Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 19.12.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(3.3) Půjčeno:10x 
BK
Martin : Osveta, 2002
270 s.

objednat
ISBN 80-8063-092-5 (váz.)
Obsahuje bibliografické citace
Komunikace řečová - poruchy - terapie - pojednání
Řeč - poruchy - terapie - pojednání
Schopnosti komunikační - poruchy - terapie - pojednání
000110722
5 // OBSAH // Úvodom (Viktor Lechtá) ... 9 // 1. Metódy a techniky logopedickcj terapie, princípy ich aplikácie (Viktor Lechtá) ... 11 // 1.1. Trendy vývoja ... ? // 1.2. Vymedzenie ... 12 // 1.3. Východiská ... 14 // 1.4. Ciele ... 14 // 1.5. Metódy ... 15 // 1.6. Techniky a stratégie ... 18 // 1.7. Princípy ... 18 // 1.8. Formy a druhy ... 19 // 1.9. Zameranie ... 20 // 1.10. Prelínanie s inými súčasťami logopedickcj intervencie ... 21 // Literatúra ... 21 // 2. Terapia narušeného vývinu reči (Marína Mikulajová, Svetlana Kapalková) ... 23 // 2.1. Základné vymedzenie ... 23 // 2.1.1. Ciele a metódy terapie u detí s narušeným vývinom reči ... 23 // 2.1.2. Deti rizikové z hľadiska vývinu reči ... 23 // 2.1.3. Stručný historický pohľad... 24 // 2.2. Terapeutické stratégie... 24 // 2.2.1. Úloha teórie v terapii ... 24 // 2.2.2. Všeobecné hľadiská terapie... 28 // 2.2.3. Niektoré efektívne stratégie terapeutických prístupov ... 35 // 2.3. Terapeutický postup ... 42 // 2.3.1. Ciele terapie v jednotlivých štádiách vývinu reči ... 42 // 2.3.2. Nedirektívne komunikačné techniky ... 50 // 2.3.3. Zameraná stimulácia (focused stimulation) ... 53 // 2.3.4. Direktívne terapeutické techniky ... 53 // 2.3.5. Niektoré špecifické techniky terapie ... 54 // 2.3.6. Úloha rodičov v terapii a modely logopedickcj starostlivosti ... 55 // Literatúra ... 56 // 3. Terapia palatolálic a velofaryngálnej dysfunkcie (Aurélia Kerekrétiová)
... 59 // 3.1. Základné vymedzenie ... 59 // 3.1.1. Úvod ...*... 59 // 3.1.2. Terapia z historického pohľadu ... 00 // 3.2. Terapeutické stratégie... 64 // 3.2.1. Výskyt palatolálie a potreba logopedickej a inej intervencie... 64 // 3.2.2. Klasifikácia terapie ... 67 // 3.2.2.1. Druhy a formy terapie ... 67 // 3.2.2.2. Všeobecné a špeciálne stratégie ... 71 // 3.3. Terapeutický postup ... 73 // 3.3.1. S>Tnptomatická terapia ... 73 // 3.3.1.1. Artikulačná terapia ... 73 // 3.3.1.2. Modifikácia a eliminácia hypernazality a nosovej emisie/úniku ... 76 // 3.3.1.3. Modifikácia a eliminácia hyponazality. rezonancie Xul-de-Sac“ a zmiešanej fufnavosti ... 78 // 3.3.1.4. Terapia zameraná na odstraňovanie narušeného koverbálneho správania ... 79 // 3.3.1.5. Terapia zameraná na poruchy hlasu... 80 // 3.3.2. Kauzálna terapia ... 80 // 3.3.2.1. Medicínsk>’prístup ... 80 // 3.3.2.2. Behaviorálny prístup v terapii velofaryngálnej insuficiencie ... 83 // Literatúra ... 89 // 4. Terapia porúch hlasu (Aurélia Kerekrétiová) ... 91 // 4.1. Základné v-vmedzenie ... 91 // 4.1.1. Úvod ... 91 // 6 // 4.1.2. Niekoľko poznámok z histórie ... // 4.1.3. Od blízkej minulosti až po súčasnosť ... // 4.2. Terapeutické stratégie... // 4.2.1. Definícia, ciele a klasifikácia hlasovej terapie ... // 4.2.2. Tímová spolupráca ... // 4.2.3. Základné prístupy ... // 4.2.4. Všeobecné a špecifické princípy hlasovej terapie ... // 4.2.4.1. Všeobecné
princípy ... // 4.2.4.2. Špecifické princípy ... // 4.2.5. Všeobecné strategické postupy a metódy ... // 4.2.5.1. Sluchový tréning... // 4.2.5.2. Dychový tréning ... // 4.2.5.3. Relaxačný tréning ... // 4.2.5.4. Nasadenie optimálnej výšky ... // 4.2.5.5. Stratégia pokusov a omylov ... // 4.2.5.6. Hlasový oddych ... // 4.2.5.7. Odstránenie reaktívnej anxiozity... // 4.2.5.8. Inštrumentálny biofeedback ... // 4.2.5.9. Negatívny tréning ... // 4.2.6. Nepriame a priame terapeutické techniky pri poruchách hlasu ... // 4.3. Terapeutický postup ... // 4.3.1. Terapia porúch hlasu pri hyperfunkcii a zneužívaní hlasového orgánu // 4.3.2. Terapia hypofunkčných porúch hlasu... // 4.3.3. Terapia psychogénnych porúch hlasu ... // 4.3.4. Efektivita a podmienky úspešnosti terapie porúch hlasu ... // 4.3.4.1. Zisťovanie efektivity terapie porúch hlasu ... // 4.3.4.2. Podmienky úspešnosti terapie hlasových porúch ... // Literatúra ... // 92 // 92 // 94 // 94 // 96 // 97 99 99 // 100 // 100 // 100 // 101 // 102 // 103 // 105 // 105 // 105 // 105 // 106 106 // 107 // 108 112 // 114 // 115 115 115 117 // 5. Terapia dyslálie (Marta Gúthová, Daniela Šebianová) // 5.1. Základné vymedzenie... // 5.1.1. Terminologický komentár ... // 5.2. Terapeutické stratégie... // 5.2.1. Tradičný terapeutický prístup... // 5.2.1.1. Motorika rečových orgánov ... // 5.2.1.2. Nácvik a rozvíjanie fonematickej diferenciácie ... // 5.2.1.3. Vyvodzovanie
novej hlásky ... // 5.2.1.4. Fixácia hlásky ... // 5.2.1.5. Automatizácia hlásky ... // 5.2.2. Fonologický terapeutický prístup ... // 5.2.3. Foneticko-fonologický terapeutický prístup ... // 5.3. Terapeutický postup ... // 5.3.1. Komplexný terapeutický prístup ... // 5.3.1.1. Ciele a princípy komplexného terapeutického prístupu . // 5.3.1.2. Etapy komplexného terapeutického prístupu ... // Literatúra ... // 119 // 119 // 119 // 123 // 123 // 124 // 125 // 126 128 128 130 134 134 // 134 // 135 138 143 // 6. Terapia afázie (Zsolt Cséfalvay) ... // 6.1. Úvod ... // 6.2. Základné vymedzenie ... // 6.2.1. Efektivita terapie afázie... // 6.3. Terapeutické stratégie... // 6.3.1. Kognitívno-neuropsychologický prístup k terapii afázie ... // 6.3.1.1. Aplikácia kognitívno-neuropsychologického prístupu v našich podmienkach // 6.3.2. Pragmatické prístupy v intervencii afázie ... // 6.3.2.1. Aplikácia pragmaticky orientovanej terapie afázie v našich podmienkach ... // 6.3.3. Skupinová terapia afázie... // Literatúra ... // 145 // 145 // 147 // 147 // 151 // 151 // 157 // 160 // 162 // 164 // 167 // 7. Terapia zajakavosti (Viktor Lechtá, Hana Laciková) // 7.1. Základné vymedzenie (Viktor Lechtá) ... // 7.2. Terapeutické stratégie (Viktor Lechtá) ... // 7.2.1. Triedenie metód ... // 7.2.2. Úspešnosť terapie ... // 171 // 171 // 173 // 173 // 176 // 7 // 7.2.3. Trendy v terapii zajakavosti ... 178 // 7.3. Terapeutický postup (Viktor
Lechtá) ... 181 // 7.3.1. Incipientná zajakavosť ... 182 // 7.3.1.1. Tenzia... 183 // 7.3.1.2. Námaha ... 185 // 7.3.1.3. Dysfluencia... 185 // 7.3.2. Fixovaná zajakavosť (Hana Laciková) ... 187 // 7.3.2.1. Charakteristika jednotlivých článkov terapie pri fixovanej zajakavosti... 188 // 7.3.2.2. Formy terapie ... 189 // 7.3.2.3. Východiskové modely terapie fixovanej zajakavosti ... 189 // 7.3.3. Chronická zajakavosť (Viktor Lechtá) ... 193 // 7.3.3.1. Terapia zameraná na modifikáciu zajakavosti ... 197 // 7.3.3.2. Terapia zameraná na tvarovanie plynulosti ... 198 // Literatúra ... 199 // 8. Terapie dysartrie (Karel Neubauer) ... 201 // 8.1. Základní vymezení ... 201 // 8.1.1. Frekvence vzniku dysartrie a její nejčastější příčiny ... 202 // 8.2. Vývojová dysartrie ... 203 // 8.2.1. Základní vymezení ... 203 // 8.2.1.1. Jednotlivé typy vývojové dysartrie ... 203 // 8.2.2. Terapeutické strategie... 204 // 8.2.2.1. Zásady rozvoje hybnosti u dětí s centrálními poruchami... 204 // 8.2.2.2. Principy logopedické péče u dětí s vývojovou dysartrií... 205 // 8.2.2.3 Fyzioterapeutické metodiky rozvoje hybnosti a rozvoj hybnosti orofaciální oblasti ... 206 // 8.2.2.4. Terapie poruch príjmu stravy a polykání ... 208 // 8.2.2.5. Logopedická terapie rečových schopností ... 209 // 8.2.3. Terapeutický postup ... 211 // 8.2.3.1. Stanovení konkrétního terapeutického programu pro dítě s vývojovou dysartrií ... 211 // 8.2.3.2. Stimulace
faciálních motorických zón ... 211 // 8.2.3.3. Stimulace aktivní hybnosti mluvidel a artikulace ... 213 // 8.3. Získaná dysartrie ... 214 // 8.3.1. Základní vymezení ... 214 // 8.3.1.1. Jednotlivé typy získané dysartrie ... 214 // 8.3.2. Terapeutické strategie... 216 // 8.3.2.1. Terapeutický proces a zásady jeho praktické aplikace... 216 // 8.3.2.2. Metody a prostředky logopedické terapie získané dysartrie ... 218 // 8.3.2.3. Oblasti rozvoje terapie získané dysartrie ... 220 // 8.3.3. Terapeutický postup ... 224 // 8.3.3.1. Užití izotonických a izometrických postupů pro obnovování hybnosti mluvidel ... 224 // 8.3.3.2. Užití rytmizačních postupů u osob se získanou dysartrií ... 228 // Literatura ... 229 // Příloha 1 ... 232 // Příloha 2 ... 234 // Příloha 3 ... 236 // Příloha 4 ... 238 // 9. Terapia brblavosti (Zbigniew Tarkowski) ... 239 // 9.1. Základné vymedzenie ... 239 // 9.2. Terapeutické stratégie... 239 // 9.2.1. Stabilizácia správneho tempa reči ... 240 // 9.2.2. Odstraňovanie ťažkostí pri čítaní ... 240 // 9.2.3. Rozvíjanie hudobných schopností ... 240 // 9.2.4. Rozvíjanie vyjadrovacích zručností ... 240 // 9.2.5. Zlepšovanie koncentrácie pozornosti ... 241 // 9.3. Terapeutický postup ... 241 // 9.3.1. Diagnostikovanie brblavosti z terapeutického aspektu ... 241 // 9.3.2. Chápanie osobnosti klienta... 241 // 9.3.3. Terapeutické metódy... 242 // 9.3.3.1. Motivácia ... 242 // 9.3.3.2. Organizovanie
... 243 // 9.3.3.3. Stabilizácia ... 248 // 9.3.4. Obraz logopéda ... 249 // Literatúra ... 250 // 8 // 10. Terapia špecifických porúch učenia (Olga Zelinková, Penny Axelrood, // Marína Mikulajová) ... 251 // 10.1. Základné vymedzenie ... 251 // 10.2. Terapeutické stratégie... 253 // 10.2.1. Čítanie s porozumením ... 253 // 10.2.2. Písomné vyjadrovanie ... 258 // 10.2.3. Porucha pozornosti spojená s hyperaktivitou ... 259 // 10.2.4. Fonologické procesy, fonologické uvedomovanie a čítanie ... 261 // 10.3. Terapeutické techniky... 262 // 10.3.1. Teoretická východiska terapie ... 263 // 10.3.2. Zásady terapie ... 264 // 10.3.3. Terapie ... 264 // Literatúra ... 268

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC