Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 12.06.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(4.1) Půjčeno:94x 
BK
1. vyd.
Praha : Scientia, 2003
341 s. : il. ; 24 cm

objednat
ISBN 80-7183-297-9 (brož.)
Obsahuje ilustrace, předmluvu, přehled ČSN pro technické kreslení
Bibliografie na s. 341
Geometrie deskriptivní - učebnice středošk.
Kreslení technické - učebnice středošk.
000106420
Předmluva // Předpoklady snadného začátku a úspěšného konce // Kreslicí pomůcky // Kreslicí materiály // Péče o kreslicí pomůcky // Zásady kreslení od ruky a s použitím pomůcek . . . // Geometrické konstrukce // Úlohy // Normalizace v technickém kreslení // Technická normalizace // Druhy technických výkresů // Formáty a úprava výkresových listů // Formáty výkresů řady ISO-A // Prodloužené formáty // Úprava výkresových listů // Skládání a rozmnožování výkresů // Druhy čar a jejich použití // Typy čar // Rozměry čar a jejich prvků // Čáry na strojírenských výkresech // Měřítka zobrazení // Technické písmo // Vyvolená čísla a normální délkové rozměry // Otázky a úlohy // Náčrty // Úlohy // Technické zobrazování // Pravoúhlé promítání na několik průměten // Metoda promítání v I. kvadrantu // Metoda promítání ve 3. kvadrantu // Metoda promítání v daném směru // Axonometrické promítání // Doporučené metody a pravidla // Pravoúhlá izometrie // Technická pravoúhlá dimetrie // Kavalírní axonometrie // Kabinetní axonometrie // Planometrie // Zobrazování jednoduchých a složených těles // Pravidla pro zobrazování na výkresech // Pohledy // Řezy a průřezy // Grafické označování materiálů v řezech // Vynesené tvarové podrobnosti // Zjednodušování obrazů // Zobrazování průniků // Otázky a úlohy // Kótování // Základní pojmy a pravidla kótování // Provedení kót // Hraničící značky // Zapisování kót // Umisťování kót // Soustavy kót // Kótování geometrických a konstrukčních prvků součástí // Kótování úhlů // Kótování oblouků // Kótování poloměrů // Kótování průměrů // Kótování koulí // Kótování kuželů // Kótování jehlanů // Kótování sklonu (úkosu) // Kótování zkosených hran // Kótování přechodů //
Kótování hranolů // Kótování tlouštěk desek, označování tyčí, trubek a profilů // Kótování děr // Kótování opakujících se konstrukčních prvků // Tabulkové kótování // Kótování křivek a křivkových profilů // Kótování rozměrů dané plochy // Otázky a úlohy // Předepisování přesnosti rozměrů, tvaru a polohy . . . // Tolerování rozměrů, základní pojmy, uložení // Základní pojmy // Uložení // Toleranční soustavy // Zapisování tolerancí a mezních úchylek na výkresu . . . // Tolerování úhlů // Tolerování polohy děr a roztečí // Mezní úchylky netolerovaných rozměrů // Tolerování tvaru a polohy // Nepředepsané geometrické tolerance // Otázky a úlohy // 7 Předepisování jakosti povrchu ...132 // 7.1 Posuzování struktury povrchu ...132 // 7.2 Předepisování struktury povrchu ...136 // 7.3 Předepisování úpravy povrchu a tepelného zpracování ...143 // 7.3.1 Druhy úprav povrchu ...143 // 7.3.2 Tepelné zpracování ...144 // Otázky a úlohy ...149 // В Kreslení strojních součástí a spojů ...150 // 8.1 Popisové pole výkresu ...150 // 8.2 Čepy, kolíky, závlačky, pojistné a stavěči kroužky ...156 // 8.3 Klíny a pera ...159 // 8.3.1 Podélné klíny a pera ...159 // 8.3.2 Spojovací příčné klíny ...160 // 8.4 Závity, šrouby a matice, lícování závitů ...160 // 8.4.1 Kreslení vnéjšího a vnitřního závitu ...161 // 8.4.2 Funkční délka závitu, výběhy a drážky metrického závitu ...162 // 8.4.3 Kreslení šroubů a matic ...163 // 8.4.4 Kótování závitu ...165 // 8.4.5 Označování šroubů a matic ...167 // 8.4.6 Tolerování závitů ...167 // 8.5 Hřídele, drážkové hřídele a náboje ...173 // 8.6 Řemenice pro klínové řemeny ...177 // 8.7 Ložiska ...177 //
8.8 Ozubená kola, řetězová kola, řetězy a rohatky ...180 // 8.8.1 Základní pojmy ozubení ...180 // 8.8.2 Řetězy, řetězová kola, rohatky ...185 // 8.9 Pružiny ...188 // 8.10 Nýty a nýtované konstrukce ...190 // 8.11 Svary a svařované konstrukce ...193 // 8.11.1 Kreslení svarových spojů ...193 // 8.11.2 Zásady pro kreslení svařovaných součástí nebo konstrukcí ...197 // 8.12 Pájené a lepené konstrukce ...199 // 9 Výrobní výkresy ...201 // 9.1 Požadavky na výrobní výkresy ...201 // 9.2 Číslování výkresů ...202 // 9.3 Výkresy součástí ...203 // 9.3.1 Výkresy odlitků ...205 // 9.3.2 Výkresy výkovků ...207 // 9.3.3 Výkresy ohýbaných a lisovaných součástí ...208 // 9.3.4 Výkresy součástí z plastů ...211 // 9.4 Předepisování materiálu na výkresu ...215 // 9.5 Výkresy sestavení ...215 // 9.6 Změny a opravy ve výkresové dokumentaci ...218 // 9.7 Montážní a základové výkresy ...220 // 9.8 Výkresy stavebních konstrukcí ...221 // 9.9 Výkresy potrubí ...223 // 9.9.1 Potrubí v pravoúhlém promítání ...224 // 9.9.2 Potrubí v technické pravoúhlé izometrii ...226 // 9.10 Kreslení schémat ...228 // Otázky a úlohy ...232 // Základy deskriptívni geometrie // Úvod // Pravouhlé promítání na dvč průmětny (Mongeovo promítání) // Základní pojmy. Zobrazení bodů. Zobrazení přímek. Stopníky přímek // Vzájemná poloha přímek // Zobrazení rovin. Stopy rovin. Hlavní přímky rovin // Vzájemná poloha rovin // Vzájemná poloha bodu, přímky a roviny, přímky a rovinného obrazce // Skutečná velikost úsečky. Odchylka přímky od průmětny // Spádové přímky roviny, odchylka roviny od průmětny // Přímka kolmá к rovině, rovina kolmá к přímce // Otáčení geometrických útvarů // Osová afinita // Průseky rovinných obrazců // Rovinné řezy těles // Rovinný řez mnohostěnu //
Řez kužele rovinou, Kuželosečky // Technické konstrukce kuželoseček // Řez válce rovinou // Sítě těles // Sítě mnohostěnů // Sítě rotačních válců a kuželů // Kinematická geometrie // Vybrané rovinné křivky // Evolventa kružnice // Cykloidy // Archimédova spirála // Profily zubů ozubených kol // Evolventní ozubení // Cykloidní ozubení // Šroubovice // Průniky těles // Průniky mnohostěnů // Průniky rotačních těles (ploch) // Průniky souosých rotačních ploch // Průniky rotačních ploch s rovnoběžnými různými osami // Průniky rotačních ploch s různoběžnými osami // Průniky rotačních těles s mimoběžnými osami // Názorné zobrazování // Kosoúhlé promítání // Zobrazení bodů, přímek, rovin // Pravoúhlá axonometrie // Úlohy // Přehled ČSN pro technické kreslení // Literatura
(OCoLC)85066312
cnb001253969

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC