Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(3) Půjčeno:3x 
BK
ZTRACENO
Vyd. 1.
Praha : Paseka, 2000
582 s.,[30] s.příl.,front. : il.

ISBN 80-7185-273-2 (váz.)
Obsahuje ilustrace, barevné fotografie na přílohách, mapky, předmluvu, poznámky, přílohy, rejstřík
Bibliografie: s. 529-558
Česko - dějiny - r. 1197-1250 - pojednání
000115396
OBSAH // PŘEDMLUVA (k IL a III. dílu)...9 // Hlava první // TŘINÁCTÉ STOLETÍ - DOBA EVROPSKÉ KONSOLIDACE // Periodizační východiska...15 // Proměny mentalit a spirituality...18 // Básnický obraz života...27 // Evropský hospodářský prostor, nástup ekonomiky spotřeby...33 // „Ríše vědění“ a koncepce světa...40 // Gotický styl — konstruktivismus víry a racionality...51 // Hlava druhá // MOSTY MEZI EPOCHAMI (90. léta 12. století-1230) // I. Politické vztahy a mezinárodní postavení Cech // za krále Přemysla Otakara 1...65 // 1/1 Evropský profil politiky českého státu // a trend jeho monarchické identity (1197-1212)...65 // Pojetí české státnosti, dědictví Í2. století...65 // Přemyslovci na Moravě, nastolení „dvouvládí(< Vladislava Jindřicha // a Přemysla v roce Í197...75 // Obnova království v roce ÍÍ98...82 // Počátek Přemyslovy manželské aféry: Adléta a Konstancie...88 // Zásah papeže Inocence III. do bojů o říšský trůn // a uznání české koruny (Í203-Í204)... 92 // Údobí Přemyslovy defenzivní politiky a její překonání, // Zlatá bula sicilská (1212)...98 // 1/2 Česká monarchie na cestě ? hegemonismu (1213—1230)... 110 // Počátky velmocenské klientely českého státu, // „asymetrický “pomér Čech k Ríši...110 // Knížecí úděly a řešení otázek nástupnictví // v Čechách ? ?? Morave (1213, 1215, 1224, 1228)... 115 // Záver Přemyslovy vlády...123 // II.
Základy vrcholného středověku // (společnost, ekonomika a kultura)...127 // II/1 Emancipační proměny církve...127 // Specifická úloha církve ve středovéku...127 // Struktura a majetky církevních institucí v českých zemích...130 // Boj o emancipaci české církve...133 // 11/2 Šlechta...145 // Podstata šlechty jako tradiční elity...145 // Počátky české světské elity...151 // Teritorializace šlechty a Statuta Konráda Oty, // dědičné a svobodné vlastnictví...156 // Nástin rozmachu vyšší šlechty v Čechách ? ?? Moravě...162 // II/3 Rolnictvo...205 // Vesnické skupiny...205 // Nové formy poddanství...208 // II/4 Stát a vládce...210 // Charakter tradičního státu a podstata panovnické moci...210 // Role přemyslovského vládce...214 // Nové trendy státní správy...219 // Státní symbolika...226 // II/5 Sídelní, sociální a ekonomické proměny...230 // Strukturální trendy...230 // Nové formy na vesnici...232 // Sídla vládců a šlechty...236 // Město jako specifická složka středověké evropské společnosti...266 // Sídelní aglomerace, „ meliorátu a počátky měst...272 // Ekonomický prostor a mincovní politika státu...292 // II/6 Duchovní a umělecký vývoj, trend rozvoje řádů // a řeholí od 80. let 12. století...293 // Česká kultura a světci pozdně románské doby...293 // Nové řeholní domy...299 // Hlavní tendence v malířství a stavitelství...310 // Vliv urbánní společnosti (příchod
dominikánů a škola ve Znojmě)...315 // Hlava třetí // ÉRA STŘEDOVĚKÉ MODERNIZACE (1230-1250) // I. Politický vývoj a mezinárodní vztahy...318 // 1/1 Vzestup prestiže českého státu za Václava I. v období 1230—1241 ... 318 // Politické trendy v Evropě na přelomu 20. a 30. let...318 // Modernizační „image“ českého monarchismu, výjimečná role královen a princezen // a první odboj markraběte Přemysla Moravského...327 // Václav I. v novém kontextu říšské politiky, // charakter českého kwfiřtství a druhý odboj králova bratra Přemysla...341 // Počátek nového antagonismu guelfů a ghibellinů zasahuje // i českou politiku...346 // Ve stínu mongolské hrozby...352 // 1/2 Boj o dědictví babenberské a odboj kralevice Přemysla (1242—1250) . 362 // Sňatkové a politické proměny ve střední Evropě v í. polovině 40. let.362 // Odboj kralevice Přemysla (1247-1249) a nastolení systému diarchie...371 // II. Společnost a kultura...388 // II/1 Duchovní a umělecký vývoj...388 // Nové řády, kláštery a špitály, aktivita Anežky České // a šlechtického okruhu Sibyly...388 // Umění a vzdělanost doby Václava 1...399 // Příchod kurtoazní rytířské kultury...408 // II/2 Transformace království, vyústění trendu proměn sídel a regionů. ... 411 // Sociální a národnostní vývoj...411 // Města éry polozemnic a věžových domů, // počátky patriciátu a městského práva...415 // Krize hradišť,
recepce hradní kultury a sídla „přechodného typu “.432 // Komplexní ráz modernizačních přeměn, // kvalitativní trend od 40. let 13. století...454 // POZNÁMKY...458 // PŘÍLOHY // Schéma: Provázanost české společnosti a státu v 1. polovině 13. století...513 // Filiace premonstrátských klášterů...514 // Filiace cisterciáckých klášterů...515 // Genealogické tabulky...516 // PRAMENY...529 // LITERATURA...532 // REJSTŘÍK...559 // 1/2 Česká monarchie na cestě ? hegemonismu (1213 1230) Počátky velmocenské klientely českého státu, // „asymetrický“pomér Čech k Risi... // Knížecí úděly a řešení otázek nástupnictví // v Čechách a na Moravě (1213, 1215, 1224, 1228)... // Závěr Přemyslovy vlády... // 110 // 110 // 115 // 123 // II. Základy vrcholného středověku // (společnost, ekonomika a kultura)... // II/1 Emancipační proměny církve... // Specifická úloha církve ve středověku...•••’•;... // Struktura a majetky církevních institucí v ceských zemích... // Boj o emancipaci ěeské církve... // II/2 Šlechta... // Podstata šlechty jako tradiční elity... // Počátky ěeské světské elity... // Teritorializace šlechty a Statuta Konráda Oty, // dědiěné a svobodné vlastnictví... // Nástin rozmachu vyšší šlechty v Čechách a na Moravě... // II/3 Rolnictvo... // Vesnické skupiny... // Nové formy poddanství... // II/4 Stát a vládce... // Charakter tradičního státu a podstata
panovnické moci... // Role přemyslovského vládce... // Nové trendy státní správy... // Státní symbolika... // II/5 Sídelní, sociální a ekonomické proměny... // Strukturální trendy... // Nové formy na vesnici... // Sídla vládců a šlechty... // Město jako specifická složka středověké evropské spoleěnosti... // Sídelní aglomerace, „meliorát“ a počátky měst... // Ekonomický prostor a mincovní politika státu... // II/6 Duchovní a umělecký vývoj, trend rozvoje řádu // a řeholí od 80. let 12. století... // Česká kultura a světci pozdně románské doby... // Nové řeholní domy... // Hlavní tendence v malířství a stavitelství... • • // Vliv urbánní společnosti (příchod dominikánů a škola ve Znojme) . // . 127 // . 127 . 127 . 130 . 133 // . 145 . 145 . 151 // . 156 . 162 // . . 205 . . 205 . . 208 // . . 210 . . 210 . . 214 . . 219 . . 226 // . . 230 . . 230 . . 232 . . 236 . . 266 . . 272 . . 292 // . 29: . 29: . 29ť . 31< . 31.

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC