Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(25.4) Půjčeno:178x 
BK
2., dopln. vyd.
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1988
307 s. ; 24 cm

objednat
Učebnice pro vysoké školy
000105615
PŘEDMLUVA 10 ÚVODEM 11 // M VÝCHOVA V PRVOBYTNĚ POSPOLNÉ SPOLEČNOSTI 17 // JIT. VÝCHOVA A VZDĚLÁNÍ V OTROKÁRSKÉ SPOLEČNOSTI 20 // 1. První školy v zemích starého Východu 20 // 2. Výchova a vzdělání ve starém Řecku 22 // 3. Spartská výchova 23 // 4. Aténská výchova 25 // 5. Starořečtí myslitelé o výchově 27 // Sofisté. Démokritos z Abdér. Sókratés. Platón. Aristotelés // 6. Osvěta a škola v době helénismu 37 Alexandrijské Múseion. Plútarchos z Chairóneie // 7. Výchova a vzdělání ve starém Římě 38 // Období rodové nebo královské. Období republikánské. // Římská výchova v období císařském. Marcus Tullius Cicero. Marcus Terentius Varro. Římské školy. Stoikové (Lucius Annaeus Seneca. Marcus Aurelius). Marcus Fabius Quintilianus // 8. Úpadek výchovy a vzdělání v období rozkladu otrokářské společnosti /43 // Rozdělení římského impéria. Vznik křesťanských škol. Jeroným. Augustin // IV. VÝVOJ VÝCHOVY A VZDĚLÁNÍ VE FEUDÁLNÍ SPOLEČNOSTI 46 // 1. Vznik církevních škol 46 // Školy klášterní, katedrální, kapitulní, farní // 2. Vliv Byzance na výchovu u nás 49 // 3. Výchova světských feudálů (rytířská výchova) 50 // 4. Výchova lidových mas za feudalismu 51 // 5. Vliv scholastiky na středověkou vzdělanost 51 // 6. Středověké univerzity 53 // Vznik univerzit. Pražská univerzita. Vnější organizace univerzit. Vnitřní organizace univerzit. Význam středověkých univerzit // 7. Vliv reformace na výchovu a vzdělání u nás 57 // Náboženští reformátoři. Jeroným Pražský. Jan Milíč z Kroměříže. Tomáš ze Štítného. Jan Hus. Výchova v době husitství // 8. Městské (partikulární) školy a jejich organizace 59 //
V. POČÁTKY A ROZVOJ VÝCHOVNÝCH TEORIÍ V DOBĚ OD KONCE 14. AŽ DO 17. STOLETÍ 62 // 1. Význam renesance pro rozvoj věd, literatury a umění 62 Objevné zámořské cesty. Původní kapitalistická akumulace. // Vznik buržoazie. Rozkvět umění. Revoluční objevy // v experimentální přírodovědě. Renesance a humanismus. // Vynález knihtisku // 2. Pedagogika doby renesance 66 // Vittorino da Feltre. Luis Vives. Pierre de la Ramée. Angličtí pedagogičtí spisovatelé - humanisté. Němečtí renesanční pedagogové. Desiderius Erasmus Rotterdamský. Frangois Rabelais. Michel de Montaigne. Rozkvět humanismu v Čechách. Smír humanismu s reformací. Utopisté (Thomas More. Giovanni Campanella) // 3. Pedagogika doby reformace v Německu 76 Martin Luther. Filip Melanchthon. Johannes Sturm // 4. Pedagogický systém jezuitského řádu 78 // Ignác z Loyoly. Jezuitské koleje. Jiné katolické řády // 5. Protestantské školství v českých zemích 82 // Jednota českých bratří. Petr Chelčický. Jan Blahoslav. Bratrské školy. Studijní řády. Zánik bratrského školství u nás // 6. Rozvoj realismu v evropské pedagogice 84 // Jansenisté. Johann Heinrich Alsted. Johann Valentin Andreae. Wolfgang Ratke. Pietismus. René Descartes. Francis Bacon. // John Milton // VI. PEDAGOGICKÝ SYSTÉM JANA AMOSE KOMENSKÉHO 90 // Komenského život a dílo. Význam Komenského pro dnešní dobu. Komeniologie. Komenského odkaz // VII. BURŽOAZNÍ PEDAGOGIKA V EVROPĚ OD 17. STOLETÍ DO DRUHÉ POLOVINY 19. STOLETÍ 105 // 1. Sociálně politické, filozofické a pedagogické názory Johna Locka. Anglická škola v 17.-18. století 105 // 2. Pedagogické názory v dílech francouzských materialistů 108 Claude Adrien Helvétius. Denis Diderot. Paul Holbách // i 3. Pedagogický systém Jeana Jacqua Rousseaua 112 //
4. Otázky výchovy a vzdělání v období francouzské buržoázní revoluce 115 // í 5. Johann Heinrich Pestalozzi jako zakladatel národní školy, vychovatel lidu a didaktik 118 // 6. Pedagogické názory utopických socialistů na počátku // 19. století 123 // C. H. Saint-Simon. Francois Fourier. Etienne Cabet. Robert Owen. John Bellers. Wilhelm Weitling // 7. Johann Bernhard Basedow a jeho filantropinum 127 // 8. Pedagogický systém Johanna Friedricha Herbarta 130 // 9. Výchova člověka u Friedricha Fröbela 139 // 10. Adolf Diesterweg, pedagog a školský politik 143 // VIII. VZNIK NOVODOBÉHO VEŘEJNÉHO LIDOVÉHO ŠKOLSTVÍ v Českých zemích a na Slovensku 147 // 1. Školské reformy u nás na přelomu 18. a 19. století 147 Johann Ignaz von Felbiger. Reforma rakouského elementárního školství a její provádění v našich zemích. Karel Jindřich Seibt. Ferdinand Kindermann. Další filantropicky zaměření osvícenští pedagogové. Aleš Pařízek. Josefínské reformy a reakce proti nim // 2. Odraz uherských školských reforem na Slovensku 157 Adam František Kollár. Ratio educationis. Samuel Tešedík. Ján Seberini. Daniel Lehotský. Jan Kollár // 3. Vlastenečtí učitelé v době obrozenské a poobrozenské 160 Jakub Jan Ryba. Jan Filcík. Josef Množislav Bačkora. Štěpán Bačkora. - Josef Jungmann. Bernard Bolzano. - Josef Franta Šumavský. Karel Alois Vinařický. Pedagogické časopisy a literatura // 4. Pedagogická činnost a názory Jana Vlastimíra Svobody 164 // 5. Úsilí o reformu školy u nás v letech 1848-1849 165 Karel Slavoj Amerling. Jan Dufek. Návrh Tesařův. František August Brauner. Jan Kollár. Pavel Josef Šafařík. Jan Evangelista Purkyně. Jan Erazim Vocel. Karel Havlíček. Karel Sabina. Exnerův-Bonitzův Návrh organizace rakouských gymnázií a reálek //
IX. Školství u nás od druhé poloviny 19. století // DO ROKU 1918 172 // 1. Vývoj školy a pedagogických názorů v našich zemích po roce 1869 172 // Vznik dualismu. Konkordát. Školský zákon z roku 1869. Vyhlášení školské novely roku 1883. Rozdělení pražské univerzity. Vývoj střední školy. Učitelské časopisy a spolky. Čeští spisovatelé a spisovatelky o výchově. Výchova a vzdělání dívek. České menšinové školství // 2. Herbatismus a jeho doznívání v českých zemích 180 Herbartismus u nás. Gustav Adolf Lindner. Další herbartisté // 3. Názory Miroslava Tyrše a Otakara Hostinského na výchovu 186 // 4. Česká škola na přelomu 19. a 20. století 189 // 5. Pedagogické teorie v českých zemích od konce 19. století do roku 1918 190 // Josef Úlehla. Josef Černý. Vliv Masarykova buržoazního liberalismu na českou pedagogiku. František Drtina. // František Krejčí. František Čáda. Otokar Chlup. Otakar Kádner. Zikmund Winter. - Působení metodiků na škole národní // 6. Ústavy pro mládež vyžadující zvláštní péči 197 // 7. Vznik buržoazního dětského a mládežnického hnutí u nás 198 // 8. Počátky předškolní výchovy v našich zemích 199 // 9. Názory na výchovu a vzdělání v českém dělnickém hnutí 201 // Ladislav Zápotocký. Josef Boleslav Pecka (Strahovský). // Josef Hýbeš. Učitelé-průkopníci socialismu: Josef Uher. // Pankrác Krkoška. Josef Haken // 10. Škola na Slovensku do roku 1918 203 // X. VÝVOJ ŠKOLY A PEDAGOGICKÉHO MYŠLENÍ V RUSKU M OD NEJSTARŠÍCH DOB AŽ DO VELKÉ ŘÍJNOVÉ // SOCIALISTICKÉ REVOLUCE 205 // 1. Výchova a vzdělání od doby Kyjevské Rusi do první poloviny 19. století 205 // 2. Pedagogické názory ruských revolučních demokratů 209 //
Alexandr Ivanovic Gercen a Vissarion Grigorjevič Bělinskij. Nikolaj Gavrilovič Černyševskij a Nikolaj Alexandrovič Dobroljubov // 3. Školské reformy šedesátých let 19. století v Rusku 211 // 4. Ruská pedagogika 19. století 213 // Nikolaj Ivanovic Pirogov. Konstantin Dmitrijevič Ušinskij. // Vasilij Ivanovic Vodovozov. Lev Nikolajevič Tolstoj. Petr Francevič Lesgaft. Jelizaveta Nikolajevna Vodovozovová. // Jelizaveta Ivanovna Tichejevová. Dmitrij Ivanovic Pisarev. // Nikolaj Alexandrovič Korf. Ilja Nikolajevič Uljanov. Nikolaj Fjodorovič Bunakov. - Oleksandr Vasiljevič Duchnovič // 5. Škola a vzdělání v Rusku od počátku 20. století do roku 1917 218 // XI. VZNIK A POČÁTKY SOCIALISTICKÉ PEDAGOGIKY 220 // 1. Otázky osvěty a vzdělání v období Pařížské komuny 220 // 2. Karel Marx a Bedřich Engels o výchově 221 // 3. Klára Zetkinová, revolucionárka ve výchově 223 // XII. BURŽOAZNÍ ŠKOLSTVÍ A PEDAGOGICKÉ TEORIE V OBDOBÍ IMPERIALISMU 225 // 1. Škola v kapitalistických zemích od konce 19. do začátku 20. století 225 // Škola ve Francii. Škola v Anglii (Herbert Spencer). Škola v USA. Škola v Německu // 2. Buržoázni pedagogické teorie v období imperialismu 230 Pragmatická pedagogika. Nové školy. Buržoázni teorie předškolní výchovy. Pedocentrismus. Pedologie. Experimentální pedagogika. Buržoázni plány nové organizace vyučování. Pracovní škola. Dynamická (scientistická) pedagogika. Jiné buržoázní směry v pedagogice // XIII. VÝVOJ ŠKOLY A PEDAGOGIKY V ČESKÝCH ZEMÍCH A NA SLOVENSKU OD ROKU 1918 DO ROKU 1945 224 // 1. Školství a výchova v buržoázní Československé republice 244 Unifikace školství buržoázní republiky. Volná socialistická škola práce na Kladně. První sjezd československých učitelů a přátel školství.
Škola vysokých studií pedagogických. Malý školský zákon z roku 1922. - Reformní pokusy ve školství. Školská politika Komunistické strany Československa. - Organizace československého školství mezi dvěma světovými válkami. // Mateřské školy. Péče o zmrzačené děti a mládež // 2. Vývoj dětských a mládežnických organizací v buržoázní republice 254 // 3. Česká pedagogika v letech 1918-1938 256 // 4. Školství na Slovensku v letech 1918-1938 265 // 5. Násilné uplatňování reakční pedagogické teorie a praxe německého fašismu v naší škole a pedagogice v letech druhé světové války 267 // XIV. VÝVOJ SOVĚTSKÉ ŠKOLY A PEDAGOGIKY 270 // 1. Vladimír Iljič Lenin o výchově a vzdělání 270 // 2. Základní etapy ve vývoji sovětské školy po Velké říjnové socialistické revoluci 272 // Výchova v období let válečného komunismu (1917-1919). // Výchova v letech budování nové společnosti (1920-1930). // Rozvoj výchovy v Sovětském svazu v letech 1931-1974 // 3. Významní sovětští pedagogové a školští pracovníci 276 Pavel Petrovič Blonskij. Naděžda Konstantinovna Krupská. // Michail Ivanovič Kalinin. Anatoli j Vasiljevič Lunačarskij. // Anton Semjonovič Makarenko. Vasilij Alexejevič Suchomlinskij. Jevgenije Alexandrovna Flerinová // XV. VÝCHOVA A ŠKOLA V SOCIALISTICKÉM ČESKOSLOVENSKU 285 // 1. Úsilí o vytvoření jednotné socialistické školy 285 // 2. Další rozvoj československé výchovné vzdelávací soustavy 293 // Seznam použité literatury 295 Jmenný rejstřík 299
(OCoLC)39404843
cnb000043929

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC