Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 13.04.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(8.8) Půjčeno:53x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1969
233 s., [4] s. obr. příl. ; faksimile ; 25 cm

objednat
Učebnice pro vysoké školy
Staroslověnsko-český slovníček
Obsahuje bibliografické odkazy a rejstříky
Část. text ve staroslověnštině
000114021
OBSAH // PŘEDMLUVA ... // ČÁST PRVNÍ (ÜVOD)... // § 1. Jazyky slovanské. Název jazyka staroslověnského... // Literatura... // § 2. Význam studia staroslověnského jazyka... // Literatura... // § 3. Hlavní data ze života a činnosti slovanských misionářů Cyrila a Metoděje, pokud souvisí se vznikem slovanského písemného jazyka, písma a prvních překladů do jazyka staroslověnského . . // Literatura... // § 4. Místo jazyka staroslověnského mezi slovanskými jazyky ... A..Hlavní znaky jazyka staroslověnského období cyrilometodějského po stránce gramatické a lexikální... // I. Znaky hláskoslovné... // II. Znaky tvaroslovné... // III. Znaky syntaktické... // IV. Slovní zásoba... // 13. Odvození závěrů z podaného přehledu hlavních znaků jazyka // staroslověnského období cyrilometodějského pro otázku o původu staroslověnštiny... // Literatura... // § 5. Slovanské písmo... // 1. Tabulka ... // 2. Poznámky ? tabulce... // 3. Otázka existence písma před Konstantinem-Kyrilem ... // 4. Otázka, které z obou zachovaných písem je starší... // 5. Otázka o původu hlaholice... // Literatura... // § 0. Památky jazyka staroslověnského... // 1. Kánon nejstarších památek apod... // 2. Dělení staroslověnských památek ...•... // 3. Přehled nejstarších památek staroslověnských... // A. Památky psané písmem hlaholským... // B. Památky psané písmem cyrilským... // Literatura... // , § 7. Typy (redakce)
jazyka církevněslovanského... // a) Československý typ církevněslovanského jazyka... // b) Panonsko-slovinský typ církevněslovanského jazyka ... // c) Bulharsko-makedonský typ církevněslovanského jazyka . . // d) Srbsko-charvátský typ církevněslovanského jazyka... // e) Ruský typ církevněslovanského jazyka... // Literatura... // 8. Z dějin studia staroslověnského jazyka... // Literatura... // 9. Bibliografický přehled hlavních příruček ke studiu jazyka staroslověnského ... // I. Mluvnice jazyka staroslověnského... // II. Staroslověnské chrestomatie... // 5-6 // 7-45 // 7 // 7 // 7-11 // 11 // 11-14 // 13- 14 // 14- 22 // 14-19 // 14-17 // 17- 18 // 18- 19 19 // 19-21 // 22 // 22-28 // 22- 23 // 23- 26 // 26- 27 27 27 // 27- 28 // 28- 34 // 28- 29 29 // 29- 33 29-32 // 32- 33 // 33- 34 // 34- 39 // 34- 35 35 // 35- 36 // 36- 37 // 37- 38 // 38- 39 // 39- 42 // 42 // 42-44 // 42-43 // 43 // III. Staroslověnské slovníky... 44 // Text...44-45 // a) znění textu (Zogr., Marek I, 6-7)... 44 // b) přepis textu latinkou... 44 // c) poznámky k výslovnosti... 44 // d) překlad textu... 44 // e) rozbor... 44-75 // Cvičení... 45 // ČÁST DRUHÁ (SKLOŇOVÁNÍ SUBSTANTIV)...46-75 // TVAROSLOVÍ...46-183 // § 10. Dvě hlavní skupiny flektovaných slov. Kategorie čísla ... 46 // Literatura... 46 // SKLOŇOVÁNÍ...46-100 // §11. Způsoby skloňování. Pády...46-47 // § 12. Kategorie rodu ...’... 47 // § 13. Rozdělení substantiv...47-48
// § 14. Přehled deklinací... 48 // § 15. Skloňování první...49-58 // 1. Paradigma s poznámkami...49-54 // 2. Rozdíly mezi tvrdou a měkkou variantou tohoto skloňování . 54-55 // 3. Tvar akuzativu sg. maskulin...55-56 // 4. Odchylky v psaní tvarů prvního skloňování v stsl. památkách . 56-57 // 5. Tvary prvního skloňování, které jsou v jiných slov. jazycích // odchylné od stsl. tvarů...57-58 // Literatura... 58 // § 16. Skloňování druhé...58-59 // 1. Výskyt a paradigma s poznámkami... 58 // 2. Poznámky o původu tvarů druhého skloňování...58-59 // Literatura... 59 // § 17. Vzájemné vztahy mezi první a druhou deklinací substantiv . . 59-60 // § 18. Skloňování třetí...60-62 // 1. Paradigma s poznámkami..."...60-61 // 2. Rozdíl mezi skloňováním maskulin a feminin... 61 // 3. Substantiva oko, ucho v duále... 61 // 4. ? původu tvarů třetího skloňování... 61 // 5. Odchylky v tvarech třetího skloňování v stsl. památkách . . 61-62 // a) Změny hláskoslovné a pravopisné... 61 // b) Tvary podle tzv. jo-kmenů ? ?-??? (podle prvního skloňování) ... 62 // c) Zbytky skloňování podle typu konsonantického... 62 // § 19. Skloňování čtvrté... 62-66 // 1. Paradigma s poznámkami...62-65 // 2. Rozdíly mezi tvrdou a měkkou variantou tohoto skloňování . . 65 // 3. Adjektiva a participia ve spojení se substantivy mužského rodu // tohoto skloňování...65-66 // 4. ? původu tvarů čtvrtého skloňování...
66 // 5. Odchylky v tvarech IV. skloňování v stsl. památkách ... 66 // 6. Tvary IV. skloňování, které jsou v jiných slovanských jazycích // odchylné od stsl. tvarů... 66 // Literatura... // § 20. Skloňování páté... // 1. Paradigma s poznámkami o výskytu apod... // 2. Celkový ráz této deklinace s poznámkami ? původů tvarů . . . // 3. Odchylky v tvarech tohoto skloňování v stsl. památkách . . // a) Změny hláskoslovné... // b) Odchylky tvaroslovné... // Literatura... // § 21. Přehled pádových zakončení všech deklinací. - Ráz změn, projevujících se v deklinacích substantiv v stsl. památkách... // Literatura... // Text...*... // a) znění textu (Zogr, Lukáš XIV, 16-20)... // b) přepis textu latinkou... // c) poznámky ? výslovnosti... // d) normalizované znění textu... // e) překlad textu... // f) rozbor textu... // ČÁST TŘETÍ (SKLOŇOVÁNÍ ZÁJMEN, ADJEKTIV, PARTICIPIÍ A ČÍSLOVEK)... // ZÁJMENA...’... // § 22. Zájmena osobní... // 1. Paradigma s poznámkami...ť... // 2. Několik poznámek ? původu tvarů zájmen osobních ... // 3. Odchylky v stsl. památkách... // Literatura... // § 23. Zájmena rodová. Jejich přehled a charakteristika jejich skloňování ... // 1. Přehled zájmen podle jejich významu... // 2. Charakteristika jejich skloňování... // Literatura... // § 24. Skloňování zájmen rodových... // 1. Paradigma s poznámkami... // 2. Tvary zájmena třetí osoby... // 3. ? původu tvarů
zájmen neosobních (rodových)... // 4. Odchylky v tvarech a významu neosobních zájmen v stsl. památkách ... // 5. Zájmenné tvary, které jsou v jiných slov. jazycích odchylné od // tvarů staroslověnských... // Literatura... // ADJEKTIVA A PARTICIPIA... // § 25. Kmenotvorné prostředky u stsl. adjektiv... // § 26. Adjektiva skloňování jmenného v pozitivu... // 1. Skloňování přídavných jmen ve jmenné formě... // 2. Tvary a užívání adjektiv jmenných v stsl. památkách ... // § 27. Složená deklinace adjektiv... // 1. Paradigma s poznámkami... // 2. Tvary deklinace složené (funkční geneze, původní význam, // vývoj tvarů)... // 3. Odchylky v tvarech adjektiv složených v stsl. památkách . . // 66 // 66-71 // 66-69 // 69 70-71 // 70 // 70- 71 // 71 // 71- 72 // 72 // 73- 76 // 73 73 73 73 73 // 74- 75 // 76-100 // 76-84 // 76-77 // 76-77 // 77 // 77 // 77 // 77-79 // 77-79 // 79 // 79 // 79-84 // 79-82 // 82 // 82- 83 // 83 // 83- 84 // 84 // 84- 95 // 84- 85 // 85- 86 // 85 // 85- 86 // 86- 89 86-87 // 86-88 // 88-89 // 4. Tvary adjektiv složených, které jsou v jiných jazycích slovanských odchylné od tvarů staroslověnských... 89 // Literatura... 89 // § 28. Stupňování adjektiv...90-92 // 1. Tvoření komparatívu... 90 // 2. Vyjádření pojetí superlativního... 90 // 3. Poznámky ? původu komparativních tvarů...90-92 // 4. Odchylky v tvarech komparativů v stsl. památkách... 92 // § 29. Tvary participií prézentního
činného a préterita...92-95 // 1. Participium prézentní činné... 92 // 2. Participium préterita... 92-95 // § 30. ČÍSLOVKY...96-98 // 1. Číslovky základní...96-97 // 2. Číslovky řadové...97-98 // 3. Číslovky druhové ... 98 // Literatura... 98 // Text ...98-Í00 // a) znění textu (Zogr, Lukáš XIV, 21-24)... 98 // b) přepis... 98 // c) normalizované znění textu...98-99 // d) překlad textu... 99 // e) rozbor textu...99-100 // ČÁST ČTVRTÁ (SLOVESO; SLOVESNÉ TVARY TVOftENÉ OD // KMENE PRÉZENTNÍHO)... 101-134 // SLOVESO... 101-174 // § 31. Základní mluvnické kategorie staroslověnského slovesa ... 101-103 // 1. Kategorie osoby... 101 // 2. Kategorie čísla... 101 // 3. Kategorie času...101-102 // 4. Kategorie vidu... 102 // 5. Kategorie způsobu...102-103 // 6. Kategorie rodu ... 103 // Literatura... 103 // § 32. Určité a neurčité tvary slovesné. Jejich vztah ? základním kategoriím staroslověnského slovesa... 103-104 // § 33. Třídění staroslověnských sloves...104-106 // 1. Kmen prézentní a infmitivní...104-105 // 2. Třídění staroslověnského slovesa podle kmene prézentního . . 105-106 // Literatura...•... 106 // § 34. Slovesa primární a sekundární...106-107 // TVARY TVORENÉ OD KMENE PRÉZENTNÍHO ...108-134 // § 35. Indikativ prézentu...108-121 // 1. Paradigmata s poznámkami...108-111 // 2. Koncovky indikativu prézentu...111-112 // 3. Koncovky sloves atematických a tematických...112-114 // 4. Srovnání
prézentního kmene s infinitivním kmenem...114-117 // 5. Nepravidelný prézens některých sloves... 117 // 6. Původ koncovek přítomného času...117-118 // 7. Další podoby koncovek a zakončení kmene indikativu prézentu // v staroslověnštině...118-119 // 8. Užívání prézentních tvarů... 120 // 9. Koncovky indikativu prézentu v jiných jazycích slovanských . 120-121 // Literatura... 121 // § 36. Imperativ...121-128 // 1. Paradigma... 121-124 // 2. Koncovky imperativních tvarů ...124-125 // 3. ? původu tvarů imperativních...125-126 // 4. Imperativní tvary v stsl. památkách... 125 // 5. Tvar slov. optativu v 1. os. sg. aj... 126 // 6. Užívání imperativu v stsl... 127 // 7. Srovnání stsl. tvarů imperativních s imper. tvary ostatních // slov. jazyků... 127 // Literatura...127-128 // § 37. Participium prézentní činné...128-131 // 1. Přehled zakončení participia prézentního činného podle jednotlivých slovesných tříd ...128-129 // 2. Další formy participia préz. činného v stsl. památkách . . . 129-130 // 3. ? užívání tvarů participia prézentního činného... 130 // 4. Srovnání tvarů stsl. s tvary ostatních slov. jazyků...130-131 // Literatura... 131 // § 38. Participium prézentní trpné...131-132 // 1. Tvoření participia prézentního trpného... 131 // 2. O užívání tohoto participia...131-132 // Literatura...132-134 // Text:...132-134 // a) Věty, vybrané ze stsl. překladu textů evangelijních a
žaltářního . . 132 // b) rozbor... 132 // c) překlad... 134 // ČÁST PÁTÁ (SLOVESO - POKRAČOVÁNÍ; SLOVA NESKLONNÁ). . 135-183 // Tvary tvořené od kmene infinitivního...135-156 // § 39. Aorist...•...135-140 // 1. O tvoření aoristu. Paradigmata...135-140 // 2. ? původu tvarů aoristových... 141 // 3. Zachování tvarů aoristových v památkách stsl. jazyka . . . 141-143 // 4. Význam a užívání aoristu... 143 // 5. Aorist v jiných slovanských jazycích...143-144 // Literatura... 144 // § 40. Imperfektum...144-149 // 1. Paradigma s poznámkami...144-147 // 2. Způsob tvoření ...147-148 // 3. Imperfektum slovesa byti... 148 // 4. Tvary imperfekta v stsl. památkách...148-149 // 5. Původ imperfekta... 149 // 6. Význam imperfekta... 149 // 7. Imperfektum v ostatních slov. jazycích... 149 // Literatura... 149 // § 41. Participium préterita...150-152 // 1. Přehled tvoření tohoto tvaru... 150 // Tvary tohoto participia v stsl. památkách...150-151 // 3. ? užívání a významu tvarů participia préterita... 151 // 4. Tvary tohoto participia v ostatních slov. jazycích...151-152 // Literatura ... 152 // § 42. Participium perfekta činné ... 152 // § 43. Participium perfekta trpné...152-154 // 1. Výklad o tvoření tohoto tvaru...152-153 // 2. Poznámky ? tvoření a výskytu uvedených tvarů v stsl. ... 153 // 3. Podstatné jméno slovesné...153-154 // 4. ? užívání a významu tohoto participia... 154 // 5. Tvary tohoto participia
v ostatních slov. jazycích... 154 // Literatura... 154 // § 44. Infinitiv... // 1. Tvoření infinitivu... // 2. Původ infinitivu... // 3. ? významu a užívání infinitivu... // 4. Infinitiv v slov. jazycích ostatních... // Literatura... // § 45. Supinum... // 1. Tvoření supina... // 2. Užívání supina... // 3. Původ supina... // 4. Supinum v jiných slov. jazycích... // Literatura...•... // § 46. Kondicionál... // 1. Paradigma a tvoření... // 2. Tvary kondicionálu v stsl. památkách... // 3. Kondicionál v ostatních slov. jazycích... // Literatura... // § 47. Opisné tvary slovesné... // 1. Opisné tvary tvořené s pomocí participia perfektového činného // 2. Tvary tvořené spojováním pomocného slovesa byti, bývali s pa- // sivními participii významových sloves ? vyjádření opisného pasiva... // 3. Opisné tvary s infinitivem sloves významových, // opisné vyjádření futura... // Literatura... // 154-155 // 154-155 // 155 // 155 // 155 // 155 // 156 156 156 156 156 // 156 // 157 157 157 157 157 // 157- 161 // 158- 159 // 160 // 160-161 // 161 // § 48. Přehled tvarů slovesných podle slovesných tříd. Přehled změn // projevujících se v systému tvarů stsl. slovesa...162-174 // Literatura... 174 // SLOVA NESKLONNÁ...174-179 // § 49. Adverbia...174-176 // 1. Adverbia vzniklá ustrnutím rozličných pádů jmenných . . . 175 // 2. Adveubia utvořená z kmenů zájmenných... 175 // 3. Jiná stará adverbia... 176 // §
50. Předložky a předpony...176-178 // 1. Předložky a předpony vlastní, původní...176-178 // 2. Předložky nepůvodní, nevlastní... 178 // Literatura... 178 // § 51. Spojky...178-179 // § 52. Částice (partikuly)... 179 // § 53. Citoslovce (interjekce)... 179 // Text ...179-183 // a) Lukáš XV, 11-15, paralelní texty z kod. Zografského, Mariánského, // Assemanova, ze Saviny knigy a z evangeliáře Ostromirova . . . 179-180 // b) Rozbor dané ukázky podle znění v Zogr...180-182 // c) překlad... 182 // d) varianty...182-183 // ČÁST ŠESTÁ (SHRNUTÍ A DOPLNĚNÍ HLÁSKOSLOVÍ, KAPITOLY // ZE SYNTAXE)...18.4-215 // SHRNUTÍ A DOPLNĚNÍ HLÁSKOSLOVÍ...184-198 // § 54. Staroslověnské hlásky...184-185 // Literatura... 185 // § 55. Přehled hlavních rysů hláskosloví praslovanského ...185-192 // Literatura... 192 // § 56. Střídání samohlásek...192-193 // § 57. Střídání souhlásek... 193 // § 58. Staroslověnské samohlásky...193-196 // 1. Přehled jejich původu...193-194 // 2. Zachování a změny samohlásek v stsl. památkách...194-196 // § 59. Staroslověnské souhlásky...196-198 // 1. Přehled jejich původu. . . ...196-197 // 2. Zachování a změny souhlásek v stsl. památkách...197-198 // Literatura...197-198 // § 60. Všeobecné tendence stsl. změn hláskoslovných... 198 // VYBRANÉ KAPITOLY ZE SKLADBY...198-211 // § 61. Z problematiky zkoumání skladby staroslověnského jazyka . . 198-199 // Literatura... 199 // §
62. Věty nominální. Věty bezpodmětné... 200 // Literatura... 200 // § 63. Druhy jednoduchých vět... 200-201 // 1. Věty oznamovací... 200 // 2. Věty tázací... 200-201 // 3. Věty žádací... 201 // 4. Věty zvolací... 201 // Literatura... 201 // SOUVĚTÍ... 201-206 // § 64. Souvětí souřadné... 201-202 // 1. Souvětí slučovací ... 201 // 2. Souvětí vylučovací... 202 // 3. Souvětí odporovací... 202 // 4. Souvětí důvodové, vysvětlovači... 202 // 5. Souvětí důsledkové... 202 // Literatura...’ 202 // § 65. Souvětí podřadné... 202-206 // 1. Vedlejší věta podmětná... 202-203 // 2. Vedlejší věta přívlastková... 203 // 3. Vedlejší věta předmětná... 203 // 4. Vedlejší věty příslovečné... 204-206 // a) Věta místní... 204 // b) Věta časová... 204 // c) Věta způsobová a srovnávací... 204 // d) Věta příčinná... 204 // e) Věta účinková (konsekutivní)... 204 // f) Věta účelová... 204-205 // g) Věta podmínková... 205 // h) Věta přípustková... 205 // Literatura... 206 // § 66. Přímá řeč. Souvětí s větami obsahovými po slovesecli s významem // mluvení... 206 // § 67. Ze skladby pádové... 206-210 // 1. Nominativ... 206 // 2. Genitiv... 206-207 // 3. Dativ... 207-208 // 4. Akuzativ... 208 // 5. Lokál... 208-209 // 6. Instrumentál... 209 // 7. Vokativ... 209 // 8. Vazby bezpředložkové a předložkové... 209-210 // Literatura... 210 // § 68. ? syntaxi stsl. participií ...210-211
// 1. Konstrukce typu ,tvar slovesa byti -f participium činné*. . . 210 // 2. Participiální vazby spojované s určitým slovesem pomocí // spojky z, a apod... 210 // 3. Konstrukce tzv. dativu absolutního ...210-211 // Literatura... 211 // § 68a. Poznámka ? syntaxi inflnitivních vazeb... 211 // Literatura... 211 // Text ...212-215 // Ukázky z textů ruské a československé redakce staroslověnštiny . . . 212-215 // 1. A. Z evangeliáře Ostromirova, Jan II, 1-4... 212 // B. Z evangeliáře Ostromirova, Matouš XXVI, 69-70 ... 212 // 2. Z Kyjevských listů, fol. U, 2r... 212 // 3. Poznámky ke grafice ? ? jazykové stránce textu ukázek . . . 212-213 // 4. Rozbor...213-215 // 5. Překlad... 215 // PftÍLOHA (PftEPIS A VÝKLAD TEXTÜ, OBSAŽENÝCH NA FOTOGRAFICKÝCH PŘÍLOHÁCH)...215-221 // 1. Kyjevské listy, fol. lv...215-216 // 2. Kodex Zografský, fol. 187v, Lukáš XIV, 19-24...216-217 // 3. Savina kniga, fol. 49v, Lukáš VIII, 13-15; VII, 1-4...217-218 // 4. Evangeliář Ostromirův, fol. 1, Jan I. 1-7...218-219 // Slovníček slov z ukázek, obsažených v příloze...219-221 // Rejstřík věcný... 222-226 // Seznam zkratek... 227-228 // Rejstřík slov a tvarů... 228-234 // Obsah... 235-242 // Obrazová příloha I—IV... 245
(OCoLC)2182056
cnb000451642

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC