Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
2. dopl. a podstatně rozšíř. vyd.
Praha : Linde, 1999
975 s.

objednat
ISBN 80-7201-170-7 (váz.)
Obsahuje rejstřík
Ústava - Česká republika - texty
000112005
OBSAH // Seznam zkratek... // A. Úvod... // B. Listina základních práv a svobod... // Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRAV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky... // Preambule... // Hlava první: Obecná ustanovení... // Hlava druhá: Lidská práva a základní svobody... // Oddíl první: Základní lidská práva a svobody... // Oddíl druhý: Politická práva... // Hlava třetí: Práva národnostních a etnických menšin. // Hlava čtvrtá: // Hlava pátá: Právo na soudní a jinou právní ochranu... // Hlava šestá: Ustanovení společná... // C. Důvodová zpráva... // D. Zpravodajská zpráva... // E. Ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky // F. Mezinárodní smlouvy... // Vyhláška ministra zahraničních věcí č. 120/1976 Sb., // o Mezinárodním paktu o občanských a politických právech a Mezinárodním paktu o hospodářských, sociálních a kulturních právech... // ..10 // ..17 // ..32 // ..32 // ..34 // ..37 // ..63 // ..63 // 177 // 219 // 225 // 286 // 337 // 349 // 360 // 374 // 401 // Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí č. 169/1991 Sb o uložení listiny o přístupu České a Slovenské Federatívni Republiky ? Opčnímu protokolu ? Mezinárodnímu paktu o občanských a politických právech, sjednanému v New Yorku dne 16. prosince 1966 ... // ’5 // 430 // Sdělení federálního ministerstva zahraničních
věcí č. 209/1992 Sb., o sjednání Úmluvy o ochraně lidských práva a základních svobod a Protokolů na tuto Úmluvu navazujících, // ve znění Protokolu č. 11...435 // 5 // Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 41/1996 Sb., o sjednání // Protokolu č. 9 ? Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod...461 // Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 243/1998 Sb., o přijetí // Protokolu č. 11 ? úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod, kterým se mění kontrolní mechanismus // v ní ustanovený...462 // Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 106/1996 Sb., o přijetí // Evropské dohody o osobách účastnících se řízení před Evropskou komisí a Soudem pro lidská práva...467 // Evropská sociální charta...472 // Dodatkový protokol ? Evropské sociální chartě...490 // Protokol pozměňující Evropskou sociální chartu...498 // Předkládací zpráva pro Parlament...502 // Úmluva o otroctví, č. 165/1930 Sb. z. a n...509 // Vyhláška ministra zahraničních věcí č. 95/1974 Sb., // o Mezinárodní úmluvě o odstranění všech forem rasové diskriminace...513 // Vyhláška ministra zahraničních věcí č. 62/1987 Sb., // o Úmluvě o odstranění všech forem diskriminace žen...526 // Vyhláška ministra zahraničních věcí č. 46/1955 Sb., o Úmluvě o politických právech žen...539 // Vyhláška ministra zahraničních věcí č. 72/1962 Sb., // o Úmluvě o státním občanství
vdaných žen...543 // Vyhláška ministra zahraničních věcí č. 124/1968 Sb., // o Úmluvě o souhlasu ? manželství, nej nižším věku pro uzavření manželství a registraci manželství...547 // Sdělení ministerstva zahraničních věcí č. 104/1991 Sb., o sjednání Úmluvy o právech dítěte... // Vyhláška ministra zahraničních věcí č. 143/1988 Sb., // o Úmluvě proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání... // Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 39/1997 Sb., o odvolání výhrady ? Úmluvě proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání... // Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 9/1996 Sb., o přijetí // 551 // 572 // 586 // 6 // 587 // Evropské úmluvy o zabránění mučení a nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání... // Vyhláška ministra zahraničních věcí č. 116/1976 Sb., // o Mezinárodní úmluvě o potlačení a trestání zločinu apartheidu 595 // Vyhláška ministra zahraničních věcí č. 53/1974 Sb., // o Úmluvě o nepromlčitelnosti válečných zločinů a zločinů proti lidskosti...602 // Vyhláška ministra zahraničních věcí č. 32/1955 Sb., // o Úmluvě o zabránění a trestání zločinu genocidia...606 // Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 96/1998 Sb., o přijetí // Rámcové úmluvy o ochraně národnostních menšin...611 // Sdělení ministerstva zahraničních
věcí č. 208/1993 Sb., // o sjednání Úmluvy o právním postavení uprchlíků // a Protokolu týkajícího se právního postavení uprchlíků...621 // Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí č. 506/1990 Sb., o sjednání Úmluvy o nucené nebo povinné práci (č. 29)...649 // Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 231/1998 Sb., o přijetí // Úmluvy o odstranění nucené práce (č. 105)...660 // Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí č. 489/1990 Sb., o sjednání Úmluvy o svobodě sdružování a ochraně práva odborově se organizovat (č. 87)...664 // Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí č. 470/1990 Sb., o sjednání Úmluvy o provádění zásad práva organizovat se a kolektivně vyjednávat (č. 98) a Úmluvy o metodách stanovení minimálních mezd v zemědělství (č. 99)...670 // Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí č. 465/1990 Sb., o sjednání Úmluvy o diskriminaci (zaměstnání a povolání) // (č. 111) a Úmluvy o ochraně pracovníků před ionisujícím zářením (č. 115)...679 // Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí č. 450/1990 Sb o sjednání Úmluvy o stejném odměňování pracujících mužů a žen za práci stejné hodnoty (č. 100)... // •5 // Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí č. 491/1990 Sb., // o sjednání Úmluvy o placeném studijním volnu (č. 140)...693 // Vyhláška ministra zahraničních
věcí č. 145/1988 Sb., o Úmluvě o závodních zdravotních službách (č. 161)...698 // Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí č. 17/1991 Sb., // 7 // o sjednání Úmluvy o organizaci služeb pro zprostředkovávání práce (č. 88) a Úmluvy o noční práci žen zaměstnaných v průmyslu (revidované 1948) (č. 89)...705 // Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí č. 460/1990 Sb., o sjednání Úmluvy o noční práci mladistvých zaměstnaných v průmyslu (revidované 1948) (č. 90)...717 // Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí č. 441/1990 Sb., o sjednání Úmluvy o zaměstnávání žen podzemními pracemi v podzemí a dolech všech druhů (č. 45)...724 // Vyhláška ministra zahraničních věcí č. 23/1981 Sb., o Úmluvě o lékařském vyšetření způsobilosti dětí a mladistvých ? zaměstnání v průmyslu (č. 77)...727 // Vyhláška ministra zahraničních věcí č. 24/1981 Sb., o Úmluvě o lékařském vyšetření způsobilosti dětí a mladistvých ? zaměstnání neprůmyslovými pracemi (č. 78)...734 // Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí č. 507/1990 Sb., o sjednání Úmluvy o minimálním věku pro práci pod zemí v dolech (č. 123)...740 // Vyhláška ministra zahraničních věcí č. 25/1981 Sb., o Úmluvě o lékařském vyšetření způsobilosti mladistvých ? zaměstnání pod zemí v dolech (č. 124)...744 // G. Zákony...748 // Zákon č. 123/1992
Sb., o pobytu cizinců na území České a Slovenské Federatívni Republiky, v platném znění...748 // Zákon č. 498/1990 Sb., o uprchlících, v platném znění...761 // Zákon č. 85/1990 Sb., o právu petičním...773 // Zákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, v platném znění.776 // Zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, v platném znění.784 // Zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, v úplném znění...792 // Zákon ČNR č. 298/1992 Sb., o místním referendu, v platném znění...805 // Zákon č. 152/1994 Sb., o volbách do zastupitelstev v obcích a o změně a doplnění některých dalších zákonů, v platném znění // 827 // Zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, v platném znění.860 // 8 // Zákon č. 308/1991 Sb., o svobodě náboženské víry a postavení církví a náboženských společností...910 // Zákon ČNR č. 161/1992 Sb., o registraci církví a náboženských společností...919 // Zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí...920 // Zákon č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další // předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech // a organizacích České a Slovenské Federatívni Republiky, // České republiky a Slovenské republiky...928 // Nález Ústavního soudu České a Slovenské Federatívni Republiky
z 26. listopadu 1992 (částka 116/1992 Sb.) // ? zákonu č. 451/1991 Sb...935 // Zákon ČNR č. 279/1992 Sb., o některých dalších předpokladech pro výkon některých funkcí obsazovaných ustanovením nebo jmenováním příslušníků Policie České republiky a příslušníků Vězeňské služby České republiky... // Zákon č. 254/1995 Sb., kterým se mění zákon č. 451/1991 Sb. // Zákon č. 256/1995 Sb., kterým se mění zákon ČNR č. 279/1992 Sb... // 936 // 942 // 943 // Usnesení Poslanecké sněmovny uveřejněné pod č. 255/1995 Sb. ve věci zákona č. 254/1995 Sb...944 // Usnesení Poslanecké sněmovny uveřejněné pod č. 257/1995 Sb. ve věci zákona č. 279/1992 Sb...944 // H. Seznam mezinárodních smluv vztahujících se ? právům a svobodám obsaženým v Listině a mezinárodně právně zavazujících Českou republiku při jejím vzniku...945 // Rejstřík...963 // 9

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC