Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 24.10.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(12.6) Půjčeno:88x 
BK
1. vyd.
Praha : Portál, 1997
310 s. : il.

objednat
ISBN 80-7178-135-5 (váz.)
Obsahuje bibliografii na s. 285-295 a rejstřík
Učení - poruchy - diagnostika a léčení - příručky
000111292
Věnování 10 // Úvod 11 // ČÁST I. // Teoretické předpoklady specifických poruch učení 13 // 1. Závažnost problému 13 // Význam dovednosti číst, psát a počítat v dnešní společnosti a v naší kultuře 13 // Vliv školní neúspěšnosti dítěte na jeho profesionální kariéru 16 // Vliv školní neúspěšnosti dítěte na situaci v rodině 18 // Vliv školní neúspěšnosti na osobnost dítěte 20 // Sekundární Symptomatologie specifických poruch učení 21 // Jazyk a životní orientace 22 // 2. Systémový přístup ke specifickým poruchám učení 27 // Co je to systém 28 // Vztahy mezi systémy 30 // Systémový a kauzální přístup 34 // Systém jako dohoda. Otevřenost, funkčnost systému 38 // O pokoře terapeuta 42 // Systémy a náprava specifických poruch učení 45 // Systémy a smysl skutečnosti. Praktické důsledky systémového myšlení 48 // 3. Definice specifických poruch učení 53 // Terminologické problémy 53 // Inteligence a specifické poruchy učení 55 // Problémy s definicí specifických poruch učení 62 // Situace v německy psané odborné literatuře 64 // Situace v anglicky psané odborné literatuře 68 // Shrnutí 69 // 4. Etiologie specifických poruch učení 71 // Katalog příčin specifických poruch učení 71 // Model multidimenzionální etiologie specifických poruch učení 73 // Dispoziční (konštituční) příčiny specifických poruch učení 75 // Genetické vlivy, které působí na vznik specifických poruch učení 75 // Lehká mozková dysfunkce a její vliv na vznik specifických poruch učení . 77 // Odchylná organizace cerebrálních aktivit 80 // Nepříznivá konstelace laterality. Netypická dominance hemisfér 82 // Nepříznivý vliv prostředí 84 // Podmínky rodinného prostředí 84 // Podmínky školního prostředí 87 // 5. Deficity dílčích funkcí (Teilleistungsschwächen) 89 //
K pojmu deficity dílčích funkcí 90 // Význam přívlastku dílčí, "Teil" 92 // 5 // Význam přívlastku výkonový, funkční, "leistungs-" 93 // Lurijův model kognitivních funkcí 93 // Aplikace tří Lurijových základních jednotek funkce mozku 95 // 6. Neuropsychologické přístupy k dyslexii 99 // Specializace mozkových hemisfér ve vztahu k procesu čtení, // psaní a matematickým dovednostem 99 // Základní výkony zrakového systému 101 // Oční pohyby při čtení 101 // Oční pohyby při čtení u osob s dyslexii 102 // Neuropsychologický přístup k dyslexii a její nápravě podle D. J. Bakkera 105 // Typy dyslexie 108 // Náprava dyslexie 108 // 7. Psychosociální postavení dětí se specifickými poruchami učení 118 // 8. Poruchy chování a specifické poruchy učení 124 // Poruchy chování jako sekundární Symptomatologie specifických poruch učení 124 // Začarovaný kruh poruch učení 127 // Poruchy chování jako primární Symptomatologie // specifických poruch učení 133 // ČÁST II. // Diagnostika a náprava specifických poruch učení // 1. Několik poznámek o rozvoji vnímání a paměti a jeho poruchách . . . 141 // Vnímání jako orientace v prostředí. Konstantnost vnímání 141 // Celostnost vnímání 146 // Zrakové vnímání 148 // Vývoj zrakového vnímání 148 // Poruchy zrakového vnímání 156 // Intermodální vztahy 157 // Sluchové vnímání řeči 158 // Vývoj sluchového vnímání řeči 158 // Poruchy sluchového vnímání řeči 159 // Intermodální vztahy 161 // Vnímání časového sledu 161 // Vývoj vnímání časového sledu 161 // Poruchy vnímání časového sledu 163 // Vnímání prostoru 165 // Psychomotorický vývoj 166 // Poruchy ve vnímání tělesného schématu 167 // Proces paměti 168 // Vývoj paměti 169 // Porucha v zapamatování informací 170 // 2. Diagnostika specifických poruch učení 173 //
Nepřímé zdroje diagnostických informací 174 // Rozhovor s rodiči 174 // Rozhovor s učitelem 175 // Rozhovor s dítětem 176 // Přímé zdroje diagnostických informací 178 // Hodnocení výkonu ve čtení 178 // 6 // Vyšetření rychlosti čtení 178 // Chyby při čtení a jejich analýza 180 // Porozumění čtenému textu 182 // Chování dítěte při čtení 186 // Hodnocení písemných prací 187 // Analýza chyb v písemném projevu dítěte 190 // Sluchové rozlišování řeči 193 // Sluchová analýza a syntéza řeči 194 // Rozlišování měkkých slabik di, ti, ni a tvrdých dy, ty, ny 196 // Rozlišování délky samohlásek 197 // Zraková percepce tvarů 198 // Vyšetření zrakové percepce tvarů 198 // Lateralita 201 // Vnímání prostorové orientace 205 // Vyšetření kinestetického vnímání 205 // Vyšetření představy prostorové orientace 206 // Vnímání časové posloupnosti 207 // V oblasti vizuální: 207 // V oblasti auditivní: 208 // Paměť 209 // Závěrem několik poznámek 209 // 3. Zásady nápravy specifických poruch učení 211 // Důvod nápravy specifických poruch učení 211 // Prevence specifických poruch učení 212 // Strategické zásady pro nápravu specifických poruch učení 213 // 4. Techniky nápravy specifických poruch učení 219 // Oblasti nápravy 219 // Rozvoj poznávacích funkcí 220 // Sluchová diferenciace řeči 220 // Zraková percepce tvarů 223 // Prostorová orientace 225 // Nácvik sekvencí, posloupnosti 227 // Koncentrace pozornosti 228 // Paměť 229 // Rozvoj pohotovosti mluvidel 230 // Rozvoj slovní zásoby 230 // Techniky nácviku čtení 232 // Nácvik psaní 236 // Nácvik matematických dovedností 240 // 5. Projekty k nápravě specifických poruch učení 247 // Nápravné techniky Grace M. Fernaldové 247 // Senzorická integrace - Jean Ayresová 250 // Metoda Brigitte Šindelářové. Deficity dílčích funkcí 256 //
Tréninkové programy Georga Spiela 259 // Diagnostická a nápravná metoda Wolfganga Simona 265 // Programy zaměřené na kognitivní dovednosti 267 // Program instrumentálního obohacení // (Instrumental Enrichment) Reuvena Feuersteina 267 // Diagnostika a náprava dětí s vývojovými poruchami učení podle D. H. Scotta 273 // 7 // Lingvistický projekt nápravy specifických poruch učeni 278 // Dortmundská analýza pravopisných chyb (Dortmunder Rechtschreibfehler Analyse - DORA) // Ilony Lôfilerové a Ursuly Meyerové-Schepersové 278 // Integrativní vzdělávací (edukativní) kineziologie 280 // Brain Gym Paula Dennisona 280 // Závěr 284 // Literatura 285 // Rejstřík 296 // Příloha 301

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC