Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 05.08.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(0.5) Půjčeno:1x 
BK
Vyd. 2., upravené a rozšířené
Praha : Academia, 2004
xx, 502, 11 s.

objednat
ISBN 80-200-1176-5 (váz.)
Obsahuje rejstřík
Teorie kvantová - příručky vysokošk.
000112965
OBSAH // Část I // Předmluva ? druhému vydání xiii // Úvod xvi // Úlohy...xix // Kapitola 1 // Základní formalismus kvantové teorie 1 // 1.1 Popis stavů . ... 1 // 1.1 Ideální filtr... 1 // 1.2 Filtr s konečnou rozlišovací schopností... 5 // 1.3 Čisté a smíšené stavy... 11 // 1.2 Popis dynamických proměnných... 20 // 2.1 Kompatibilní pozorovatelné... 20 // 2.2 Kvantovací podmínky... 22 // 2.3 Statistické rozdělení pozorovatelné v daném stavu... 24 // 2.4 Relace neurčitosti... 26 // 2.5 Korelace... 29 // 2.6 Dynamické proměnné se spojitým spektrem... 30 // 2.7 Reprezentace... 32 // Úlohy... 38 // Kapitola 2 // Jednoduché kvantově mechanické systémy 44 // 2.1 Jednočásticový systém... 44 // 1.1 Hilbertův prostor. X- a P-reprezentace... 44 // 1.2 Heisenbergovy relace neurčitosti... 53 // 1.3 Princip korespondence. Impulsmoment... 54 // 2.2 Energie... 64 // 2.1 Volná částice... 65 // 1.1 Stacionární stavy volné částice s daným impulsem... 65 // VI // OBSAH // / // 1.2 Stacionární stavy volné částice s daným impulsmornentem... 66 // 2.2 Jednorozměrný problém... 69 // 2.1 Pravoúhlá potenciálová jáma konečné hloubky... 70 // 2.2 Nekonečně hluboká pravoúhlá potenciálová jáma... 76 // 2.3 Lineární harmonický oscilátor... 77 // 2.4 Homogenní pole... 84 // 2.3 Obecné vlastnosti stacionárních stavů v jednorozměrném případě ... 88 // 2.4 Stacionární stavy částice se sféricky symetrickou potenciální
energií . . 98 // 4.1 Obecné vlastnosti stacionárních stavů ve sféricky symetrickém poli 100 // 4.2 Sféricky symetrický potenciál konečného dosahu...105 // 4.3 Sféricky symetrická pravoúhlá potenciálová jáma ...107 // 4.4 Izotropní harmonický oscilátor...111 // 4.5 Coulombické pole...116 // 4.6 Superpozice pole konečného dosahu s coulombickým polem...130 // 2.3 Vícečásticové systémy...132 // 2.4 Dvoučásticová soustava...134 // 2.5 Skládání impulsmomentů...139 // 2.6 Wigner-Eckartův teorém...140 // Úlohy...150 // Kapitola 3 • , // Časový vývoj v kvantové teorii 173 // 3.1 Pohybová rovnice ...173 // 3.2 Stacionární stavy. Integrály pohybu... 180 // 3.3 Rovnice kontinuity...183 // 3.4 Greenův operátor ...184 // 4.1 Jednočásticová Greenova funkce...187 // 1.1 Greenova funkce volné částice...189 // 1.2 Pohyb vlnového balíku volné částice...190 // 3.5 Ehrenfestův teorém...194 // 3.6 Viriálový teorém...197 // 3.7 Převedení studia nestacionárních problémů na řešení stacionárních úloh . 199 // 7.1 Greenovy funkce bezčasové Schrödingerovy rovnice...204 // 7.2 Tunelový jev ...208 // 2.1 Koeficient odrazu od pravoúhlé potenciálové jámy...214 // Úlohy...217 // Kapitola 4 // Úvod do teorie rozptylu 228 // 4.1 Definice některých pojmů...228 // 4.2 Rozptyl na vnějším poli...231 // 2.1 Diferenciální účinný průřez pružného rozptylu...231 // 2.2 Optický teorém...236 // 2.3 Operátor přechodu...240
// 2.4 Podmínka unitarity...242 // OBSAH // vii // 2.5 Bornova řada... // 5.1 Potenciál Yukawova typu... // 2.6 Separabilní potenciál... // 2.7 Eikonálová aproximace. Reprezentace impaktního parametru ... // 2.8 Rozptyl na sféricky symetrickém potenciálu... // 8.1 Parciální amplitudy a fázová posunutí ... // 8.2 Wignerova podmínka kauzality ... // 8.3 Fázová analýza... // 8.4 Integrální rovnice pro parciální vlny... // 8.5 Znaménko fázových posunutí jako indikátor přitažlivého či odpudivého charakteru interakce ... // 8.6 Ramsauer-Townsendův efekt...%... // 8.7 Nepružný rozptyl... // 8.8 Rozptyl na černé kouli... // 8.9 Rozptyl coulombickým polem... // Úlohy... // 243 // 248 // 253 // 254 259 259 262 265 268 // 270 // 271 // 272 276 278 282 // Kapitola 5 // Analytičnost v teorii rozptylu 290 // 5.1 Integrální rovnice pro regulární řešení. Jostova funkce...291 // 5.2 Analytické vlastnosti S-matice v komplexní rovině ?...295 // 2.1 Vyjádření elementů S-matice pomocí Jostových funkcí...295 // 2.2 Nuly Jostových funkcí...297 // 2.3 Levinsonův teorém...301 // 2.4 Póly S-matice odpovídající vázaným stavům ...303 // 2.5 Nízkoenergetický rozptyl. Přiblížení efektivního poloměru...304 // 2.6 Rezonance...309 // 6.1 Rezonance a kvazistacionární stavy...313 // 6.2 Ještě jednou o kvazistacionárních stavech...317 // 5.3 Analytičnost v energii...324 // 5.4 Analytičnost v impulsmomentu. Reggeho póly...328
4.1 Sommerfeld-Watsonova transformace...332 // 5.5 Analytičnost v přeneseném impulsu...334 // 5.6 Disperzní relace pro amplitudu rozptylu při zadaném přenosu impulsu . . 336 // 5.7 Mandelstamova reprezentace...338 // Úlohy...340 // Kapitola 6 // Základy formální teorie rozptylu 349 // 6.1 Rozptyl na vnějším potenciálu...349 // 6.2 Pružný rozptyl dvou částic...360 // 6.3 Obecné srážky. Vícekanálový formalismus...362 // 3.1 Oddělení těžišťových stupňů volnosti...370 // 3.2 Účinné průřezy...372 // 3.3 Podmínka unitarity...374 // Vlil // OBSAH // 3.4 Parciální amplitudy ...376 // 3.5 Analytičnost ...380 // 3.6 Prahové efekty... 383 // Úlohy...386 // Dodatek A // Vektorový prostor 388 // Úlohy...397 // Dodatek ? // Operátory 398 // Úlohy...422 // Dodatek C // Diracova delta-funkce 432 // Úlohy...441 // Dodatek D // Homogenní lineární diferenciální rovnice druhého řádu 442 // Úlohy...452 // Dodatek E // Cylindrické funkce. Sférické cylindrické funkce 454 // Úlohy...458 // Dodatek F ... // Impulsmoment 461 // Úlohy...465 // Dodatek G // Přidružené Legendreovy funkce. Sférické funkce 467 // Úlohy...472 // Dodatek H // Hermitovy polynomy 474 // Úlohy...478 // Dodatek I // Laguerrovy polynomy 479 // Úlohy...481 // Dodatek J // Gama-funkce 482 // Úlohy...483 // Dodatek ? // Skládání impulsmomentů 484 // K.l Skládání dvou impulsmomentů...484 // OBSAH ix // ?.2 Skládání více impulsmomentů ...494 // Úlohy...500
// Rejstřík [1] // Část II // Kapitola 7 // Přibližné metody v kvantové teorii 503 // 7.1 Stacionární poruchová teorie - případ nedegenerovaného spektra...503 // 1.1 Lineární harmonický oscilátor v homogenním poli...507 // 1.2 Anharmonický lineární oscilátor...509 // 7.2 Stacionární poruchová teorie - případ degenerovaného spektra...510 // 2.1 Stacionární poruchová teorie - případ kvazidegenerovaného spektra . . 516 // 2.2 Stárkův efekt na vodíku...518 // 7.3 Ritzova variační metoda...524 // 3.1 Existence vázaných stavů v jednorozměrné jámě ...528 // 3.2 Heliový atom...529 // 7.4 Kvaziklasické přiblížení. WKB metoda...532 // 4.1 Vázané stavy...539 // 4.2 Průnik potenciálovou bariérou...541 // 4.3 Kvazistacionární stavy...543 // 3.1 Elementární teorie rozpadu a...543 // 7.5 Adiabatická aproximace...549 // Úlohy...552 // Kapitola 8 // Částice v elektromagnetickém poli. Spin 557 // 8.1 Hamiltonián částic v elektromagnetickém poli...557 // 8.2 Částice v magnetickém poli...560 // 8.3 Spin...564 // 8.4 Pauliho rovnice...569 // 8.5 Zeemanův jev ...572 // 8.6 Vícečásticové systémy...582 // 6.1 Dvoučásticová soustava...583 // 1.1 Hamiltonián izolované dvoučásticová soustavy...588 // 1.2 Soustava dvou částic se spinem \\...591 // 1.3 Stacionární stavy...597 // 8.7 Elementární teorie deuteronu...601 // 7.1 Magnetický moment deuteronu...603 // 7.2 Kvadrupólový moment deuteronu...605 // 8.8 Rozptyl
částic s nenulovým spinem...606 // 8.1 Polarizace...609 // 8.9 Helicita...614 // Úlohy...614 // x // OBSAH // Kapitola 9 // Symetrie 620 // 9.1 Rotace...620 // 9.2 Translace...630 // 9.3 Prostorová inverze. Parita... 632 // 9.4 Časová inverze...638 // 4.1 Operátor časové inverze pro bezspinovou částici...643 // 4.2 Operátor časové inverze pro částici se spinem...644 // 4.3 Oasová inverze tenzorových operátoru...648 // 9.5 Časoprostorové symetrie v teorii rozptylu...651 // 5.1 Translace...651 // 5.2 Rotace... 652 // 2.1 Zobecněná fázová analýza...654 // 5.3 Inverze souřadnic...658 // 5.4 Časová inverze...660 // 9.6 Grupy a kvantová teorie...663 // 6.1 Grupa symetrie. Degenerační grupa. Náhodná degenerace...664 // 1.1 Degenerační grupa izotropního harmonického oscilátoru...665 // 1.2 Náhodná degenerace v případě coulombického pole...666 // 1.3 Štěpení energetických hladin...668 // 1.4 Výběrová pravidla...672 // 9.7 Závěrečné poznámky... 676 // Úlohy...677 // Kapitola 10 // Systémy stejných částic 681 // 10.1 Princip nerozlišitelnosti stejných částic ...682 // 10.2 Vlnové funkce. Reprezentace obsazovacích čísel. Pauliho princip...688 // 10.3 Výměnná degenerace ...696 // 10.4 Výměnná interakce ...699 // 10.5 Rozptyl nerozlišitelných částic...703 // 10.6 Struktura atomu...709 // 6.1 Hartreeho metoda self-konzistentního pole...715 // 6.2 Russell-Saundersova vazba a ýý-vazba...718 // 10.7 Druhé kvantování...731
// 7.1 Bosony...732 // 7.2 Fermiony ...741 // 10.8 Interferenční jevy v soustavách stejných částic...745 // 10.9 Hartree-Fockova metoda...749 // 10.10 Molekuly...755 // 10.1 Kvantová teorie stacionárních stavů molekul...756 // 10.2 Dvouatomové molekuly ...758 // 2.1 Spektrum dvouatomových molekul ...758 // 2.2 Klasifikace stacionárních stavů dvouatomových molekul...760 // 2.3 Vodíková molekula. Kovalentní vazba...762 // OBSAH // XI // 10.3 Van der Waalsovy síly...770 // 10.11 Superselekční zákon...774 // Úlohy...777 // Kapitola 11 // Reprezentace Schrödingerova, Heisenbergova a Diracova 789 // 11.1 Unitární transformace...789 // 11.2 Schrödingerova reprezentace...791 // 11.3 Heisenbergova reprezentace...791 // 11.4 Diracova reprezentace...793 // 11.5 Porovnání Schrödingerovy, Heisenbergovy a Diracovy reprezentace ... 795 // 5.1 Lineární harmonický oscilátor v homogenním poli...796 // 5.2 Teorie rozptylu v Diracově a v Heisenbergově reprezentaci...801 // 11.6 N-bodové funkce...805 // Úlohy... 811 // Kapitola 12 // Nestacionární poruchová teorie. // Elektromagnetické přechody 812 // 12.1 Nestacionární poruchová teorie...812 // 12.2 Pravděpodobnost přechodu mezi vlastními stavy volného hamiltoniánu . 814 // 2.1 Porucha periodicky závislá na čase...815 // 2.2 Pravděpodobnost přechodu do spojité části spektra...816 // 2.3 Rozptyl elementární částice atomem...818 // 12.3 Poloklasická teorie záření...822 // 12.4 Kvantování
elektromagnetického pole...826 // 4.1 Fotoefekt...835 // Úlohy...838 // Dodatek L // Grupy 844 // Úlohy...860 // Dodatek M // Grupa rotací 864 // Úlohy...873 // Dodatek N // Bodové grupy. Grupa oktaedru 877 // Úlohy...882 // Dodatek O // Symetrická grupa a grupy lineárních transformací GL(n), SU(n) 883 // O.l Symetrická grupa ...883 // 1.1 Maticové reprezentace...888 // 1.2 Clebsch-Gordanovy rozvoje...889 // 1.3 Vnější součin...890 // Xll // OBSAH // 0.2 Grupa lineárních transformací...893 // Úlohy...902 // Dodatek P // Smíšené stavy druhého druhu 907 // Úlohy...912 // Dodatek R // Antilineární operátory 915 // Úlohy...919 // Dodatek S // Holomorfní reprezentace 920 // Úlohy...930 // Dodatek T // Funkcionální integrace 932 // T.l Euklidovské veličiny...940 // T.2 Funkcionální integrace v holomorfní reprezentaci...965 // T.3 Poruchový výpočet Greenových funkcí...969 // T.4 N-bodové funkce...972 // Úlohy...979 // Literatura 982 // Rejstřík [1]

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC