Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 09.11.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2) Půjčeno:2x 
BK
Praha : SNTL - Nakladatelství technické literatury, 1996

objednat
ISBN 80-902110-2-X
000107180
Rekat.
Obsah // 1 Vzorová řešení 5 // 2 Délky // Délkové míry 7 // Měřítka 8 // Počty děr, rozteče, tolerance rozměrů 9 // Pythagorova věta 10 // 3 Časy, úhly // Časy 13 // Úhly 14 // 4 Goniometrické funkce // Všeobecně 17 // Úlohy 18 // 5 Rozvinuté délky součástí // Obvody (kruh, kruhový oblouk, elipsa) 19 // Délky oblouků a tětiv 21 // Délka oblouku, délka tětivy, výška oblouku 22 // Přetvářené součásti (rozvinuté délky) 23 // 6 Plochy // Plošné míry, plochy ohraničené přímkami 27 // Plochy ohraničené přímkami 28 // Plochy ohraničené kružnicí 29 // Povrchy pravidelných těles 30 // Složené plochy 32 // Spotřeba plechu a odpad 33 // 7 Tělesa // Prostorové míry (objem), // pravidelná a složená tělesa 34 // Pravidelná a složená tělesa 35 // Složená tělesa 36 // Délka polotovaru u volného a zápustkového tváření (kování) a tváření lisováním 37 // 8 Hmotnost, hustota // Základy 39 // Hmotnost složených těles 40 // Hmotnost na jednotku plochy 41 // Hmotnost na jednotku délky, hmotnost na jednotku délky 42 // Hmotnost a tíha, úkoly 43 // 9 Síly // Zobrazení, skládání, rozklad 44 // Síly na páce, zákon rovnováhy na páce 47 // Podporová síla 49 // Páka v převodu 50 // 10 Mechanická práce a účinnost // Základy 51 // Úlohy 52 // 11 Mechanický výkon // Základy 53 // Úlohy 54 // 12 Kladky a kladkostroje // Základy 55 // Úlohy 56 // 13 Nakloněná rovina a šroub // Základy 57
// Úlohy 58 // 14 Tření // Základy 59 // Úlohy 60 // 15 Tlak // Základy 61 // Tlaková charakteristika 62 // Pneumatika a hydraulika 64 // Hydraulika 65 // 16 Pevnost // Dovolená napětí v materiálech 66 // Pevnost v tahu 67 // Pevnost v tlaku 69 // Pevnost ve střihu 70 // Měrný tlak 72 // Výpočet svarového spojení 74 // 17 Teplo // Tepelné hodnoty, výměna tepla 76 // Roztažnost a teplo 77 // 18 Pohyb // Rovnoměrný pohyb - rychlost 78 // Nerovnoměrný pohyb - rychlost 81 // 19 Řemenové převody // Jednoduchý převod 83 // Vícenásobný převod 85 // 20 Převod ozubenými koly // Čelní ozubené kolo - rozměry 87 // Jenoduchý a několikanásobný převod 89 // Šnekový pohon i pohon ozubeným hřebenem 90 Čelní soukolí 92 // 21 Změna otáček // Přehled 93 // 22 Vrtání, vyhrubování, vystružování // Řezné rychlosti, otáčky 94 // 23 Soustružení // Řezná rychlost, otáčky, posuv, hloubka řezu 96 // Normogramy 98 // 24 Soustružení kuželů // Kužel a sklon 102 // Přestavení nožových saní 103 // Příčné vysunutí koníku a vodícího pravítka 104 // Úlohy 105 // 25 Soustružení závitů - výměnná ozubová kola // Základy 107 // Shrnutí, úlohy 110 // 26 Frézování // Dráha frézy 111 // Řezná rychlost a rychlost posuvu, otáčky 112 // 27 Dělení // Přímé a nepřímé dělení 113 // Nepřímé dělení 114 // Vyrovnávací dělení 115 // Frézování závitů 116 // 29 Broušení // Broušení rovinných
ploch 117 // Broušení válcových ploch 118 // 29 Hoblování a obrážení // Dráha hoblovacího nástroje, řezná rychlost a velikost posuvu 119 // 30 Výpočty pro obrábění // Stojní časy při vrtání a soustružení 121 // Stojní časy při frézování 123 // Stojní časy při broušení 125 // Stojní časy při hoblování 126 // 31 Lícování ISO // Základy 127 // Úlohy 128 // 32 CNC-technika // Souřadnicový systém, měrový systém 129 // Soustružení - poloměry 130 // Soustružení - posunutí nulového bodu 131 // Vrtání a frézování - hloubka vrtání, posuv u frézek 132 Frézování - s osou rovnoběžnou a šikmou dráhou nástroje 133 // Frézování - šikmá dráha nástroje 134 // Frézování - kruhové dráhy 135 // Frézování - posunutí nulového bodu // 136 // 33 Elektrotechnika // Ohmův zákon 139 // Obvody 142 // Výkon, práce 143 // 34 Všeobecné základy // Úvod 145 // Základní početní operace 146 // Zlomky 148 // Mocniny 149 // Odmocniny 150 // Rovnice 151 // Úměra (rovnice úměry) 152 // Procenta 153 // Úsudkové počty 154 // Počítání s kalkulačkou 156 // Počítání s tabulkovými hodnotami 158

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC