Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 15.10.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
ZTRACENO
Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 1999
130 s. : il.

ISBN 80-7078-633-7 (brož.)
Obsahuje tabulky, grafy, úvod
Bibliografie: s. 124-130
Integrace hospodářská - teorie - učebnice vysokošk.
000111370
Úvodem... 1 // Oddíl I - Obecná teorie ekonomické integrace... 2 // Kap. 1. Pojetí a formy mezinárodní ekonomické integrace... 2 // Povaha ekonomické integrace... 2 // Formy realizace ekonomické integrace . ... 5 // Teoretické modely a negociačnípraxe... 5 // Kap. 2. Protiintegrační síly ve světové ekonomice... 7 // Nacionalismus a integrační procesy... 7 // Národní hnutí nesamostatných národů... 8 // Integrace jako hrozba národům a národním státům ?... 8 // Historická zátěž vztahů mezi státy... 9 // Hraniční spory... 10 // Další protiintegrační síly... 10 // Ekonomický nacionalismus... 11 // Xenofobie...11 // Kap. 3. Stupně ekonomické integrace...13 // Pásmo volného obchodu... 14 // Celní unie... 15 // Primární hospodářská unie... 15 // Rozvinutá hospodářská unie... 16 // Hospodářská a měnová unie...16 // Úplná hospodářská a měnová unie... 17 // Hospodářská a politická unie...17 // Kap. 4. Teorie integrace rozvojových zemí...19 // Formy realizace ekonomické integrace v rozvojových zemích...19 // Specifika podmínek integrace v rozvojových zemích...20 // Cíle a metody integrace v rozvojových zemích...20 // Neregionální typ integrace v rozvojových zemích...22 // Oddíl II - Teorie účinků ekonomické integrace...23 // Kap. 5. Účinky celní unie...26 // Efekty celní unie pro dovozní zemi...26 // Účelnost ochranného cla v celní unii vůči třetím zemím...27 // Negativní
účinek celní unie na třetí země...28 // Model vytváření a odchylování obchodu při dílčí rovnováze...30 // Důsledek zachování kvantitativních omezení pro třetí země...31 // Kap. 6. Integrovaný trh práce...33 // Důsledky migrace pracovních sil. ...33 // Vliv integrovaného trhu práce na růst produktu...34 // ???. 7. Integrovaný trh kapitálu...35 // Efekty integrace trhů kapitálu...35 // Integrace a změna konkurenční struktury trhu...35 // Oddíl III - Vybrané teoretické koncepce integrace...38 // Kap. 8. Neoklasická teorie integrace Gustava Haberlera...33 // Kap. 9. Jacob Viner a jeho neoklasické pojetí celní unie...39 // Kap. 10. Liberalistická koncepce integračních procesů Maurice Allaise...40 // Kap. 11. Teorie integrace Jeana Francoise Deniaua...41 // Kap. 12. Neoliberalistické pojetí integrace a Wilhelm Roepke...42 // Kap. 13. Institucionalismus André Marchala v teorii integrace...43 // Kap. 14. Institucionalistická koncepce integrace Jana Tinbergena...44 // Kap. 15. Institucionalistická pojetí integrace u Paula Streetena...45 // Kap. 16. Karl Gunar Myrdal a jeho pojetí světové ekonomiky // a integračních procesů...46 // Kap. 17. Andreas Predoehl - teorie integrace...47 // Kap. 18. Přístupy Tibora Scitovského ? analýze integrace...48 // Kap. 19. Komplexní pojetí integrace Bely Balasse...50 // Oddíl IV - Globalizace jako problém...52 // Kap. 20. Globalizace světové ekonomiky...52 // Faktory.globalizačních
tendencí...54 // Hlavní nositelé globalizačních tendencí...55 // Rozhodující úloha transnacionálních korporací...55 // Podpora globalizace nejrozvinutějšími státy...56 // Institucionalizace globalizačních procesů...57 // Nová etapa globalizace? Liberalizace zahraničních investic...60 // Sporné důsledky globální integrace světové ekonomiky...61 // Globalizace a regionální integrace...61 // Globalizace a celoevropská integrace...62 // Kap. 21. Mezinárodní ekonomická spolupráce a její organizace ...63 // Regionální organizace mezinárodní ekonomické spolupráce...63 // Skandinávský model...63 // Neurčitost Středoevropské iniciativy...65 // Perspektivy spolupráce baltských států ...66 // Otazníky nad spoluprací černomořských států...66 // Mimoevropské subregionální organizace...66 // Megaregionální mezinárodní ekonomická spolupráce...67 // Univerzální mezinárodní ekonomická spolupráce...68 // Kap. 22. Globální problémy lidstva a integrační procesy...70 // Oddíl V - Evropské integrace...73 // Kap. 23. Předetapa integračního vývoje v západní Evropě...75 // Kap. 24. Zrod a vývoj východoevropské integrace...76 // Geneze RVHP a její charakteristické rysy ...16 // Pokusy o reformy R VHP... ...77 // Zánik RVHP... 78 // Kap. 25. Geneze Evropské unie a její současnost...79 // Evropské společenství uhlí a ocele...79 // Evropské hospodářské společenství...80 // Evropské společenství atomové
energie...80 // Evropská společenství...80 // Evropská unie a Evropské společenství...81 // Hospodářské cíle a nástroje integrace v EU...81 // Soudobá etapa vytváření hospodářské a měnové unie...81 // Přechod ? politické integraci...82 // Orgány EU... 82 // Západoevropská unie... 83 // Mezivládní konference Evropské unie 1996-1997... 84 // Amsterodamská smlouva...84 // Kap. 26. Původní britská koncepce integrace v praxi (ESVO)...86 // Založení ESVO...86 // Vytvoření Evropského hospodářského prostoru...87 // Kap. 27. Přidružení středoevropských zemí ? EU...88 // Koncepce asociačních dohod specifického typu...88 // Evropská dohoda o přidružení CR ? ES...88 // Kap. 28. Rozšíření Evropské unie a Česká republika // (Dokumenty) ... 90 // Kap. 29. Integrační souvislosti rozpadu ČSFR...,...93 // Kap. 30. Experiment středoevropské integrace (CEFTA)...94 // Kap. 31. Integrační trendy ve východní Evropě (SNS)...95 // Vytvoření Společenství nezávislých států...95 // Celní unie pobaltských republik...96 // Oddíl VI - Mimoevropské integrace...97 // Kap. 32. Severoamerické integrace...97 // Geneze severoamerické integrace - zrod AFTA...97 // Završeni severoamerické integrace - NAFTA...98 // Projekt celoamerické oblasti volného obchodu - FTAA...99 // Kap. 33. Středoamerické a karibské integrace...100 // Labilita středoamerických integračních snah...100 // Integrační procesy v oblasti Karibského
moře...100 // ???. 34. Jihoamerické integrace... // Projekty celoregionální latinskoamerické integrace... IQ3 // Slibné vyhlídky andské integrace...104 // Nejvýznamnější jihoamerická integrace (Mercosur)... IO5 // Kap. 35. Africké integrace...J07 // Potíže západoafrických integrací... 108 // Znovuvzkríšení východoafrické integrace... 108 // Problémy s vytvořením středoafrické integrace... 109 // Širší pojetí africké integrace... 110 // Jihoafrické integrační trendy...1? // Úloha měnové unie afrických států v integračních procesech...112 // Kap. 36. Asijské a tichomorské integrace...113 // Indický subkontinent v integraci... 113 // Rozhodujícíjihoasijská integrace - ASEAN-AFTA...114 // Integrační tendence v Tichomoří...116 // Kap. 37. Arabské integrace...117 // Úspěšná integrace vytvořením Spojených arabských emirátů...117 // Ropa - spojující článek integrace v Perském zálivu...118 // Nedovršenost integračního projektu Arabské unie Maghrebu...119 // Kap. 38. Tendence ? mezikontinentálním integracím...121 // Pokus o asijsko-tichomořskou integraci...121 // Koncepce vytvoření organizace zemí okolo Indického oceánu___123 // Bibliografie časopiseckých statí ? otázkám integrace...124 // Bibliografie vybraných příspěvků ze sborníků universit ostravského regionu...128 // Odvolávky na prameny v textu a ostatní použitá literatura...129

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC