Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 06.02.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
2. vyd.
Bratislava : Cirkevné nakladateľstvo, 1986
299 s.

objednat
ISBN 80-85128-35-7 (váz.)
Obsahuje úvod, rejstřík
Nový zákon - slovníky teologické
Slovníky teologické - Nový zákon
000106632
(Rímske čísla označujú zväzok; arabské čísla uvádzajú pôvodné číslovenie strán, ktoré sa v tomto výťahu nachádza na ľavom okraji.) // A 6 (ALFA, ÓMEGA) I 1 4DÓ a odvodeniny // AARÓN (Iron) I 3 ť>DÉ (pieseň) I 163 // ABBA (otec) I 4 AŽR (vzduch) I 165 // ‘ABEL - KAIN (Ábel - Kain) .. I 6 AIDÓS (hanblivosť) I 168 // ABRAAM (Abrahám) I 7 ‘KTMA (krv) I 171 // ABYSSOS (priepasť) I 9 ‘AIMATEKCHYSIA (vyliatie // AGATHOS (dobrý) I 10 krvi) I 175 // AGATHÓSYNŽ.(dobrotivosť).. I 17 AINIGMA (ESOPTRON) // FILAGAIHOS (milujúci dob- (záhada (zrkadlo)) I 177 // ro) I 17 AIRÓ (zdvihnúť, niesť, od- // AFILAGATHOS (nepriateľ niesť, odstrániť) I 184 // dobra) I 18 AISIHANQMAI (rozumieť) I 186 // AGALLIAOMAI, AGALLIASIS AISCHYNÓ (zahanbiť) I 188 // (plesať; plesanie) I 18 AICHMALÓTOS (zajatec, väzeň) I 195 // AGAPAÓ, AGAPÉ, AGAPÉTOS (mi- AIÓN (večnosť, vek, eón) ... I 197 // lovať; láska; milovaný)... I 20 AIÓNIOS (večný) I 208 // AGGELOS (anjel, posol) I 72 AKOLOYTHEÓ (nasledovať) ... I 210 // ARCHAGGELOS (archanjel) .. I 86 AKOYÓ (počúvať) ... I 216 // ISAGGELOS (rovný anjelom). I 86 AKOá (počúvanie, zvesť)... I 222 // ‘AGIOS (svätý) ... I 87 PARAKOÉ (zlé počúvanie, // ’AGIAZÓ (posvätiť) I 112 neposlušnosť) I 224 // ‘AGIASMOS (posvätenie) ... I 114 ’YPAKOYÓ (poslúchať) I 224 // ‘AGIOTÉS (svätosť) I 115 ‘YPAKOÉ (poslušnosť) I 225 // ‘AGIÓSYNá (svätosť, posvä- ALAZÓN, ALAZONEIA
(chvasta- // tenie) I 116 vý; chvastavosť) I 227 // AGNÓSTOS (neznámy) T 120 ALALAZÓ (1ečať) ... I 228 // ’AGNIZÓ (očistiť) I 123 ‘ALAS (soľ) I 229 // AGORAZÓ, EKAGORAZÓ (kúpiť; ALEIFÓ (pomazať) I 230 // vykúpiť) I 125 ALŽTHEIA (pravda) I 233 // AGÓGÉ a odvodeniny ALLASSÓ a odvodeniny // PARAGÓ (míňať sa, odchá- ANTALLAGMA (kúpna cena, // dz ) T 129 f»kvi valent. náhrada) ■ ■ ■ • ■ I 252 // AGÓN (boj, zápas) I 134 KATALLASSÓ (zmieriť) I 254 // AGÓNIA (úzkosť, strach) .. I 140 APOKATALLASSÓ (zmieriť)... I 259 // ADAM (Adam) I 141 ALIÍGOREÓ (hovoriť alego- // ‘ADÉS (podsvetie) ... T 146 I 260 // ADIKOS (nespravodlivý) I 150 ’AMARTANÓ, ‘AMARTÉMA, ‘AMARTIA // ADIK1A (nespravodlivosť).. I 153 (hrešiť, hriech) I 267 // 0 b e a h - 296 - // ’AMARTÓLOS (kriešny,hriešnik) I 320 ARITHMEÓ, ARITHMOS (počí- // AHŽN (Amen) I 339 tať, spočítať; číslo) I 461 // AMNOS (baránok) I 342 ARKEÓ, ARKETOS (stačiť, do- // ARÍN (baránok) I 344 stačujúci) I 464 // ARNION (baránok) I 344 AYTARKEIA, AYTARKÉS (do- // AMPELOS (vínny kmeň) I 345 statok, spokojnosť; spo- // ANAGKá (nutnosť) I 347 kojný) I 466 // ANAMNŽSIS (spomienka) I 351 fAR MAGEDÓN (Harmagedon) ... I 467 // ANAPAYÓ, AHAPAYSIS (dať od- ARNEOMAI (poprieť, zaprieť, // počinutie ; odpočinutie)... I 352 odmietnuť) I 468 // ANEGKLŽTOS (nežalovateľný, (ARPAZÓ (nasilu si vziať) ... I 471 // bezúhonný) I 358 ‘ARPAGMOS (lúpež, korisť)
. I 472 // ANTHRÓPOS (človek) I 365 ARRABÓN (závdavok) I 474 // ANISKKKK, EXANISTÔH (zdvih- ARTOS (chlieb) I 475 // núť, vstať, vzkriesiť, ARCHÓ (panovať, vládnuť; // vstať z mŕtvych) I 368 začať) I 476 // ANASIASIS, EXANASTASIS (po- ARCHÉ (začiatok, moc, // vstanie, zmŕtvychvstanie) I 372 vrchnosť) I 477 // ANTI (namiesto, pre) I 373 APARCHÉ (prvotina) I 483 // ANTIDIKOS (protivník na sú- ARCHAIOS (počiatočný, sta- // de, protivník) I 373 rý , dávny) I 485 // ANTILAMBANOMAI (ujať sa) ... I 375 ARCHÉGOS (vodca, pôvodca, • // ANTII.ŔMPSIS (poskytovanie zakladateľ) I 485 // pomoci) I 376 ASELGEIA (bezuzdnosť) I 488 // SYNANTILAMBANCMAI (pomá- ASTHENás (slabý) I 488 // hať) I 376 ASTHENEIA (slabosť, cho- // ANÓ, ANÓTERON (hore;vyššie). I 376 roba) I 491 // AXIOS, ANAXIOS (hodný; ne- ASKEÓ (cvičiť sa, usilovať // I 378 I 492 // řAPAi (raz, raz navždy) I 380 ASPAZOMAI, APASPAZOMAI, KK- // EFAPAX (naraz, raz navždy) I 382 PASMOS (pozdraviť, rozlú- // APOKATHISTÉMI (obnoviť) ... I 386 čiť sa, pozdrav) I 494 // APOKATASTASIS (obnovenie). I 388 AFIHÍI, APESIS (odpustiť, od- // APOLLYMI (zničiť, stratiť).. I 393 pustenie) I 506 // APOSTELLÓ /KKKK0/ (poslať).. I 397 BABYLÓN (Babylon) I 512 // APOSTOLOS (posol, vysla- BATHOS (hĺbka) I 515 // nec, apoštol) I 406 BAINÓ a odvodeniny // PSEYDAPOSTOLOS (falošný ANABAINÓ (stúpať nahor, // apoštol) I 446 vystupovať) I 516 // ARA a odvodeniny KATABAINÓ (zostúpiť)
I 520 // KATARA (kliatba) I 449 METABAINÓ (prestúpiť, // ARGOS a odvodeniny prejsť z jedného miesta // KATARGEÓ (urobiť neúčinným, na druhé) I 521 // odstrániť, zničiť) I 453 BALAAM (Balám) I 521 // ARBTÉ (cnosť) I 457 BALLÓ a odvodeniny I 524 // - 297 Ob sah // EKBALLÓ (vyhodiť, vyhnať, GEENNA (gehenna,peklo) I 655 // vyslať) BAPTÓ, BAPTIZÓ (ponoriť, I 525 GELAÓ, KATAGELAÓ, GELOS (smiať sa; vysmievať sa; // namočiť; krstiť) I 527 smiech) I 656 // BARBAROS (nezrozumiteľne GENEA (pokolenie) I 660 // hovoriaci, Barbar, Ne- GENEALÓGIA (rodokmeň) ... I 661 // grék) I 544 GENNAÓ (splodiť) ... I 663 // BAROS (bremeno, ťarcha, pl- ANAGENNAÓ (znovuzrodiť) .. I 671 // nosť, závažnosť) I 551 GEYOMAI (ochutnať, okúsiť).. I 674 // BARYS (ťažký; závažný, G É (zem) ... I 676 // dôležitý) I 554 EPIGEIOS (pozemský) I 679 // BAREÓ (zaťažiť, obťažiť).. I 556 GINOMAI a odvodeniny // BASILEYS (král) I 562 GENESIS (vznik, narodenie) I 681 // BASILEIA (kráľovstvo) ... I 579 PALIGGENESIA (znovuzrode- // 3YMBASILEYÓ (spolukraľo- nie) I 685 // vať) I 592 GINÓSKÓ, GNÓSIS, EPIGINÓSKÓ, // BASKAINÓ (omámiť) I 595 EPIGNÓSIS (poznať; pozna- // BATIALOGEÓ (hovoriť mnoho, nie) I 688 // hovoriť naprázdno, tárať). I 597 GLÓSSA (jazyk, reč) I 719 // BDELYSSOMAI, BDELYGMA, GOGGYZÓ (reptať) I 727 // BDELYKTOS (oškliviť si; GRAMMATEYS (zákonník) I 740 // ohavnosť; ohavný) I 598 GRAFÓ (písať) I 742 // BEBAIOS, BEBAIOÓ,
BEBAIÓSIS GRAFÉ (/sväté/ Písmo) ... I 749 // (pevný; upevniť; upevne- GRAMMA (litera,list,spis). I 761 // ni e)***««*««*»«***« I 600 ÍTYMNOR (n Ah v ) I 773 I 776 // BIAZQMAI (nútiť, premôcť, GYNE (zena) ... // znásilniť) •••••••*••••••• I 608 GÓG KAI MAGÓG (Gog a Magóg). I 790 // BIASTÉS (násilník) I 612 GÓNIA (uhol, roh) I 792 // BIBLOS (kniha) I 613 AKROGÓNIAIOS (záverečný // BIBLION (knižka, kniha)... BLASFÉMEÓ, BLASFÉMIA, BLAS- I 615 kameň) KEFAĽÉ GÓNIAS (záverečný I 792 // FÉMOS (rúhať sa; rúhanie; kameň) I 793 // rúhavý, rúhaš) I 620 DAIMÓN, DAIMONION (démon) II 1 // BQAÓ (volať, kričať) I 624 DEI, DEON ESTI (musí sa, // BOYLQMAI (chcieť) I 628 treba) ... II 21 // BOYLŽ (úmysel, rozhodnu- DEXIOS (pravý) II 37 // tie) I 631 DECH CMAI (prijať) . .. II 49 // BRABEION (cena pre víťaza DOCHÍ (hostina) II 53 // v zápase) I 636 APODECHOMAI (prijať) ... II 54 // BRYCHÓ (škrípať) I 639 EKDECHQMAI, APEKDECHCMAI // BRYGMOS (škrípanie) I 639 (očakávať) II 55 // BRĆ81A, BRÓSIS (pokrm) I 640 EISDECHCblAI (prijať) ... II 56 // GALA (mlieko) ... I 644 PROSDECHCMAI (prijať, 0- // GAMEÓ, GAMOS (vziať si za cakavať) ... II 56 // muža/ženu, oženiť sa/vy- DEKTOS,APODEKTOS,EYPROSDEKTOS // dať sa; svadba,manželstvo. I 646 (prijemný,milý,vítaný,vhodný II57 // Obsah - 298 - // DEÓ /LYÓ/ (zviazať /roz- sluha; spoluotrok; otroky- // viazať/) II 59 ňa; byť otrokom, slúžiť;
// DÉMOS a odvodeniny otroctvo) II 264 // EKDÉMEÓ, ENDÉMEÓ (vysťa- DRAKÓN (drak) II 284 // hovať sa, byť v cudzine; DYHAMAI (môcť) II 286 // ísť do vlasti, byť vo EGEIRÓ (vzkriesiť) II 332 // vlasti) II 62 EGKRATEIA (zdržanlivosť) .. II 338 // PAHEPIDÉblOS (cudzinec) .. II 63 EGÓ (ja) II 341 // DIA (skrze; pre) II 64 EIKÓN (obraz ) II 378 // DIABALLÓ (udať, obviniť) .. II 69 KKK, ‘0 ÓN (byť; Ten, kto- // DIABOLOS (ohovárač, ža- rý je) II 396 // lobca, protivník, diabol) II 69 EIRÉNÉ (pokoj) II 398 // DIAKONEÓ (slúžiť) II 81 EIRÉN0P0I0S (tvorca poko- // DIAKONIA (služba) II 87 ja) II 417 // DIAKONOS (služobník, po- ’EIS (jeden) II 432 // mocník, diakon) II 88 EKPTYÓ (vypluvať) II 446 // DIASPÓRA (rozptýlenie, EKSTASIS (ekstáza) ... II 447 // diaspora) II 98 EKTRĆMA (predčasný pôrod, // DIATHÉKÉ (zmluva) II 106 Dotírat) II 463 // DIDASKÓ (učiť) II 138 EKCHEÓ, EKCHYN(N)Ó (vyliať) II 465 // DIDASKAXOS (učitel) II 150 ELEGCHÓ (pokarhať, usved- // DIDÓMI (dať, dávať) II 168 čiť) II 470 // AP0DIDĆMI (odplatiť) ... II 170 ELEOS, ELEEÓ (milosrdenstvo; // PARADID&ÍI (odovzdať, zlutovať sa, zmilovať sa) II 474 // vydať) II 171 ELEYTHEROS (slobodný) II 484 // PARADOSIS (tradícia) ... II 174 ’ELLÉN (Grék) II 501 // DIKÉ (trest, trestajúca ELPIS, ELPIZÓ (nádej, dú- // spravodlivosť) II 176 fať) II 515 // DIKAIOS (spravodlivý) ... II 184 EN (v) II 534 // DIKAIOSYNÉ (spravodli- ENTELLOMAI, ENTOLÉ (priká-
// vosť) II 194 zať, nariadiť; prikáza- // DIKAIOÓ {uznať za spra- nie ) ... II 541 // vodlivé; ospravedlniť) .. II 215 EXOYSIA (moc) ... II 559 // DIKAIÓiAA (právna požia- EPAGGELLÓ, EPAGGELIA (méd.: // davka, ’prikázanie; práv- slúbiť, zasľúbiť; zašlú- // ny čin) II 223 benie) ... II 573 // DIKAIÓSIS (ospravedlne- EPAINOS (chvála, uznanie).. II 583 // nie) .’. II 227 EPIEIKEIA, EPIEIKÉS (mier- // DICHOTOMEÓ (rozťať na nosť, mierny) II 585 // dvoje) II 229 EPIOYSIOS ...••• II 587 // DOKEÓ a odvodeniny EPISKEPTOMAI, EPISKOPEÓ // DOXA (sláva) II 236 (navštíviť, zhliadnuť, // DOKIMOS (osvedčený, vy- vyhliadnuť si, starať sa) II 595 // skusany) ... II 258 EPISKOPÉ (navštívenie, // DOYLOS, SYNDOYLOS, DOYLÉ, biskupský úrad) II 602 // DOYLEYÓ, DOYLEIA (otrok, // - 299 Ob s a h // EPISKOPOS (dozorca, EYDOKEÓ (mať zálubu v; // ’ biskup).. II 604 rozhodnúť sa) II 736 // ERGOH, ERGAZOMAI (skutok, EYDOKIA (zaľúbenie, // dielo, práca; pracovať priazeň) II 740 // robiť) II 631 EYLOGEÓ, EYLOGIA (dobrore- // EíUääOS, ERÉMIA, ERÍMOÓ óiť, požehnávať; dobrore- // (pustý, púšť, spustošiť). II 654 čenie, požehnanie) II 751 // ERITHEIA (podlé sebectvo).. II 657 EYNOYCHOS, EYHOYCHIZÓ // ’ERMÍNEYÓ a odvodeniny (eunuch; vyklie štiť) ... II 763 // (vykladať, prekladať) ... II 659 EYFRAINÓ, EYPROSYNÉ (pote- // ERCHCMAI a odvodeniny šiť; radosť) ... II 770 // (prísť, prichádzať) II 662 EYCHCMAI, EYCHŽ
(prosiť, // EISERCHOMAI (vojsť) II 673 sľúbiť; modlitba, sľub).. II 774 // EXERCHCMAI (vyjsť, ZAÓ, Z6Ě /KK0Ó, BIOS/ // odísť) II 676 (žiť, život) II 833 // PARERCHCMAI (ignorovať, ZÉLOS (horlivosť, žiar- // minúť sa) i II 679 livosť) II 879 // PROSERCHCMAI (prísť, ZÉLOÓ, ZÉIÓTÉS (žiarliť, // pristúpiť) ... II 679 horliť, horlivo sa usi- // ERÓIAÓ (pýtať sa, prosiť).. II 682 lovať; horlivec, zelóta). II 884 // ESTHIÓ (jesť) II 686 ZYGOS (jarmo) II 898 // ESCHATOS (posledný) II 694 ‘ETEROZYGEÓ (chodiť pod // ES6 (dnu, vo vnútri) ... II 696 cudzorodým jarmom) II 904 // ’EIAIROS (priatel) II 697 ZYMÍ, ZYMOÓ, AZYMOS (kvas, // fETEROS (iný) II 699 nekvasiť, nenakvašený)... II 904 // ‘KK01K0K a odvodeniny ŕÉD0XTÉ (žiadosť, rozkoš)... II 911 // (hotový, pripravený) ... II 702 ’ĚL(E)IAS (Eliáš) II 930 // EYAG GELIZ CMAI (zvestovať ’ÉLIKIA (vek, postava) II 943 // evanjelium) II 705 fÉMERA (deň) II 945 // EYAGGELION (radostná ÉCHEÓ (znieť, zvučať, // zvesť, evanjelium) II 718 zunieť) II 958

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC