Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2) Půjčeno:4x 
BK
Biografie
Vyd. 1.
Praha : Paseka, 1999
798 s. : il., mapy

objednat
ISBN 80-7185-265-1 (váz.)
Obsahuje ilustrace, černobílé fotografie, mapky, poznámky, přílohy, rejstříky
Bibliografie: s. 754-778
Česko - dějiny - do r. 1197 - pojednání
000115395
Hlava první // ČESKÉ ZEMĚ V PRAVĚKU // I. Archeologické prameny ...15 // 1/1 Archeologie jako vědecká disciplína ...15 // 1/2 Archeologické prameny a jejich získávání ...16 // 1/3 Datování archeologických pramenů ...19 // 1/4 Výpověď archeologie o ekonomice a společnosti ...21 // 1/5 Archeologie a ostatní disciplíny ...22 // II. Starší a střední doba kamenná (paleolit a mezolit) ...24 // II/1 Paleolit (starší doba kamenná) ...25 // Nejstarší paleolit (2 500 000-700 000) ...26 // Starý paleolit (700 000-250 000) ...28 // Střední paleolit (250 000-50 000/40 000) ...30 // Mladý a pozdní paleolit (40 000-8000 pt n. I.) ...32 // II/2 Střední doba kamenná - mezolit (8000-6000/5000 př. n. l.) ...40 // III. Neolit - mladší doba kamenná (6000/5500-4000 př. n. l.) ...41 // III/1 Počátek zemědělství ...42 // III/2 Periodizace neolitu v českých zemích ...43 // III/3 Život nejstarších zemědělců ...45 // III/4 Kultura s lineární keramikou (5700/5500-4900 př. n. l.) ...49 // HI/5 Kultura vypíchané keramiky (5100-4600 př. n. l.) ...50 // III/6 Konec neolitu - kultura lengvelská, kultura jordanovská a kultura s moravskou malovanou keramikou (4700/4500-4000 př. n. 1.) ...51 // IV. Eneolit - pozdní doba kamenná (4000-2400 př. n. I.) ...55 // IV/1 Civilizační proměny v eneolitu ...56 // IV/2 Periodizace eneolitu v českých zemích ...58 // IV/3 Kultury časného eneolitu ...59 // IV/4 Kultura nálevkovitých pohárů (3800-3500 př. n. 1.) ...61 // IV/5 Kultura kandované keramiky - badenská kultura ...63 // (3500-3000/2900 př. n. 1.) // IV/6 Kultura kulovitých amfor (3400-3000 př. n. 1.) ...65 // IV/7 Jevišovická kultura (3000-2700 př. n. 1.) ...66 // IV/8 Bošácká kulturní skupina (3000/2900-2600 př. n. 1.) ...67 // IV/9 Rivnáčská kultura (3200-2800 př. n. 1.) ...68 // IV/10 Chamská kultura (asi 3000-2800 /?/ př. n. 1.) ...69 //
IV/11 Kultura se Šňůrovou keramikou (2900/2800-2600 př. n. 1.) ...70 // IV/12 Kultura zvoncovitých pohárů (2700-2400 př. n. 1.) ...71 // IV/13 Konec eneolitu, počátky kultury únětické, kultura nitranská ...73 // V. Doba bronzová (2400-750 př. n. 1.) ...74 // V/l Práce s novým kovem ...74 // V/2 Chronologie doby bronzové ...76 // V/3 Starší doba bronzová. Kultury únětická a věteřovská (2400-1550 př. n. 1.) 78 // V/4 Kultury střední doby bronzové ...81 // Středodunajská mohylová kultura (1550-1200 pf. n. I.) ...81 // Velím ...83 // Českojalcká mohylová kultura (1550-1200 př. n. I.) ...83 // V/5 Kultury mladší a pozdní doby bronzové (1200-750 př. n. 1.) ...84 // Kultura milavečská a ttynická skupina ...84 // Kultura knovízska a kultura štítarská ...85 // Kultury středodunajských popelnicových polí (kultura velatická, kultura podolská) 87 // Lužická kultura a slezská fáze kultury slezskoplatěnické ...89 // V/6 Doba bronzová a etnické otázky ...92 // VI. Doba halštatská - starší doba železná (750-400/370 př. n. 1.) ...94 // VI/1 Chronologie doby halštatské ...94 // VI/2 Život v době halštatské ...95 // VI/3 Kultura bylanská (750-cca 550 př. n. 1.) ...98 // VI/4 Kultura horákovská (750-480 př. n. 1.) ...100 // VI/5 Býčí skála ...101 // VI/6 Platěnická fáze kultury slezskoplatěnické ...103 // VI/7 Halštatská mohylová kultura ...104 // VI/8 Etnické otázky, Keltové ...106 // VI/9 Pozdně halštatské období (500/480-400/380 př. n. 1.) ...107 // VII. Doba laténská a Keltové (500 př. n. 1.-0) ...111 // VII/1 Historický vývoj ...111 // VII/2 Hospodářský vývoj v době laténské ...116 // VII/3 Keltská oppida ...119 // VII/4 Kult a Keltové ...123 // VII/5 Keltská společnost ...126 // VII/6 Podmokelská a kobylská skupina v severních Čechách ... 128 // VII/7 Púchovská kultura na severovýchodní Moravě ...129 //
VIII. Germánské kmeny na našem území. Doba římská (0-375 n.l.) ...129 // VIII/1 V sousedství římské říše. Historický vývoj ...130 // VIII/2 Charakteristika hmotné kultury doby římské ...133 // VIII/3 Společnost doby římské ...134 // VIII/4 Mušov ...137 // IX. Období stěhování národů (375-550/600 n. 1.) ...138 // IX/1 Historický vývoj ...138 // IX/2 Langobardi ...141 // Hlava druhá // SLOVANÉ A JEJICH PRVNÍ STÁTY // I. Slované na území našeho státu ...144 // 1/1 Příchod Slovanů - časně slovanské období (6. století) ...145 // Slované, jejich etnogeneze a púvod ...145 // Příchod Slovanů na naše území ...147 // Historické zprávy ...149 // Kultura pražského typu (Praha-Korlak) ...151 // Hospodářské poměry ...153 // 1/2 Sámova říše ...154 // Chronologické vymezení ...154 // Sámova říše ...154 // Počátky společenské elity ...157 // Nejstarší hradiště ...160 // Pohřební ritus ...161 // 1/3 Temné 8. století ...163 // II. Období Velké Moravy ...165 // II/l Avarské války Karla Velikého ...165 // II/2 Karel Veliký a počátky české historické tradice ...167 // II/3 První střet Čechů s Karlovci ...170 // II/4 Knížata, kmeny a „národ“ Čechů ...174 // II/5 Morava a Nitrava ...186 // II/6 Záhadný křest v Rezné, nastolení Rostislava a vznik Blatenska ...199 // II/7 Rostislavova vláda ...204 // 11/8 Církevní politika. Politický význam příchodu Konstantina a Metoděje ...211 // II/9 Svatoplukova expanze ...221 // 11/10 Svatopluk a Bořivoj ...231 // 11/11 Praha a Hrad v době knížete Bořivoje ...243 // n/12 Moravská církev po Metodějově smrti ...250 // 11/13 Pád Velké Moravy ...254 // Hlava třetí // PŘEMYSLOVSKÝ ČESKÝ STÁT // I. Politické dějiny ...263 // 1/1 Nová orientace Čech za vlády Spytihněva ...263 // 1/2 Ludmila a Drahomíra ...267 // 1/3 Václav a Boleslav ...274 //
1/4 Boleslavova válka s Otou ...281 // 1/5 Budování státu ...286 // 1/6 Boleslavova expanze a Morava po pádu Mojmírovců ... ...295 // 1/7 Vláda Boleslava 11 ...301 // 1/8 Svatý Vojtěch, Slavníkovci a závěr vlády Boleslava II ...304 // II. Slovanská každodennost ...324 // 11/1 Přírodní prostředí 8.-10. století ...324 // 11/2 Zemědělství, řemeslná výroba, obchod ...325 // II/3 Vesnická sídliště ...333 // II/4 Hradiště a předměstské aglomerace ...335 // n/5 Počátky kamenné architektury ...341 // Hlava Čtvrtá // KRIZE ČESKÉHO STÁTU A JEJÍ PŘEKONÁNÍ // I. Krize českého státu ...344 // 1/1 Český stát na přelomu tisíciletí ...344 // Vláda Boleslava III. ...344 // Boleslav III. sesazen z Českého trůnu ...352 // 1/2 Boj o český trůn po smrti knížete Vladivoje ...353 // II. Oldřich a Břetislav: Překonání krize a upevnění českého státu ...357 // II/1 Vláda knížete Oldřicha ...357 // II/2 Církev v českých zemích v první třetině 11. století ...361 // Základy církevní správy a postavení pražského biskupa ...361 // Kláštery ...364 // Sázavský klášter ...369 // Kapituly ...371 // Vzdělání světského kléru v Cechách ...371 // Písemná kultura v církevních institucích v českých zemích ...375 // II/3 Mládí Břetislava I. ...375 // II/4 Rozkvět českého státu za vlády Břetislava I. ...380 // Nastolení knížete Břetislava ...380 // Mezinárodní situace na počátku vlády Břetislava 1 ...383 // Polská výprava ...384 // Statuta Břetislavova ...386 // Pronikání křesťanství do života obyvatel českého státu ...387 // Přenesení sv. Vojtěcha ...389 // Politické důsledky polského tažení ...390 // Založení kapituly ve Staré Boleslavi ...394 // II/5 Válka s říší ...394 // II/6 Konec vlády knížete Břetislava ...400 // Stařešinská zásada v nástupnickém právu ...403 // Správa státu ...403 // Správa Moravy ...404 //
Zajištění budoucnosti Přemyslovce Jaromíra ...405 // II/7 Kulturní prostředí v českých zemích v první polovině 11.století; architektura a výtvarné umění ...405 // Hlava pátá // SNAHY O ZVÝŠENÍ PRESTIŽE ČESKÉHO STÁTU // I. Vláda Spytihněva II ...407 // 1/1 Počátky vlády Spytihněva II ...407 // 1/2 Správa Moravy, dvorské úřady ...409 // Podrobení Moravy ...409 // Dvorské úřady ...410 // 1/3 Církevní politika Spytihněva II ...411 // Sázavský klášter ...411 // Zakládání a podpora církevních institucí ...412 // 1/4 Pokus o zvýšení důstojnosti českého panovníka ...413 // Smír s Vratislavem ...413 // Mitra ...414 // Konec vlády Spytihněva II ...415 // II. Vláda Vratislava II ...415 // II/1 Nástup Vratislava II. na český trůn ...415 // Zřízení biskupství na Moravi ...418 // Volba biskupa Jaromíra ...419 // 11/2 Církevní reforma a české země ...422 // II/3 Český stát a Polsko ...426 // II/4 Spory mezi knížetem a biskupem ...426 // Založení vyšehradské kapituly ...426 // Útok na moravského biskupa ...428 // II/5 Vratislav II. a říše ...433 // II/6 Boj o investituru ...435 // II/7 Politický systém českých zemí a mechanismus vlády ve druhé polovině 11. století 440 // Správa českého státu ...440 // Finanční zajištění státu ...444 // Praktická politika ...446 // II/8 Ideologie českého státu ...447 // II/9 Církevní politika Vratislava II. ...448 // Sázavský klášter ...448 // Vzdělání v Čechách ve druhé polovině 11. století ...450 // Počátky národního vědomí ...451 // II/10 Česká účast na římské jízdě Jindřicha IV ...451 // Odměna ...454 // Viprecht Grojčský ...457 // II/11 Kulturní výsledky Vratislavovy politiky ...458 // II/12 České země za Vratislavova království ...461 // Potvrzení hranic pražského biskupství ...461 // Kosmas pražským biskupem ...462 //
Poměry na Moravě ...462 // Probuzení osobnosti ...463 // Počátky poutnictví ...464 // II/13 Konec vlády Vratislava II. ...465 // II/14 Vláda Konráda I. ...465 // Hlava šestá // NOVÉ SPORY O ČESKÝ TRŮN A JEJICH PŘEKONÁNÍ // I. Vláda Břetislava II. ...467 // I/1 Počátky vlády Břetislava II. ...467 // Upevnění křesťanství ...467 // Nařízení proti pohanství ...470 // I/2 Mezinárodní situace a zahraniční politika // českého státu za Břetislava II. ...471 // Pokračování boje o investituru ...471 // I/3 První křížová výprava ...474 // První pogromy ...477 // Křižáci v Čechách ...479 // I/4 Církevní politika Břetislava II. ...480 // Druhé vyhnání sázavských mnichů ...480 // I/5 Poslední léta Břetislavovy vlády ...482 // Nástupnická otázka ...483 // II. Boj o český trůn v první čtvrtině 12. století ...486 // II/l Vláda Bořivoje II. ...486 // n/2 Odboj Svatopluka Olomouckého ...488 // Povstání Jindřicha V. ...489 // II/3 Vláda knížete Svatopluka ...493 // Svatoplukovo postavení v mocenských konfliktech ve střední Evropě ...494 // Smrt Svatoplukova ...497 // II/4 Volba nového knížete ...497 // II/5 Vláda Vladislava I. ...499 // Císařská korunovace Jindřicha V. ...500 // Vláda Vladislava I. ...502 // Český kníže říšským arcičíšníkem ...504 // Smír přemyslovských knížat ...505 // Konkordát wormský ...507 // Druhá samostatná vláda Vladislava 1 ...508 // Osudy hrabat z Grojče ...510 // Konec vlády Vladislava I. ...512 // II/6 Nástupce Vladislava I ...514 // II/7 Postavení českého státu ve střední Evropě v první čtvrtině 12. století ...515 // II/8 Kulturní poměry v českých zemích v první čtvrtině 12. století ...517 // Kronikář Kosmas a počátky národního uvědomění ... ...517 // Národnostní konflikty v církevních institucích ...522 // Hudba ...523 // Architektura a výtvarné umění ...523 // Mince ...526 //
III. Upevnění knížecí vlády ...527 // III/1 Soběslav I. na knížecím stolci ...527 // Pokus Oty Olomouckého o získání českého trůnu ...530 // Bitva u Chlumce ...530 // Ukončení konfliktu ...532 // III/2 Církevní poměry v českých zemích v první třetině 12. století ...533 // Jindřich Zdík a reforma olomoucké církve ...533 // Prohlubování církevní organizace ...540 // III/3 Spiknutí proti Soběslavovi I. ...542 // III/4 Středověké soudnictví ...547 // III/5 Upevnění vlády Soběslava I. ...548 // Česká účast na římské jízdě Lotara Supplinburského ...548 // Uhersko-polský spor ...549 // III/6 Orientace české politiky za vlády Konráda III. ...551 // Snaha o prosazení primogenitury ...553 // Dědictví po Jindřichovi Grojčském ...554 // Změna na pražském biskupském stolci ...555 // Smrt Soběslava I ...555 // III/7 Správa českého státu v letech 1092-1140 ...556 // III/8 Kultura a umění v českém státě ve druhé čtvrtině 12. století ...556 // Literatura ...557 // Architektura a výtvarné umění ...560 // Mince ..., ...„ ...566 // Zahraniční styky a cesty Čechů na konci II. a v první polovině 12. století ...566 // Hlava sedmá // ČESKÝ STÁT V ŘÍŠSKÉ POLITICE // I. České země za vlády Vladislava II ...568 // I/1 Vladislav II. českým knížetem ...568 // Volba a počátky vlády ...568 // Odboj proti Vladislavovi II ...572 // I/2 Prosazování církevního reformního programu v českých zemích ...575 // Návštěva papežského legáta ...575 // Organizace církevní správy na Moravě ...576 // Příchod reformních řádů ...577 // Počátek církevních imunit ...586 // I/3 Druhá křížová výprava ...588 // Vyhlášení druhé křížové výpravy ...588 // Tažení do Svaté země ...592 // Návrat Vladislava II.; Soběslavův odboj ...595 // Daniel l. pražským biskupem ...595 //
I/4 Změna politické situace ...598 // Fridrich Barbarossa římskoněmeckým králem ...598 // Obrat ve vztahu k císaři ...602 // Královská konina ...604 // Milánská vypravil ...606 // Papežské schizma ...610 // Konflikty s moravskými Přemyslovci ...610 // Pád Milána ...611 // Boj o trún v Uhrách ...612 // Čtvrtá italská výprava Fridricha Barbarossy ...613 // Upevňování panovnické moci v německých oblastech říše ...616 // Přemyslovec Vojtěch arcibiskupem salcburským ...618 // I/5 Vnitřní poměry v Čechách ...619 // Zásahy říše do nástupnictví v Čechách ...621 // I/6 Kulturní význam vlády Vladislava II. ...623 // Architektura a výtvarné umění ...623 // Odraz styků s Východem v mentalitě člověka ... ...632 // Příchod rytířských řádů - johanité ...632 // Historiografie ...633 // I/7 Správa státu ...637 // Prosazení listiny v právních vztazích ...637 // Nejvyšší úřady ...639 // II. Pronikání říšského vlivu do vnitřních poměru v českém státě ... ...640 // II/1 Vláda Soběslava II. ...640 // II/2 Společenské poměry v českém státě ve druhé polovině 12. století ...641 // II/3 Soběslav II. a říše ...643 // Pátá vypraní Fridricha Barbarossy do Itálie ...643 // Obléhání Alessandrie ...644 // Konec papežského schizmatu ...645 // II/4 Spor o Vitorazsko ...646 // II/5 Boj o trůn ...648 // Bitva u Loděnice ...648 // II/6 Vláda knížete Fridricha ...649 // II/7 Ohrožení celistvosti českého státu ...652 // Řezenský soud ...652 // Další povstání proti knížeti Fridrichovi ...653 // Smír ...654 // Nezávislost pražského biskupa na českém knížeti ... ...655 // Příprava třetí křížové výpravy ...656 // II/8 Smrt knížete Fridricha. Nástup Konráda Oty ...658 // II/9 Třetí křížová výprava ...659 //
11/10 Vláda Konráda Oty ...661 // Statuta Konráda Oty ...662 // Italská jízda Jindřicha VI. Smrt Konráda Oty ...664 // II/11 Boj o trůn po smrti Konráda Oty ...666 // II/12 Vláda Jindřicha Břetislava ...668 // Příprava křížové výpravy ...669 // Církevní poměry v Čechách ...672 // Smrt Jindřicha Břetislava ...672 // II/13 Kulturní poměry v českých zemích v poslední čtvrtině 12. století ...675 // II/14 Přemysl Otakar I. českým knížetem ...680 // POZNÁMKY ...682 // SEZNAM ZKRATEK ...738 // PŘÍLOHY / Knížata a králové čeští do konce 12. století ... ...740 // České kněžny a královny do konce 12. století ...742 // Moravská Údělná knížata a markrabí do konce 12. století ... ...744 // Biskupové pražští do konce 12. století ...746 // Biskupové olomoučtí do konce 12. století ...748 // Rodokmen Přemyslovců do konce 12. století ...749 // PRAMENY A LITERATURA ...754 // REJSTŘÍKY ...779

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC