Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 19.12.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(4) Půjčeno:4x 
BK
Praha : Dobra, 2002
551 s.

objednat
ISBN 80-86459-24-1 (váz.)
ruština
Přeloženo z ruštiny
Obsahuje vysvětlivky a poznámky, doslov
Literatura staroruská - legendy
Slované - dějiny - legendy
000115610
ODSÁV» // VELEBENÍ TRIGLAVA...5,385 // ČÁST PRVNÍ - RODOVIČI // Věštba (Přílet Ptáka, který pěje o bitvách) ...19, 390 // Kapitola I. Odchod Áriů. Pověsti o Járovi a Jarunovi...27,391 // 1. Jar zavedl praotce do Ruského Kraje, neboť kdyby neodešli, časná // chladna by jim způsobila obrovské utrpení (XX.*V. tis. př. n. 1.).27 // 2. Nastala veliká chladna (5 tis. let pr. n. 1.). A potom (ve 4. tis. př. n. 1.) jsme řekli Jarunovi: „Odved nás odtud pryč!,, Putovali jsme // z Inského kraje kolem Farsijské země...29 // 3. Velebeno budiž Indrovo jméno! My, Áriové jsme přišli ze Země Árijské do Kraje Inského. Synové Jaruny: Kyj, Ščck a Choriv // se rozdělili na rody a vydali se na jih a na západ...37 // 4. Stařešinou byl Ščcko z rodu Árijů. Jaruna v Penzi (Pandžáb) říkal, // že budeme žít v blahobytu...39 // 5. Starý Árij (Jaruna) vládl padesát století před Chazary (ve 4. tis. př. n. 1.)... 41 // 6. Jaruna a Kisck. Rozdělení Praslovanů Áriů a Pragcrmánů. Osídlení // Golunč. Boje proti Jazygům...41 // Kapitola II. Bognmírovy časy. Pověsti o Sedmiříčí...49, 402 // 1. Bogumír a tři mužové. Původ Drcvljanů, Krivičů, Polanů, Scvcrjanů // a Rusů (2. tis. př. n. 1.)...49 // 2. Lado předává tajemství suriny Kvasurovi a Bogumírovi...53 // 3. Bohové Bogumírovi neodpírali pozemských radostí. Po Bogumírovi // následoval Árij se svými syny...57 // Kapitola III. Árij a jeho synové.
Odchod zc Sedmiříčí...59, 413 // 1. Poutník vyprávěl Oscdňovi a jeho synům o jiných zemích. // Oscdcň přijal Árjovo jméno a přikázal svým synům, aby šli napřed, před kmeny (IX. st. př. n. 1.)...59 // 2. Přišli zc Sedmiříčí z Árijských hor do Sýrie a Mezopotámie, // pak odešli ke Karpatům...67 // 3. Árjovi synové se vydávají do zemí, kde teče strdí a mléko. Založení // Antskčho Kyjeva (9. stol. př. n. 1.)...69 // 4. Byl viděn Árij, kráčející po oblacích...71 // 5. Milujte Zákon otce Árjc!...75 // Kapitola IV. Rus, Sloven,Vend...77, 424 // 1. Povést o otci Rusovi. Odchod zc Sedmiříčí ? Donu...77 // 2. Skyt a Sloven (Slaven). Založení Slovinska. Pote o Vendovi, // Kisekovi a vůdci jménem Kola...79 // 3. Povést o odchodu slovanských rodů zc Sedmiříčí a válkách proti // Gótům - Kimmeriům (2.-1. tis. př. n. 1.)...85 // 4. Dažbogovi vnuci: Skytové, Antové, Rusové, Borusíni, Surožci, // Doudlebové a Venedi...85 // ČÁST DRUHÁ - TROJANOVY VĚKY // Veštba (My máme pravou víru, která si nežádá lidských obetí) 433 // Kapitola I. Rusové v Babylonu, Asýrii a Egyptě...95, 434 // 1. Došli za moře a založili Chorsuň a jiná města (VIII. st. př. n. 1.). // Za vnitrokmenové skythsko-sarmatské války nesou vinu Rekové. // Vláda Oriana - Arianty (VI. st. př. n. 1.)...95 // 2. Rusové v Babylonu pod Nabuchodonosorcm (doba vlády kaldcjské // dynastie 627-562 př. n. 1.). Tažení Rusů do
Egypta (rok 605 př. n. 1.).97 // 3. Povést o bojích s Elamity v Charanu, a o konci Skytské říše // v Přední Asii (rok 595 př. n. 1.)...103 // 4. Zákon Árjc-Arianty. O Kyšekovi...107 // Kapitola II. Války s Řeckem...109, 439 // 1. Založení Korsuně a Surožc (VIII. st. př.l.)...109 // 2. Řekové se zmocňují Surožc (IV. - V. st. př. n. 1.). Řekové říkají, že nám dali písmo. Povést o Konstantinovi (šedesátá léta // IX. st n. 1.)...109 // 3. V Suroži byli Bohové svrženi do prachu...117 // 4. Řecko přišlo na onu zem a pranic si z Rusi nedělalo...119 // Kapitola III. Karpatský odchod...123, 441 // 1. Tři karpatské odchody. Sčekův rod přišel ke Karpatům v VI. st. // př. n. 1. a po 500 letech (v I. st. př. n. 1.) došel ? Dněpru, kde potom žil po dobu 500 let a v r. 430 n. 1. se znovu vrátil do Karpat.123 // 2. Vzpomínka na Karpatský odchod. Dále Bodrič vedl Rusy do Golunč // (I. st. př. n. 1.)...125 // 3. Roxolaň se zrodila poblíž Goluni. Válka Venedů s Berigem na Slunce // západu (I. - II. stol. př. n. 1.), kvůli které Slovani odešli z Karpat.127 // Kapitola IV. Roxolaň, Ostrogótské království a bosporská // říše...i3i5444 // 1. Boj sc světem prízraku - s Navi a s bosporskou říší (I. st. př. n. 1.). // Vzpomínka na neštěstí z roku 63 př. n. 1...131 // 2. Boj Rusů s Řeky a Dasuni: Dáky a Góty (I. - III. st. př. n. 1.).135 // 3. Války s Kelty a Řeky (I. - III. st. n. 1.)...137 // 4. Našim
prarodičům pomáhali Keltove a Ilyrovc (I. st. n. 1.), když táhli // na Řeky a Dasuně...141 // 5. Markomanská válka (rok 160 n. 1.). Války s pohany a kostobokými, // odchod ? Lechům (rok 50-250 n. 1.)...141 // 6. Válka s císařem Trajancm (rok 97-105 n. 1.)...143 // 7. Římane přijeli s vozy v železné zbroji. Války s Řeky a Římany (I.-IX. // st. n. 1.)...145 // 8. Matka Sva pěje slávu bojovníkům, kteří padli rukou Římanů nedaleko // Dunaje vedle Traianova valu ...149 // 9. Přišla Rudá Zora. Řekové říkají zlé věci, avšak my jsme dobyli // Slávu...153 // ČÁST TŘETÍ - BUSOVY ČASY // Busova věštba (Žel, že zapomínáme na hrdinství někdejších // dob... O Pravi, Javi a Navi.) ...157, 449 // Kapitola I. Bus Bělojar...161, 450 // 1. Narození Buse Bělojara podle Bojanova hymnu a Zlatogorových písní // (20. dubna r. 295 n. 1.). Vánoční hvězda a příchod mágů...161 // 2. Starý Bus hovořil o tom, jak kráčet Cestou Pravdy (r. 295-368 n. I.)...i6i // 3. O rodu Bčlojarů, z nějž pošel Bus Bělojar...163 // 4. Busova Roxolaň se zrodila po vítězství nad Huny u řeky Nčpry.165 // 5. Po Hunech dorazil další nepřítel - Hcrmanarik, potom pohané. Bus dal povel a my jsme je vzali ztečí. Bělobog stanul v čele našich vojsk // a jízdy...167 // (BH) Hymnus Bojana, syna Buse Bělojara, na počest vítězství bojovníků sjednocených rodů v čele s knížetem Slovcncm (do r. 368) nad Hcr-manarikem...171 // 6. Porazili
jsme Hcrmanarika. Amai Vend ukřižoval Boha Buse a sedmdesát knížat (21. března roku 368)...177 // (BP) Nápis na pomníku knížete Busa...179 // obs aVi // O // // O // Kapitola II. Hermanarikovy války...181, 463 // 1. Hcrmanarikovo tažení proti nám...181 // 2. O odchodu ? Lechům. Hcrmanarik si připíjel vínem na přátelství, aby // se pak stal naším nepřítelem...187 // 3. Hcrmanarik přišel od severu - a tak musíme bránit svc zcmč.189 // 4. Hcrmanarik ustoupil za Malou Kalku. Přichází ? nám Svjata..193 // Kapitola III. Po Busovi...197, 466 // 1. Jakmile nás opustil Bus, okamžité nás přepadli Řekové. Počátek nového Svarogova Dne (Zlých času) sc podobá počátku Járovy // a Kryšňovy doby...197 // 2. Souhrn událostí Uplynulého Svarogova Dne. Dvacet tisíc let, které byly // před odchodem Buse Bčlojara...199 // 3. Začátek Zlých časů podobné jako za dob Aijc, Jara a Jaruny (počátku // Bélojarovy doby). Po Busovi následoval bratrovražedný boj a byl Oglcnda...201 // 4. Brodnikové a Oglcnda táhli po pádu Roxolané a odchodu Buse Bčlojara od Azovského moře ? Dnčpru...203 // 3. Bčlorcv přepadl Huny, a potom spolu s Scgeňou zabil Hcrmanarikova syna a Hularikovy vojáky. Gótové odešli na sever, a potom v 6. století (za časů Thcudcricha) se obrátili ? jihu a dobyli Itálii.203 // 6. Hularich zaútočil z půlnoční strany, a Hunové z půldenní. Rus stvořila // Zemi Antů a Kyjevskou Skythii...207 // 7. Když
padla Roxolaň, přišli jsme ke Kyjevu a ke Goluni // (IV. st. n. 1.)...209 // Kapitola IV. Kyjovy časy...213, 468 // 1. Rusiči putovali od Bílé Véžc ? Dnčpru. Kyj upevnil Kyjev. Vydali jsme // sc ? Dunaji. Sněmovní vláda...213 // 2. Za Kyjových časů jsme byli tam, kde zapadá Slunce. Po výpravách // ? Dunaji, které podnikl Kyj, jsme odešli na východ, ke Kyjevu. Vyšeň přichází na oblacích!...215 // 3. Kyj vedl Rusy, Ščck - Čechy, Choriv - Chorváty (ve 2. tis. př. n. 1.). Znovu sc objevil Kyj, který nám vládl třicet let (r. 430-460 n. 1.). Podpořil nás Attila. Války v Itálii, jednání s římským papežem Lvem (r. 452 n.l.). Potom následovala knížata Slaver, Věren a Scrcžcn // (r. 460 - 510 n. 1.)...217 // 4. Kyj sc usadil v Kyjevě. Ščck sc vydal ke Slunce západu. Choriv odvedl // své bojovníky. A Attilovi bojovníci jsou uprostřed. Konec světa přijde později!...221 // 5. Kyjovo tažení proti Bulharům. Kyj sc zmocnil ruského města Goluň. // Upevnění Roxolané...223 // 6. Opustil nás Kyj - i dostavilo sc neštěstí...227 // ?. AS0V // ČÁST ČTVRTÁ - ZLÉ ČASY // Veštba (Nastanou Zlé časy. Pták Matka Sva pronášel své věštby a bil nepřátele. A ztracená Rus sc po třikráte dokázala opět vzchopit.).231, 474 // Kapitola I. Zánik Svatojarů. Obři, Gótové a Hunové...235,475 // 1. Rus vznikala od severu po pádu Kyjeva a zániku Svatojarů (r. 543 n. 1.). // Příchod chána Bajana...233 // 2. Gordyňa
porazil Childebertovy Góty v roce 543 n. 1. A jeho hrdinský // čin sc podobal činu Segeni a Bčloreva (konec IV. st. n. 1.)...237 // 3. Obrové sc rozhodli, že si podmaní Rus. Putovali jsme až ? Dunaji // a dále, a stali se volnými. Na Dunaji jsme porazili vojevůdce Thcudcricha (r. 334 n. 1.)...239 // 4. O bojích s Góty, Huny a Obry... Obři přišli a zabili našeho knížete // Mezamíra (361 n. 1.)...243 // Kapitola II. Chazarské jho. Chrabrova, Moskova a Bravlinova vojska...247. 487 // 1. Po Trojanových časech jsme přišli o véčc kvůli Chazarům (poprvé na Rus přitáhli v r. 567). Borusové bojovali proti Chazarům padesát let (r. 650 - 700). A tehdy sc dostavil Trojanův vnuk Sámo // (r. 626 - 661)...247 // 2. Přehled Trojanových dob. Svarogův Kruh (20 000 let) jsme budovali // Rus. Objevil se kagan (chán), a ten na nás nedbal (r. 567)...249 // 3. Bojařín Skoteň (r. 360-380). Rusko-alanské království...251 // 4. Chazaři se obrátili na Skotenč, ale on je odmítl (r. 581). // O Krivorogovč výpravě na Surož (konec VI. st.)...255 // 3. Chrabr bojuje proti nepřátelům: Řekům a Chazarům (VII. st. n. 1.) . 257 // 6. Dunajské panování knížat Moska a Radogosta (90. léta VI. st.). // Po válce s Vlachy (r. 397) se Moskovy rody vydaly na sever // a založily Moskvu...261 // 7. Založení Novgorodu (r. 789-790 n. 1.) Bravlinem II., pravnukem // Braviina I. (r. 660-700 n. 1.). Výprava Braviina II. proti Řekům po zatmění Slunce dne
30. listopadu r. 810...263 // Kapitola III. Příchod Varjagů. Křest Rusi...273,507 // 1. Kdysi bývali na Rusi Chazaři - nyní Vaijagové...273 // 2. Vypuďte Rurika z našich zemí! Vadimovo povstání (r. 870-872).275 // 3. Tisíc tři sta let od Karpatského odchodu na nás přitáhl zlý Askold // (70. léta IX. století)...277 // 4. Vzpomeneme na Dira (?. 850-860). Nastal hlad (r. 864). Askold // a Rurik sc procházejí po Dněpru (70. léta IX. st.). Askoldovo tažení proti Carihradu (?. 874)...283 // // ? // // // // I // 5. Askold porazil Dira Helénskeho a sám zaujal jeho místo (r. 876). // Budou následovat další tři Askoldové. Nesmíme dopustit, aby si nás Rurik podmanil... // 6. Byla neúroda, Řekové a Římané šli po mořských březích do Surožc // (r. 864). Askold se po Dirovi usadil na knížecí stolec jako nezvaný kníže (r. 875-76). Askoldův Křest Rusi... // 7. A tak je dnes Rus křtěna (r. 876)... // 289 // 291 // // o // o // STUDNICE...295,518 // 1. Oslavování Peruna...295 // 2. Oslavování Dažboga...297 // 3. Oslavování Scmargla...297 // 4. Modlitba ? Vclcsovi-Scmarglovi. Oslavování Surji...297 // 5. Jak vclebiti Peruna, praotce, Chorsc, Dažboga. O omývání..299 // 6. O uctívání Velcsc, Peruna a Božských doubrav...301 // 7. O Dažbogovi...303 // 8. Chraňové přijali Pitara Dyje, dalšího Peruncc. // My jsme Svarogovy děti...303 // 9. Ohnivé přinášení obětí. Bůh je jediný i mnohočetný...307 // PŘÍLOHY
// Svaté písmo Slovanů... // Teologie Velesovy knihy... // Moudrost věků Velesovy knihy... // Příchod Velesovy knihy na svět. // VYSVĚTLIVKY A POZNÁMKY // 308 // 3°9 // SS» // 366 // 385 // DOSLOV ? ČESKÉMU VYDÁNÍ // 524

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC