Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 14.11.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(3.8) Půjčeno:15x 
BK
Vyd. 1
Brno : Computer Press, 2004
xii, 288 s. : il.

objednat
ISBN 80-251-0358-7 (váz.)
Business books (Computer Press)
Praxe manažera (Computer Press)
angličtina
Obsahuje ilustrace, tabulky, grafy, rejstřík
Přeloženo z angličtiny
Pracovníci - vzdělávání - pojednání
Učící se organizace - management - pojednání
000110258
Obsah // Předmluva xiii // Poděkování xv // Úvod 1 // Kapitola 1 // Trénink a prostředí společnosti 5 // Trénink 5 // Učení 5 // Vzdělávání 5 // Vývoj 5 // ROZLIŠENÍ MEZI TRÉNINKEM A VZDĚLÁNÍM 6 // TRÉNINK, VZDĚLÁVÁNÍ A ZKUŠENOSTI 7 // PŘÍNOS TRÉNINKU 8 // UČEBNÍ ORGANIZACE 10 // IMAGE TRÉNINKU 12 // TRÉNINK A PODNIKOVÁ STRATEGIE 15 // Management změny a výkonu 18 // TRÉNINKOVÉ A SYSTÉMOVÉ UVAŽOVÁNÍ 19 // Kapitola 2 // Systematický přístup k tréninku 23 // STADIA SYSTEMATICKÉHO PŘÍSTUPU k TRÉNINKU 24 // 1. stadium: určení podmínek doporučení 26 // 2. stadium: další vyšetřování 26 // 3. stadium: analýza znalostí, dovedností a stanovisek 26 // 4. stadium: analýza cílové populace 27 // 5. stadium: analýza tréninkových potřeb a obsahu 27 // 6. stadium: vytvoření kritérií 27 // 7. stadium: příprava cílů tréninku 28 // 8. stadium: zvážení učebních principů 28 // 9. stadium: zvážit a vybrat tréninkové alternativy 28 // 10. stádium: navržení a řízení tréninku 29 // 11. stádium: uvedení tréninku 29 // 12. stádium: interní validace 30 // 13. a 14. stádium: aplikace a externí sledování tréninku 30 // Závěr 30 // Obsah // Kapitola 3 // Reaktivní cesta k tréninku 35 // STADIA VYŠETŘOVÁNÍ VÝKONNOSTNÍCH PROBLÉMŮ 38 // Stadium 1: Identifikace a definice problému 38 // Stadium 2: Určení vlastnictví a podmínek doporučení 42 // Stadium 3: Příčinná analýza - metodika vyšetřování problému 42 // PROFESE/ CHOVÁNÍ/ VÝKON 43 // Úkoly 43 // Odpovědnost (komu) 43 // Zodpovědnost (za co) 43 // Vztahy 43 // Posudek 44 // Fyzikální pracovní podmínky 44 // Sociální pracovní podmínky 44 // Ekonomické pracovní podmínky 44 // Perspektiva 45 // Trénink 45 // Výkonnost pracovníka 45 // VYKONAVATELÉ 45 // Znalosti a dovednosti vykonavatele 45 // Mentální, fyzická a emocionální kapacita 46 //
Motivy, potřeby a náhledy 46 // MÍSTNÍ PROSTŘEDÍ VÝKONU 46 // Fyzikální 46 // Technické 47 // Sociální/ Psychologické 47 // Zpětná kontrola: znalost dovedností 47 // Klima organizace 48 // Stadium 4: Příčinná analýza - analýza dat a závěry 49 // Stadium 5: Vytvoření a zhodnocení řešení 49 // Stadium 6: Hlášení klientovi 51 // VLOŽIT VĚCI DO KONTEXTU 51 // Kapitola 4 // Proaktivní cesta k tréninku 53 // PODNIKOVÁ STRATEGIE, TRÉNINK A PLÁNOVÁNÍ LIDSKÉ PRACOVNÍ SÍLY 53 // KONTROLA LIDSKÉ PRACOVNÍ SÍLY 56 // SPECIFICKÉ ZMĚNY A TRÉNINKOVÉ POTŘEBY 58 // Nová technologie 58 // Nové produkty a služby 58 // Nová legislativa 59 // PRŮZKUMY, AUDITY A KONTROLY 59 // Průzkum tréninkových potřeb 59 // Průzkum přístupu zaměstnanců 59 // Spotřebitelské průzkumy 60 // Funkční audit 60 // Porovnáváni výrobků a pracovních postupů společnosti s úspěšnou konkurencí 60 // Organizační kontrola 61 // TRVALÉ PERSONÁLNÍ POSTUPY 61 // Hodnocení výkonnosti 62 // // Plánování kariéry a obecný vývoj 62 // Vývoj managementu 63 // Plánování následnictví 63 // Kontrola zkušební doby 63 // Výstupní interview 63 // Trénink a příprava na pracovišti 64 // Test výkonnosti a profesionality 64 // PŘÍSTUP ZALOŽENÝ NA KVALIFIKACI 64 // SHRNUTÍ A ZÁVĚRY 67 // Kapitola 5 // Analýzy pro trénink 69 // Komplexní analýza 70 // Analýza klíčových otázek 70 // Analýza zaměřená na problémy 71 // ANALÝZA PRÁCE 71 // SLOUČENÍ PRÁCE A DO BUDOUCNA ZAMĚŘENÁ ANALÝZA PRÁCE 73 // POPIS FUNKCE 74 // SPECIFIKACE FUNKCE 76 // Povinnost/ Odpovědnost a Úkol/ Element úkolu 76 // Porozumění/ Znalost 76 // Dovednosti/ Schopnosti 76 // Přístupy 76 // FUNKČNÍ ANALÝZA 77 // Procedurální analýza 79 // Klíčové body analýzy 81 // Analýza selhání 84 // Analýza (potíže, důležitost, častost) PDČ 84 //
Technika zásadního momentu 87 // Technika repertoárové mřížky 89 // ANALÝZA ZNALOSTÍ A PŘEDMĚTU 90 // ANALÝZA MANUÁLNÍCH DOVEDNOSTÍ 92 // ANALÝZA SOCIÁLNÍCH DOVEDNOSTÍ 93 // ANALÝZA CÍLOVÉ POPULACE 94 // ANALÝZA TRÉNINKOVÝCH POTŘEB A OBSAHU TRÉNINKU 98 // TRÉNINKOVÁ KRITÉRIA A STANDARDY 98 // HODNOTÍCÍ KRITÉRIA 102 // Kapitola 6 // Cíle tréninku 105 // TRÉNINKOVÉ CÍLE 105 // Umožňující cíle 106 // Cíle hodiny 106 // STRUKTURA CÍLŮ 107 // ZDROJE INFORMACÍ PRO VYPRACOVÁNÍ CÍLŮ 108 // SEPSÁNÍ URČENÍ VÝKONNOSTI 108 // ZAVEDENÍ STANDARDŮ A VÝVOJ ZÁVĚREČNÝCH MEŘÍTEK KRITÉRIÍ k PŘÍSTUPY 112 // IDENTIFIKACE PODMÍNEK 113 // HODNOTA TRÉNINKOVÝCH CÍLŮ 114 // NESOUHLASNÉ NÁZORY TÝKAJÍCÍ SE CÍLŮ 115 // ODEZVA NA NESOUHLASNÉ NÁZORY 117 // Kapitola 7 // Učební principy a podmínky 119 // ŘAZENÍ TRÉNINKOVÉHO MATERIÁLU 120 // PŘIPRAVENOST POSLUCHAČE 120 // ZPŮSOBY UČENÍ 125 // Pokus a omyl 125 // Organizace 125 // Modelace chování 125 // Zprostředkování 126 // Důsledek 126 // VŠEOBECNÉ PODMÍNKY UČENÍ 126 // PRINCIPY A SPECIFICKÉ PODMÍNKY PODPORUJÍCÍ STUDIUM 132 // Organizace studijního materiálu: celkové versus částečné studium 132 // Činnosti instruktora 133 // Činnosti posluchače 139 // Křivky učení a hladina učení (plato) 141 // Zapomínání, ztráta kvalifikace a přenos školení 144 // Paměť a zapomínání 145 // Přenos školení 145 // Principy, podmínky a materiál pro učení 149 // Individuální rozdíly 149 // Co přesně znamená „zkušenost" v modelech Honeye, Mumforda a Kolba? 158 // Jak přesný je cyklus učení při popisu toho, jak se lidé skutečně ze zkušenosti učí? 159 // Do jaké miry charakteristiky situace nebo situační vlivy na schopnosti jednotlivce určují vhodnost učení se ze zkušenosti? 161 //
Jak realistické a smysluplné jsou preference stylu učení tak, jak je vyobrazili Honey a Mumford? 162 // ZÁVĚR 163 // Kapitola 8 // Program školení: jeho výběr, návrh a doručení 165 // TLAKY POD VLIVEM OKOLNOSTÍ 165 // CÍLOVÁ POPULACE 167 // STRATEGIE A TAKTIKY UČENÍ 168 // TAKTIKY 170 // Přednáška 170 // Demonstrace 170 // Vyučovací hodina 171 // Simulace / hraní role 171 // Semináře (koučování) 172 // DiskuSe 173 // Sdružená cvičení 173 // Vědomostní balíčky 174 // Výukové deníky 174 // Školení na bázi počítače a výuka online 175 // POSÍLENÍ A TAKTIKA PŘENOSU 177 // Instruktáž a zhodnocení 178 // Testy, cvičení a praxe 178 // Podklady ke školení 178 // Pracovní podpora 179 // Kursy pro osvěženi vědomostí 179 // VÝBĚR STRATEGIE A TAKTIKY 179 // Kapitola 9 // Posouzení účinnosti školení 187 // HLADINA REAKCE 188 // ÚROVEŇ UČENÍ 192 // Měření získané dovednosti 195 // Měření změn v postojích 199 // CHOVÁNÍ V ZAMĚSTNÁNÍ A ÚROVEŇ // CELKOVÉHO PROVEDENÍ // Co by mělo ohodnocení konkrétně obsahovat? 200 // Kdy by se mělo ohodnocení konat? 200 // Co by mělo být do hodnocení zahrnuto? 200 // Jaké jsou k dispozici metody a postupy ohodnocení? 201 // Jistota oprávněnosti školení 204 // ÚROVEŇ ORGANIZACE 206 // ZÁVĚR 208 // Kapitola 10 // Audit školení 211 // AUDIT SYSTÉMU ŠKOLENÍ NA ÚROVNI PLÁNOVANÉ AKCE 211 // Stupeň jedna: Seznámeni se školením 212 // Stupeň jedna: Seznámení se se cvičením 215 // Stupeň dva: Audit klienta 215 // Stupeň dva: Kontrola klienta 216 // Stupeň tři: Kontrola programu 217 // Stupeň tři: Kontrola programu 219 // Stupeň čtyři: Kontrola organizátora nebo facilitátora programu 220 // Stupeň čtyři: Kontrola organizátora nebo facilitátora programu 221 // Stupeň pět: Kontrola spotřebitele 222 // Stupeň pět: Kontrola spotřebitele 222 //
Stupeň pět: Kontrola spotřebitele 222 // Stupeň šest: Prezentace zprávy 223 // Stupeň sedm: Zadávání úkolů agenturám 223 // AUDIT SYSTÉMU ŠKOLENÍ NA FUNKCIONÁLNÍ ÚROVNI 223 // Audit na funkcionální úrovni 224 // AUDIT SYSTÉMU ŠKOLENÍ NA ORGANIZAČNÍ ÚROVNI 224 // Audit na organizační úrovni 225 // AUDITOR ŠKOLENÍ 225 // Kapitola 11 // Role instruktora 227 // INSTRUKTOR V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH 227 // KDO JSOU INSTRUKTOŘI 228 // ZNALOSTI INSTRUKTORA 230 // MĚNÍCÍ SE ROLE INSTRUKTORA 237 // ŘÍZENÍ PŘENOSU ŠKOLENÍ 239 // PORADENSKÁ ROLE INSTRUKTORA 242 // FUNKCE ŠKOLENÍ MARKETINGU 246 // SLOVO NA ZÁVĚR 250 // Příloha 1 // Metody pro získávání informací o výkonu, problémech a obsahu zaměstnání a úkolech 251 // STRUKTUROVANÝ POHOVOR 251 // Popis pohovoru 251 // Účel pohovoru 251 // Záznam informací / Úroveň - čas/odezva / Výhody / Nevýhody // POZOROVÁNÍ / Popis // Účel / Zaznamenání informací / Úroveň - čas/odezva / Výhody / Nevýhody // DOTAZNÍK / Popis / Účel / Zaznamenání informací / Úroveň - čas/odezva / Výhody / Nevýhody // PARTICIPACE / Popis // Účel / Zaznamenání informací / Úroveň - čas/odezva / Výhody Nevýhody // POPIS PRÁCE SEPSANÝ ZAMĚSTNANCEM / Popis // Účel / Zaznamenání informací / Úroveň - čas/odezva / Výhody / Nevýhody // PRACOVNÍ DENÍK / Popis / Účel / Zaznamenání informací / Úroveň - čas/odezva / Výhody / Nevýhody // FILM - VIDEO - FOTOGRAFIE /Popis // Účel / Zaznamenání informací / Úroveň - čas/odezva / Výhody / Nevýhody // STUDIE EXISTUJÍCÍCH OSOBNÍCH ZÁZNAMŮ 258 / Popis / Účel / Zaznamenání informací / Úroveň - čas/odezva / Výhody / Nevýhody // TECHNICKÁ KONFERENCE/ SKUPINOVÁ DISKUSE 259 // Popis / Účel / Zaznamenání informací / Úroveň - čas/odezva/ Výhody / Nevýhody / Příloha 2 Odebírání vzorků 261 //
Výhody odebírání vzorků 261 // Nevýhody odebírání vzorků 261 // METODY ODEBÍRÁNÍ VZORKŮ 261 // Náhodné odebírání vzorků 262 // Vrstvené odebírání vzorků 262 // VELIKOST VZORKU 263 // Příloha 3 Příklad učebního deníku 265 // Příloha 4 // Ukázka lektorského posudku kursu 269 // Příloha 5 // Příklad kontrolního seznamu pro // ohodnocení výkonu instruktora 273 // Ohodnocení 274 // Rejstřík 279

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC