Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 11.12.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(8) Půjčeno:8x 
BK
Příručka
6. oprav. vyd.
Praha : Academia, 1999
301 s.

objednat
ISBN 80-200-0383-5 (váz.)
Obsahuje rejstřík.
Angličtina - gramatika - příručky
000105967
Úvodní poznámka k 1. vydání 5 // Úvodní poznámka k 2. vydání 7 // Pomůcky k studiu angličtiny 8 // VÝSLOVNOST APRAVOPIS 9 // Anglická abeceda 9 // Samohlásky 10 // Dvojhlásky 12 // Výslovnost samohláskových písmen v přizvučné slabice 14 // Souhlásky 15 // Slovní přízvuk 20 // Redukce v neprízvučné slabice 26 // Větný přízvuk 27 // Vázání 28 // Zdvojování koncového souhláskového písmena 28 // Odpadáni koncového nevyslovovaného -e 30 // Pravopisná zmčna у > i 30 // Americká výslovnost a pravopis 31 // Obvyklé čteni běžných spojení samohláskových a souhláskových písmen 33 // Psaní velkých písmen 38 // TVAROSLOVÍ 40 // Podstatné jméno 40 // Rod podstatných jmen 40 // Počitatelnost podstatných jmen 42 // Člen určitý 46 // 297 // Člen neurčitý 48 // Nepřítomnost členu 51 // Užívání členu u vlastních jmen osobních a zeměpisných 53 // Množné číslo podstatných jmen 55 // Skloňování podstatných jmen 65 // Přídavné jméno 70 // Stupňování 72 // Příslovce 79 // Stupňování 83 // Místní 84 // Časová 84 // Vymezovací 84 // Způsobová 85 // Přitakáni a záporu 85 // Tázací 85 // Zájmena 86 // Osobní 86 // Přivlastňovací 87 // Zdůrazňovací a zvratná 89 // Vzájemnostní 92 // Ukazovací 93 // Tázací 94 // Vztažná 96 // Neurčitá 102 // Číslovky 113 // Základní // Radové // 113 // 115 // Násobné 116 // Zlomky 116 // Mocniny a odmocniny 117 // Datum a letopočet 118 //
Udávání číselného poradí 118 // Slovesa 119 // Pomocná 119 // Způsobová 125 // Určité tvary slovesné prosté 140 // Přítomný čas 140 // Préteritum 143 // Perfektum 147 // Předminulý čas 151 // Budouci čas 153 // Předbudoucí čas 155 // Průběhové tvary slovesné 158 // Tvary 158 // Užíváni 160 // Slovesa netvořící průběhové tvary 168 // Rozkazovací způsob 170 // Kondicionál 172 // Konjunktiv 174 // Trpný rod 176 // Slovesa podmčtová 181 // Slovesa předmětová 181 // Slovesa zvratná 186 // Jmenné tvary slovesné 190 // Infinitiv 190 // Přičestí 200 // Gerundium 206 // Podstatné jméno slovesné 212 // Slovesa nepravidelná 212 // 299 // Předložky 220 // Spojky 238 // Citoslovce 244 // SKLADBA 245 // Slovosled 245 // Přímý 245 // Obrácený (inverze) 249 // Včtný důraz 252 // Věty bezpodměté 252 // Vety s neurčitým (všeobecným) osobním podmětem 253 // Souslednost časová 255 // Souvětí 259 // Souřadná 259 // Slučovací 259 // Odporovací 260 // Rozlučovací 260 // Podřadná 261 // Časová 261 // Příčinná 263 // Účelová 263 // Podmínková 265 // Účinková a následková 268 // Přípustková 268 // Způsobová 269 // Srovnávací 270 // TVOŘENÍ SLOV 271 // Konverze // Tvoření slov příponami // 271 // 276

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC