Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 21.08.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(7) Půjčeno:14x 
BK
1. vyd.
Praha : Karolinum, 2003
261 s. : il.

objednat
ISBN 80-246-0563-5 (brož.)
Učební texty Univerzity Karlovy v Praze
Obsahuje ilustrace, předmluvu, dodatky, slovníček vybraných termínů a zkratek
Bibliografie: s. 261
Rostliny vyšší - fyziologie - učebnice vysokošk.
000113173
Obsah // Předmluva...7 // 1. Úvodní část ... 9 // 1.1 Fyziologie rostlin jako vědní obor...9 // 1.2 Fyziologicky významné znaky vyšších rostlin...10 // 1.3 Život rostliny jako proces ...10 // 1.3.1 Regulace životního procesu na metabolické úrovni ...10 // 1.3.2 Kompartmentace buněčného metabolismu...13 // 1.3.3 Regulace životního procesu na úrovni genové exprese...13 // 1.3.4 Život rostliny podléhá zákonům termodynamiky...14 // 1.4 Molekulární genetika jako nástroj fyziologie rostlin ...15 // 2. Struktura a funkce rostlinné buňky...16 // 2.1 Přehled strukturních složek rostlinné buňky ...16 // 2.1.1 Protoplast ...17 // 2.1.1.1 Jádro...17 // 2.1.1.2 Cytoplasma a plasmalema...21 // 2.1.1.3 Endomembránový systém (Endoplasmatické reticulum, Golgiho aparát, Vakuola)...25 // 2.1.1.4 Peroxisomy...32 // 2.1.1.5 Mitochodrie...33 // 2.1.1.6 Plas tidy...34 // 2.1.1.7 Cytoskelet...37 // 2.1.2 Buněčná stěna...40 // 2.1.3 Plasmodesmy ...,...46 // 2.2 Buněčný cyklus ...48 // 3. Rostlina a voda ...55 // 3.1 Základní způsoby pohybu vody v rostlině...56 // 3.1.1 Difúze ... 56 // 3.1.2 Osmóza ...58 // 3.1.3 Hromadný tok...60 // 3.2 Vodní potenciál ...60 // 3.3 Pohyb vody na úrovni celé rostliny ...64 // 3.3.1 Transpirační proud 64 // 3.3,1,! Z půdy do xylemu kořene...64 // 3,34,2 Xylemem do transpirujících orgánů...65 // 3,34-3 Transport v listu ...67 // 3.34.4 Transpirace...68 // 3.3.2 Kořenový vztlak ... 72 // 3.4 Vodní
deficit ...73 // 3,3 Jak rostlina zužitkovává přijatou vodu ...74 // 3,6 Adaptace rostlin na nedostatek vody ...74 // J 4, Minerální výživa ...,,,...76 // 44 Co ve fyziologii rostlin rozumíme pod pojmem „minerální výživa“?...76 // 4.2 Které biogenní prvky zahrnuje minerální výživa?...76 // 4.3 Půda jako zdroj vody a minerálních živin ...78 // 4-4 Transport iontů minerálních živin a dalších, životně důležitých látek: základní mechanismy . ...78 // 4,44 Hromadný tok roztoků ... 78 // 3 // 4.4.2 -Prostá difúze...78 // 4.4.3 Transporty prostřednictvím membránových bílkovin...79 // 4.4.3.1 Hnací síla membránových transportů...79 // 4.4.3.2 Membránový potenciál ...79 // 4.4.3.3 Nemstův potenciál ...80 // 4.4.3.4 Protonmotorická síla...81 // 4.4.3.5 Pumpy...82 // 4.4.3.6 Přenašeče ...83 // 4.4.3.7 Kanály ...84 // 4.5 Absorbce minerálních živin z půdy a cesty jejich transportu v rostlině ...86 // 4.6 Minerální živiny: jejich dostupnost a asimilace...87 // 4.7 Reakce rostlin na nadbytek a nedostatek minerálních živin...92 // 4.8 Symbióza kořenů s mikroorganismy...93 // 4.9 Masožravé rostliny ...93 // 4.10 Jak se rostliny zbavují přebytečných iontů...94 // 4.11 Rostliny a toxické kovy...94 // 4.12 Vztahy minerální výživy ? jiným procesům ...94 // ’ 5. Fotosyntéza ...95 // 5.1 Fotosynteticky účinné záření...96 // 5.2 List jako hlavní orgán fotosyntézy... 97 // 5.3 Chloroplasty ...97
5.4 Fotochemická fáze fotosyntézy...99 // 5.4.1 Procesy vedoucí ? tvorbě ATP a NADPH- necyklický transport elektronů...100 // 5.4.2 Cyklický transport elektronů...104 // 5.5 Syntetická fáze fotosyntézy...!...106 // 5.5.1 Rostliny C3 ...106 // 5.5.1.1 Fotosyntetické asimiláty: distribuce v buňce, metabolismus, translokace...107 // 5.5.1.2 Syntéza sacharosy...107 // 5.5.1.3 Tvorba a mobilizace asimilačního škrobu ...110 // 5.5.1.4 Problém rostlin C3: fotorespirace...110 // 5.5.2 Rostliny C4 ...112 // 5.5.3 Rostliny CAM...114 // 5.6 Celková a čistá fotosyntéza...115 // 5.7 Vnější faktory fotosyntézy ...116 // 5.8 Měření rychlosti fotosyntézy...118 // 5.9 Některé vztahy fotosyntézy ? jiným procesům ...118 // 6. Respirace ...119 // 6.1 Glykolysa a pentosový cyklus...120 // 6.2 Krebsův cyklus ...123 // 6.3 Respirační řetězec...123 // 6.3.1 Respirace rezistentní ke kyanidu ...125 // 6.4 Tvorba ATP: substrátová a oxidační fosforylace ...125 // 6.5 Faktory ovlivňující rychlost respirace ...126 // 6.6 Srovnání respirace s fotosyntézou...127 // 6.7 Vodík: zdroj slunečního záření a přenašeč absorbované zářivé energie při fotosyntéze a respiraci ...127 // 6.8 Fyziologický význam respirace...128 // \J 7, Dálkový transport a distribuce fotosyntátů ...130 // 7.1 Hlavní transportní sloučeniny floemu ...131 // 7.2 Plnění floemu ...131 // 7.3 Floemový tok a vyprazdňování fotosyntátů...133 // 74 Přenos látek mezi
xylemem a floemem...135 // 7J Distribuce fotosyntátů v rostlinách ...135 // 8, Tvorba a mobilizace zásobních látek ...136 // 8.1 Zásobní sacharidy...136 // 8.2 Zásobní tuky ...137 // 8.3 Zásobní bílkoviny...138 // 4 // J 9. Sekundární metabolismus...140 // 9.1 Sekundární látky... // 9.1.1 Isoprenoidy...I44 // 9.1.2 Fenolické látky ...I44 // 9.1.3 Alkaloidy ...145 // 9.1.4 Fytoalexiny...I4-* //  10. Ontogeneze ... 4 // 10.1 Zákonitosti a principy ontogeneze rostlin ...146 // 10.1.1 Postupná realizace ontogenetického programu... . 146 // 10.1.2 Dělení buněk v meristemu... // 10.1.3 Objemový růst buněk...l4 // 10.1.4 Diferenciace buněk, Dediferenciace... 147 // 10.1.5 Totipotence ...’...l4 // 10.1.6 Modulární plán ontogeneze. Překrývání vývojových fází...148 // 10.1.7 Reakčně-difuzní model morfogeneze...148 // 10.1.8 Orgány časově determinované a nedeterminované ...148 // 10.1.9 Délka ontogeneze: rostliny jedno- dvou- a víceleté ...149 // 10.1.10 Růstová a vývojová flexibilita rostlin...149 // 10.1.11 Celistvost rostlin, Regenerace orgánů...I49 // » 10.1.12 Hojení ran... 0 // 10.1.13 Korelace (A- Vztah mezi vývojem stonku a kořene, ?-Nutriční vztahy mezi orgány, // ?-Vztah mezi kambiem a rašícími pupeny, C-Apikální dominance)...150 // 10.1.14 Rostlina jako polární soustava ...151 // 10.1.15 Dormance, Stavy podobné dormanci ...152 // 10.1.16 Juvenilita...l 4 // 10.2 Hlavní etapy ontogeneze krytosemenných...154
// 10.2.1 Etapa embryonální...l 4 // 10.2.1.1 Embryogenéze...154 // 10.2.1.2 Vývoj semene ...156 // 10.2.2 Etapa vegetativní...I58 // 10.2.2.1 Klíčení semen...158 // 10.2.2.2 Vývoj vegetativních orgánů...160 // 10.2.2.3 Vegetativní rozmnožování rostlin...165 // 10.2.3 Etapa generativní...165 // 10.2.3.1 Květní indukce (A - Jarovizace, ? - Fotoperiodická indukce)...166 // 10.2.3.2 Molekulárně genetická analýza přechodu z vegetativní do generativní fáze ...169 // 10.2.3.3 Realizace generativního programu ...I70 // A - Evokace...170 // ? - Morfogeneze květů...170 // a) Interakce mezi geny ...171 // b) Tvorba samčího a samičího gametofytu ...173 // 10.2.3.4 Oplození ...176 // 10.2.3.5 Vývoj plodů...179 // « 10,2.4 Etapa stárnutí a odumírání...179 // 7 JI, Faktory ovlivňující a regulující vývojové procesy ...181 // 11.1 Faktory genetické...1 1 // 11.2 Příjem a přenos signálů...182 // 11.2.1 Receptory a sensory...18-2 // 11.2.2 Signální dráhy ...I84 // 11,1 Fytohormony ,,,... 191 // 11.3.1 Auxiny ...I92 // 11.3.2 Cytokininy ... 195 // 11.3.3 Gibereliny...196 // 11.3.4 Kyselina abscisová ...-...I92 // 11.3.5 Ethylen ...I98 // 11.3.6 Brassinosteroidy ... l9 // 11.3.7 Jasmonáty ... // 11.3.8 Polyaroiny...1" // 5 // 11.3.9 Oligosachariny ...199 // 11.3.10 Fenolické regulátory ...199 // 11.3.11 Systemin ...200 // 11.3.12 Extrakce, identifikace a stanovení fytohormonů ...200 // 11.4 Faktory nutriční ...201 // 11.5 Teplota
...202 // 11.5.1 Obecný vliv teploty na rychlost mstu a vývoje...202 // 11.5.2 Teplota jako specifický regulátor vývoje ...204 // 11.6 Světlo jako faktor signální...204 // 11.6.1 Signální funkce červeného světla...204 // 11.6.2 Signální funkce modrého světla...207 // 11.6.3 Fotoperiodismus ...207 // 11.6.4 Fotomorfogeneze... 210 // 11.7 Gravitace ...212 // 11.8 Mechanické tlaky ...212 // 11.9 Faktory biotické ...212 // 12. Regulace vývojových procesů v kulturách izolovaných buněk, pletiv a orgánů ...216 // 12.1 Založení explantátové kultury a tvorba kalusu...216 // 12.2 Tkáňová (kalusová) kultura...216 // 12.3 Buněčná suspensní kultura ...217 // 12.4 Morfogeneze v explantátových, kalusových a suspensních kulturách...217 // 12.5 Kultury izolovaných orgánů ...218 // 12.6 Kultury izolovaných protoplastů ...220 // 12.7 Rostlinné nádory...220 // 13. Biorytmy ...222 // 13.1 Příklady různých biorytmů ...223 // 13.2 Citlivost cirkadiálních rytmů ke světlu a úloha biologických hodin ve fotoperiodismu...224 // 13.3 Co víme o mechanismu biorytmů ...225 // J 14. Pohyby rostlin ...228 // 14.1 Pohyby pasivní...228 // 14.2 Pohyby aktivní - fyzikální ...229 // 14.3 Pohyby aktivní - vitální ...229 // 14.4 Pohyby lokomoční ...229 // 14.5 Tropismy ... 229 // 14.6 Nastie ...231 // 14.7 Pohyby samovolné (nutace)...233 // 15. Fyziologie stresu ...235 // 15.1 Vodní stres ...236 // 15.2 Stres vyvolaný nedostatkem minerálních
živin ...237 // 15.3 Vysoká koncentrace solí v půdě ...238 // 15.4 Nedostatek kyslíku v půdě ...238 // 15.5 Přílišná kyselost půdy...239 // 15.6 Xenobiotika ...239 // 15.7 Nízké a vysoké teploty ...240 // 15.8 Vysoká ozářenost ...242 // 15.9 Stres biogenní ...243 // 15.10 Stresové bílkoviny...246 // Dodatek 1 : Gibbsova volná energie a chemický potenciál ...248 // Dodatek 2: Vybrané zdroje informací o biologii rostlin na internetu ...251 // Slovníček vybraných termínů a zkratek...252 // Použitá a doporučená literatura...261 // 6

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC