Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 24.02.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(5) Půjčeno:5x 
BK
Bratislava : Update Studio, 1999
207 s.

objednat
ISBN 80-967765-1-7 (brož.)
Obsahue tabulky, ilustrace, předmluvu, úvod, věcný a jmenný rejstřík
Bibliografie: s. 188-194
Logika - učebnice vysokošk.
Věda - učebnice vysokošk.
000112513
Obsah // Predslov...3 // Úvod...6 // A ÚVOD DO LOGIKY...8 // L ZÁKLADY FILOZOFIE JAZYKA...8 // 1. Dejinný prehľad vývoja filozofie jazyka...8 // 1.1 Predfilozofické chápanie jazyka...8 // 1.2 Starověk...9 // 1.3 Stredovek a renesancia...10 // 1.4 Novovek až do osvietenstva...11 // 1.5 Od Herdera po 20. storočie...11 // 1.6 Súčasná filozofia jazyka...12 // 1.6.1 Analytická filozofia jazyka...12 // 1.6.1.1 Filozofia ideálneho jazyka...12 // 1.6.1.2 Filozofia prirodzeného jazyka... 13 // 1.6.2 Jazykovedné orientovaná filozofia jazyka... 14 // 1.6.3 Filozofia jazyka z filozofickej tradície...15 // 2. Syntaktika, sémantika a pragmatika...16 // 2.1 Syntaktika...16 // 2.2 Teória významu... 17 // 2.3 Funkcie jazyka... 19 // 3. ZÁKLADNÉ STAVEBNÉ PRVKY JAZYKA...21 // 3.1 Pojmy, termíny, termy...21 // 3.1.1 Extenzia a intenzia...21 // 3.1.2 Delenie termínov...23 // 3.1.2.1 Podľa vzťahu k významu...23 // 3.1.2.2 Podľa počtu významov...23 // 3.1.2.3 Podľa spôsobu prisudzovania...24 // 3.1.2.4 Podľa extenzie...27 // 3.1.2.4.1 Singulárně termíny // 3.1.2.4.2 Všeobecné termíny // 3.1.3 Definícia... // 3.2 Vety a výroky, súdy // 3.2.1 Delenie výrokov... // 3.2.1.1 Atomárně, molekulárne a komplexné výroky // 3.2.1.2 Univerzálne a partikulárně výroky... // 3.2.1.3 Analytické a syntetické výroky... // 3.2.1.4 Apriórne a aposteriórne výroky... // 3.2.1.5 Kontingentně a nutné výroky... // 3.2.1.6 Základné a odvodené výroky... // 27
// 29 // 30 32 .32 .33 .33 .34 .35 .36 .37 // II. ZÁKLADY LOGIKY... // 1. Predmet logiky a jej delenie... // 2. Stručný dejinný prehľad vývoja logiky.. // 2.1 Antická logika... // 2.2 Logika v stredoveku... // 2.3 Logika v novoveku... // 2.4 Moderná podoba logiky... // 3. VÝROKY, ARGUMENTY, VYSVETLENIA, TVRDENIA // 4. Množiny... // 38 // 38 // 40 // 40 // 41 // 43 // 44 // 45 49 // 4.1 Operácie s množinami... // 4.2 Preskúšanie troch množín... // 4.3 Množiny a výroky... // 5. Výroková logika... // 5.1 Jazyk výrokovej logiky... // 5.2 Pravdivostně hodnoty... // 5.3 Junktory a prirodzený jazyk... // 5.4 Axiomatická teória výrokovej logiky*... // 5.5 Splniteľnosť a nesplniteľnosť, všeobecná platnosť. // 5.6 Implikácia a subjunkcia, ekvivalencia a bisubjunkcia... // 5.7 Kratší spôsob rozhodovania... // 5.8 Dedukcia... // 52 // 55 // 56 58 58 60 62 // 64 // 65 // 66 67 69 // 5.9 Logické zákony ako odvodené pravidlá...71 // 6. Amstotelovská LOGIKA...76 // 6.1 Kategorické výroky ako súčasť sylogizmov...77 // 6.2 Klasický sylogizmus...78 // 6.3 Oslabene platné mody...82 // 6.4 Dôkazy platnosti modov...83 // 6.5 Pravidlá sylogizmov... 84 // 6.6 Sylogizmy s konkrétnymi subjektami...85 // 6.7 Axiomatizácia sylogistiky*... 86 // 6.8 Náuka o supozícii...86 // 6. 9 Sorites a epicheremat...88 // 7. Predikátová logika...90 // 7.1 Jazyk predikátovej logiky...91 // 7.2 Formalizovanie v predikátovej logike...92 // 7.3 Interpretácia jazyka
predikátovej logiky...94 // 7.4 “Rozhodovanie” v predikátovej logike pomocou // Vennových diagramov (I)...96 // 7.5 “Rozhodovanie” v predikátovej logike pomocou // sémantických stromov (II)...98 // 8. Relácie - viacčlenné predikáty...102 // 8.1 Ontologické predpoklady relácií...103 // 8.2 Niektoré vlastnosti relácií...104 // 8.2.1 Reflexivita...104 // 8.2.2 Symetria...?5 // 8.2.3 Tranzitivita...106 // 8. 2. 4 Ďalšie vlastnosti relácií...106 // 8.3 Dedukcia v predikátovej logike a v reláciách...107 // 8.4 Pojem funkcie...199 // 9. Neklasické logiky...112 // 9.1 Ontická modálna logika...112 // 9.2 Deontická logika...118 // 9.3 Preferenčná logika...119 // 9.4 Epistemická logika...120 // 9.5 Temporálna logika...121 // 9.6 Dialogická logika...122 // 9.7 Viachodnotové logiky...124 // 9.8 Intuicionistická logika...125 // 9.9 Erotetická logika...127 // ? ÚVOD DO TEORIE VEDY...131 // 1. Pojem teórie vedy...131 // 2. Dejinný prehľad vývoja teórie vedy...134 // 2.1 Dejiny teórie vedy v staroveku...134 // 2.2 Stredovek...135 // 2.3 Novovek...136 // 2.4 Súčasnosť... 138 // 3. Spoločné znaky vedy...141 // 3.1 Hypotézy...141 // 3.2 Zákony...143 // 3.3 Teórie...144 // 3.3.1 Rozličné chápania teórií...145 // 3.3.2 Problém reality objektov vedeckých teórií.147 // 4. Metódy vied...149 // 4.1 Indukcia...149 // 4.2 Dedukcia...151 // 5. Vysvetlenie...154 // 6. Potvrdenie...158 // 7. Rozdelenie vied a teória systémov...161 // 7.1 Rozdelenie
vied...161 // 7.2 Teória systémov...164 // Vysvetlenie používaných symbolov...170 // Riešenia cvičení...172 // Zoznam použitej literatúry...188 // VECNÝ REGISTER...195 // Menný register...203

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC