Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 09.11.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
2. upravené vyd.
Praha : Karolinum, 2003
204 s.

objednat
ISBN 80-246-0649-6 (brož.)
Obsahuje předmluvu, úvod, rejstřík
Bibliografie: s. 195-196
Simulace počítačová - učebnice vysokošk.
000112313
Obsah // 1 Úvod 11 // 1.1 Statistická fyzika a simulace... 11 // 1.2 Historický přehled... 13 // 2 Základní pojmy a definice 15 // 2.1 Statistické soubory... IG // 2.1.1 Klasické systémy... IG // 2.1.2 Kvantové systémy... 19 // 2.2 Modelové systémy... 20 // 2.2.1 Klasický spojitý systém ... 20 // Jednoduché párové potenciály... 21 // Mezimolekulární potenciály... 22 // Vnější síly... 24 // 2.2.2 Kvantový spojitý systém... 2 1 // 2.2.3 Klasické mřížkové modely ... 2G // Isingův model... 2G // Mřížkový plyn... 27 // Model polymeru... 27 // 2.2.4 Kvantové mřížkové modely... 27 // Heisenbergův model ... 27 // Bezspinové fermiony... 28 // Hubbardův model... 28 // 2.2.5 Optimalizační úlohy ... 28 // 3 Základy molekulární dynamiky 31 // 3.1 Pohybové rovnice a metoda konečných diferencí... 31 // 3.1.1 Verletova metoda... 34 // 3.1.2 Gearovy integrátory ... 3G // 3.2 Volba integrátoru a integrační krok... 38 // 4 Základy metody Monte Carlo 43 // 4.1 Monte Carlo integrace ... 43 // 4.2 Boltzmannovské vzorkování ... 45 // 4.2.1 Mar kovový řetězce ... 45 // 4.2.2 Určení matice přechodu ... 48 // 5 // 6 // OBSAH // 4.2.3 Zkušební změna konfigurace... 50 // Mřížkový systém s diskrétním konfiguračním prostorem... 50 // Spojitý klasický systém... 51 // 4.2.4 Realizace kroku Metropolisovy metody... 51 // 4.3 Zlomek přijetí a nastavení parametrů... 52 // 5 Měření 57 // 5.1 Mechanické veličiny... 58
5.1.1 Teplota a vnitřní energie... 58 // Teplota... 58 // Vnitřní energie... 59 // 5.1.2 Tlak a objem... 59 // 5.1.3 Fluktuační veličiny... 62 // 5.2 Strukturní veličiny... 63 // 5.2.1 Radiální distribuční funkce... 63 // 5.2.2 Další korelační funkce ... 64 // 5.2.3 Korelační funkce a termodynamika... 66 // 5.2.4 Strukturní faktor... 66 // 5.3 Entropické veličiny... 68 // 5.3.1 Metoda termodynamické integrace ... 69 // 5.3.2 Metoda vkládání částice... 71 // 5.4 Odhad chyb... 72 // 6 Realizace pseudoexperimentu 75 // 6.1 Volba metody... 75 // 6.2 Okrajové podmínky... 76 // 6.2.1 Spojité systémy... 76 // 6.2.2 Diskrétní systémy... 79 // 6.3 Velikost systému a dosah potenciálu... 79 // 6.3.1 Krátkodosahové síly ... 80 // 6.3.2 Dlouhodosahové síly... 81 // Ewaldova sumace... 82 // Metoda reakčního pole... 85 // 6.4 Start... 86 // 7 Simulace v jiných souborech 89 // 7.1 MC simulace ... 90 // 7.1.1 NPT soubor... 90 // 7.1.2 Grandkanonický soubor ... 91 // 7.1.3 Mikrokanonický soubor... 92 // 7.2 MD metody při konstantní teplotě... 93 // 7.2.1 Přibližný kanonický soubor... 93 // Přeškálování rychlostí... 93 // Frikční (Berendsenův) termostat... 94 // 7.2.2 Přesný kanonický soubor... 94 // OBSAH // 7 // Metoda Maxwellova-Boltzmannova rozložení... 95 // 7.3 Metoda umělých stupňů volnosti v MD... 96 // 7.3.1 Simulace při konstantním tlaku... 96 // Andersenova metoda... 96 // Další metody... 97 // 7.3.2 Noséův-Hooverův
termostat... 98 // 8 Speciální metody a systémy 103 // 8.1 Nesymetrická matice o...103 // 8.1.1 Force bias...104 // 8.1.2 Preferenční vzorkování...104 // 8.2 Polymery a Rosenbluthovo vzorkování ...106 // 8.3 Neboltzmannovské vzorkování...107 // 8.4 Fázové rovnováhy...109 // 8.4.1 Gibbsův soubor...110 // 8.4.2 Reakční soubor...112 // 8.4.3 Gibbsova-Duhemova integrace...115 // 8.5 Metoda fluktuující částice...116 // 8.6 Simulace molekulárních systémů...117 // 8.6.1 Tuhé molekuly ...118 // Molekuly s osou symetrie...118 // Obecné tuhé molekuly...119 // 8.6.2 Molekuly s vnitřními stupni volnosti ...120 // Monte Carlo...120 // Dynamika s vazbami (constraint dynamics) ...121 // 8.7 Výpočet permitivity ...126 // 8.8 Optimalizace simulací...127 // Metoda zřetězených seznamů ...127 // Metoda seznamu sousedů...128 // Metody několikanásobného kroku...128 // Jak efektivně programovat...129 // 9 Kinetické veličiny a časově závislé systémy 131 // 9.1 Kinetické koeficienty v MD...131 // 9.1.1 Základní vztahy...133 // Teorie lineární odezvy ...133 // Časové korelační funkce ...134 // Einsteinův vztah...135 // 9.1.2 Rovnovážné metody ...136 // 9.1.3 Nerovnovážná molekulární dynamika (NEMD)...137 // 9.2 Kinetické Monte Carlo...138 // 9.2.1 Rovnovážné versus kinetické modely ...138 // 9.2.2 Algoritmy pro kinetické MG...141 // 9.2.3 Cas v kinetickém MG...144 // 9.3 Molekulární statika...145 // 8 // OBSAH // 10 Kvantové
simulace 147 // 10.1 Kvantové korekce...148 // 10.2 Variační metoda...149 // 10.3 Simulace při konečné teplotě...151 // 10.3.1 Princip metody...151 // 10.3.2 Izomorfismus kvantových a klasických systémů...153 // Příklad 1 154 // Příklad 2 155 // 10.3.3 Fermionové systémy ...157 // 10.3.4 Znaménkový problém...158 // 10.4 Ab initio simulace...159 // 10.4.1 Funkcionál hustoty... 161 // 10.4.2 Metoda MD Carova-Parrinellova ...162 // 10.5 Řešení časové Schrödingerovy rovnice...164 // 11 Příklady ke studiu 167 // 11.1 Tekutina tuhých koulí Monte Carlo ...167 // 11.2 Tekutina tuhých koulí molekulární dynamika...167 // 11.3 Lennard-Jonesova tekutina...168 // 11.4 Krystalizace...168 // 11.5 Isingův krystal...168 // 11.6 XY model ...168 // 11.7 Vibrační spektrum molekul...168 // 11.8 Kulová kvězdokupa...169 // 11.9 Preferenční vzorkování - částice v gravitačním poli...169 // 11.10 Model polymerního řetězce - MD ...170 // 11.11 Model polymerního řetězce - entropická pružina...170 // 11.12 Simulované žíhání...170 // 11.13 Simulované žíhání - problém obchodního cestujícího...170 // 11.14 Periodické okrajové podmínky...171 // 11.15 Náhodná procházka bez protínání...171 // 11.16 Výpočet koeficientu difúze ...171 // 11.17 Rovnovážný stav adsorpce a desorpce...171 // 11.18 Síření epidemií...172 // 11.19 Růst sněhové vločky...172 // 11.20 Požár pralesa...172 // 11.21 Kvantový oscilátor...173 // 12 Dodatky 175
// 12.1 Náhodná čísla...175 // 12.1.1 Základní algoritmy...175 // 12.1.2 Jiná rozložení...178 // Rovnoměrné rozložení v daném intervalu...178 // Gaussovo normální rozložení...178 // Obecné spojité rozložení...178 // OBSAH // 9 // Vícedimenzionální rozložení...179 // Rovnomerné diskrétni rozložení...179 // Obecné diskrétni rozložení...179 // 12.2 Kvaterniony a kinematika tuhého telesa...181 // 12.3 Gearovy integrátory a stabilita...182 // 12.4 Rungeova-Kuttova integrace...184 // 12.5 Analýza časové řady a odhad chyb ...185 // 12.6 Silové pole velkých molekul ...186 // 12.6.1 Nevazebné síly ...187 // 12.6.2 Vazebné síly...188 // 12.7 Redukované jednotky...188 // 12.8 Jazyk algoritmů...189 // 12.9 Seznam symbolů a zkratek...190 // Literatura 196

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC