Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 14.11.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(6) Půjčeno:12x 
BK
Vyd. 1.
Brno : Computer Press, c2006
x,482 s. : il., mapy ; 23 cm

objednat
ISBN 80-251-1223-3 (brož.)
Jazyky. Učebnice
Obálkový podnázev: vhodné i pro samouky
Španělsko-český a česko-španělský slovníček
Na titulní stránce chybné vročení c2007
Španělština - učebnice pro samouky
000113394
OBSAH // ÚVODEM 1 // PRÍZVUK 1 // VÝSLOVNOST 2 // ¦ Španělská abeceda 5 // 1. LEKCE 7 // jHola! Yo soy Pedro. // «Quieti eres? ,;De dónde eres? Un encuentro en la playa // Rod a člen u podstatných jmen ¦ Množné číslo podstatných jmen ¦ Přídavná jména, přechylování, množné číslo ¦ Osobní zájmena ¦ SER ¦ Zápor u sloves ¦ Tvoření otázek ¦ JAK POZDRAVIT ¦ JAK SE PŘEDSTAVIT ¦ JAK POPROSIT A PODĚKOVAT // 2. LEKCE 19 // De vacaciones en Espana // En la calle // Předložky A, EN, DE ¦ ESTAR ¦ IR ¦ Vyjadřování pádů ¦ JAK VYJÁDŘIT, ŽE SE NĚCO LÍBÍ ’ ~ // 3. LEKCE 31 // La abuela de Alicia // Las lenguas de Espana // Časování pravidelných sloves v přítomném čase ¦ Přítomný čas sloves zakončených na -cer a -cii ¦ \ ER ¦ Zvratné neosobní va/Jby ¦ Základní číslovky 1-20 ¦ JAK NEFORMÁLNĚ REAGOVAT V ROZHOVORU ¦ JAK SE ZEPTAT, KDYŽ NEROZUMÍME DOBŘI ¦ J \K VYJÁDŘIT PŘEKVAPENÍ/ÚDIV ¦ JAK ZESÍLIT VÝZNAM // 4. LEKCE 43 // Pedro va al bar con su amigo Carlos // éCómo son los espafioles? // Slovesná vazba IR A + INFINITIX ¦ Nepravidelné sloveso TENER (mít) ¦ TENER QUE + INFINITIV ¦ Slovesa SER a ESTAR s přídavným jménem nebo příčestím ¦ Neurčité zájmeno TO DO, ’LODA, TODOS, TODAS ¦ Přechylování přídavných jmen zakončených na -or, -án, -ín, -ón ¦ JAK POPSAT OSOBU // 5. LEKCE // Estás en tu casa // 55 // í Corno viven los espanoles? // Neosobní slovesný tvar HAY ¦ Slovesa
se změnou kmenových samohlásek ? —> IK ? ? —> UK (querer, dormir) ¦ Nepravidelné sloveso SABER (vědět, umět) ¦ Slovesa zakončená na -ger a -gir ¦ Přivlastňovací zájmena nesamostatná ¦ JAK UPOUTAT POZORNOST ¦’jAK SE OMLUVIT ¦ JAK VYJÁDŘIT NUTNOST/POVINNOST // 6. LEKCE 67 // Alicia busca piso para una amiga inglesa // Vazba PARA + INFINITIV ¦ Nepravidelné sloveso VENIR (přijít, přijet) ¦ Nepravidelné sloveso DAR (dát, dávat) ¦ Nepravidelné sloveso HACHR (dělat) ¦ Základní číslovky 21-199 ¦ Krácení některých zájmen, číslovek řadových a přídavných jmen ¦ Psaní velkých písmen v názvech institucí ¦ JAK VYJÁDŘIT UMÍSTĚNÍ V PROSTORU // 7. LEKCE 79 // Una tarde con Alicia // La escuela y los niňos espanoles // Časování zvratných sloves ¦ Nepravidelné sloveso SALIR (odejít, vyjít, jít ven) ¦ Nepravidelné sloveso DEC1R (říct, říkat) ¦ Slovesa zakončená na -uar s posunem přízvuku ¦ Tázací zájmena a příslovce ¦ Dny v týdnu ¦ Udávání hodin ¦ JAK VYJÁDŘIT SODI 1LAS/NESOU11LAS ¦ JAK VYJÁDŘIT OBVYKLÉ OPAKOVÁNÍ DĚJE // REPASO I 93 // Espana // íQué tiempo háce en Espana? // JAK MLUVIT O POČASÍ ¦ JAK SE ZEPTAT NA ČASOVÝ ÚSEK ¦ Ejercicios cle repaso // 8. LEKCE 105 // Y aquel seňor, «quién es? // En familia // Vyjadřování časových vztahů pomocí vazeb s infinitivem (AL + INFINITIV, ANTES DE + INFINITIV, DESPUÉS DE + INFINITIV) ¦ Ukazovací zájmena ¦ Nepravidelné sloveso
PONER (položit, dát) ¦ Slovesa se změnou kmenové samohlásky E —> I (DBSPEDIRSE) ¦ JAK VYJADŘOVAT RODINNÉ VZTAHY // 9. LEKCE 117 // De compras // En el Corte Inglés // En la tienda de calzado Menorca // Neprízvučné tvary osobních zájmen ¦ Zdůraznění předmětu ¦ Nepravidelné sloveso VALER (stát, mít cenu) ¦ Základní číslovky 200 až miliarda ¦ Zastupování podstatného // jména členem určitým ¦ Mucho, poco, bastante, demasiado, suficiente, elianto, tanto ¦ JAK NAKUPOVAT OBLEČENÍ ¦ JAK MLUVIT O OBLÉKÁNÍ // 10. LEKCE 133 // En el mercado // Stupňování přídavných jmen ¦ Porovnávací výrazy ¦ Gerundium ¦ Vazba ESTAR + GERUNDIUM ¦ Osobní zájmena prízvučná ¦ Vazba slovesa TARDAM (EN) ¦ Nepravidelné sloveso OLER (být cítit) ¦ Tvoření zdrobnělin (I) ¦ JAK NAKUPOVAT POTRAVINY ¦ JAK UDÁVAT MNOŽSTVÍ ¦ JAK VYJÁDŘIT HODNOCENÍ // 11. LEKCE 153 // La cena de despedida // Budoucí čas jednoduchý ¦ Podmínková souvětí ¦ Skupiny dvou osobních zájmen // neprízvučných ¦ Nepravidelné sloveso TRAKR (přinést, přivést, přivézt) ¦ Zápor ve větě ¦ Zájmeno CADA (každý, -á) ¦ JAK KOMUNIKOVAT V RESTAURACI // 12. LEKCE 171 // Alicia en Madrid (I) // Recorrido por el centro de Madrid // Sloveso HACER v časových vyjádřeních ¦ Minulé časy ve španělštině ¦ Minulý čas jed- // nodutln ¦ Používání jednoduchého minulého času ¦ Vazba SEGUIR/CONTINUAR + GERUNDIO a IR + GERUNDIO ¦ JAK VYJÁDŘIT
ZAČÁTEK DĚJE ¦ JAK VYJÁDŘIT PRŮBĚ! I A TRVÁNÍ DĚJE ¦ JAK VYJÁDŘIT UKONČENÍ A PŘERUŠENÍ DĚJE ¦ JAK VYJÁDŘIT PRAVDĚPODOBNOST NEBO DOMNĚNKU ¦ JAK VYJÁDŘIT ZMĚNU STAVU ¦ JAK VYJÁDŘIT PŘEDLOŽKU „PŘED“ // 13. LEKCE 191 // Por favor, <ícómo voy al Rastro? // Viajar en třen // Kladný rozkazovací způsob pro 2. osobu jednotného a množného čísla ¦ Příslovce ¦ Stupňování příslovcí ¦ ASÍ - ’LAN (tak) ¦ Xbsolutní superlativ ¦ PORQUE - COMO (protože) ¦ JAK SE ZEPTAT NA CESTU ¦ JAK POPSAT CESTU // 14. LEKCE 207 // Una carta a America Latina Respetando culturas ? costumbres // Podmiňovací způsob ¦ Souslednost časová ¦ Vyjádření následnosti v souslednosti časové ¦ Vztažná zájmena a příslovce ¦ Přivlastňovací zájmena samostatná ¦ Clen středního rodu LO ¦ Vazba VOLVER A + INFINITIV ¦ PERO - SINO QUE (ale - nýbrž) ¦ Měsíce a data ¦ JAK PSÁT DOPISY // VII // i // REPASO li 225 // América Latina en impresiones America Latina en cifras // JAK POJMENOVAT ZEMĚ LATINSKÉ AMERIKY A JEJICH OBYVATELE ¦ Ejercicios cle repaso // 15. LEKCE 237 // Memorias de un viejo funcionario de Correos Dialogo de dos quinceafieros // Imperfektum (preterito imperfecto) ¦ Používání imperfekta ¦ Vyjádření současnosti v souslednosti časové ¦ Vazba IR A + INFINITIV v imperfektu ¦ Slovesa zakončená na -iar s posunem přízvuku ¦ Časování nepravidelných sloves REÍR(SE) (smát se) a SONREÍR(SE) (usmívat
se) ¦ Zájmeno MISMO (stejný, týž, tentýž) ¦ Vyjádření přídavného jména pomocí opisu s předložkou DE ¦ JAK SE PŘEDSTAVIT A JAK PŘEDSTAVIT NĚKOHO (2) // 16. LEKCE 251 // Entrevista con el doctor Curalotodo En la consulta del medico // Slovesa zakončená na -uir ¦ Nepravidelná slovesa CAER (padnout, upadnout, spadnout) a OÍR (slyšet) ¦ Subjuntiv (modo subjuntivo) ¦ Subjuntiv přítomného času ¦ Kladné a záporné rozkazy ¦ Použití subjuntivu ve vedlejších větách s ABY ¦ Použití subjuntivu ve větách přacích ¦ Neurčité zájmeno CUALQUIERA (jakýkoliv, kterýkoliv) // ¦ Člen u podstatných jmen ženského rodu začínajících na prízvučné A-, HA- ¦ JAK ŽÁDAT O POMOC ¦ JAK MLUVIT O ZDRAVOTNÍM STAVU // 17. LEKCE 271 // Pedro envía un e-mail a Alicia Hablando de deportes // Nepravidelné sloveso HABER ¦ Příčestí trpné (participio) ¦ Minulý čas složený (preterito perfecto compuesto, preterito definitio) ¦ Nepravidelné sloveso JUGAR (hrát) ¦ Nepravidelné sloveso CABER (vejít se) ¦ Číslovky řadové a násobné ¦ JAK MLUVIT O SPORTECH A SPORTOVÁNÍ // 18. LEKCE 289 // Alicia en Madrid (II) // Předminulý čas (preterito pluscuamperfecto) ¦ Vyjádření předčasnosti v souslednosti časové ¦ Souslednost časová - shrnutí ¦ Sloveso LOGR AR (dosáhnout, dokázat; podařit se) ¦ Příslovce RECIENTEMENTE - RECIEN ¦ Infinitiv ve funkci neosobního rozkazu // ¦ Tvoření ženského rodu u podstatných
jmen ¦ Tázací zájmena v nepřímé otázce ¦ // JAK MLUVIT O KirmŤH. ZÁBAVĚ A VOLNÉM ČASE ¦ JAK POUŽÍVAT SLOVESO ?’??? // 19, LEKCE // 303 // Desastres caseros // Použití subjuntivu ve vedlejších větách po slovesech vyjadřujících pocity (se spojkou ŽE) ¦ Postavení přídavných jmen ¦ Další použití předložky DE ¦ Zpodstatňování přu dávných jmen ¦ JAK VYJÁDŘIT RADOST/SPOKOJENOST ¦ JAK VYJÁDŘIT STRACH/OBAVY ¦ JAK VYJÁDŘIT SLOVESO „TĚŠIT SE (NA)“ ’ ’ // De viaje // En una agencia de vlaješ // Předložkové vazby sloves s infinitivem ¦ JAK SI KOUPIT JÍZDENKU NEBO LETENKU ¦ JAK SI ZAJISTIT UBYTOVÁNÍ ¦ JAK SE ORIENTOVAT NA NÁDRAŽÍ NEBO NA LETIŠTI // 21. LEKCE 339 // Alicia en Praga (I) // Alicia en Praga (II) // Nepravidelné sloveso SATISFACER (uspokojit, vyhovět) ¦ Nepravidelné sloveso ANDAR (jít, chodit, kráčet) ¦ Trpný rod ¦ Krácení vedlejších vět pomocí infinitivu ¦ Člen u vlastních jmen ¦ Tvoření slov zdrobnělých a zveličelých ¦ Přídavné jméno SANTO* JAK POJMENOVAT ŠPANĚLSKY HLAVNÍ PRAŽSKÉ PAMÁTKY A OBJEKTY // REPASO III 353 // Diario de un naufrago Bienvenidos a la República Checa // JAK POJMENOVAT ŠPANĚLSKY EVROPSKÉ ZEMĚ A JEJICH OBYVATELE ¦ Ejercicios // cle repaso // 20. LEKCE // 319 // PŘÍLOHA - PLÁNEK MADRIDSKÉHO METRA // 364 // KLÍČ KE CVIČENÍM // 367 // PŘEHLED ČASOVÁNÍ SLOVES // 413 // ŠPANĚLSKO-ČESKÝ SLOVNÍČEK // 421 // ČESKO-ŠPANĚLSKÝ SLOVNÍČEK
// 449

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC