Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(3.2) Půjčeno:19x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Computer Press, 2002
xvi,364 s. : il.

objednat
ISBN 80-7226-679-9 (brož.)
Učebnice pro střední školy
Obsahuje ilustrace, předmluvu, souhrnná cvičení, rejstřík
AutoCAD 2002 (software) - učebnice
000114577
Předmluva 1 // Typy písma použité pro rozlišení textu 2 // Definice příkazů 3 // KAPITOLA 1 // Úvod do studia 5 // Komu je tato kniha určena 6 // Co byste měli předem znát 6 // CA technologie g // Aplikační programy a jejich rozdělení 10 // Produktová řada firmy Autodesk 12 // CAD technologie v průmyslové praxi 13 // AutoCAD, podívejme se do praxe 14 // Aplikované informační technologie 16 // Technické vybavení 18 // Nezapomínejme na ergonomii 18 // Principy grafického zobrazení 19 // Rastrová grafika I9 // Vektorová grafika 20 // KAPITOLA 2 // Úvod do obsluhy AutoCADu 21 // Obsluha AutoCADu 23 // Příkazová řádka definice příkazů 23 // Obrazovkové menu 24 // Roletové nabídky 25 // Panely nástrojů 25 // Modifikace panelů nástrojů 26 // Dialogové panely 27 // Použití systémových proměnných 28 // vrácení a obnovení příkazu 29 // Vrácení akce 29 // Obnovení akce 30 // Orientace v souřadném systému 30 // Úpravy souřadného systému 32 // Předchozí USS 32 // Definice počátku USS 32 // Posun USS 33 // Nastavení globálních souřadnic 33 // Rotace souřadné roviny XY 34 // Zarovnání souřadnic podle objektu 35 // Archivace souřadných systémů a dialogový panel správy USS 35 // Použití jednotek 36 // Modelový a výkresový prostor 38 // Modelový prostor, vázané výřezy 38 // Volné výřezy 39 // výkresová šablona 41 // Použití šablony 41 // Práce se soubory 42 // Desatero práce se soubory 43 // Založení nového výkresu (AutoCAD Dnes) 43 // Uložení výkresu 46 // Otevření výkresu 48 // Uživatelské přizpůsobení dialogu pro tvorbu výkresu 49 // KAPITOLA 3 // základy kreslení 51 // Použití čar ve cvičeních 52 // Úsečka 53 // Kružnice 54 // Obdélník 57 // Polygon 58 // Oblouk 60 // Elipsa 62 // Prsten, Deska 64 // Bod 65 // Konstrukční čáry 67 //
Křivka 70 // Úpravy křivek 72 // Vyhlazené spline křivky 76 // Multičára 77 // Nastavení stylu multičar 78 // Úpravy multičar 80 // Boolean operace a regiony 82 // Oblast 82 // Pomůcky pro přesné kreslení 83 // Nastavení pomůcek pro kreslení 84 // Uchopovací módy 86 // Jednorázové uchopovací módy 87 // Uchopení od bodu 88 // Koncový bod 88 // Polovina // Průsečík // Zdánlivý průsečík 89 // Střed 89 // Kvadrant 90 // Tangenta (tečna) 90 // Kolmice 90 // Referenční bod 9I // Uchopení bodu 9I // Obecné uchopení objektu 9I // Trasování 92 // Uchopit na prodloužení 92 // Dočasný bod trasování 93 // Uchop na rovnoběžný 93 // Trvalý uchopovací mód 94 // Zrušení uchopovacího módu 95 // Práce v hladinách 96 // Módy tvorby objektů 96 // Nastavení hladin a typů čar 97 // Úprava vlastností objektů z hlediska hladin 100 // Správa hladin 102 // Pomůcky pro správu hladin 102 // Nastavení aktuální hladiny podle objektu 103 // Odstranění nepoužitých objektů 104 // Funkce pro řízení obrazovky 104 // Řízení velikosti zobrazení // ZOOM Standardní IO5 // ZOOM Dovnitř a ZOOM Ven IO5 // ZOOM Střed ?6 // ZOOM Měřítko IO6 // ZOOM Okno 107 // ZOOM Dynamický 1O7 // ZOOM Vše, ZOOM Maximálně 108 // ZOOM Předchozí IO9 // ZOOM Sokolí oko I09 // Rychlý Posun a ZOOM HO // Překreslení a Regenerace pohledu KAPITOLA 4 // Úpravy objektů 113 // Editační uzly 114 // Úpravy objektů pomocí editačních uzlů 115 // Výběr a skupiny objektů 118 // Skupiny objektů 119 // Editační příkazy 121 // Vymazání objektů 121 // Posun objektů 122 // Otočení objektů 122 // Protažení objektů 123 // Změna měřítka objektů 124 // Ořezání objektů 126 // Prodloužení objektů 128 // Změna délky objektů 130 // Přerušení objektů 130// Srovnání objektů //
Rozdělení objektů na daný počet úseků 132 // Rozdělení objektů podle délky úseku 133 // Rozložení objektů 134 // Zkosení hran 135 // Zaoblení hran 13’7 // Konstrukční příkazy 138 // Kopírování objektů 138 // Zrcadlení objektů 139 // Tvorba pole objektů 141 // Paralelní kopírování I42 // Změna vlastností objektů 144 // Editace vlastností I44 // Úprava jediného objektu I44 // Úprava více objektů najednou 145 // Změna vlastností 145 // Kopírování vlastností objektů 146 // informace o objektech ve výkresu 142 // Vzdálenost a úhel mezi dvěma body I47 // Zobrazení souřadnic bodu I47 // Výpočet plochy a obvodu I48 // Výpočet objemových vlastností 149 // Informace o vybraném objektu 150 // Zobrazení stavu výkresu 151 // Sledování času kreslení 151 // Obsah // kapitola 5 // Šrafovaní 153 // Nastavení šrafovacího vzoru 154 // Výběr hranic pro šrafovaní a vykreslení šraf I56 // Pokročilá nastavení šrafování objektů I56 // Editace šraf 158 // KAPITOLA 6 // zpracování textu 161 // Nastavení stylu textu 162 // Psaní řádkového textu // Nestandardní symboly 165 // Změna řádkového textu 165 // Nastavení zarovnání vybraného textu I66 // Měřítko textu 167 // Úprava vlastností textu 167 // Psaní odstavcového textu 168 // Úprava odstavcového textu 170 // Tvorba přečnívajícího textu 172 // Editace odstavcového textu 173 // Úprava vlastností odstavcového textu 174 // Import textových souborů 174 // Použití externích textových souborů 174 // Kontrola pravopisu 176 // Vytvoření a editace uživatelského slovníku 177 // KAPITOLA 7 // Kótování 179 // Kótovací styl 180 // Nastavení aktuálního kótovacího stylu 181 // Vytvoření nového kótovacího stylu 182 // Nastavení kótovacích čar a šipek 182 // Nastavení kótovacích čar 182 //
Nastavení vynášecích čar 184 // Nastavení šipek 184 // Nastavení středové značky pro kružnice 186 // Nastavení kótovacího textu 186 // Nastavení vzhledu textu 187 // Nastavení umístění textu 188 // Nastavení zarovnání textu 189 // Automatické umísťování kótovacího textu a šipek 189 // Možnosti zarovnání a umístění textu 190 // Učebnice AutoCAD 2002 // Měřítko kót a přesné ladění 190 // Nastavení základních jednotek kót 191 // Nastavení lineární kóty 191 // Nastavení úhlové kóty 193 // Nastavení alternativních jednotek kót 193 // Přidání tolerancí ke kótám 194 // Úprava vybraného kótovacího stylu 196 // Přepsání kótovacího stylu I96 // Porovnání kótovacích stylů 197 // Vymazání a přejmenování kótovacího stylu 197 // Asociativní kóty 198 // Použití kótovacího stylu na existující kóty 198 // Kótování pro jednotlivé druhy profesí 200 // Nástroje pro kreslení kót 200 // Možnosti kreslení kót 200 // Zápis a úprava kótovacího textu 201 // Přímá kóta 202 // Šikmá kóta 203 // Úhlová kóta 204 // Kóta poloměru 205 // Kóta průměru 206 // Kóta od základny 207 // Řetězcová kóta 208 // Rychlý odkaz 209 // Středová značka 211 // Staniční kóta 211 // Tolerance 212 // Rychlá kóta 214 // Editace kót 215 // Editace kóty 2l6 // Editace textu kóty 217 // Aktualizace kót 217 // Úpravy vlastností kót 218 // Úpravy vlastností kót pomocí místní nabídky 219 // KAPITOLA 8 // Bloky, externí reference 223 // Vytvoření bloku 224 // Uložení bloku jako samostatného souboru 226 // Vložení bloku 227 // Definice atributů 229 // Editace definicí atributů 231 // Připojení atributů k bloku 231 // Editace atributů připojených k bloku 232 // Editace atributů globálně 233 // Úprava vlastností atributů bloku 233 //
Extrahování atributů 234 // Externí reference 237 // Aktualizace externích referencí 237 // Správa externích referencí 238 // Připojení externích referencí 239 // Podložení externích referencí 240 // Odpojení externích referencí 241 // Opětovné načtení externích referencí 241 // Uvolnění externích referencí z paměti 241 // Svázání externích referencí s výkresem 242 // Svázání závislých symbolů s výkresem 243 // Oříznutí bloků a externích referencí 243 // Editace referencí na místě 244 // Funkce AutoCAD Designcenter 247 // Zobrazení obsahu výkresu 247 // Použití palety 248 // Otevření výkresů 249 // Přidání obsahu do výkresu 250 // Často používané položky 250 // KAPITOLA 9 // základy prostorového modelování 251 // Jak se zobrazují prostorové objekty 254 // Dynamická vizualizace 255 // Nastavení grafického ovladače 255 // Úpravy pohledu 256 // Oko 257 // Pohled shora 258 // Dynamický pohled 259 // Vytvoření knihovny pohledů 260 // Prostorové úpravy souřadného systému 262 // Prostorová rotace souřadného systému 263 // Zarovnání souřadnic pomocí tří bodů 264 // Otočení souřadné roviny XY pomocí vektoru osy z 265 // Zarovnání souřadnic s aktuálním pohledem 266 // Zarovnání souřadné roviny s vybranou plochou 267 // Obnovení globálních souřadnic 267 // Klasické prostorové modelování 269 // Metody tvorby těles a ploch 269 // Základy tvorby těles 270 // Objemová primitiva 270 // Koule 270 // Kvádr a krychle 271 // Válec 272 // Kužel 272 // Klín 273 // Anuloid 274 // Tvorba těles pomocí Boolean operací 275 // Tvorba těles vytažením 276 // Rotační tělesa 278 // Konstrukce úkosů a zaoblení na tělesech 280 // Odříznutí části těles 281 // Vytvoření průřezu 282 // Kolize těles 283 // Konstrukce pole objektů v prostoru 284 //
Prostorová rotace objektů 285 // Zrcadlení objektů v prostoru 2856 // Srovnání prostorových objektů 287 // Editace těles 288 // Základy tvorby ploch 293 // Plošná primitiva 294 // Rotační plocha 295 // Trajekění plocha 296 // Přímková plocha 297 // Hraniční plocha 298 // Obecné plochy a jejich úpravy 299 // Pravoúhlé a polygonálni sítě 300 // Tvarování a plátování ploch 301 // Desatero modelování 302 // Směry vývoje prostorového modelování 303 // Parametrické modelování 303 // kapitola 10 // Základy vizualizace 307 // Výpočetní metody 308 // Render 309 // Přiřazování materiálů 31O // Nastavení osvětlení scény 314 // Atmosférické efekty a pozadí 316 // Ilustrační objekty ve scéně 316 // kapitola 11 // Vykreslování a výmena dat 317 // Tiskárna 318 // Plotr 318 // Postup při vykreslování výkresu 319 // Nastavení prostředí vykreslení 320 // Nastavení orientace výkresu 320 // Definování oblasti vykreslení 321 // Nastavení měřítka a počátku vykreslení 322 // Náhled výkresu 322 // Použití rozvržení 323 // Vykreslení z rozvržení 324 // Vykreslení z modelového prostoru 325 // Použití stylů vykreslování 326 // Výměna dat z AutoCADu 326 // Export a import dat 327 // Několik tipů pro import a export dat 328 // Výměna dat prostřednictvím Internetu 329 // KAPITOLA 12 // Souhrnná cvičení 331 // Rejstřík 359

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC