Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(9) Půjčeno:9x 
BK
1. vyd.
Praha : Paulínky, 2005
591 s. ; 22 cm

objednat
ISBN 80-86025-99-3 (váz.)
Katecheze a formace
Přeloženo z italštiny?
Obsahuje poznámky pod čarou, úvod
Křesťanství - láska a sexualita - katecheze
Křesťanství - manželství - katecheze
Láska - křesťanství - katecheze
Manželství - křesťanství - katecheze
Sexualita - křesťanství - katecheze
000106955
Úvod ke knize Jana Pavla II...7 // Teologie těla - zahlédnout prvotní plán Stvořitele...11 // První cyklus POČÁTEK // I. V rozhovoru s Kristem o základech rodiny...23 // II. První vyprávění o stvoření objektivní definice človčka...26 // III. Druhé vyprávční o stvoření subjektivní definice človčka...30 // IV. Spojitost mezi prvotní nevinností a Kristem učinčným vykoupením 35 // V. Význam prvotní samoty člověka...40 // VI. Člověk od prvotní samoty k vědomí, jež ho činí osobou...45 // VII. V samě definici človčka je alternativa mezi smrtí a nesmrtelností...48 // VIII. Prvotní jednota muže a ženy v lidství...52 // IX. Skrze společenství osob se člověk stává Božím obrazem...57 // X. Hodnota jednoho a nerozlučitelněho manželství ve // světle prvních kapitol knihy Genesis...62 // XI. Významy prvotních zkušeností člověka...66 // XII. Osobní plnost prvotní nevinnosti...70 // XIII. Stvoření jako fundamentální a prvotní dar...74 // XIV. Zjevení a objev významu těla...78 // XV. Človčk-osoba se stává darem ve svobodě lásky...82 // XVI. Poznání významu těla a prvotní nevinnost...87 // XVII. Vzájemně obdarování tělem vytváří autentické společenství...91 // XVIII. Prvotní nevinnost a historický stav člověka...95 // XIX. Svátostí těla se člověk cítí být subjektem svatosti...99 // XX. Biblický význam poznání v manželském soužití...102 // XXI. Tajemství ženy se zjevuje v mateřství...106 // XXII. Cyklus poznání-plození a perspektiva smrti...111 // XXIII. Manželství v integrálním pohledu na člověka...115 //
Druhý cyklus VYKOUPENÍ SRDCE // Kristus se obrací s výzvou na lidské srdce // Etický a antropologický obsah přikázání „Nezcizoložíš" // Žádostivost je plodem porušení smlouvy s Bohem // Radikální změna významu prvotní nahoty // Tělo nepodrobené Duchu ohrožuje jednotu ělovčka-osoby // Význam prvotního studu v meziosobních vztazích muže a ženy // Nadvláda „nad" druhým v meziosobním vztahu // Trojí žádostivost redukuje snubní význam těla // Tělesná žádostivost deformuje vztahy mezi mužem a ženou // Osobní společenství ve vůli vzájemného obdarování // Horské kázání pro dnešního člověka // Obsah pfikázání „Nezcizoložíš" // Cizoložství podle zákona a v řeči Proroků // Cizoložství je podle Krista // zfalšováním znamení a porušením osobní smlouvy // Význam cizoložství přeneseného z těla do srdce // Žádostivost jako separace od snubního významu těla // Dychtění, vědomé omezení horizontu mysli a srdce // Žádostivost muže i ženu odosobňuje // a vzdaluje od „společenství"... // Vybudovat nový etický smysl prostřednictvím // znovuobjevení hodnot // Psychologický a teologický výklad pojmu žádostivost // Evangelijní hodnoty a povinnosti lidského srdce // Uskutečnit hodnoty těla podle plánu Stvořitele // Ať se prvotní síla stvoření stane pro člověka silou vykoupení // „Erós" a „étos" se potkávají a přinášejí plody v lidském srdci // Spontánnost je opravdu lidská, je-li zralým plodem svědomí // Kristus nás volá, // abychom znovunalezli živé formy nového člověka // Starozákonní tradice a nový význam „čistoty" // Život podle těla a ospravedlnění v Kristu // Protiklad mezi tělem a duchem // a „ospravedlnění" na základě víry // LIII. Život podle ducha má základ v pravé svobodě...248 //
LIV. Svatost a Úcta k tělu v učení svátého Pavla...252 // LV. Pavlův popis těla a uěenf o čistotě...255 // LVI. Ctnost čistoty uskutečňuje život podle Ducha...259 // LVII. Pavlovo učení o čistotě jako o „životě podle Ducha"...263 // LVIII. Pozitivní význam čistoty srdce...267 // LIX. Pedagogika těla, mravní řád, citové projevy...272 // LX. Lidské tělo jako „námět" uměleckého díla...277 // LX1. Umělecké dílo musí vždy brát // na vědomí zákonitosti daru a vzájemného darování...281 // LXII. Etické limity v uměleckých dílech a v audiovizuální produkci...285 // LXIII. Etická odpovědnost umělce při zpracovávání // tématu lidského těla...288 //
Třetí cyklus VZKŘÍŠENÍ TĚLA // LXIV. Slova „rozhovoru se Saduceji“ jsou pro teologii těla podstatná...295 // LXV. Živý Bůh uzavřel s lidmi smlouvu, a stále // tak obnovuje samu skutečnost života...299 // LXVI. Nauka o vzkříšení a utváření teologické antropologie...304 // LXVI1. Vzkříšení bude dokonalou realizací lidské osoby...308 // LXVI II. Kristova slova o vzkříšení jsou dovršením zjevení těla...312 // LXIX. Kristova slova o manželství: // nový práh integrální pravdy o člověku...316 // LXX. Pavlova interpretace nauky o vzkříšení...321 // LXXI. Pavlovo pojetí lidstva v interpretaci vzkříšení...326 // LXXII. Spiritualizace těla jako pramen jeho neporušitelnosti...330 // Čtvrtý cyklus KŘESŤANSKÉ PANENSTVÍ // LXXII1. Panenství a celibát jako eschatologická anticipace a znamení...337 // LXXIV. Povolání k čistotě v pozemském životě...341 // LXXV. Vztah mezi zdrženlivostí „pro nebeské království" // a nadpřirozenou plodností lidského ducha...345 // LXXVI. Manželství a zdrženlivost // pro nebeské království se vzájemné osvčtlují...349 // LXXVI I. „Nadřazenost“ zdrženlivostí // neznamená znehodnocení manželství...353 // LXXVIII. Komplementarita manželství a zdrženlivosti // pro nebeské království...357 // LXXIX. Celibát je zřeknutí se učinčné z lásky...361 // LXXX. Zdrženlivost pro nebeské království a snubní význam těla...366 //
LXXXI. Zdrženlivost „pro nebeské království“ a „étos" manželského a rodinného života...370 // LXXXII. Pavlův výklad panenství a manželství...373 // LXXXI II. Chvála panenství a starost o věci Páné...376 // LXXXIV. Působení Boží milosti v každém élovéku při volbě mezi panenstvím nebo manželstvím...380 // LXXXV. Pavlův „ústupek“ zdrženlivosti mezi manželi v duchovní dynamice teologie téla...385 // LXXXVI. Tajemství vykoupení těla a naděje na vítězství nad hříchem...390 // Pátý cyklus SVÁTOSTNÁ POVAHA MANŽELSTVÍ // LXXXVII. Manželství jako svátost podle listu svátého Pavla Efesanům...397 // LXXXVIII. Kristovo tajemství v církvi // a povolání být následovníky Boha...401 // LXXXIX. Kristus pramen a vzor vztahů mezi manželi...405 // XC. Z listu Efesanům vychází hlubší pochopení církve i manželství...409 // XCI. Bytostná dvojsubjektivnost ve vztazích Kristus-církev a manžel-manželka...413 // XCI1. Láska podmiňuje a vytváří morální jednotu manželů...418 // XCIII. Vztah mezi svátostnou povahou církve a nejstarší svátostí, manželstvím...422 // XCIV. Mravní aspekty povolání křesťanů...427 // XCV. Snubní láska a smlouva v prorocké tradici...431 // Analogie snubní lásky ukazuje radikální charakter milosti...436 // XCVI. Manželství je integrální součástí svátosti stvoření...440 // XCVII. Prvotní ztracená svátost se vykoupením obnovuje ve svátosti manželství...445 // XCVIII. Manželství je integrální součástí nové svátostné ekonomie...449 //
Nerozlučitelnost svátosti manželství v tajemství „vykoupení těla" // Člověku žádostivosti je v manželství dán „étos vykoupení těla" // Manželství jako svátost se završuje v perspektivě eschatologické naděje. // Manželství jako svátost osvětluje snubní a vykupitelský význam lásky // „Řeč těla" je živnou půdou a obsahem svátostného znamení společenství manželů // Snubní význam lidského těla odpovídá snubnímu významu smlouvy // Znamení „profétismu těla" ve slovech manželského souhlasu. // Správné užívání „řeči těla" je svědectví hodně pravých proroků // Žádostivost nezabraňuje novému čtení řeči těla v pravdě. // „Řeč těla" podle Písně písní // Mužství a ženství jako objektivní řeč těla // Vzájemně a nezištně sebedarování pomáhá manželům v sobě objevit obraz Boha Stvořitele // Pravda lásky ukládá čtení „řeči těla" v pravdě // Lidský erós odhaluje v Písni písní tvář lásky, jež stále hledá, a nikdy není uspokojena // Sama žárlivost potvrzuje nezvratnost a subjektivní hloubku manželské volby podle lásky, jež je „silnější než smrt" // Podle knihy Tobijáš je // ve snubní lásce zakořeněn sourozenecký ráz // Erós a étos v knize Tobijáš vzájemně potvrzují pravdu manželské lásky, která spojuje v „dobrém 1 ve zlém" // Modlitba knihy Tobijáš umisťuje „řeč těla" mezi podstatná témata teologie těla // „Velké tajemství" snubní lásky // Znamení manželství jako svátosti se utváří na základě „řeči tčla" čtené v pravdě lásky //
Šestý cyklus LÁSKA A PLODNOST // CXV1II. Při manželském styku je neoddělitelná finalita spojení a plození...535 // CXIX. Norma Humanae vitae vyplývá z přirozeného zákona...539 // CXX. V encyklice Humanae vitae jsou odpovědi na otázky dnešního člověka...542 // CXXI. Odpovědné rodičovství ve světle Humanae vitae...546 // CXXII. Nedovolcnost umělého potratu, antikoncepčních prostředků a přímé sterilizace...549 // CXXIII. Podstata učení církve o předávání života...552 // CXXIV. Regulace plodnosti jako plod čistoty manželů...556 // CXXV. „Přirozená metoda" je neoddělitelná od etické sféry...559 // CXXVI. Odpovědné rodičovství složka celé manželské a rodinné spirituality...563 // CXXVII. Láska je spojena s čistotou, jež se projevuje jako zdrženlivost...566 // CXXV1I1. Zdrženlivost chrání důstojnost manželského styku...569 // CXXIX, Ctnost zdrženlivosti je spojena s celou manželskou spiritualitou...573 // CXXX, Zdrženlivost rozvíjí osobní společenství muže a ženy...577 // CXXXI. Čestná regulace plodnosti je částí křesťanské spirituality // manželů a rodin...580 // CXXXII. Pramenem manželské spirituality je lieta k Božímu dílu...584 // CXXXIII. Odpovědi na otázky ohledně manželství // a plození v biblicko-teologické sféře: závěrečná syntéza...587 // Poděkování...599
(OCoLC)85165549
cnb001633887

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC