Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1.3) Půjčeno:4x 
BK
1. vyd.
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1984
319 s. ; 24 cm

objednat
Jazykové učebnice pro veřejnost
Japonsko-čes. a česko-japon. tematický slovníček
Obsahuje rejstřík
Část. japonský text
000113370
O // // B // // S // // A // // H // // Uv o d // // 3 // // 1. // // le k c e 5 // // itSER // // ZemSkou 1 e // // 2 . lekce Japo nsk o 15 // // 3. le k c e B7&CD kvílil Podnebí- v Jap o n s k u 22 // // 4 . le k c e B C O H  Roční ob dob í v Jap on sku 30 // // 5. B2fc<7)ÉI&S // // lekce 38 // // Japonská p říro d a // // 6 . le k c e IE£] Nový ro k 47 // // 7. lekce HS56J L ido vé s v a t k y 8 . le k c e SSC D Ö JB S t á t n í - sv a ’tk y 65 55 // // 9. l e k c e SB • i S • JBf • A d m i n i s t r a t i v n í dČ len i 75 // // — // // 316 — // // \f10. le k c e Tokio 83 11. le k c e BiKCDÍ0C®COttlil H J a p o n s k y p o l i t i c k ý syste’m 91 // // 12. l e k c e fifilSíD Éífé} M í s t n í sam ospráva 99 // // 13. le k c e ’íigSč Ú stav a 107 // // 14. le k c e M ffl H $ PováleČne Japonsko 116 // // 15. // // lek ce 125 // // WčM: // // Z e m ě d ě l s tv í // // 16. Ž#íM R ybářství // // lekce 133 // // 17. le k c e IM Průmys 1 141 // // 18. l e k c e Doprava 149 // // 19. lekce // // M fä B // // K // // S // // P roblém y so u ča sn é ’ j a p . s p o l e č n o s t i // // 158 // // — // // 317— // // \f20. // // le k c e 168 // // 3 IS 3 2 0 Í5 // // M ezináro dn í- s t y k y // // 2 1 . le k c e // // mm // // R o stlin y // // 176 22. l e k c e // // R8W // // Z v ířata // // 185 2 3 . lek ce // // A U © * > 6 ft! // // L id sk é - t á l o // // 194 // // 24. le k c e Nemoci 202 2 5 . lek ce
// J í di o // 26. // // 210 lekce ja p o n s k á v ý ro ba 218 // // B ÍO E Š S // // T ra d ič n í // // 27. lekce B :$ © 3 tít Japonská k u ltu ra 227 // // 2 8 . le k c e B  G D Ü cW J ap o n s k a výchova 236 // // 29. lekce B J a p o n s k é - l i t e r á r n í c eny 245 // // 30. le k c e ?F ill • L i t e r á r n í c en y Akutagawa — Naoki 254 // // - // // 318- // // \fN ep rav id eln ě č t e n ě slo ž e n in y // // 264 // // Znaky, z n ic h ž v z n i k l a h i r a g a n a Znaky, z n i c h ž v z n i k l a k a ta k a n a // // 266 267 // // Ja p o n s k é n á z v y r a d i k á l ů // // 268 // // H ira g a n a // // K atakana // // 270 // // P ř í k l a d y z k rá c e n ý c h znaků Seznam p ov inn ý ch znaků v p r v n í c h š e s t i r o č n í c í c h ja p o n s k é n á r o d n í š k o l y // // 272 // // 274 // // J a p o n s k o —Č esky t e m a t i c k ý s l o v n í č e k // // 277 // // Č esko— ja p o n s k ý t e m a t i c k ý s l o v n í č e k // // 295 // // In d e x // // 312 // // - // // 319- // // \f
(OCoLC)39601427
cnb000004591

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC