Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Vydanie prvé
Prešov : Pravoslávna bohoslovecká fakulta, 1994
234 stran ; 24 cm

objednat
ISBN 80-7097-287-4 (brožováno)
Nad názvem: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Obsahuje bibliografii na stranách 226-227
Slovenské a církevněslovanské texty
000113236
I. ÚVODNÁ ČASŤ // Predhovor 3 // Vymedzenie pojmov starosloviensky jazyk a cirkevnoslovanský jazyk 5 // Význam Štúdia staroslovienskeho jazyka 6 // Vznik staroslovienskej písomnosti 8 // Cirylské písmo a jeho hlásková hodnota 12 // Číselná hodnota písmen cyriliky 15 // Pravopisné osobitosti samohlások v staroslovienčine a v cirkevnej slovančine 16 // Pravopisné osobitosti spoluhlások v staroslovienčine a v cirkevnej slovančine 18 // Cyrilské ligatúry 18 // Diakritické znamienka /prízvuk, prídych, titla/ 18 // Najpoužívanejšie slová s titlou 21 // Staroslovienska výslovnosť cyrilských písmen 22 // Ukrajinská výslovnosť cyrilských písmen 23 // Staroslovienske pamiatky 25 // n. HLÁSKOSLOVIE 28 // Plné samohlásky 30 // Ústne 30 // Nosové 33 // Redukované samohlásky 34 // Jerové 34 // Redukované i, u 36 // Samohlásky na začiatku slova 36 // Striedanie samohlások 36 // Slabikotvorné r, l 38 // Spoluhlásky 39 // Spoluhláska f 41 // Hláska dz 42 // Pôvod spoluhlásky ch 42 // Palatalizácia /mäkčenie/ g, k, ch 44 // I. palatalizácia 44 // II. palatalizácia 46 // III. palatalizácia 47 // Zmeny spoluhlások v zoskupení s j 48 // Zvukové zmeny podmienené zánikom "h, k 49 // Zmeny indoeurópskych *or, *oI, *er, *el 51 // III. MORFOLÓGIA 55 // PODSTATNÉ MENÁ 56 // Samohláskové kmene 57 // Spoluhláskové kmene 58 // Skloňovanie samohláskových kmeňov 58 // Skloňovanie spoluhláskových kmeňov 70 // ZÁMENÁ 75 // Skloňovanie osobných zámen 76 // Skloňovanie rodových zámen 78 // Skloňovanie zámena EbCb 81 // Skloňovanie privlastňovacích zámen naš, vaš 82 // Skloňovanie zámena kij 83 // Skloňovanie opytovacích zámen kto, čto 84 // Menné skloňovanie zámen 85 // PRÍDAVNÉ MENÁ 87 // Skloňovanie prídavných mien 87 // Tvorenie komparatívu a superlatívu 91 //
ČÍSLOVKY 96 // Skloňovanie základných jednoduchých čísloviek 99 // Zložené číslovky 104 // Radové číslovky 107 // Druhové číslovky 107 // Násobné a zlomkové číslovky 108 // SLOVESÁ 109 // Slovesné tvary 109 // Dva slovesné kmene 109 // Slovesné triedy 110 // Futúrum /budúci čas/ 113 // Tvary minulého času 115 // Jednoduché tvary minulého času 115 // Aorist 115 // Imperfektum 119 // Zložené tvary minulého času 125 // Perfektum 125 // Pluskvam perfektum 126 // Imperatív 127 // Kondicionál /podmieňovací spôsob/ 131 // Menné slovesné formy /infinitiv a supinum/ 132 // Príčastia /particípiá/ 133 // Činné príčastie prítomné 134 // Činné príčastie minulé 139 // Činné príčastie minulé 1-ové 144 // Trpné príčastie prítomné 144 // Trpné príčastie minulé 149 // Nepravidelné slovesá v cirkevnej slovančine 151 // PRÍSLOVKY 159 // Príslovky z menných kmeňov 159 // Príslovky zo zámenných základov 160 // PREDLOŽKY 162 // SPOJKY 163 // ČASTICE 165 // CITOSLOVCIA 166 // SKLADBA 167 // Jednoduchá veta 167 // Podmet 167 // Prísudok 169 // Zhoda prísudku s podmetom 170 // Rozvíjacie vetné členy 171 // Prívlastok 171 // Predmet 173 // Príslovkové určenie 173 // Absolútny datív 174 // Základné typy jednoduchej vety 175 // Jednoduchá rozvinutá veta 176 // Zložená veta 178 // Priraďovacie súvetie 178 //

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC