Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 06.02.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Bratislava : Cirkevné nakladateľstvo, 1990
290 s.

objednat
ISBN 80-85128-50-0 (váz.)
Obsahuje úvod, rejstřík
Nový zákon - slovníky teologické
Slovníky teologické - Nový zákon
000106722
O b a a h // (Rímske čiala označujú zväzok; arabské čísla uvádzajú pôvodné číslovanie strán, ktoré sa v tomto výťahu nachádza na lavom okraji textu.) // XENOS (cudzí, cudzinec) // XÉNIA (ubytovanie, izba pre hosťa) // XENIZÓ (prijať ako hosťa; pas; bývať ako hosť) // XENODOCHEÓ (preukázať pohostinstvo) // FILOXENIA (pohostinnosť) // FILOXENOS (pohostinný)... 7 1 // XYLON (drevo, strom) V 36 // OGKOS (bremeno) V 41 // ‘ODOS (cesta)... V 42 // ‘ODÉGOS (vodca) // ’ODŽGEd (viesť)... V 101 // METHODEIA (lesť, úskok).. V 106 // EIS0E0S (vchod, vstup)... V 108 // EX0D0S (východ) V 108 // DXEX0D0S (prechod, východ) 7 108 // BYODOMAI (mať úspech, // podariť sa)... V 113 // 0DYNÉ (bolesť, smútok) // 0DYNA0MAI (pociťovať bolesť, smútok) 7 118 // OIDA (vedieť, poznať) 7 120 // OIKOS (dom) 7 122 // 0IKIA (dom) 7 133 // 0IKEIOS (člen domácnosti, // rodiny) 7 136 // 0IKEÓ (bývať, obývať)... 7 137 // ODCODOMEÓ (budovať) 7 139 // 0IK0D0MÉ (budovanie, budova) 7 147 // EPOIKODOMEÓ (na niečom budovať, ěalej budovať).. 7 150 // SYN0IK0D0MEÓ (spolu budovať; pas: byť spolubudo-vaný, vbudovaný) 7 151 // 0HC0N0M0S (správca domu, správea)’ 7 151 // 0IK0N0MIA (správcovstvo; plán spásy, poriadok spásy, výchova k spáse) 7 154 // KATOIKEÓ (intr: bývať, // tr; obývať) 7 155 // OIKÉTÉRION (príbytok) 7 157 // KATOIKÉTÉRI0 N (príbytok). 7 158 // KATOIKIZÓ (dať bývať, // prideliť príbytok) 7 158 // ‘É OIKOYMENÉ
(obývaná zem; ľudstvo; Rímska ríša)... 7 159 // 0IKTIRÓ (zmilovať sa, zľutovať sa) // 0IKTIRM0S (milosrdenstvo) // 0IKTIRMÓN (milosrdný) 7 161 // 0IN0S (víno) 7 163 // 0KNÉR0S (lenivý; vzbudzujúci nechuť) 7 167 // OLETHREYÓ (skaziť, zničiť). 7 168 // 0LETHR0S (skaza, zánik, // záhuba) 7 169 // 0LETHREYTÉS (zhubca) 7 170 // EXOLOTHREYÓ (celkom zničiť, vykoreniť) 7 171 // OLIGOS (nemnohý, málo) 7 172 // OLOLYZÓ (nariekať) 7 174 // •0L0S (celý)... 7 175 // f0L0TELÉS (úplný)... 7 176 // 0MNYÓ (prisahať) 7 177 // ’0M0THYMAD0N (jednomyseľne). 7 185 // ’0М010Ѕ (podobný)... 7 186 // f0M0IOÓ (pripodobniť, prirovnať)••••••••••••••• V 188 // f0M0I0TÉS (podobnosť, // rovnosť) 7 189 // r0M0IÓSIS (podobnosť) 7 190 // ’OMOIÓMA (podobnosť, podoba, obraz)... 7 191 // Obsah // ’OMOLOGEÓ (vyznávať, äako- // vať, chváliť) a odvodeniny У 199 // ONAR (sen) V 220 // ONEIDOS (hanba, hanobenie). V 238 // ONEIDIZÓ (hanobiť, karhať) V 239 // ONEIDISMOS (pohanenie)... 7 241 // ONOMA (meno) // ONOMAZÓ (menovať) // EPONOMAZÓ (menovať) // PSEYEÓNYMOS (nesprávne // tak pomenovaný) V 242 // ONOS (osol, oslica) // 0NARI0N (osliatko) V 283 // 0X0S (kyslé víno)... V 288 // OPISÓ (vzadu, dozadu) // OFISTHEH (zozadu) // OPISÓ (predložka: za)... V 289 // r0PL0N (zbraň)... V 292 // PANOPLIA (plná výzbroj).. V 295 // ZÓNNYMI (opásať) // ZÓNÉ (pás, opasok) V 302 // ’YPODEÓ (podviazať, obuť) HYPODÉMA,
SANDALION // (sandál) У ЗЮ // THYREOS..,(jStít) V 312 // PERIKEFALAIA (prilba)... У 314 // ’ORAÓ (vidieť) // EIDON (videl som) // BLEPÖ (pozerať) // OPTAHOMAI (dať sa vidieť, // ukázať sa) // THEAOMAI (pozerať) // THEÓREÓ (pozerať) У 315 // ORATOS (viditelný) // AORATOS (neviditeľný)... У 369 // OFTHALMOS (oko) V 376 // ORGÉ (hnev),? // ORGIZOSÁT (hnevať sa) // ORGILOS (hnevlivý) // PARORGIZÓ (dráždiť k hnevu) // PARORGISMOS (hnev) У 382 // ’ORIZÓ (určiť, ustanoviť)... 7 453 // AFORIZÓ (odlúčiť, oddeliť) У 454 // PROORIZÓ (predurčiť) V 457 // ORKOS (prísaha) У 458 // ORKIZÓ (zaprisahať nk)... 7 463 // EPIORKEÓ (falošne prisahať) У 4S7 // OROS (vrch) У 475 // OSMÉ (vôňa, zápach) V 492 // OYRANOS (nebo) У 496 // EPOYRANIOS (nebeský, na nebi sa nachádzajúci)... V 538 // OYS (ucho) a odvodeniny... У 543 // OFEILÓ (byť dlžný, byť povinný, byť vinný) У 559 // OPIS (had) У 566 // OCHLOS (zástup, množstvo // ludí) У 582 // OPSÓNION (žold, mzda, odplata, odmena) У 591 // PAGIS (osídlo, pasca) У 593 // PAIDEYÓ (vychovávať, kárať) // PAIDEIA (disciplína, výchova) // PAIDEYTÉS (vychovávateľ, udržiavatel disciplíny) // APAIDEYTOS (nevychovaný, hlúpy) // PAIDAGÓGOS (vychovávateľ) У 596 // PAIZÓ (hrať sa) У 625 // EMPAIZÓ (vysmievať nk, // vysmievať saznk) V 629 // PAIS (chlapec, syn, sluha) // PAIDION (dieťa) // PAIDARION (chlapec) // ТЕКИ0Ы (dieťa) // TEKNION (dieťatko) // BREFOS
(nemlúvňa) У 636 // PAIS THEOY (Služobník Boží) У 653 // PALAIOS (starý) У 714 // PA1É (boj, zápas) У 717 // PARA У 724 // PARABAINÓ (prestúpiť) 7 733 // PARABASIS (priestupok)... У 735 PARABATÉS (priestupník).. У 737 // PARABOLÉ (podobenstvo) У 741 // PARAGGELLÓ (prikázať) // PARAGGELIA (príkaz) У 759 // PARADEISOS (raj) У 763 // ’Л // Obsah // PARAKALEÓ (privolať, prosiť, napomínať, potešovať) // PARAKLÉSIS (prosba, napomínanie, povzbudzovanie, // potešovanie)... 7 771 // PARAKLÍTOS (Paraklet, pomocník, radca, prímlavca, // utěšovatel)... V 797 // PARAMYTHEOMAI (potešovať) PARAMYTHIA (potešenie) PARAMYTHION (potešenie).. V 815 // PARTHKHOS (panna, panic)... 7 824 // PAROIKOS (cudzinec) // PAROIKIA (pobyt v cudzine) PAROIKEÓ (bývať ako cudzinec)... // PAROIMIA (príslovie; // záhadný výrok)... // PAROYSIA (prítomnosť, príchod) // PAREIMI (byť prítomný)... PARRÍSIA (otvorenosť /v reči/, smelosť; verejnosť) PARRŽSIAZOMAI (hovoriť otvorene, smelo; získať // odvahu, smelosť)... // PAS (každý, všetci, všetko) // ’APAS (každý, všetci, // všetko)... // PASCHA... // PASCHO (trpieť)... // PATHOS (vášeň)... // PATHÉMA (utrpenie, vášeň) // PAMÍR (otec)... // PEITHÓ (presviedčať, prehovárať)... // PBPOITHÉSIS (dôvera)... // APEITHEÔ (byť neposlušný) APEITHEIA (neposlušnosť). // PEINAÓ (hladovať) // LlliOS (hlad)... // PEIRA (pokus, skúška) // PEIRAOMAI (pokúšať) // PEIRAZÖ (pokúšať)
// PEIRASHOS (pokušenie) // APEIRASTOS (nepokúšatelný) EKPEIRAZÓ (pokúšať)... VI 23 // PENTÉKOSTÉ (Letnice)... 71 44 // PERISTERA (holubica) // TRYGÓN (hrdlička)... // PERITEMNÓ (obrezať) // PERITOUÉ (obriezka) // APERITMŽTOS (neobřezaný). PERIPSÍMA (smeti, špina, nečistota, odpadky, // spodina)... // PETRA (skala)... // PETROS (Peter) // KÉFAS (Kéfaa)... // PÉGÉ (prameň)... // PINÓ (piť)... // POTÉRION (kalich)... // PIPTÓ (padnúť)... // PISTEYÓ (veriť, zveriť) // PISTIS (viera, dôvera) // PISTOS (verný, veriaci) // APISTOS (neveriaci) // APISTEÓ (byť neveriaci, byť neverný) // APISTIA (nevera, nevernosť) // OLIGOPISTOS (majúci malú vieru) // OLIGOPISTIA (malá viera). // PLANAÓ (uviesť na nesprávnu cestu, podvádzať) // PLANAOMAI (blúdiť) // APOPLANAÓ (zviesť, podviesť) // APOPLAMAOMAI (poblúdiť od nč) // PLAŠÍ (omyl, podvod, klam) // PLAHOS (podvodný, podvodník, zvodca) // PLASÍTÉS (bludný)... 71 230 // PLEONEKTÍS (lakomec) // PLEONEKTEÓ (podviesť, oklamať) // PLBONEXIA (lakomstvo)... VI 266 PLÍTHOS (množstvo, zástup, lud)... VI 274 // 7 840 7 852 // 7 856 // 7 869 // 7 885 7 895 7 903 7 926 7 929 7 946 // 71 1 // 71 8 // 71 10 // 71 10 // VI 12 // VI 63 // VI 72 // VI 83 VI 94 // VI 99 VI 112 VI 135 VI 148 VI 161 // 71 174 // O b a a h // PLÉTHYNÓ (гоzmnožiť)... // PLÉRÉS (plný)... // PLÉROÓ (naplniť, vyplniť, // splniť)... // PLÉRÔMA (plnosť, náplň, obsah)•••■•••••»•••••••••
// PLÉSION (blízko) // ’0 PLÉSION (blížny)... // PLOYTOS (bohatstvo) // PLOYSIOS (bohatý) // PLOYTEÓ (byť bohatý) PLOYTIZÓ (urobiť bohatým, // obohatiť)... // PNEYMA (duch, Duch) // PNEYMAIIKOS (duchovný)... POIEÓ (robiť) // POIÉMA (dielo) // POIÉSIS (čin) // POIÉTÉS (činitel, básnik )... // POIMÉN (pastier // ARCHIPOIMÉN (arcipastier) // POIMAINÓ (pásť)... // POLEMOS (vojna, boj) // POLEMEÓ (viesť vojnu, // bojovať)... // POLIŠ (mesto) // POLITÉS (občan) POLITEYOMAI (žiť /určitým spôsobom/) // POLITEIA (občianstvo, občianske právo) // POLITEYMA (občianstvo, // vlasť)... // POLLOI (mnohí) // POLYLOGIA (mnohovravnosť).. // PONÉROS (zlý)... // PORBYOMAI (ísť)... // PORNÉ (smilnioa) // PORNOS (smilník) // PORNEIA (smilstvo) // PORNEYÓ (smilniť) // EXPORNEYÓ (smilniť)... // POTAUOS (rieka, potok)... // POYS (noha)... // PRASSÓ (robiť, konať)... // VI 279 PRAGMA (čin, záležitosť, // VI 283 vec, udalosť) VT 63B // PRAYS (mierny, láskavý, // VI 285 krotký) // PRAYTÉS (miernosť, lás- // VI 297 kavosť, krotkosť) VI 645 // PRESBYTEROS (starší) // VI 309 SYMPRESBYTEROS (spolu- // starší) // PRESBYTERION (zbor starších) VI 651 // PRESBEYÓ (byť vyslancom, // VI 316 poslom; pôsobiť ako vyslanec, posol) VI 680 // VI 330 PRO (pred) VI 683 // PROBATON (ovca) // PROBATION (ovečka) VI 688 // PROTHYMOS (ochotný, horlivý) // VI 456 PROTHYMIA (ochota, horlivosť) VI 694 // PROÍSTÉMI (stáť vpredu)... VI 700 // VI
484 PROKOPÉ (napredovanie) // PROKOPTÓ (napredovať, pokročiť)... VI 703 // VI 501 PROSDOKAÓ (očakávať) // PROSDOKIA (očakávanie)... VI 725 // PROSÉLYTOS (prozelyta) VI 727 // PROSKOPTÓ (naraziť na ne, pohoršiť sa) // PR0SK0MMA (úraz, príčina pádu, pohoršenie) // PROSKOPÉ (príčina pohor-VI 516 šenia) // VI 536 APR0SK0P0S (bezchybný; // VI 545 nepôsobiaci pohoršenie).. VI 745 // VI 546 PROSKYNEÓ (uctievať, pad- // VI 566 núť a uctievať) // PROSKYNÉTÉS (uctievatel). VI 759 // PROSÓPON (tvár)... VI 769 // PROSÓPOLÉMPSIA (prijímanie osôb, uprednostňova-VI 579 nie) // VI 595 PROSÓPOLÉMPTÉS (ten, kto // VI 624 uprednostňuje) // VI 632 PROSÓPOLÉMPTEÓ (upred- // Obsah // nostňovať nk) APROSÓPOIÍMPTÓS (bez u- // prednostňovania)... // PROFÉTÉS (pгогоk) // PROFÉTIS (prorokyňa) PROFÉTEYÓ (prorokovať) PROFÉTEIA (proroctvo) PROFÉTIKOS (prorocký)... // PRÓTOS (prvý)... // PRÓTOTOKOS (prvorodený).. PTÓCHOS (chudobný) // PTÓCHEIA (chudoba) PTÓCHEYÓ (byť chudobný).. PYGKÉ (päsť) // PYKTEYÓ (bojovať ako // pästiar)... VI 915 // PYĽÉ (brána) // VI 780 PYLÓN (brána)... VI 920 // PYR (oheň)... VI 927 // PYR00MAI (horieť)... VI 949 // RABBI // RABBOYNI... VI 962 // VI 781 RABDOS (palica)... VI 966 // VI 866 RABDIZÓ (bičovať)... VI 971 // VI 872 RAKA... VI 973 // RANTIZÓ (pokropiť) // RANTISMOS (pokropenie)... VI 976 // VI 885 RIZA (koreň)... VI 985 // ROMFAIA (meč)... VI 993 // RYOMAI (zachrániť)...
VI 999

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC