůst vrstev řemeslných, jejich boj o uplatnění a zrovnoprávnění v městské správě (str. 110) - Cechy v boji proti cizí konkurenci a proti znevažování řemeslné práce - Napětí mezi nimi, městským patriciátem, šlechtou a panovníkem - Sociální soudobé nesnáze a Církev // - Vnější rozkvět církevního života ve XIV. věku - Nové řády a církevní ústavy (str. 111) - Zásluhy nejvyšších církevních představitelů o kulturní život ? nás - Církevní
instituce jako ohniska literární tvorby (str. 113) - Rozkvět výtvarného umění a hudby na půdě církevní - Působení Církve na vnitřní utváření Českého písemnictví a Českého umění výtvarného v době lucemburské a na jejich spiritualizaci (str. 115) - Důraznější vystupování složky světské v kultuře XIV. věku - Význam mecenášské štědrosti českých panovníků a velmožů v této souvislosti (str. 116) - Světský element v současném umění // - Duchovní realismus - Vliv Francie a italského humanismu na utváření nové slohovosti (str. 117) - Cola di Rienzo, Petrarca a italské malířství na české půdě - Česká reakce na pronikání humanismu a směrů s ním příbuzných v literatuře a umění výtvarném (str. 118) - Spor mezi realisty a nominalisty // - Neklid v náboženském životě této doby - Stesky na znemravnělost kléru // - Reformní kazatelé (str. 120) - Vliv církevního schizmatu na vzestup neklidu náboženského - Vojtěch Ranků z Ježova, Matěj z Janova a jeho snaha o zvýšení významu laického živlu v Církvi - Pomoc ze strany drobných lidových sekt: valdenských, beghardů aj. (str. 121) - John Wiklif a jeho čeští žáci // - Odezva jeho učení v českém prostředí (str. 122) - Jan Hus jako žák Wik-lifův a vůdce opravného lidového hnutí - Politické a společenské Husovy opory (str. 123) - Jeho literární činnost - Hus v konfliktu s arcibiskupem // - Husovo vyhnanství - Hus
odchází před koncil v Kostnici - Jeho odsouzení a protesty z Čech - Nálada v zemi se radikalizuje - Podávání podobojí způsobou (str. 125) - Uražená čest národa zesiluje v Čechách odpor proti kostnickému rozsudku - V předvečer revoluce (str. 126). // XI // Nastoupení Zikmundovo po Václavovi IV. signálem ? bouři - Tři strany mezi stoupenci Husovými: radikálové, oportunisté a střed (str. 127) - Zikmundova kruciáta - Šlechta opouští pražany, pražané vehnáni v náruč táborů - Praha zachráněna s pomocí táborskou - Pražsko-táborská opozice přechází ? útoku. - Jednání o nového krále na sněmu čáslavském 1421 - Nové marné pokusy z Říše a z Uher potlačit revoluci (str. 128) - První rozmíšky v táboře husitském - Snahy táborů ovládnout Prahu - Želivský a jeho smrt // - Příchod Zikmunda Korybuíoviče: hra polské diplomacie a její konec Ž/ifoz šíří oblast radikálního husitství proti panstvu a proti prazanum (str. ?) // - Nový pokus Zikmunda Korybutoviče zakotvit v Cechách - Jeho úspěchy a jeho konečný nezdar - Katolická strana počítá s vysílením revoluce - Revoluce předchází nebezpečí útokem na okolní země (str. 130) - Důsledky pustošivých husitských výpadů - Poslední pokus zlomit revoluci se lame ? Domažlic - Smířlivější nálada v církevních kruzích - Počátky jednaní s koncilem basilejským (str. 132) - Strana církevní postihuje šířící se vnitřní nesnaže
a rozklad v táboře husitském - Na cestě z Chebu do Basileje Napětí uvnitř českého tábora roste - Panstvo získává pražský stred - Vítězství pánů a pražanů ? Lipan (str. 133) - Dohoda vítězů se Zikmundem a basilejským koncilem - Náboženské rozštěpení v českých zemích - Vyznám husitské revoluce - Obavy o uchování jejích ztenčených výsledků - Nástup reakce za Zikmunda a za Albrechta Rakouského - Nový pokus o krále z Polska // - Ladislav Pohrobek (str. 134) - Šlechta se obecně obraci ? habsburskému dědici - Vláda šlechtické oligarchie na místě nedospělého krále - Jin z Poděbrad získává převahu mezi oligarchy: jeho vítězství nad konzervativním kališnictvím a katolíky i nad radikálním křídlem podobojich - Naděje katolických kruhů v dospívajícího krále (str. 136) - Jiřík ovládá i okolí Ladislavovo // - Napětí, které přece roste, přerušuje králova smrt (str. 137) - Jiříkova kandidatura na trůn královský a jeho zvolení - Hladké přijetí Jiříkovo ? papeže, císaře a okolních knížat (jen Vratislav ve Slezsku vzdoruje) - Jiříkův mocenský rozmach, zejména v Říši (str. 138) - Konflikt s kurií -Jiřík chce jednat o potvrzení kompaktát, kurie odmítá - Kompaktáta prohlášená Piem IL za zrušená - Přípravy obou stran ? boji - Jednota katolického panstva proti Jiříkovi - Její spojenec: uherský král Matyáš Huňády (str. 139) - Válka s Matyášem a Jiříkova smrt
- Konec „husitského království" a opět pokus o spojení s Polskem - Vladislav II. Jagellonec - Jeho zápas s Matyášem Uherským o české země (str. 141) - Rozdělení českých zemí mezi Vladislava a Matyáše - Další nesnáze Vladislavovy - Náboženské bouře v Cechách a jejich likvidace r. 1485 - Sociální napětí v zemi (str. 142) - Spor mezi šlechtou a městy - Vladislav po smrti Matyášově zvolen králem v Uhrách // - Jeho odchod ze země a nastolení oligarchické šlechtické vlády na jeho miste // - Napětí mezi šlechtou a městy roste - Branné přípravy obou stran (str. ??) // - Osobní rozpory v řadách šlechty a jejich vliv na průběh sporu - Marne pokusy o řešení - Vnitřní neklid zeslabuje postavení českého statu v zahraničních poměrech - Vladislavovo sblížení s Habsburky - Sňatky mezi oběma panovnickými rody (str. 145) - Pokračování Vladislavovy politiky za jeho nástupce Ludvíka ve vleku Habsburků - Marný pokus králův o zatlačeni panské skupiny Zdeňka Lva z Rožmitálu v Cechách - Sílící turecke nebezpečí. - Ludvíkova podlomená obrana a katastrofa ? Moháče - Na prahu nového dějinného údobí (str. 146). // XII // Vnitřní české poměry v údobí husitském - Závislost českého panovníka na císaři a na papeži oslabena - Úpadek moci královské uvnitř českého státu - Jeho příčiny a jeho důsledky (str. 149) - Proměna královské rady a většiny královských úředníků v úřady
zemské, tj. stavovské - Obecný vzrůst moci šlechtické - Snahy stavu panského a rytířského uzavřít se „novým příchozím" - Společný postup panstva a rytířstva - Hospodářské nesnáze šlechty a jejich vliv na její vlastní hospodářské podnikání - Podnikatelský rozmach panstva a rytířstva naráží ? ostatních vrstev (str. 150) - Zesílené nároky vrchností na pracovní síly poddaných a jejich snaha o znevolnění, tj. tužší připoutání selského člověka ? půdě a vůbec o rozšíření vrchnostenských práv nad ním - Konflikty šlechty s městským stavem pro nové hospodářské podnikání panstva a rytířstva (str. 151) - Politické postavení měst za husitských válek a po nich - Jejich vnitřní uklidnění po vítězství řemeslnického živlu - Dynamika měst slábne - Na ústupu před šlechtou - Kulturní poměry: zatlačení významu Církve v kulturním životě (str. 153) - Oslabená kulturní církevní ohniska - Šlechta jako nositel nových kulturních proudů - Humanismus a jeho první pěstitelé - Aristokratický ráz humanistické vzdělanosti - Nástup renesance v českém umění výtvarném (str. 154) - Světská stavba jako charakteristický útvar nového slohu - Renesanční zámky - Plastický a malířský portrét - Dožívání gotiky v oblasti života náboženského (str. 155) - Postupující subjektivizace v rámci starších forem - Vzrůst fantaskního živlu v soudobém gotickém stavitelství,
plastice a malířství (str. 157) - Bohatý rozvoj hudebního života - Lidový zpěv - Literátské kůry - Subjektivismus v životě náboženském - Náboženské skupiny v husitství a jejich mluvčí - Petr Chelčický (str. 159) - Křesťanský anarchismus Chelčického - Jeho následovníci: jednota bratrská a její počátky (str. 160) - Kompromis původní jednoty s danými poměry - Životaschopnost jednoty roste - Národní české vědomí v druhé polovině XV. a na počátku XVI. století pod vlivem proměn v soudobém kulturním životě - Renesanční individualismus a přilnutí ? německé reformaci příčinou jeho oslabení (str. 161). // XIII // Rozhodování stavů po smrti krále Ludvíka (str. 163) - Volba Ferdinanda I. 24. října 1526 - Ferdinandův nástup proti stavovské převaze - Ohledy na situaci v Uhrách (str. 163) - Ferdinand omezuje krajské sjezdy a využívá vzájemných řevnivostí jednotlivých šlechtických skupin - Nesnáze Ferdinandovy vlády na poli náboženském - Další tříštění náboženského života našich zemí a Ferdinandův postup proti novým útvarům v jeho rámci (str. 164) // - Obrat situace v čtyřicátých letech XVI. století - Ferdinand s Karlem V. do rozhodného zápasu v Říši - Čeští stavové spojenci německých protestantů // - Porážka německého protestantismu a potrestání jeho českých spojenců // - Pohroma měst (str. 166) - Pronásledování jednoty bratrské - Ferdinan- // dův útok
proti nekatolickým a stavovským živlům oslabuje - Nové války s Turky a v Říši - Ferdinand se pokouší o kompromis v náboženských českých poměrech - Nástup protireformace a radikalizace českého nekatolického tábora překážkou (str. 167) - Smrt Ferdinandova - Maxmilián II. -Naděje, že se obrátí ? protestantismu, a jejich zklamání - Další postup protireformace a rostoucí tlak ze strany protestantské stavovské většiny - Zahraniční plány Maxmiliánovy (str. 169) - Jeho politický nástup v Polsku - Politika habsburská potřebuje peníze - Stavové využívají císařových nesnází // - Česká konfese z r. 1575 - Smrt Maxmiliánova - Rudolf II., jeho povaha (str. 170) - Rostoucí vliv šlechtické oligarchie, jejích jednotlivých představitelů a skupin - Zápasy uvnitř této sociálně politické vrstvy a jejich souvislosti s náboženskými soudobými spory - Náboženský konflikt na půdě středoevropské se znovu přiostřuje (str. 171) — Katolická ofenzíva a její úspěchy na konci let devadesátých - Lobkovic, Slavata, Martinic, Dietrichstein - Nekatolický tábor, jeho obrana a válka turecká - Konflikt Rudolfův s bratrem Matyášem dobrou příležitostí pro protiofenzívu protestantů (str. 172) - Porážka Rudolfova, mír v Libni, majestát Rudolfův - Perspektivy stavovského a protestantského vítězství (str. 174) — Pokus Rudolfův zvrátit situaci // - Vpád Pasovských, jeho žalostný konec a Rudolfovo odstoupení
- Nový obrat situace za Matyáše - Obnova protireformační politiky ve vnitřním životě českých zemí - Chabost stavovského odporu (str. 175) - Marný odpor opozice proti přijetí Ferdinanda Štýrského jako nástupce Matyášova 1617 // - Vnitřní napětí se blíží ? vyvrcholení - Jeho vůdci a podněcovatelé i věcné podněty - Broumov a Hroby - Konflikt propuká 23. května 1618 (str. 176) // - Stavové se ujímají vlády: direktoři - Počáteční váhání revoluce a vyostřo-vání nepřátelství - Smrt Matyášova - Povstání se zabezpečuje, zejména na Moravě - Rozhodný krok stavů: sesazení Ferdinanda II. a volba Fridricha Falckého králem českým (str. 178) - Nový král, jeho naděje a spojenci // - Zklamání v zahraniční politice Fridrichově - Ferdinand II. získává spojence a politickovojenskou převahu — Kampaň z podzimu 1620 (str. 179) — Bílá hora - Kapitulace českých zemí (str. 180). // XIV // Vnitřní české poměry 1526-1620 - Český stát částí soustátí habsburského (str. 182) - Habsburské snahy o uvolnění poměru českých zemí ? Říši a utužení jejich vztahu ? ostatním složkám jejich rodové moci - Dvorský centralismus // - Stavovský odpor proti posilování moci panovnické - Jeho požadavky kontroly panovníkovy a státní decentralizace (str. 182) — Obecné tendence doby posilou panovnického absolutismu — Hospodářská situace českých zemi // - Raný kapitalismus jako podpora silnější
moci panovnické - Zájem zahraničního kapitálu na Habsburcích (str. 183) - Domácí český kapitalismus a jeho podmínky v českých městech a mezi českou šlechtou - Kapitálové investice v půjčkách panovníkovi (str. 185) - Nezbytnost těchto půjček pro fi- // tiančm život českého stálu v XVI. a počátkem XVII. století a jeho výdaje váleč-ľhfh!Í0mTCke, a’<: “ ÍeÍ,íh význam Politický jako pojítka české veřejnosti // Jľu v xvfy7, r ? Z ~ P,rohluhování Pivních základů a zřízení českého stalli \\ XVI. století další podporou panovnické autority (str. 186) - I kulturní // život posiluje tendence vyvýšit královskou moc - Dvůr jako první středisko // ° ku,‘urnlho fní ~ Ji:ho (mnosl “ význam v soudobé architektuře íW ÍiT Jeho Porost v oblasti sochařství a malířství XVI. a počátkem __ ! j , “ hudební uměni v dvorském středisku a mimo ně (str. 189) Literatura XVI. a počátku XVII. století u nás - Její rozšíření vnější (tis- // nZ ?? ? ~ Z7fm ° sePsáníPři’odopisná a zeměpisná - Kon- // zum knih v širokých vrstvách - Zásahy dvora do obsahového a zejména // d formálního útvarem teto literatury (str. 192) - Kosmopolitismus habsburského dvorského prostredí a jeho vliv na národní cítění české předbělohor-ske společnosti Nepříznivé odrazy zahraničních spojení českých nábožen- // aZaÍZZ2L7 pmZCÍténÍlét° dohy (S,r’ 193) - Ran> kaphalismus a jeho anaciona nost
- Protiaz,??? opozice v řadách stavovské české společnosti // Jep mluvci mezi českým měšťanstvem - Poměrně malá odezva ožívajícího nacionalismu v revoluci protihabsburské (str. 194). // ? v // p°ťAí,ěZS,tVJ bělohorském - Potrestání hlavních účastníků odboje v Čechách Mírnější postup na Moravě pod dojmem bojů se sedmihradským Bethlenem Gaborem. - Tresty proti širší obci stavovské - Konfiskace (str. 196) - Přesuny jimi přivozené v hospodářském zvrstvení obyvatelstva - Proměny v ná- // í°zudůi pT ČľkĹCh ZemL ~ Vyp°vídání nekatolíků - Univerzita í r /Ti t ??? české ermgrace o zvrácení vítězství habsburského - Válka falcká (su. 191) - Válka dánská - Ferdinand II. zůstává vítězem - Obnovena znzen, zemská v Čechách (1627) a na Moravě (1628) a jejich proměny v českem ústavním, národnostním a náboženském životě (str. 199) - Význam Obnovených zřízení - Katolicismus jediným státně uznávaným vyznáním v Čechách a na Moravě - Rozdílné postavení Slezska - Vypovídací mandáty proti českým a moravským nekatolíkům - Česká emigrace - Reakce na postup císařův - Obrat v jeho zahraniční situaci - Obavy před jeho příliš  rostlou moc, - Vystoupení Švédů (str. 200) - Porážky Ferdinandovy v Ři- // f’ , P?kuS. ° 0db°J vlastn,ch řadách - Albrecht z Valdštejna, jeho dosavadní kariéra a jeji prerušení císařem - Valdštejnův plán pomsty - Jeho nové Povolám
v čelo cisárske armády a dorozumívání s nepřítelem (str. 201) - Na- // cUaZkľ V°u7 Va,dŠ,ejnOVÍ - ?1??>? váhá - Náhlý zásah ze strany cisárske - Voids,e,nova smr, - Konfiskace jeho jmění a jmění jeho přátel // - No vy obrat situace ve prospěch císařův - Bitva u Nördlingen a mír pražský // - T "dru pražského pro české země (str. 202) - Opě, nový obra, vá- // ÍT pOS O“c! P:erha Svédu’ Podporovaných Francií - Bitva u Jankova 1645 - Poslední příležitost zvrátit důsledky vítězství bělohorského - Počál- // ky mírových jednání - Rozdvojení české šlechty (str. 203) - Příznivá chvíle uplývá - Mír vestfálský - České země po uzavření míru a jeho ratifikaci // - Naděje v hospodářský význam českých zemí pro politiku habsburskou // - Nová válečná zápletka v Polsku - Proměna na trůně - Leopold /. a česká šlechta v jeho okolí (str. 205) - Úsilí české Šlechty přenést finanční tíži habsburské politiky na jiné země - Situace v Uhrách - Nová válka s Turky a její neúspěch - Václav Eus. z Lobkovic v čele vlády Leopolda I. - Jeho nástup proti Uhrám (str. 206) - Spiknutí uherské šlechty z počátku let sedmdesátých, jeho potlačení a potrestání - Pokus o ústavní převrat v Uhrách - Lobkovi-covo ztroskotání v politice západoevropské a jeho pád - Ústup od jeho politiky v Uhrách - Nové nebezpečí turecké a přípravy ? jeho odvrácení - Bitva před Vídní
1683 (str. 208) - Obrat v situaci, habsburský nástup do Uher - Kapitulace uherské šlechty - Boj Leopolda /. na dvou frontách - na západě a na východě - Konečný úspěch v Uhrách: mír v Srjem. Karlovcích 1699 // - Přesun těžiska monarchie habsburské do Podunají - Válka o dědictví španělské (str. 209), její peripetie a obrat po smrti Leopoldova syna Josefa L // - Rozdělení dědictví španělského - Nový přírůstek monarchie habsburské oslabuje význam Českých zemí v tomto soustátí — Česká Šlechta v okolí Karla VI. - Stoupající vliv šlechty uherské jako odraz dalšího šíření monarchie ve směru jihovýchodním (str. 210) - Ústupky české šlechty vládě mají zachránit její dosavadní postavení - Bezvýslednost této snahy a rostoucí opoziČnost mezi aristokracií českých zemí - Pohled české šlechty do budoucnosti: oslabení monarchie habsburské ve válce o dědictví polské a v nové válce turecké // - Snížená odolnost příliš rozlehlého politického celku (str. 212). // XVI // Vnitřní poměry v letech 1620-1740 - Důsledky Ferdinandova vítězství z r. 1620 - Podlomení moci stavovské - Vliv války - soustředění jejího vojenského a finančního vedení na vzestup moci panovnické - Obnova hospodářského života po válce a její potíže (str. 214) - Nový berní systém // - Jeho revize - Vzrůst berního zatížení - Berně odsávají hotový peníz ze země - Katastrofální nedostatek hotového
kapitálu v životě měst - Snahy vlády o oživení hospodářského ruchu (str. 215) - Merkantilismus - Jeho odezvy na půdě našich zemí - Neúspěch merkantilistických snah ? nás // - Omezení městské autonomie - Města poddanská a jejich výhody - Nedostatek hotového peníze a selské obyvatelstvo - Sedlák jako hlavní plátce berní // - Zesílené nároky vrchnosti na něho (str. 216) - Šlechta potřebuje víc než dříve pracovních selských sil - Odpor sedláků proti jejím zesíleným nárokům - Selské bouře XV.-XVII. století - Bouře r. 1680 a její potrestání (str. 218) - Vzpoura Chodů - Zásahy státu do sporu ve prospěch sedláků // - Jejich neúčinnost - Zhoršování selských poměrů - A přece nové zhodnocení sedláka na obzoru! (str. 219) - Kulturní vývoj českých zemí - Význam dvora pro formování současné vzdělanosti vrcholí - Podněty dvorského pro- // středí v životě české šlechty - Její divadlo a hudba - Výtvarné umění našich zemí a jeho spojitost s prostředím dvorským: V architektuře (str. 220) // - V plastice - V malířství - Celý duch kultury pod vlivem dvorským (str. 222) - Barokní Subjektivismus a jeho dramatické střetání s nadosobním řádem a jeho hodnotami jako odraz ovzduší dvorského - Podpora kulturního života ze strany katolické církve - Katolicismus naprostým pánem Čech a Moravy (str. 223) - Úspěchy rekatolizačního úsilí - Nesnáze s hmotnou restitucí katolické
církve - Nová biskupství - Církev proniká opět hlouběji* v duchovní tvorbu na pudě českých zemí - Obnova některých starších útvaru literárních pod jejím dotekem (str. 224) - Význam Církve pro výtvarné umění této doby jako jeho inšpirátorky a podporovatelky - Církev přispívá ? zesílení dramatického charakteru baroka (str. 226) - Účast smyslů v její religiozitě // - „Pohanské křesťanství’’ doby barokní a poměr Církve ke státu - Církev jako opora panovnického absolutismu (str. 227) - Zaměření pastorační církevní činnosti do vrstev lidových - Péče církevních kruhů o duchovní život téchto vrstev - Lidová kultura pod vlivem kultury církevní - Obhájci chudého člověka z řad kléru - Evropský racionalismus a jeho důsledky v sociálním životě (str. 228) - Poznatkem obecné závaznosti přírodních zákonů ? požadavku obecné závaznosti sociálních zákonů - Vzrůst přírodního studia v českých zemích - Racionalismus v prostředí šlechtickém: Spork a jeho náboženský neklid - První projevy rozumářského hloubalství v lidových řadách // - Obnova protestantismu - Sektáři - Boj státu proti tajným nekatolíkům a jeho neúspěch (str. 230) - Význam duchovního oživení širších lidových vrstev pro národní myšlenku - Národnostní neutralizace české šlechty - Nevelký národní význam českého měšťanstva této doby - Působení katolického duchovenstva ve smyslu nacionálním
- Bolestná rána v národním životě: česká emigrace - Jan Amos Komenský a jeho působení (str. 231) - Odkaz Komenského v nových pietistických střediscích české náboženské emigrace // - Čeští exulanti na Slovensku - Katoličtí Češi za hranicemi: čeští misionáři v zámořských osadách (str. 232). // XVII // Smrt Karla VI. - První nároky na rakouské dědictví: Bavory a Prusko - Fridrich II. Pruský útočí na Slezsko - Převážení útočné strany v zahraniční francouzské politice - Sjednání Francie s Bavorskem, Saskem a španělskými Bourbony o rozdělení dědictví rakouského (str. 234) - Opoziční nálada české šlechty z doby Karla VI. ji vrhá v náruč bavorskému Karlu Albertovi // - Hold novému králi v Praze - Nový útočný nástup Fridricha II. proti Marii Terezii - Obrat v situaci obsazením Bavor vojskem královniným - Mír Marie Terezie s Fridrichem II. a Sasy - Noví královnini spojenci: Anglie a Sardinsko (str. 235) - Ústup Francouzů a Bavorů z Čech - Fridrich II. ještě jednou vstupuje do války - Smrt Karla Alberta Bavorského a mír ve Fiissenu // - Slezsko znovu odstoupeno Fridrichovi II. v míru drážďanském - Potrestá- // ní českých stoupenců Karla Alberta Bavorského - Pokles vážnosti české šlechty v okolí Marie Terezie (str. 236) - Šlechta z vedlejších českých zemí převažuje nad šlechtou z Čech - Význam uherské šlechty při dvoře Marie Terezie - Důsledky nové situace ve

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC