Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 07.01.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2) Půjčeno:2x 
BK
Praha : Dobra, 2000
415 s. : il.

objednat
ISBN 80-86018-02-4 (brož.)
němčina
Přeloženo z němčiny
Obsahuje ilustrace, tabulky, úvod
Bibliografie: s. 406-409
Anomálie geobiologické - příručky
Geomatie (energie) - příručky
000108052
Úvod 5 // DÍL I: GEOMANTICKÉ VĚDĚNÍ Kapitola 1: Viditelné a neviditelné dimenze Země, přírody a člověka 11 // 1.1. Nedostatečnost lineární představy prostoru 11 // 1. l.A Oddělení smyslově vnímatelného prostoru od neviditelných prostorových dimenzí 12 // 1.1. В Následky patriarchalizace kultury 15 // 1.2. Základní předpoklady celostní představy prostoru 17 // 1.2.A Princip božské trojfázovosti 18 // 1.2.В Pravzor sedmi paprsků 22 // 1.2. С Pravzor čtyř živlů 28 // 1.2.D Pravzor polarity 32 // 1.2.E Princip božskéjednoty 37 // 1.3. Prapůvodní prostor věčnosti (svět ducha) 38 // 1.4. Vícedimenzionální prostor (svět hojnosti života) .. 51 // 1.4.A Strukturotvorná dimenze (úroveň tvarů) .. 60 // 1.4. В Vitálně energetická dimenze (úroveň sil) 64 // 1.4. С Praobrazná dimenze (úroveň citů) 68 // 1.4.D Duchovně duševní dimenze (úroveň ducha) 70 // 1.5. Manifestovaný prostor (svět hmoty) 74 // 1.6. Vtělení na Zemi jako proces učení pro člověka 83 // 1.6.A Eticko-morální aspekt zrodu člověka 83 // 1.6. В Bytost člověk 95 // 1.6. С Geomantie jako cesta k sebepoznání 98 // 411 // Kapitola 2: Metody prohloubeného vnímání 101 // 2.1. Model vyvážené subjektivně objektivní // skutečnosti 103 // 2. l.A Cvičení k subjektivně objektivní metodě vnímání 109 // 2.2. Model pocitového vnímání 111 // 2.2.A Cvičení na zcitlivění Н6 // 2.3. Tělesné pocity a reakce silového charakteru 120 // 2.3.А Tělesné reakce - dynamický aspekt 124 // 2.3. В Tělesně reakce - rezonanční aspekt 133 // 2.3. С Vnímání za pomoci zvířat, rostlin // a jiných lidí 138 // 2.З-D Vnímání za pomoci radiesletických nástrojů 145 // 2.3.E Vnímání za pomoci zeměpisných map 149 // 2.4. Vnímání v oblasti praobrazné dimenze 151 // 2.4.A Vnímání prostřednictvím snů 151 //
2.4.В Vnímání vnitřním zřením nebo vnitřním slyšením 153 // 2.4.C Vnitřní rozhovor 159 // 2.4.D Emocionální vnímání // 2.5. Etika prohloubeného vnímání 163 // 2.6. Poznatky zprostředkované z duchovně // duševních zdrojů I66 // 2.6.A Intuice 167 // 2.6. В Poselství z duchovních zdrojů 172 // 2.6.C Zjevení 176 // 2.7. Práce na vlastní osobnosti jako předpoklad pro nadsmyslové vnímání 181 // 2.7.A Osobní disciplína 181 // 2.7.В Cvičení k uzemnění 183 // 2.7. С Meditace 185 // 2.7.D Osobní ekologie a výživa 19? // 2.7.E Osobní ochrana a očišťování 412 // DÍL II: GEOMANTICKÉ SYSTÉMY // Geomantické systémy 197 // Kapitola 3: Fenomény strukturotvorné dimenze 201 // 3.1. Životodárné éterné síly 202 // 3.1.А Oběh étemých sil v krajině 202 // 3.1.B Akupunktumí body krajiny 212 // 3.2. Stopy ve formujících silových polích 214 // 3-2.A Stopy vlastní rezonance Země (mřížové sítě) 214 // 3-2.В Stopy nadřazených vitálně energetických systémů 216 // 3-2. С Stopy pochodů na zemském povrchu (aquastaty) 218 // 3-3. Záření v jemnohmotné oblasti 222 // 3-3-A Záření podzemních fenoménů (vodoteče a zlomy) 222 // 3-3-B Záření krajinných tvarů a objektů 224 // 3-3 C Záření materiálů, přistrojil, vedení aid. 227 // Kapitola 4: Vitálně energetické systémy krajiny 228 // 4.1. Systém silových ley linií 232 // 4.1-А Vnímání silové ley linie 237 // 4. l.B Planetární a lokální silové ley linie 239 // 4.2. Systém spojovacích ley linií a center 243 // 4.2.A Paprsčitá centra 244 // 4.2.В Spojovací ley linie 246 // 4.3. Systém hor a jejich silových zdrojů 249 // 4.3 A Souvislost s mýtem o Hoře grálu 249 // 4.3 В Jakpůsobí silový systém hor 257 // 4.3. С Body ozařování a vylévání 262 // 413 // 4.4. Bipolární systémy 263 //
4.4.A Jinově-jangové systémy lokalit a krajin 263 // 4.4. В Dýchací systém 268 // 4.5. Systémy zapojení lokalit a krajin do širších souvislostí 270 // 4.5.A Systémy k zapojení místa do okolní krajiny 272 // 4.5.B Systémy k zapojení krajin do kosmických souvislostí 274 // 4.6. Systémy rovnováhy 278 // 4.6. A Planetární systém rovnováhy 278 // 4.6.B Rovnovážné ley linie 280 // 4.6.C Rovnovážné kříže 282 // 4.6. D Silové prameny se světelnou koulí 284 // 4.7. Leyliniové systémy elementárních bytostí 287 // Kapitola 5. Praobrazná dimenze prostoru 290 // 5.1. Otisky v astrálu 292 // 5.1-А Vzpomínky místa (akašická kronika) 293 // 5.1.В „Citovéodpady“ 295 // 5. l.C Astrální projekce a aktivní blokády 297 // 5. l.D Astrální stvoření a „nespasené duše" 300 // 5.2. Kosmogramy 303 // 5.2.A Kosmogram místa 309 // 5.3. Elementární bytosti 325 // 5.3-A Elementární bytosti - řídící centra prostoru 318 // 5.3.B Prostory přírodních chrámů 324 // 5-3-C Elementární bytosti - jejich sakrální aspekt 328 // 5.4. Citové centrum prostoru 333 // Kapitola 6: Geomantické systémy duchovně duševní dimenze 33-2 // 6.1. Krajinné chrámy 342 // 6. l.A Sakrální trojčlennost krajiny 3 6 // 6.1.В Gáia-Sofie jako symbol trojčlennosti 3 25 // 6.1. С Trojčlennost ženských sil Božství 352 // 6. l.D Mužské síly Božství v krajině 361 // 6.1.E Potenční roviny krajinných chrámů. 364 // 6.2. Sakrální vodní systém - vodní chrámy 376 // 6.3. Přítomnost andělů v krajině 381 // 6.4. Bohyně místa 383 // Kapitola 7: Oblasti použití 385 // 7.1. Setkávání s místy a krajinami 385 // 7.1-А Vyšetření lokality 386 // 7.1.В Turistika a poutnictví 387 // 7.2. Ekologie neviditelného 389 // 7.2.A Ochrana strukturotvomého organismu krajiny 390 //
7.2.В Ochrana vitálně energetických orgánů krajiny 391 // 7.2. С Ochrana ohnisek elementárních bytostí 393 // 7.2.D Ochranný plášť místa 393 // 7.3. Urbanistika, vnitřní a vnější architektura 395 // 7.3.A Umění naladěného umisťování 396 // 7.3.В Umění úprav podle silových poměrů 397 // 7.4. Léčení Země 399 // 7.4.A Revitalizace vjemnohmotné oblasti 400 // 7.4.В Léčení vitálně energetických orgánů krajiny 400 // 7.4.C Léčení narušených elementárních bytostí 402 // 7.5 Geomantii žít 404 // Literatura 406

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC