Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 19.12.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Praha : Panorama, 1990

objednat
ISBN 80-7038-015-2
000110642
Rekat.
OBSAH // Úvod... 7 // 1. JEVIŠTĚ PŘÍBĚHU... 12 // Rozsah a členení thráckého území /12/ Severní Thrákie /12/ Jižní a maloasijská Thrákie /13/ Klima a jeho změny /14/ // 2. POČÁTKY THRÁKIE... 16 // Neolit /17/ Raný neolit /18/ Strední neolit/20/ // 3. ENEOLIT V THRÁKII: // PRVNÍ VELKÁ CIVILIZACE // NA EVROPSKÉM KONTINENTĚ... 23 // Kultury Cucuteni a tripylská /24/ Kultury Gumelnita a Karanovo VI // /27/ Vamenské zlato /29/ Počátky písma /31/ Konec doby měděné a počátky doby bronzové /32/ // 4. FORMOVÁNÍ THRÁCKÉHO NÁROEA: // DOBA BRONZOVÁ...36 // Wietenberská kultura v Sedmihradsku /37/ Středobalkánská kult ira s in-krustovanou keramikou /39/ Východní Balkán /41/ Moreplavca a námořní obchod /42/ Poklad z Válčitranu /42/ // 5. // POČÁTKY ŽELEZNÉHO VĚKU...44 // Egejské stěhování a „mořské národye</44/ Železo a temný věk /44/ Stěhování do Thrákie a z Thrákie /46/ Kultura Thrákie v rané dobé železné /48/ Pohřbívání a svatyně /49/ První železné zbraně a nástroe /51/ // 6. KIMMERIOVÉ, // . POČÁTKY ŘECKÉHO VLIVU // V THRÁKII A THRÁCKÉ // GEOMETRICKÉ UMĚNÍ ...53 // Kimmeriové /53/ Thrácké geometrické umění /55/ Doklady jadeckého umění ? Thráků /57/ Severní a podunajská Thrákie /58/ Vztaiy ? Malé Asii ? ? Řecku /58/ // ’228 // 7. THRÁCKÁ ŘEČ, NÁBOŽENSTVÍ // A MYTOLOGIE ... 60 // Thráčtina /60/ Náboženství a mytologie /60/ Dionysos /61/ Orfeus /63/ Zalmoxis
/65/ Ostatní bohové a héroové /65/ Samothráké /69/ // 8. THRÁCKÉ KMENY ... 74 // Rozdělení Thráků na kmeny /74/ Západní sousedé Thráků: Brygové, Paionové, Dardanové, Moesové /75/ Jihothrácké kmeny /75/ Thrácké kmeny v Malé Asii /77/ Rodopy a přilehlé oblasti /78/ Odrysové a Koi-lalétové /79/ Triballové a keltské kmeny v Thrákii /79/ Severní Thráko-vé /80/ Hospodářství thráckých kmenů /83/ // 9. ŘECKÁ KOLONIZACE THRÁCKÉHO // POBŘEŽÍ ... 85 // Egejská Thrákie /85/ Cemomoří /89/ // 10. VZNIK THRÁCKÝCH ŘÍŠÍ // A KLASICKÉHO THRÁCKÉHO UMĚNÍ: OD 6. DO ZAČÁTKU // 4. STOLETÍ PŘ. N. L... 94 // Peršané v Thrákii. Tažení proti Skythům /94/ Řecko-perské války /96/ Odry ská říše a Athéňané /98/ Sitalkés /100/ Seuthés /101/ Rozdělení odryské říše a nástup Makedonie /102/ Hospodářský a společenský rozmach Thrákie v 5. století př. n. I. /103/ Osady /104/ Hroby thrácké aristokracie /105/ Duvanli /106/ Thrácké umění od konce 6. do začátku 4. století př. n. I. /108/ Severní Thrákie /110/ // 11. // ZLATÝ VĚK THRÁCKÉ KULTURY, 4. A RANÉ 3. STOLETÍ PŘ. N. L. // • ••••• // 112 // Kotys I. a jeho dědicové /112/ Společenská struktura klasické Thrákie /114/ Thrákie pod makedonskou vládou /115/ Lysimachos a Arsinoé /115/ Architektura / 118/ Hrobky/119/ Kupolové hroby / 119/ Obdélné hroby /121/ Kazanlák /122/ Svestali /123/ Toreutika // /124/ Jižní Thrákie /125/
Panagjurište /126/ Ostatní honosné nádoby z oblasti odryské říše /129/ Severobulharská Thrákie /130/ Poklad z Rogozenu /130/ . Význam umění jižní a střední Thrákie /132/ Getské umění /134/ MaAtdonc\\, Skythové, Bastamové a thrácké kmeny v Karpatech /139/ Význam klasického thráckého umění /140/ // 229 // 12. // THRÁKIE ZA HELÉNISMU. // OD KELTSKÉHO VPÁDU DO ŘÍMSKÉ VLÁDY V JIŽNÍ THRÁKII, // 3. —2. STOLETÍ PŘ. N. L... 142 // V ? V // nse // Keltove v jižní Thrákii /142/ Jižní Thrákie a helenistická /145/ Řecká města v Thrákii za helénismu /146/ Severní Thrákové v 3. — 2. století př. n. i /148/ Keltové a řecký obchod /149/ Severovýchodní Thrákie v helenistické době /151/ Umění falér /151/ Ostatní umělecké řemeslo severní Thrákie a mincovnictví /153/ Dácká oblast Sedmihradska /153/ Postupné obsazování jižní Thrákie Římany /154/ // 13. MALOASIJŠTÍ THRÁKOVÉ... 159 // Severozápadní Anatólie a řecké báje /159/ Příchod Thráků a Frýgů do Malé Asie /160/ Bithynie a Mysie do konce perské vlády /161/ Bithyn-ské království /162/ Společenské zřízení a náboženství maloasijských Thráků /164/ Bithynie římskou provincií /165/ // 14. // THRÁKOVÉ MIMO THRÁCKÉ // ZEMĚ... 166 // Poslové thráckého náboženství a kultury /166/ Thráčtí bojovníci v cizích službách /167/ Thráčtí otroci /167/ Spartakus/168/ Římská armáda a národnostní konglomerát římské
říše /169/ // 15. DÁCKÁ KRÁLOVSTVÍ A DÁCKÉ // VÁLKY ... 170 // Burebista /170/ Dákové a Římané mezi Burebistou a Decebalem /172/ Kulturní rozmach Dákie /173/ Dácká hradiště: střediska svobodné Dáikie /174/ Murus dacicus /175/ Brány, věže, studny a cisterny /175/ Neupevněné osady /176/ Náboženství a svatyně /176/ Kalendářní svatyně /177/ Sluneční oltář /179/ Zobrazení dáckých božstev: pohřební ritus /180/ Těžba a zpracování kovů; nástroje /180/ Zemědělské nástroje /181/ Dácký obchod: pozdně helénistické a římské importy /181/ Mince /181/ Dácké umělecké řemeslo /182/ Keramika /183/ Charakter dáckého umění /183/ Dácké války. Dácký přepad Moesie a nástup Decebalův na trůn /183/ Domitianovy boje s Decebalem a uzavření míru /184/ Prameny ? dějinám dáckých válek /185/ První dácká válka /185/ Druhá dácká válka /188/ Pacifikace a založení provincie Dacie /188/ // 230 // 16. THRÁKOVÉ POD ŘÍMSKOU VLÁDOU 190 // Moesie /190/ Thracie /191/ Řecká a římská města /192/ Moesie v 2. a v raném 3. století n. i /193/ Thracie od 2. do poloviny 3. století n. I. /194/ Votivní reliéfy se zobrazením Thráckého jezdce / 195/ Ostatní votívni reliéfy /197/ Dunajský jezdec /197/ Thrácký venkov /197/ Nápis obyvatel vesnice Skaptopara /198/ Vojensko-politická situace v Moesii a Thracii do poloviny 3. století n. i /198/ Římská provincie Dacie /198/ Svobodní Dákové /200/ Gótský
vpád a vyklizení Dacie /201/ Thrácká oblast na jih od Dunaje od konce 3. století n. i do konce antiky /202/ Konec thráckého národa a jeho odkaz /203/ // , DOSLOV...204 // Památky thrácké civilizace v muzeích a v krajině /204/ Bulharsko /205/ Rumunsko /206/ Ostatní země /207/ Thrákové a střední Evropa /207/ // Chronologická tabulka 210 // Hlavní chronologická data thráckých // dějin 212 // Doba vlády významných thráckých // panovníků 214 // Rejstřík 216 // Výběr z literatury 224

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC