Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 30.04.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Praha : SNTL - Nakladatelství technické literatury, 1989

objednat
ISBN 80-03-00043-2
000111565
Rekat.
Předmluva // Seznam základních označení a indexů // 1 ÚVOD // 1.1 Význam a obsah nauky o teple // 1.2 Návod, jak pracovat s průvodcem // 2 FYZIKÁLNÍ ZÁKLADY NAUKY O TEPLE // 2.1 Základní pojmy // 2.1.1 Soustava jednotek // 2.1.2 Důležité konstanty // 2.1.3 Definice základních pojmů // 2.2 Zákony termodynamiky // 2.2.1 Zákon o zachování hmotnosti // 2.2.2 Zákon o zachování hybnosti // 2.2.3 Zákon o zachování energie // 2.2.4 Zákon růstu entropie // 2.2.5 Diferenciální vztahy mezi stavovými veličinami // 2.2.6 Základy statistické termodynamiky // 2.2.7 Základy termodynamiky nevratných dějů // Literatura ke kapitole 2 // 3 TEPELNÉ VLASTNOSTI LÁTEK // 3.1 Termodynamické vlastnosti plynů // 3.1.1 Ideální plyny // 3.1.2 Reálné plyny // 3.1.3 Směsi plynů // 3.1.4 Termochemická data plynů // 3.2 Transportní vlastnosti plynů // 3.2.1 Teoretické podklady // 3.2.2 Transportní součinitele čistých plynů // 3.2.3 Transportní součinitele směsi plynů // 3.3 Termodynamické vlastnosti látek při rovnováze mezi plynnou, kapalnou // a tuhou fází // 3.3.1 Podmínky rovnováhy fází // 3.3.2 Trojný a kritický bod // 3.3.3 Čisté látky // 3.3.4 Směsi látek //
Tepla fázových přechodů // Tepelné vlastnosti kapalin // Termodynamické vlastnosti čistých kapalin // Termodynamické vlastnosti směsí kapalin // Transportní součinitele čistých kapalin // Transportní soiičinitele směsí kapalin // Termofyzikální vlastnosti vysokoteplotních teplonosných látek // Tepelné vlastnosti tuhých těles // Termodynamické vlastnosti // Tepelná vodivost // Součinitele záření // Literatura ke kapitole 3 // 4 TEPELNÉ DĚJE // Základní tepelné děje // Děje v ideálních plynech // Děje v reálných plynech a párách // Děje v kondenzovaných fázích látek // Děje při změnách fází látek // Děje ve směsích plynů a par // Děje v obecných termodynamických soustavách // Typicky nevratné děje // Mechanické děje, škrcení // Vyrovnávání teplot // Směšovací děje // Tepelné děje při proudění plynů a par // Proudění plynů a par tryskami a difuzory // Proudění viskózních plynů a par potrubím // Proudění plynů a par s přenosem tepla // Průtok plynů a par stroji a přístroji // Literatura ke kapitole 4 // 5 PŘEMĚNY TEPELNÉ ENERGIE // Spalování // Dokonalé spalování tuhých a kapalných paliv // Spalování za přebytku vzduchu // Spalování plynných paliv // Přibližný výpočet Pvmln a Psmin z výhřevnosti paliva // Nedokonalé spalování paliv // Kontrola spalování // Dynamika spalování // Kinetické spalování // Heterogenní reakce // Difúzni spalování // Jaderná energie 5.2.1 Vazebná energie a její uvolňování 223 // 5.2.2 Vývin tepla v jaderném reaktoru 229 // 5.2.3 Bilance neutronů v aktivní zóně energetického jaderného reaktoru (s tepelnými neutrony) 232 // 5.2.4 Základní typy energetických jaderných reaktorů 237 // 5.3 Základní tepelné oběhy a jejich úpravy 245 // 5.3.1 Hlavní teoretické vztahy 246 //
5.3.2 Obrácené (levotočivé) oběhy 251 // 5.3.3 Tepelné oběhy pístových motorů 255 // 5.3.4 Tepelný oběh plynové turbíny a jeho karnotizační úpravy 261 // 5.3.5 Parní oběh a jeho karnotizační úpravy 271 // 5.3.6 Speciální oběhy plynových a parních turbín 279 // 5.4 Přímé způsoby přeměny energie a kombinování oběhů 285 // 5.4.1 Přímé přeměny pro malé a střední výkony 285 // 5.4.2 Magnetohydrodynamická (MHD) přeměna energie 293 // 5.4.3 Kombinování přeměn energie 299 // 5.4.4 Paroplynové oběhy 304 // 5.4.5 Některé další kombinace 308 // 5.4.6 Perspektivy přeměny energie 313 // Literatura ke kapitole 5 315 // 6 SDÍLENI TEPLA 317 // 6.1 Časově stálé vedení tepla 317 // 6.1.1 Základní vztahy a pojmy 317 // 6.1.2 Časově stálé vedení tepla rovinnou stěnou 319 // 6.1.3 Časově stálé vedení tepla válcovou stěnou 320 // 6.1.4 Časově stálé vedení tepla kulovou stěnou 322 // 6.2 Časově stálý prostup tepla 324 // 6.2.1 Časově stálý prostup tepla rovinnou stěnou 324 // 6.2.2 Časově stálý prostup tepla válcovou stěnou 326 // 6.2.3 Časově stálý prostup tepla kulovou stěnou 327 // 6.2.4 Minimální a kritický průměr izolace potrubí 328 // 6.2.5 Tepelné ztráty potrubí 330 // 6.3 Časově neustálené vedení tepla 331 // 6.3.1 Ohřev a ochlazování těles v prostředí stálé teploty 333 // 6.3.1.1 Vedení tepla při ohřevu nebo ochlazování neohraničené stěny rovinné v prostředí stálé teploty 333 // 6.3.1.2 Vedení tepla při ohřevu nebo ochlazování délkově neohraničeného válce // v prostředí stálé teploty 337 // 6.3.1.3 Vedení tepla při ohřevu nebo ochlazování koule v prostředí stálé teploty 340 // 6.3.2 Ohřev a ochlazování těles při malých Biotových číslech 342 // 6.3.3 Ohřev a ochlazování těles při velkých Biotových číslech 344 //
6.3.4 Termokinetika polomasivu 348 // 6.3.4.1 Ohřev a ochlazování polomasivu při stálé teplotě povrchové roviny 348 // 6.3.4.2 Ochlazování polomasivu při změně skupenství kapalného v tuhé 349 // 76.3.4.3 Ohřev a ochlazování polomasívu v prostředí stálé teploty 351 // 6.3.4.4 Termokinetika polomasívu s periodicky proměnnou teplotou na povrchové // rovině polomasívu 353 // 6.3.4.5 Pole teplotních rozdílů polomasívu při periodické změně teploty okolního // 0 prostředí 355 // 6.3.5 Grafické řešení nestacionárního teplotního pole při ohřevu nebo ochlazování těles v prostředí stálé teploty 356 // 6.3.6 Metoda elementární rovnováhy 359 // 6.3.7 Metoda regulárního režimu 359 // 6.3.8 Vnitřní zdroje tepla 362 // 6.3.9 Analogony teplotních polí 364 // 6.4 Sdílení tepla konvekcí bez změny skupenství tekutiny 365 // 6.4.1 Hydrodynamická podobnost 366 // 6.4.2 Termokinetická podobnost 368 // 6.4.3 Dimenzionální analýza 370 // 6.4.4 Přestup tepla při nuceném proudění tekutiny 371 // 6.4.4.1 Přestup tepla při laminámím proudění tekutiny v trubce 371 // 6.4A2 Přestup tepla při turbulentním proudění tekutiny v trubce 375 // 6.4.4.3 Přestup tepla v přechodové oblasti proudění tekutiny v trubce 376 // 6.4.4.4 Přestup tepla v potrubí nekruhového průřezu 377 // 6.4.5 Přestup tepla při nuceném obtékání těles 379 // 6.4.5.1 Přestup tepla při nuceném obtékání trubky a nekruhových profilů 379 // 6.4.5.2 Přestup tepla při nuceném obtékání svazku trubek 381 // 6.4.5.3 Přestup tepla při nuceném podélném obtékání desky a trubky 384 // 6.4.5.4 Přestup tepla při nuceném obtékání koule 386 // 6.4.6 Přestup tepla při volném proudění tekutiny 387 // 6.4.6.1 Volná konvekce do neohraničeného prostoru 388 // 6.4.6.2 Volná konvekce ve štěrbině 389 //
6.4.7 Přestup tepla při proudění tekutých kovů 392 // 6.4.7.1 Přestup tepla při nuceném proudění tekutých kovů v trubce 392 // 6.4.7.2 Přestup tepla při nuceném obtékání desky tekutými kovy 393 // 6.4.7.3 Přestup tepla při volném proudění tekutých kovů 393 // 6.5 Sdílení tepla konvekcí při změně skupenství kapalného v plynné 394 // 6.5.1 Bublinkový var 394 // 6.5.1.1 Teoretické vztahy 394 // 6.5.1.2 Experimentální vztahy 397 // 6.5.1.3 Bublinkový var v trubce při nuceném proudění vroucí kapaliny 399 // 6.5.1.4 Mezná hustota tepelného toku při bublinkovém varu 402 // 6.5.2 Přechodová oblast mezi bublinkovým a blánovým varem 404 // 6.5.3 Blánový var 405 // 6.5.4 Odpařování kapek na výhřevné ploše 406 // 6.5.5 Povrchový var v nedohřáté kapalině 409 // 6.5.6 Var tekutých kovů 409 // 6.6 Sdíleni tepla konvekcí při změně skupenství plynného v kapalné 410 // 6.6.1 Blánová kondenzace páry 410 // Teorie blánové kondenzace páry při laminárním proudění vrstvy kondenzátu // Empirické řešení kondenzace páry při laminárním proudění vrstvy kondenzátu // Empirické řešení kondenzace páry při turbulentním proudění vrstvy kondenzátu // Kondenzace páry za přítomnosti inertního plynu // Kondenzace páry na volném povrchu kapaliny // Kapičková kondenzace páry // Sdílení tepla zářením // Základní pojmy a zákony // Záření tuhých těles // Sdílení tepla zářením mezi rovnoběžnými neohraničenými plochami // Sdílení tepla zářením mezi plochami tvořícími uzavřenou soustavu // Sdílení tepla zářením mezi plochami obecného tvaru v průteplivém prostředí // Záření plynů a par // Zákon Bouguerův a Beerův // Sdílení tepla zářením mezi vrstvou plynu a tuhým tělesem // Literatura ke kapitole 6 //
7 VÝMĚNÍKY TEPLA // Teplosměnné elementy // Svazky hladkých a žebrovaných trubek // Deskové elementy // Tepelné trubice // Dvoulátkové výměníky tepla // Teoretické základy // Průmyslové výměníky tepla // Vícelátkové teplosměnné systémy // Vícelátkové systémy s kombinací souproudu a protiproudu // Systémy s teplonosným prostředníkem // Rotační a reverzační generátory // Literatura ke kapitole 7 // 8 ZÁKLADNÍ PODKLADY PRO HOSPODAŘENÍ TEPLEM // Zdroje tepelné energie // Využití sluneční energie dopadající na povrch Země // Geotermální energie // Spotřeba a zásobování tepelnou energií // Potřeba tepla pro vytápění obytných budov // Potřeba tepla pro větrání a klimatizaci // Potřeba tepla к ohřevu teplé užitkové vody // Potřeba tepla pro vytápění sálů a průmyslových objektů // Potřeba tepla pro technologické účely // Potřeba tepla ke krytí tepelných ztrát výměníkových stanic u rozvodných sítí // Akumulace tepla 565 // Akumulace tepla v rozvodném potrubí // Akumulace tepla ve vodě parního akumulátoru // Akumulace tepla v sypkých materiálech // Akumulace využívající skupenského tepla látek // Rozvod tepla // Volba teplonosné látky a jejích parametrů // Dimenzování tepelných rozvodných sítí // Tepelné ztráty rozvodného potrubí a jeho tepelná izolace // Určení nejhospodárnější tloušťky izolace // Tepelné ztráty při přerušovaném provozu rozvodného potrubí // Literatura ke kapitole 8 // Rejstřík

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC