Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 19.12.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2) Půjčeno:6x 
BK
Praha : BEN, 2003
383 s. : il.

objednat
ISBN 80-7300-097-0 (váz.)
Obsahuje ilustrace, tabulky, přílohy
Bibliografie: s. 336-339
Energetika - příklady řešené - texty učební
000106251
// Soustavy jednotek - přepočty...23 // Matematická statistika...41 // 3 Spolehlivost...55 // Termodynamika...91 // Elektrotechnika...121 // Ekonomická efektivnost...149 // Paliva a spalování...183 // 8 Kotle...221 // Tepelné Turbíny...251 // Tepelné Výměníky...275 // Čerpadla, ventilátory...289 // Technicko-hospodářské ukazatele parních výroben.299 // Literatura...335 // // 1 // 1.1 // 1.2 // 1.3 // 1.4 // 1.5 // 1.6 // 1.7 // 1.8 // 1.9 // 1.10 1.11 // 1.12 // 1.13 // 2 // 2.1 // It i > // ENERGETICKE ZDROJE // ČESKÉ REPUBLIKY V 21. STOLETÍ...17 // SOUSTAVY JEDNOTEK - PŘEPOČTY...23 // Metodika přepočtu hodnot // veličin na jednotky jiné měrové soustavy...25 // Přepočet jednotek entalpie...26 // Přepočty jednotek měrné tepelné kapacity...26 // Přepočet libovolné veličiny spalin, // vztažené na hmotnost nebo objem...27 // Měření tlaku páry v kotli a vakua v kondenzátoru...29 // Určení absolutního tlaku páry v kotli a v kondenzátoru.30 // Výpočet teploty směsi a objemový průtok spalin komínem.31 // Měření teploty páry...32 // Výpočet prodloužení ocelové tyče...33 // Určení hustoty a měrného objemu oxidu uhličitého...33 // Určení molové hmotnosti vzduchu // a parciální tlaky zadaných objemových podílů složek...34 // Přepočet jednotek koncentrace emisí spalin // elektrárenského bloku...35 // Přepočty vzájemných závislostí relativní // a absolutní vlhkosti vzduchu...38 // MATEMATICKÁ
STATISTIKA...41 // Určení střední hodnoty // a směrodatné odchylky naměřených hodnot...42 // Zbyněk Ibler a kol.: ENERGETIKA V PŘÍKLADECH 7 // 1.1 Metodika přepočtu hodnot veličin na jednotky jiné měrové soustavy 1.2 25 // Přepočet jednotek entalpie 1.3 Přepočty jednotek měrné tepelné kapacity 26 // 26 // 1.4 // Přepočet libovolné veličiny spalin, vztažené na hmotnost nebo objem 1.5 Měření tlaku páry v kotli a vakua v kondenzátoru 27 // 29 // 1.6 // Určení absolutního tlaku páry v kotli a v kondenzátoru 30 // 1.7 // Výpočet teploty směsi // a objemový průtok spalin komínem...31 // 1.8 // Měření teploty páry...32 // 1.9 // Výpočet prodloužení ocelové tyče...33 // Určení hustoty a měrného objemu oxidu uhličitého...33 // 1.11 // Určení molové hmotnosti vzduchu // a parciální tlaky zadaných objemových podílů složek...34 // 1.12 // Přepočet jednotek koncentrace // emisí spalin elektrárenského bloku...35 // 1.13 // Přepočty vzájemných závislostí // relativní a absolutní vlhkosti vzduchu...38 // // 2.1 // Určení střední hodnoty // a směrodatné odchylky naměřených hodnot...42 // 2.2 // Určení aritmetického průměru a směrodatné odchylky ze sledovaných dob života výrobků...43 // 2.3 // Výpočet statistických charakteristik vzorků uhlí...45 // 2.4 // Výpočet lineární regrese obsahu popela v uhlí na vodu, na výhřevnost, popele a vody na výhřevnost...51 // // Výpočet pravděpodobnosti
bezporuchového provozu jednotek s aktivní zálohou... // 3.2 // Výpočet pravděpodobnosti bezporuchového provozu a střední doby provozu... // Výpočet spolehlivostních ukazatelů pro jednotky s pasivní zálohou... // 3.4 // Výpočet pravděpodobnosti bezporuchového provozu systému s přepínačem... // 3.5 // Výpočet pravděpodobnosti bezporuchového provozu číslicového řídicího systému... // 3.6 // Výpočet pravděpodobnosti bezporuchového provozu napáječek // Výpočet součinitele pohotovosti a bezporuchovosti provozu napájecí stanice // 3.8 // Výpočet spolehlivostních charakteristik kotle při provozu různého počtu mlecích okruhů ... // Určení pravděpodobnosti, že uhelné mlýny // zajistí požadovaný provoz elektrárenského bloku...76 // 3.10 // Výpočet pravděpodobnosti provozu // pro blokový transformátor a vedení...77 // 3.11 // Pravděpodobnost bezporuchového provozu // dvou elektrárenských bloků...78 // Pravděpodobnost přechodu elektrárenského bloku ze stavu opravy do provozuschopného stavu...80 // 3.13 // Výpočet součinitele pohotovosti systému dvou bloků...81 // 3.14 // Vytvoření spolehlivostního schéma // elektrárenského bloku...82 // 3.15 // Výpočet pravděpodobnosti bezporuchového // provozu systému, složeného z neobnovovaných prvků...84 // 3.16 // Výpočet činitele zabezpečenosti provozu elektrizační soustavy...85 // 3.17 // Ze zadaných spolehlivostních ukazatelů vypočítejte pravděpodobnost
bezporuchového provozu // 89 // DYNAMIKA // // ? // // 4.1 // Výpočet výsledné teploty // směšováním dvou proudů vody...93 // 4.2 // Výpočet změny objemu spalin při ochlazování...93 // 4.3 // Výpočet vzniklého tepla v ložisku // a potřebný průtok oleje pro chlazení...94 // 4.4 // Výpočet tepelného výkonu parního kotle...95 // 4.5 // Určení entalpie a objemu páry...96 // 4.6 // Určení entalpie mokré páry...97 // 4.7 // Určení stavu vodní páry...97 // 4.8 // Stanovit entalpii, objem, suchost páry // a teplotu po expanzi...98 // 4.9 // Výpočet výrobního tepla vodní páry...99 // 4.10 // Určení stavu páry po adiabatické expanzi // 99 // 100 // 4.11 // Výpočet množství páry získané škrcením // 4.12 // Výpočet hmotnostního průtoku vody pro regulaci teploty páry vstřikem...100 // 1.13 // Určení hmotnostního průtoku vstřikované vody pro získání redukované páry s požadovanými parametry // 4.14 // Výpočet teoretické tepelné účinnosti parního zářízení // Tepelná účinnost ideálního pochodu při změnách vstupního tlaku... // 4.16 // Výpočet tepelné účinnosti ideálního pochodu // 4.17 // Výpočet provozních ukazatelů protitlakého turbosoustrojí... // 4.18 // Omezení nehospodárného škrcení páry v redukčních stanicích (točivá redukce páry) // 4.19 // Energetická a exergická bilance NTO... // 4.20 // Korekce změřeného průtoku průtokomčrem // 4.21 // Porovnání energetické
a exergetické bilance a účinnosti elektrárenského bloku... // 101 // 102 // 103 // 104 // 107 // 110 // 112 // 113 // // // 5.1 // Operátor natočení fází...123 // 5.2 // Výpočet maximálních a efektivních hodnot // proudu a napětí...124 // 5.3 // Výpočet zdánlivého výkonu // v jednotlivých fázích trojfázového obvodu...125 // 5.4 // Výpočet rezistancí v elektrickém obvodu...127 // 5.5 // Výpočet admitance a impedance // v elektrickém obvodu s rezistancemi a indukčnostmi...127 // 5.6 // Výpočet admitance a impedance // v elektrickém obvodu s kapacitami...128 // 5.7 // Výpočet výkonu a proudu jednofázového spotřebiče...129 // 5.8 // Výpočet proudu trojfázového motoru...129 // V ýpočet příkonu elektrického ohřívače vody // 130 // 5.10 // Výpočet úbytku napětí na vodiči v rozvodu nn...131 // 5.11 // Napětí na rozvaděči vn...132 // // 5.12 // Výpočet napětí na přípojnicích rozvaděče...133 // 5.13 // Přepočet impedance // s ohledem na převod transformátoru...134 // 5.14 // Náhradní schéma // trojfázového dvojvinuťového transformátoru...136 // 5.15 // Náhradní schéma trojvinuťového transformátoru...137 // 5.16 // Řešení zkratových poměru, návrh vypínaču a napěťové poměry při rozběhu asynchronního motoru ... 139 // 5.17 // Samonajíždění skupiny elektromotorů...145 // EKONOMICKÁ // Porovnání dvou variant // organizace výstavby energetického zdroje // 6.2 // Ekonomické posouzení
instalace nového // řídicího systému pro technologické zařízení...152 // 6.3 // Posouzení reálnosti financování // výstavby paroplynového bloku...153 // 6.4 // Volba typu plynové turbíny...155 // 6.5 // Určení teplárenského // součinitele paroplynové teplárny...157 // 6.6 // Posouzení podmínek vhodnosti použití paroplynového zařízení nebo klasického parního oběhu s fluidním kotlem...161 // 6.7 // Posouzení vlivu dvousložkové ceny elektřiny // na zisk za dodávku elektřiny...165 // 2.2 // 2.3 // 2.4 // Určení aritmetického průměru a směrodatné odchylky ze sledovaných dob života výrobků... // Výpočet statistických charakteristik vzorků uhlí... // Výpočet lineární regrese obsahu popela v uhlí na vodu, na výhřevnost, popele a vody na výhřevnost... // 43 // 45 // 51 // 3 SPOLEHLIVOST // // 3.1 // 3.2 // 3.3 // 3.4 // 3.5 // 3.6 // 3.7 // 3.8 // 3.9 // 3.10 // 3.11 // Výpočet pravděpodobnosti // bezporuchového provozu jednotek s aktivní zálohou...57 // Výpočet pravděpodobnosti bezporuchového provozu a střední doby provozu ...58 // Výpočet spolehlivostních ukazatelů // pro jednotky s pasivní zálohou...59 // Výpočet pravděpodobnosti bezporuchového // provozu systému s přepínačem...61 // V ýpočet pravděpodobnosti bezporuchového // provozu číslicového řídicího systému...62 // Výpočet pravděpodobnosti // bezporuchového provozu napáječek...64 // Výpočet součinitele pohotovosti
a bezporuchovosti provozu napájecí stanice...65 // Výpočet spolehlivostních charakteristik kotle // při provozu různého počtu mlecích okruhu...66 // Určení pravděpodobnosti, že uhelné mlýny // zajistí požadovaný provoz elektrárenského bloku...76 // Výpočet pravděpodobnosti provozu // pro blokový transformátor a vedení...77 // Pravděpodobnost bezporuchového provozu // dvou elektrárenských bloků...78 // Zbyněk Ibler a kol.: ENERGETIKA V PŘÍKLADECH // // // 6.8 // Ekonomické posouzení varianty obnovy kondenzačního uhelného bloku s novým uhelným a paroplynovým blokem...166 // 6.9 // Optimální návrh teplárny s motorovou kogenerací...172 // 6.10 // Vypočtěte hlavní ekonomické charakteristiky kondenzačního bloku s fluidním kotlem na hnědé uhlí. // Rozbor proveďte z hlediska projektanta...177 // PALIVA // A SPALOVANÍ // 7.1 // Výpočet výhřevnosti z prvkového rozboru paliva...185 // 7.2 // Výpočet spalného tepla a výhřevnosti hnědého uhlí...186 // 7.3 // Výpočet výhřevnosti paliva pro zadané Ö»,  Hr...186 // 7.4 // Výpočet výhřevnosti a obsahu popela po vysušení uhlí...187 // 7.5 // Změna hmotnosti uhlí // na skládce vlivem povětrnostních změn...188 // 7.6 // Změna kvalitativních znaků uhlí // vlivem atmosférických srážek při jeho dopravě...189 // 7.7 // Posouzení kvalitativních ukazatelů dvou druhů uhlí...190 // 7.8 // Určení výhřevnosti a spalného tepla mazutu...193 // 194
// 7.9 // Výpočet výhřevnosti zemního plynu pro zadané složení... // 7.10 // Výpočet kvalitativních charakteristik uhlí z jeho prvkového složení... // 7.11 // Určení teoretické teploty nechlazeného plamene ... // 7.12 // Výpočet výhřevnosti směsi paliva... // 7.13 // Výpočet hospodárného provozu // granulačního práškového kotle s přihříváním páry // 7.14 // Výpočet hospodárného provozu fluidního kotle s cirkulující vířivou vrstvou a přímým odsířením .. // 7.15 // Výpočet spalování zemního plynu a účinnost kotle // 194 // 200 // 203 // 204 // 212 // 218 // Výpočet granulačního ohniště // 8.2 // Bilance tlakových výhřevných ploch // 8.3 // Výpočet ohříváku vzduchu... // 8.4 // Výpočet ohříváku vody... // 8.5 // Návrh svazkového přehříváku páry // 8.6 // Účinnost kotle... // 8.7 // Využití odluhu z bubnového kotle ... // 8.8 // Vliv technologických proměnných na ztrátu citelným teplem spalin (komínovou ztrátu) a spotřebu elektřiny ventilátorů... // Těsnost spalinového traktu kotle // // // 9 ? // Tepelný oběh turbíny s regulovaným odběrem páry...252 // 9.2 // Výpočet hmotnostního průtoku chladicí vody a chladicí poměr kondenzátoru turbíny...254 // 9.3 // Hmotnostní průtok páry kondenzační turbíny s neregulovanými odběry...255 // Parní kondenzační oběh s nízkotlakými regeneračními ohříváky // 256 // Kondenzační turbína s regulací škrcením
a skupinovou // Nastavení součinitele nerovnoměrnosti regulátorů otáček turbíny... // 265 // 9.7 // Určení statické charakteristiky výrobního systému // paralelně pracujících jednotek...267 // 9.8 // Otevřený oběh plynové turbíny...268 // 9.9 // Tepelná bilance plynové turbíny...271 // i 0.1 // Ztráty tepla a určení teploty // vnějšího povrchu izolované trubky...277 // 10.2 // Hustota tepelného toku rovinnou stěnou...278 // 10.3 // Závislost ztráty exergie na teplotách látek, // protékajících výměníkem...279 // 10.4 // Průchod tepla rovinnou cihlovou stěnou...281 // 10.5 // Tepelné ztráty potrubí // v závislosti na materiálu izolačních vrstev...281 // 10.6 // Snížení tepelného toku trubky vnějšími nánosy...283 // 10.7 // Ztráty neizolovaného a izolovaného potrubí...283 // 10.8 // Ohřev napájecí vody v NTO... 284 I // 10.9 // Hmotnostní průtok napájecí vody, // topné páry a ohřátí napájecí vody v odplyňovači...285 // 10.10 // Určení velikosti // výhřevné plochy ohříváku vody pro různé varianty...287 // // TECHNICKO- // UKAZATELE PARNÍCH VÝROBEN // 12.1 // Spotřební charakteristika horkovodního kotle...301 // 12.2 // Charakteristika parního kotle 1600 |t/h|...303 // 12.3 // Sestrojení spotřební charakteristiky // ze čtyř měřených dvojic P, Q...306 // 12.4 // Spotřební charakteristika // vyrovnaná třemi přímkovými úseky...307 // 12.5 // Přibližné řešení spotřební
charakteristiky elektrárenského bloku...309 // 12.6 // Výpočet spotřeby tepla bloku 200 MW, spotřební charakteristiky a poměrného přírůstku spotřeby...311 // 12.7 // Výpočet merné spotřeby páry // elektrárenského bloku s přihříváním páry...314 // 12.8 // Výpočet celkové a dílčích účinností // elektrárenského bloku, měrné spotřeby energie // na vyrobenou a dodanou elektřinu...315 // 318 // 12.9 // Vliv dominantních ukazatelů na celkovou ekonomickou efektivnost kondenzačního elektrárenského bloku... // 12.10 // Výpočet technicko-hospodářských ukazatelů elektrárenského bloku...322 // 12.11 // Výpočet spotřeby paliva a měrné spotřeby energie na výrobu a dodávku elektřiny...323 // 12.12 // Optimální rozdělení výkonu // dvou spolupracujících elektrárenských bloků // (řešení nevyboěuje z regulačního rozsahu bloků)...324 // 12.13 // Optimální rozdělení činných výkonů při paralelní spolupráci jednotek pro požadované zatížení (řešení, kdy při optimalizaci vybočuje výkon některého bloku z regulačního rozsahu)...326 // 12.14 // Rozdělení výkonu tří paralelně pracujících jednotek // 12.15 // Instalace mikroturbíny v blokové plynové výtopně // 330 // Knihy nakladatelství BEN - technická literatura // ENERGETIKA // 616 stran B5 Zbyněk Ibler a kol. vyšlo v dubnu 2002 obj. číslo 121061 MC 888 Kč // Technický průvodce energetika, 1. díl // Publikace obsahuje souhrn důležitých
informací z oblasti elekt-rárenství a teplárenství, potřebných pro pracovníky energetiky a energetického strojírenství při řešení úkolu v předprojektové přípravě, stavbě, provozu a modernizaci energetických zařízení. Informace jsou využitelné pro úspěšné naplňování ustanovení nových zákonů ČR o hospodaření energií a energetického zákona. // Informace a postupy řešení jsou zpracovány z pozice základních požadavků fyziky, chemie, elektroenergetického inženýrství a současného stavu znalostí v této oblasti u nás a v zahraničí. // Ve všeobecné části jsou popsány důležité disciplíny - potřebné a často užívané v energetice tj. statistika, teorie chyb, spolehlivost, termodynamika, elektrotechnika, regulace technologických procesů a metody posuzování ekonomické efektivnosti. // Další část se zabývá kvalitativními znaky pracovních médií elektrárenských a teplárenských oběhů, konstrukčními a provozními materiály, informacemi o vybraných technologických zařízeních (kotle, turbíny, tepelné výměníky, elektrická zařízení, dopravní zařízení, čerpadla, ventilátory, chemická úprava vody a zařízení pro omezení emisí škodlivin do životního prostředí) a jejich pracovních charakteristikách, metodami a modely pro optimální řízení provozu. // Průvodce pojednává i o provozu elektrárenských a teplárenských výrobních jednotek, přenosu a rozvodu elektrické
energie v elektrizační soustavě (včetně mezinárodní spolupráce) a teplofi-kačních soustavách. // Stručný obsah knihy // 1. Všeobecná část 12. Dopravní zařízení // 2. Konstrukční materiály 13. Čerpadla // 3. Termodynamika par 14. Doprava vzduchu a spalin // 4. Plyny 15. Chemická úprava vody // 5. Paliva 16. Odsiřovací zařízení // 6. Spalování 17. Snižování emisí NOx // 7. Kotle 18. Odlučování tuhých zbytku // 8. Tepelné turbíny po spalování fosilních paliv // 9. Tepelné výměníky 19. Provoz tepelných elektráren // 10. Koroze a eroze v elektrizační soustavě // 11. Elektrická část elektráren a teplofikačních soustavách // 378 Zbyněk Ibler a kol.: ENERGETIKA V PŘÍKLADECH // DeN // 80 // 3.12 Pravděpodobnost přechodu elektrárenského bloku // ze stavu opravy do provozuschopného stavu... // 3.13 Výpočet součinitele pohotovosti systému dvou bloků...81 // 3.14 Vytvoření spolehlivostního schéma elektrárenského bloku.82 // 3.15 Výpočet pravděpodobnosti bezporuchového // provozu systému, složeného z neobnovovaných prvků...84 // 3.16 Výpočet činitele zabezpečenosti provozu elektrizační soustavy .. 85 // 3.17 Ze zadaných spolehlivostních ukazatelů vypočítejte // pravděpodobnost bezporuchového provozu...89 // 4 TERMODYNAMIKA...91 // 4.1 Výpočet výsledné teploty směšováním dvou proudů vody...93 // 4.2 Výpočet změny objemu spalin při ochlazování...93 // 4.3 Výpočet vzniklého
tepla v ložisku // a potřebný průtok oleje pro chlazení...94 // 4.4 Výpočet tepelného výkonu parního kotle...95 // 4.5 Určení entalpie a objemu páry...96 // 4.6 Určení entalpie mokré páry...97 // 4.7 Určení stavu vodní páry...97 // 4.8 Stanovit entalpii, objem, suchost páry a teplotu po expanzi.98 // 4.9 Výpočet výrobního tepla vodní páry...99 // 4.10 Určení stavu páry po adiabatické expanzi...99 // 4.11 Výpočet množství páry získané škrcením...100 // 4.12 Výpočet hmotnostního průtoku // vody pro regulaci teploty páry vstřikem...100 // 4.13 Určení hmotnostního průtoku vstřikované vody pro získání // redukované páry s požadovanými parametry...101 // ?? Zbyněk Ibler a kol.: ENERGETIKA V PŘÍKLADECH 9 // Podrobný obsah knihy „Technický průvodce energetika, 1. díl“: // 1. Všeobecná část // 1.1 Soustavy jednotek // 1.2 Matematická statistika // 1.3 Vyrovnávací počet // 1.4 Spolehlivost // 1.5 Termodynamika // 1.6 Elektrotechnika // 1.7 Ekonomická efektivnost // 1.8 Regulace technologických procesu // 2. Konstrukční materiály // 2.1 Kritéria jakosti konstrukčních materiálů // 2.2 Vlastnosti ocelí // 2.3 Keramické žáruvzdorné materiály // 3. Termodynamika par // 3.1 Vodní páry // 3.2 Tabulky syté vody a syté páry // 3.3 Tabulky přehřáté vodní páry // 3.4 Elektrárenské bloky v ČR // 4. Plyny // 4.1 Vzduch // 4.2 Spaliny z ohnišť kotlu // 4.3 Rosný bod // 5. Paliva // 5.1 Tuhá
paliva // 5.2 Kapalná paliva // 5.3 Plynná paliva // 6. Spalování // 6.1 Stechiometrické spalovací rovnice // 6.2 Přibližný výpočet spotřeby spalovacího vzduchu a objemu vzniklých spalin při dokonalém spalování // 6.3 Orientační hodnoty objemu vzduchu a spalin pro paliva spalovaná v ČR // 6.4 Přepočty objemu spalovacího vzduchu a spalin // 6.5 Emise při spalování fosilních paliv // 6.6 Emisní limity ? zákonu č.309/91 Sb. // 6.7 Kontrola jakosti spalovacích režimů // 7. Kotle // 7.1 Základní charakteristické veličiny kotlu // 7.2 Tepelný výpočet kotle // 7.3 Hydraulický výpočet kotle // 7.4 Aerodynamický výpočet kotle // 8. Tepelné turbíny // 8.1 Typy turbín // 8.2 Princip funkce // 8.3 Energetická bilance parní turbiny // 8.4 Chladicí systémy kondenzačních turbín // 8.5 Plynové turbíny // 9. Tepelné výměníky // 9.1 Druhy tepelných výměníku // 9.2 Sdíleni tepla // 9.3 Tepelný výpočet výměníků // 10. Koroze a eroze // 10.1 Koroze // 10.2 Eroze // 11. Elektrická část elektráren // 11.1 Alternátory // 11.2 Transformátory // 11.3 Elektrické stanice // 11.4 Elektrická vedení v elektrické části elektráren // 12. Dopravní zařízení // 12.1 Jeřáby // 12.2 Dopravníky // 12.3 Překládači zařízení // 12.4 Potrubní doprava tuhých materiálů // 13. Čerpadla // 13.1 Energetická bilance čerpacích zařízení // 13.2 Hydrodynamická čerpadla // 13.3 Charakteristika hydrodynamického čerpadla
// 13.4 Provoz hydrodynamických čerpadel // 13.5 Čerpadla pro elektrárny a teplárny spalující fosilní paliva // 14. Doprava vzduchu a spalin // 14.1 Přirozený tah // 14.2 Ventilátory // 15. Chemická úprava vody // 15.1 Periodická soustava prvků // 15.2 Vybrané ekvivalenty // 15.3 Tvrdost vody // 15.4 Požadavky na kvalitu vody a páry tepelných elektráren, spalujících fosilní paliva // 15.5 Kyslíkový vodní režim // 15.6 Chladiči voda // 15.7 Kontrola chemického režimu // 16. Odsiřovací zařízení // 16.1 Metody odsiřování // 16.2 Požadavky na sorbent // 16.3 Výpočet spotřeby sorbentu // 16.4 Produkty odsiřováni // 17. Snižování emisí NOx // 17.1 Mechanizmy vzniku NOx // 17.2 Výpočet produkce NOx // 17.3 Primární opatření uskutečnitelná řízením spalovacího procesu // 17.4 Sekundární opatření ke snížení produkce NOx // 18. Odlučování tuhých zbytku po spalování fosilních paliv // 18.1 Třídění odlučovačů // 18.2 Vlastnosti odlučovacích zařízení // 18.3 Některé provozní vlastnosti nejpoužívanějších odlučovačů v energetických výrobnách // 18.4 Hodnocení odlučovačů // 18.5 Využití a ukládáni tuhých zbytků po spalování // 19. Provoz tepelných elektráren v elektrizační soustavě a teplofikačních soustavách // 19.1 Základní pojmy výkonu, práce a účinnosti energetických zařízení // 19.2 Charakteristické diagramy // 19.3 Spotřební a nákladové charakteristiky energetických
zařízení // 19.4 Optimalizace provozu bloků v elektrizační soustavě // 19.5 Optimalizace provozu výrobních jednotek v teplofikační soustavě // - - w wurw~- // h Eri // Zbyněk Ibler a kol.: // ENERGETIKA V PŘÍKLADECH // 379 // 102 // 4.14 // 4.15 // 4.16 // 4.17 // 4.18 // 4.19 // 4.20 // 4.21 // Výpočet teoretické tepelné účinnosti parního zářízení... // Tepelná účinnost ideálního pochodu // při změnách vstupního tlaku...103 // Výpočet tepelné účinnosti ideálního pochodu...104 // Výpočet provozních ukazatelů protitlakého turbosoustrojí... 105 // Omezení nehospodárného škrcení páry // v redukčních stanicích (točivá redukce páry)...107 // Energetická a exergická bilance NTO...110 // Korekce změřeného průtoku průtokoměrem...112 // Porovnání energetické a exergetické bilance a účinnosti elektrárenského bloku...113 // 5 ELEKTROTECHNIKA...121 // 5.1 Operátor natočení fází...123 // 5.2 Výpočet maximálních // a efektivních hodnot proudu a napětí...124 // 5.3 Výpočet zdánlivého výkonu // v jednotlivých fázích trojfázového obvodu...125 // 5.4 Výpočet rezistancí v elektrickém obvodu...127 // 5.5 Výpočet admitance a impedance v elektrickém obvodu // s rezistancemi a indukčnostmi...127 // 5.6 Výpočet admitance a impedance // v elektrickém obvodu s kapacitami...128 // 5.7 Výpočet výkonu a proudu jednofázového spotřebiče...129 // 5.8 Výpočet proudu trojfázového motoru...129
// 5.9 Výpočet příkonu elektrického ohřívače vody...130 // 5.10 Výpočet úbytku napětí na vodiči v rozvodu nn...131 // 5.11 Napětí na rozvaděči vn...132 // 10 Zbyněk Ibler A KOL.: ŕiŕi* // 5.12 Výpočet napětí na přípojnicích rozvaděče...133 // 5.13 Přepočet impedance s ohledem na převod transformátoru ... 134 // 5.14 Náhradní schéma // trojfázového dvojvinuťového transformátoru...136 // 5.15 Náhradní schéma trojvinuťového transformátoru...137 // 5.16 Řešení zkratových poměrů, návrh vypínačů // a napěťové poměry při rozběhu asynchronního motoru...139 // 5.17 Samonajíždění skupiny elektromotorů...145 // 6 EKONOMICKÁ EFEKTIVNOST...149 // 6.1 Porovnání dvou variant // organizace výstavby energetického zdroje...151 // 6.2 Ekonomické posouzení instalace nového // řídicího systému pro technologické zařízení...152 // 6.3 Posouzení reálnosti financování // výstavby paroplynového bloku...153 // 6.4 Volba typu plynové turbíny...155 // 6.5 Určení teplárenského součinitele paroplynové teplárny.157 // 6.6 Posouzení podmínek vhodnosti použití paroplynového // zařízení nebo klasického parního oběhu s fluidním kotlem ... 161 // 6.7 Posouzení vlivu dvousložkové ceny elektřiny // na zisk za dodávku elektřiny...165 // 6.8 Ekonomické posouzení varianty obnovy kondenzačního // uhelného bloku s novým uhelným a paroplynovým blokem... 166 // 6.9 Optimální návrh teplárny s motorovou
kogenerací...172 // 6.10 Vypočtěte hlavní ekonomické charakteristiky // kondenzačního bloku s fluidním kotlem na hnědé uhlí. // Rozbor proveďte z hlediska projektanta...177 // deW Zbyněk Ibler a kol.: ENERGETIKA V PŘÍKLADECH 11 // 7 PALIVA A S PALU VAN I // 7.1 // 7.2 // 7.3 // 7.4 // 7.5 // 7.6 // 7.7 // 7.8 // 7.9 // 7.10 // 7.11 // 7.12 // 7.13 // 7.14 // 7.15 // // Výpočet výhřevnosti z prvkového rozboru paliva...185 // Výpočet spalného tepla a výhřevnosti hnědého uhlí...186 // Výpočet výhřevnosti paliva pro zadané Qv, W, H’...186 // Výpočet výhřevnosti a obsahu popela pro vysušení uhlí...187 // Změna hmotnosti uhlí na skládce vlivem povětrnostních změn.. 188 Změna kvalitativních znaků uhlí // vlivem atmosférických srážek při jeho dopravě...189 // Posouzení kvalitativních ukazatelů dvou druhů uhlí...190 // Určení výhřevnosti a spalného tepla mazutu...193 // Výpočet výhřevnosti zemního plynu pro zadané složení...194 // V ýpočet kvalitativních charakteristik uhlí // z jeho prvkového složení...194 // Určení teoretické teploty nechlazeného plamene...200 // Výpočet výhřevnosti směsi paliva...203 // Výpočet hospodárného provozu // granulačního práškového kotle s přihříváním páry...204 // Výpočet hospodárného provozu fluidního kotle // s cirkulující vířivou vrstvou a přímým odsířením // Výpočet spalování zemního plynu a účinnost kotle // 212 // 218 // 8 KOTLE...221
// 8.1 Výpočet granulačního ohniště...222 // 8.2 Bilance tlakových výhřevných ploch...224 // 8.3 Výpočet ohříváku vzduchu...228 // 8.4 Výpočet ohříváku vody...231 // 8.5 Návrh svazkového přehříváku páry...234 // 12 Zbyněk Ibler a kol.: ENERGETIKA V PŘÍKLADECH ? // 238 // 8.6 Účinnost kotle // 8.7 Využití odluhu z bubnového kotle...239 // 8.8 Vliv technologických proměnných na ztrátu citelným teplem spalin // (na komínovou ztrátu) a spotřebu elektřiny ventilátorů...242 // 8.9 Těsnost spalinového traktu kotle...247 // 9 TEPELNÉ TURBÍNY...251 // 9.1 Tepelný oběh turbíny s regulovaným odběrem páry...252 // 9.2 Výpoěet hmotnostního průtoku chladicí vody // a chladicí poměr kondenzátoru turbíny...254 // 9.3 Hmotnostní průtok páry kondenzační turbíny // s neregulovanými odběry...255 // 9.4 Parní kondenzační oběh // s nízkotlakými regeneračními ohříváky...256 // 9.5 Kondenzační turbína s regulací škrcením a skupinovou..262 // 9.6 Nastavení součinitele nerovnoměrnosti // regulátorů otáček turbíny...265 // 9.7 Určení statické charakteristiky výrobního // systému paralelně pracujících jednotek...267 // 9.8 Otevřený oběh plynové turbíny...268 // 9.9 Tepelná bilance plynové turbíny...271 // 10 TEPELNÉ VÝMĚNÍKY...275 // 10.1 Ztráty tepla a určení teploty // vnějšího povrchu izolované trubky...277 // 10.2 Hustota tepelného toku rovinnou stěnou...278 // 10.3 Závislost
ztráty exergie na teplotách látek, // protékajících výměníkem...279 // 10.4 Průchod tepla rovinnou cihlovou stěnou...281 // rär Zbyněk Ibler a kol.: ENERGETIKA V PŘÍKLADECH // 10.5 Tepelné ztráty potrubí // v závislosti na materiálu izolačních vrstev...281 // 10.6 Snížení tepelného toku trubky vnějšími nánosy...283 // 10.7 Ztráty neizolovaného a izolovaného potrubí...283 // 10.8 Ohřev napájecí vody v NTO...284 // 10.9 Hmotnostní průtok napájecí vody, // topné páry a ohřátí napájecí vody v odplyňovači...285 // 10.10 Určení velikosti výhřevné plochy // ohříváku vody pro různé varianty...287 // 11 ČERPADLA, VENTILÁTORY...289 // 11.1 Výpočet charakteristik potrubí a čerpadla...290 // 11.2 Výpočet příkonu napájecího // čerpadla elektrárenského bloku...292 // 11.3 Výpočet příkonu vzduchových // ventilátorů kotle elektrárenského bloku...293 // 11.4 Výpočet příkonu spalinových // ventilátorů kotle elektrárenského bloku...294 // 11.5 Porovnání pohonu napájecího čerpadla elektrárenského bloku // parní turbínou a elektromotorem...296 // 12 TECHNICKO-HOSPODÁŘSKÉ // UKAZATELE PARNÍCH VÝROBEN...299 // 12.1 Spotřební charakteristika horkovodního kotle...301 // 12.2 Charakteristika parního kotle 1600 |t/hl...303 // 12.3 Sestrojení spotřební charakteristiky // ze čtyř měřených dvojic P, Q...306 // 12.4 Spotřební charakteristika // vyrovnaná třemi přímkovými úseky...307
// 14 Zbyněk Ibler a kol.: ENERGETIKA V PŘÍKLADECH ? // 12.5 Přibližné řešení spotřební charakteristiky // elektrárenského bloku...309 // 12.6 Výpočet spotřeby tepla bloku 200 MW, spotřební // charakteristiky a poměrného přírůstku spotřeby...311 // 12.7 Výpočet měrné spotřeby páry // elektrárenského bloku s přihříváním páry...314 // 12.8 Výpočet celkové a dílčích účinností elektrárenského bloku, // měrné spotřeby energie na vyrobenou a dodanou elektřinu... 315 // 12.9 Vliv dominantních ukazatelů na celkovou ekonomickou // efektivnost kondenzačního elektrárenského bloku...318 // 12.10 Výpočet technicko-hospodářských ukazatelů // elektrárenského bloku...322 // 12.11 Výpočet spotřeby paliva a měrné spotřeby // energie na výrobu a dodávku elektřiny...323 // 12.12 Optimální rozdělení výkonu // dvou spolupracujících elektrárenských bloků // (řešení nevybočuje z regulačního rozsahu bloků)...324 // 12.13 Optimální rozdělení činných výkonu // při paralelní spolupráci jednotek pro požadované zatížení (řešení, kdy při optimalizaci vybočuje výkon některého bloku // z regulačního rozsahu) 326 // 12.14 Rozdělení výkonu tří paralelně pracujících jednotek 327 // 12.15 Instalace mikroturbíny v blokové plynové výtopně 330 // 13 LITERATURA ...335 // příloha i - (TABULKY) ...341 // PŘÍLOHA 2 - (TABULKY) ...349 // PŘÍLOHA 3 - (TABULKY) ... 355 // // lili Ní // Zbyněk
Ibler a kol: ENERGETIKA V PŘÍKLADECH

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC