Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.02.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
2 (hodnocen1 x )
(35) Půjčeno:524x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Portál, 2002
447 s. ; 24 cm

objednat
ISBN 80-7178-253-X (váz.)
Obsahuje předmluvu, rejstřík jmenný a věcný, údaje o autorech
Bibliografie: s. 421-438
Didaktika - učebnice vysokošk.
000108176
Předmluva... 15 // 1 Úvod: Didaktika jako věda a jako nástroj učitele... 17 // Eva Vyskočilová, Dominik Dvořák // 1.1 Je vůbec didaktika к něčemu?... 17 // 1.2 Dvě pojetí vzdělávání: Komenský a Dewey... 19 // 1.2.1 J. A. Komenský byl první, kdo vytvořil systém didaktiky 19 // 1.2.2 Americký pedagogický projekt: J. Dewey... 21 // 1.3 Vývoj didaktiky ve 20. století... 23 // 1.3.1 Behaviorismus a manažerské metody v didaktice ... 23 // 1.3.2 Kognitivní a sociální obrat ... 24 // 1.3.3 Neobehaviorismus a technologie vyučování... 25 // 1.3.4 Kurikulární hnutí a nástup kognitivismu... 26 // 1.3.5 Humanizace a sociální odpovědnost školy... 27 // 1.3.6 Současná situace... 29 // 1.4 Didaktika jako exaktní, anebo humanitní obor?... 30 // 1.4.1 Proč některé národy nemají „didaktiku“?... 30 // 1.4.2 Roztříštěnost didaktických koncepcí... 31 // 1.5 Didaktika preskriptivní, deskriptívni, anebo normativní? ... 34 // 1.5.1 Empirické a hodnotové výpovědi... 35 // 1.5.2 Deskriptívni a preskriptivní didaktika, // klinický a technologický přístup... 36 // 1.5.3 Jak může metodicky postupovat klinický obor?... 38 // 1.5.4 Na důkazech založený přístup ... 39 // 1.6 Klasifikace teorií v didaktice ... 41 // 1.6.1 Makro-a mikrodidaktické teorie... 41 // 1.7 Teorie učení - východisko didaktických teorií... 42 // 1.7.1 Biologické a evoluční pohledy na učení a vyučování ... 43 // 1.7.2 Podněty sociálních a kulturních věd... 45 // 1.7.3 Podněty z technických oborů: Systémová analýza ... 46 // 1.8 Konstruktivismus v současné didaktice... 49 // 1.8.1 Některé proudy uvnitř konstruktivismu... 51 // 1.8.2 Žákovo pojetí učiva... 53 // 1.8.3 Sociální konstruktivismus... 55 // 1.8.4 Kritika konstruktivismu... 56 // Závěr... 57 // Případová studie ... 58 // Otázky a úkoly... 61 // Klíčová slova... 61 //
ČÁST I - ČINITELE VÝUKY ...63 // 2. Žák sekundární školy... 65 // Otto Obst // 2.1 Dospívání jako biologická fáze a sociální konstrukt... 66 // 2.1.1 Dospívání - období bouří a konfliktů?... 67 // 2.2 Vývoj inteligence v období dospívání... 70 // 2.3 Identita a učení... 72 // 2.3.1 Identita a subkultury současné mládeže ... 74 // 2.4 Socioekonomická diferenciace žáků... 76 // 2.5 Nadaný žák ve výuce... 78 // 2.5.1 Kdo je to nadaný žák... 78 // 2.5.2 Vnější diferenciace... 79 // 2.5.3 Vnitřní diferenciace ... 80 // 2.6 Handicapovaný žák ve výuce... 81 // 2.6.1 Se kterými typy zdravotního postižení // se můžeme ve škole setkat?... 82 // 2.6.2 Pedagogická integrace postižených žáků ... 83 // 2.6.3 Výhody a nevýhody integrace... 85 // 2.7 Zák jiného etnika a žák s jiným mateřským jazykem ve výuce . 86 // 2.7.1 Romové... 86 // 2.7.2 Zahraniční zkušenosti... 88 // Závěr... 89 // Případová studie ... 90 // Otázky a úkoly... 91 // Klíčová slova // 3 Učitel ve výuce... 92 // Otto Obst // 3.1 Učitel jako expert... 93 // 3.2 Kompetence učitele... 98 // 3.3 Učitel jako pracovník pomáhajících profesí... 99 // 3.3.1 Pomáhající profese... 100 // 3.3.2 Akademická svoboda a právo na vzdělávání... 102 // 3.4 Rozhodování v pedagogické praxi a jeho problémy... 103 // 3.5 Sebereflexe a sebezdokonalování v pedagogické činnosti učitele 108 // 3.5.1 Jak provádět sebereflexi... 109 // 3.5.2 Metody a techniky sebereflexe... 109 // 3.6 Učitelovo pojetí výuky... 110 // 3.7 Vyhasínání (burnout) a jeho prevence... 112 // 3.8 Standardy výkonu učitelské profese... 114 // Závěr... 118 // Případová studie ... 118 // Otázky a úkoly... 119 // Klíčová slova... 120 //
4 Učivo ... 121 // Helena Veverková // 4.1 Vzdělání... 121 // 4.1.1 Cíle školního vzdělávání... 122 // 4.2 Učivo a jeho struktura... 126 // 4.2.1 Vědomosti... 126 // 4.2.2 Dovednosti... 129 // 4.2.3 Hodnoty... 130 // 4.2.4 Vlastnosti člověka ... 130 // 4.3 Přístupy к učivu: zprostředkující a vstřícný... 130 // 4.4 Kurikulum... 132 // 4.5 Konkretizace učiva v pedagogických dokumentech... 136 // 4.5.1 Standardy... 136 // 4.5.2 Rámcový vzdělávací program... 140 // 4.5.3 Koncepce školy... 140 // 4.6 Didaktická analýza učiva... 141 // 4.7 Učebnice... 143 // Závěr... 144 // Případová studie ... 145 // Případová studie ... 145 // Otázky a úkoly... 148 // Klíčová slova... 148 // 5 Sekundární škola: citlivé místo vzdělávacího systému...149 // Dominik Dvořák // 5.1 Škola a společnost ... 149 // 5.2 Specifika situace sekundární školy... 151 // 5.2.1 Vnitřní problémy sekundární školy ... 152 // 5.2.2 Organizační dilemata sekundárního školství... 154 // 5.2.3 Nedávný vývoj sekundárního školství v České republice 155 // 5.2.4 Změny vzdělávacího systému po roce 1989 ... 157 // 5.3 Svět jednotlivé školy... 159 // 5.3.1 Které školy jsou dobré? ... 162 // Závěr... 163 // Otázky a úkoly... 163 // Klíčová slova... 163 // 6 Mimoškolní prostředí...164 // Otto Obst // 6.1 Situované a autentické učení... 165 // 6.1.1 Enkulturační model vyučování... 167 // 6.1.2 Autentické učení... 168 // 6.2 Rodina žáka... 169 // 6.3 Region školy... 172 // 6.3.1 Učení v obci... 173 // 6.3.2 Škola a komunitní vzdělávání... 174 // 6.3.3 Škola, komunita a ohrožené dítě... 175 // 6.4 Prostředky masové komunikace ... 175 // Závěr... 178 // Případová studie ... 178 // Otázky a úkoly... 181 // Klíčová slova... 181 //
ČÁST II - TEORETICKÉ ZÁKLADY VYUČOVÁNÍ A UČENÍ ...183 // 7 Pedagogickopsychologická diagnostika a evaluace...185 // 7.1 Diagnostika vnitřních podmínek výuky... 186 // Miloslava Dvořáková // 7.1.1 Přehled metod zjišťujících diagnostické údaje... 186 // 7.1.2 Diagnostika sociálních vztahů... 190 // 7.1.3 Diagnostika hodnotové orientace žáků... 194 // 7.1.4 Diagnostika sebepojetí žáků... 196 // 7.1.5 Diagnostika zájmů žáků... 200 // 7.1.6 Diagnostika perspektivní orientace ... 204 // 7.1.7 Diagnostika žákova pojetí učiva ... 205 // 7.1.8 Diagnostika učebního stylu žáků... 209 // 7.2 Hodnocení vzdělávacích výsledků žáků... 212 // Miroslav Chráska // 7.2.1 Jaký je současný stav hodnocení // vzdělávacích výsledků žáků?... 213 // 7.2.2 Co je to didaktický test?... 216 // 7.2.3 Jaké jsou druhy didaktických testů?... 216 // 7.2.4 Jak vytvořit dobrý didaktický test? ... 220 // 7.2.5 Jak lze ověřit kvalitu vytvořeného didaktického testu? . 228 // 7.2.6 Jaké jsou možnosti využívání didaktických testů v praxi? 231 // 7.3 Evaluace klimatu třídy... 233 // Helena Grecmanová // 7.4 Evaluace učebnic... 242 // Danuška Tomanová // 7.4.1 Kritéria hodnocení... 242 // Případová studie ... 247 // Otázky a úkoly... 249 // Klíčová slova... 250 // 8 Pedagogická komunikace a interakce ve výuce...251 // Ludmila Prokešová // 8.1 Verbální komunikace... 255 // 8.2 Neverbální komunikace... 256 // 8.3 Komunikace činem... 263 // Ludmila Prokešová, Miroslav Procházka // Případová studie ... 266 // Otázky a úkoly... 267 // Klíčová slova... 267 //
9 Didaktické zásady...268 // Milena Kurelová // 9.1 Co jsou didaktické zásady? ... 268 // 9.2 Přehled didaktických zásad... 269 // 9.2.1 Zásada komplexního rozvoje osobnosti žáka... 269 // 9.2.2 Zásada vědeckosti ... 270 // 9.2.3 Zásada individuálního přístupu k žákům... 270 // 9.2.4 Zásada spojení teorie s praxí... 270 // 9.2.5 Zásada uvědomělosti a aktivity... 271 // 9.2.6 Zásada názornosti... 271 // 9.2.7 Zásada soustavnosti a přiměřenosti... 271 // Otázky a úkoly... 272 // Klíčová slova... 272 // 10 Výukové cíle a jejich taxonomie...273 // Zdeněk Kalhous // 10.1 Požadavky na výukové cíle ... 276 // 10.1.1 Komplexnost výukových cílů... 276 // 10.1.2 Konzistentnost (soudržnost) výukových cílů... 276 // 10.1.3 Kontrolovatelnost výukových cílů ... 277 // 10.1.4 Přiměřenost výukových cílů... 278 // 10.2 Taxonomie výukových cílů... 279 // 10.2.1 Taxonomie kognitivních cílů ... 279 // 10.2.2 Taxonomie afektivních cílů... 283 // 10.2.3 Taxonomie psychomotorických cílů... 288 // 10.3 Vymezování výukových cílů... 289 // Závěr... 291 // Otázky a úkoly... 292 // Klíčová slova... 292 // 11 Organizační formy výuky...293 // Vladimír Václavík // 11.1 Individuální výuka... 294 // 11.2 Hromadná a frontální výuka... 295 // 11.3 Individualizovaná výuka... 298 // 11.4 Projektová výuka... 299 // 11.5 Diferencovaná výuka... 302 // 11.6 Skupinová a kooperativní výuka... 303 // 11.7 Týmová výuka... 304 // 11.8 Otevřené vyučování... 305 // 11.8.1 Organizační opatření ve vyučování - týdenní plán, volná práce... 305 // 11.8.2 Otevírání školy navenek... 305 // Závěr... 306 // Otázky a úkoly ...306 // Klíčová slova ...306 //
12 Výukové metody...307 // Zdeněk Kalhous // 12.1 Klasifikace metod výuky... 309 // 12.1.1 Informačně-receptivní metoda... 309 // 12.1.2 Reproduktivní metoda... 310 // 12.1.3 Metoda problémového výkladu... 310 // 12.1.4 Heuristická metoda ... 311 // 12.1.5 Výzkumná metoda... 311 // 12.2 Komplexní klasifikace základních skupin metod výuky // (Maňák, 1990)... 313 // 12.3 Klasifikace založená na teoriích učení... 314 // 12.3.1 Behaviorální modely... 315 // 12.3.2 Personální (humanistické) modely... 316 // 12.3.3 Sociální modely... 316 // 12.3.4 Skupina kognitivních (informačních) modelů... 316 // 12.4 Stručná charakteristika některých metod výuky... 317 // 12.4.1 Metody slovní... 317 // 12.4.2 Metoda práce s učebnicí, s knihou... 322 // 12.4.3 Metody názorně demonstrační... 322 // 12.4.4 Didaktické hry... 323 // 12.4.5 Participativní metody... 324 // 12.4.6 Situační (případové) metody ... 325 // 12.4.7 Inscenační metody (metody hraní rolí)... 325 // 12.4.8 Brainstormingové metody (burza dobrých nápadů) . . . 326 // 12.4.9 Vrstevnické vyučování - učení vyučováním... 326 // Otázky a úkoly... 327 // Klíčová slova... 327 // 13 Učební úlohy ve výuce...328 // Zdeněk Kalhous // 13.1 Definice a role učebních úloh ve výuce... 329 // 13.2 Z teorie učebních úloh... 330 // 13.2.1 Taxonomie učebních úloh podle D. Tollingerové (1970) . . 331 // 13.3 Posuzování a projektování souborů učebních úloh... 333 // Případová studie ... 335 // Otázky a úkoly... 336 // Klíčová slova... 336 //
14 Materiální didaktické prostředky...337 // Otto Obst // 14.1 Klasifikace materiálních didaktických prostředků... 338 // 14.1.1 Některá doporučení pro práci // s materiálními didaktickými prostředky ... 341 // 14.2 Výpočetní technika ve výuce... 341 // 14.2.1 Výukové programy... 342 // 14.2.2 Počítač jako pracovní nástroj... 342 // 14.2.3 Programy к získávání informací z počítačových sítí . . . 343 // 14.2.4 Výuka programování... 344 // 14.2.5 Jak dál ve výuce pomocí informačních technologií ... 344 // Otázky a úkoly... 345 // Klíčová slova... 345 // ČÁST 111 // Projektování, realizace a evaluace výuky...347 // 15 Význam jednotlivých faktorů ve výuce...349 // Dominik Dvořák // 15.1 Školou ovlivnitelné faktory výuky... 349 // 15.1.1 Kvalita prezentace učiva... 350 // 15.1.2 Přiměřenost vyučování... 350 // 15.1.3 Pobídky ... 350 // 15.1.4 Čas... 351 // 15.2 Vzájemné vztahy mezi faktory výuky... 351 // 15.2.1 Vztah mezi jednotlivými faktory... 352 // Závěr... 353 // Klíčová slova... 353 // 16 Projektování výuky...354 // Otto Obst // 16.1 Proč projektovat (plánovat) výuku?... 354 // 16.2 Kroky při plánování výuky ...355 // 16.2.1 Studium kurikulárních dokumentů... 355 // 16.2.2 Zjištění potřeb žáků... 355 // 16.2.3 Tematický plán učiva ...356 // 16.3 Příprava na vyučování... 357 // 16.3.1 Příklad 1... 359 // 16.3.2 Příklad 2... 361 // Závěr... 363 // Případová studie ... 363 // Otázky a úkoly... 365 // Klíčová slova... 365 //
17 Realizace výuky...366 // Otto Obst // 17.1 Motivace... 367 // 17.1.1 Vnitřní motivace к učení... 368 // 17.1.2 Prostředky vnější motivace... 370 // 17.1.3 Jak pomoci nemotivovaným žákům?... 371 // 17.2 Vedení žáků v průběhu výuky... 372 // 17.3 Komunikace ve výuce, učitelova řeč... 380 // 17.3.1 Otázky ve výuce... 380 // 17.3.2 Humor ve výuce... 382 // 17.3.3 Kritické situace v komunikaci ... 383 // Závěr... 384 // Případová studie ... 384 // Klíčová slova... 385 // 18 Kázeň ve výuce...386 // Otto Obst // 18.1 Příčiny nekázně ve škole... 388 // 18.1.1 Co může ovlivnit učitel... 389 // 18.2 Postupy pro budování ukázněného prostředí... 391 // 18.2.1 Kázeňské prostředky... 393 // 18.3 Šikana... 394 // 18.4 Řešení konfliktů a situační myšlení... 396 // 18.5 Klima třídy ... 397 // 18.6 Autorita učitele... 398 // 18.6.1 Formální autorita... 398 // 18.6.2 Neformální autorita... 399 // 18.6.3 Na čem záleží neformální autorita učitele?... 399 // Závěr... 400 // Případová studie ... 401 // Otázky a úkoly... 402 // Klíčová slova... 402 // 19 Hodnocení výsledků výuky...403 // Otto Obst // 19.1 Co rozumíme hodnocením a jaké jsou jeho funkce... 404 // 19.2 Typy hodnocení...405 // 19.2.1 Formativní hodnocení... 407 // 19.2.2 Domácí úkoly... 408 // 19.3 Aktuální problémfy školního hodnocení... 409 // 19.3.1 Slovní hodnocení, nebo známka?... 409 // 19.3.2 Autentické hodnocení... 411 // 19.3.3 Doporučení pro praxi... 411 // Závěr... 413 // Případová studie ... 414 // Otázky a úkoly... 414 // Klíčová slova... 414 // Závěr...415 // Co budou potřebovat mladí lidé ve 21. století?... 415 // Kompetence pro Evropu... 418 // Použitá literatura...421 // Rejstřík jmenný...439 // Rejstřík věcný...442
(OCoLC)53270584
cnb001124012

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC