Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 19.12.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1.8) Půjčeno:7x 
BK
Vyd. 2., uprav.
Brno : Zvláštní vydání..., 1997
131 s.,16 s.příl. : il.

objednat
ISBN 80-85436-58-2 (váz.)
Řemesla umělecká - pravěk - pojednání
000113886
UMĚLECKÉ ŘEMESLO V PRAVĚKU // 5 // OBSAH // Úvod // 7 // I. Umělecké řemeslo v rámci pravěkého vývoje (Řemeslo a umělecké řemeslo. Přirozená rozrůzněnost lidstva a počátky specializace práce. Předpoklady a rozvoj řemeslné činnosti. Dobový pojem krásna a hodnota nálezů po stránce řemeslné. Souvislý vývoj uměleckého řemesla od třetího tisíciletí před Kr. První stěhování národů a vzrůst obchodu na konci 3. tisíciletí. Kovotepectví a slevačství, hledání výzdobných technik. Doba halštatská; pronikání uměleckých technik do střední Evropy a zrychlování vývoje. Stoupající vliv jihu. Obdivuhodná technická vyspělost Keltů a přínosy doby laténské. Nejstarší městská civilizace v Čechách a na Moravě v době kolem nar. Kr. Germáni a Římané ve střední Evropě. Období věcného a barvitého stylu. Úloha Gótů v uměleckém řemesle. Zvémá ornamentika a pletivová výzdoba. Byzantské dílny a nový vliv východu. České země na počátku středověku.)... 9 // II. Zpracování kovů (Měď, cín, bronz a jejich vlastnosti; směšování kovů. Domněnky o původu kovové „industrie". Kovohtectví a účelná příprava slitin; různé způsoby odlévání. Mistrná díla kovolitecká v Čechách již v nejstarší době bronzové. Kovotepectví. Pravěká výroba plechu a drátu; spojování a sváření kovů. Šarnýr a šroub. Výzdoba povrchu. Mosaz, slitina mědi s olovem a potin. Olovo,
klejt a minium. Zinek a nikl. Zpracování železa.)...28 // III. Pravěké zlatnictví a klenotnictví (Zlato a jeho vlastnosti. Naleziště zlata a pracovní postup. Úloha stříbra. Elektron, potin. Ryzost drahých kovů a její zjišťování; jakost zlata v českém pravěku. Směšování zlata. Zlacení a stříbření. Zlato a stříbro v českém pravěku. Zlaté poklady a největší střediska zlatnického řemesla v Evropě.)...44 // IV. Granulace a filigrán (Rozdíl mezi obojím; dvorské umění granu-lační a lidovější práce filigránní. Počátky granulace, její vrchol v dílnách etruských; ovlivňování střední Evropy. Pozdější úpadek granulace a marný boj s filigránem. Druhy filigránu a vývoj techniky. Granulace a filigrán v českých nálezech.)...64 // 6 // UMĚLECKÉ ŘEMESLO V PRAVĚKU // V. Povrchová výzdoba užitkových kovů kovem ušlechtilejším // (Plátování a jeho druhy. Tausie, její počátky a rozvoj od doby halštat-ské. České nálezy.)...76 // VI. Inkrustace a užití drahokamů Jiné výzdobné látky (Podstata // intarzie. Inkrustace keramiky a kovu. Jantar. Drahokamy a vykládání sklem. Gemy, intaglie a kameje. Drahokamová inkrustace a doba jejího největšího rozkvětu. Kost, slonovina, gagat, lignit.)...84 // VIL Prolamování kovových ploch a vrubořez (Prolamování po technické stránce,- počátky, rychlý rozvoj v době halštatsko-laténské // a pozdější. Vrubořez a klínový řez.)...92
Vili. Niello (Podstata niella a pracovní postup. Původ niella; antika, doba římských provincií a stěhování národů. České nálezy. Středověké niello.)...98 // IX. Pravěké a raně historické emailérství (Email a jeho druhy. // Keltský email jamkový a jeho předchůdce korál. České emaily z doby před Kr. Přihrádkový email a emaily v drátěné obrubě. Byzantské emaily a jiná střediska z rané doby historické.)...103 // X. Počátky sklářství (Dnešní sklo a sklo v pravěku. Výroba a druhy // skla. Sklo tvárněné volnou rukou, lisované, foukané a vrstvené. Výzdoba skla. Sklo mozaikové a millefiorové. Rytí a broušení skla, zdobení povrchu vlákny. Vasa diatreta. První sklo v Čechách již na počátku doby bronzové. Výroba skla v Egyptě. Přelom v době laténské a zavádění výroby skla na půdě evropské. Sklárny provinciálně římské a černo-mořské. Sklo v Čechách na počátku doby historické.)...114 // XI. Dodatek (V textu uvedení starověcí a středověcí spisovatelé. // Chronologická tabulka.)...125 // 128 // Doslov ? druhému vydání Obrazová příloha... // 131

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC