Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 14.11.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(3) Půjčeno:3x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Paseka, 2000
788 s.,[16] s.příl.,front. : il., mapy

objednat
ISBN 80-7185-296-1 (váz.)
Obsahuje ilustrace, mapky, barevné ilustrace a fotografie na příloze, poznámky, rejstříky
Bibliografie na s. 739-765
Česko - dějiny - r. 1402-1437 - pojednání
000116177
OBSAH // Hlava první // krize Českého soustátí v pozdním středověku // I. Evropské souvislosti krizového vývoje...11 // 1/1 Morové epidemie a vyčerpání hospodářské dynamiky...II // 1/2 Dlouhodobé válečné konflikty...17 // 1/3 Představa řádu a její narušení...18 // II. Hromadění krizových jevů v českém soustátí...22 // II/1 Vědecký problém: podstata krize...22 // II/2 Porovnání s Evropou: opožděný vzestup českých zemí...24 // III. Příčiny a projevy krize...29 // III/l Oslabení lucemburské dynastie...29 // III/2 Demografický vývoj a národnostní poměry...32 // IH/3 Obchod, měna, daně...40 // III/4 Sociální poměry na venkově a ve městech...45 // III/5 Stavovské vyhraňování šlechty...51 // III/6 Církev: terč kritiky a zdroj naděje...57 // IV. Zrod reformního programu...63 // IV/1 Generační prožitek...63 // IV/2 Hledání nápravy...67 // Hlava druhá // POKUS O REFORMU (1402-1419) // I. Cechy a Morava na prahu 15. století...72 // 1/1 Druhé zajetíVáclava IV...72 // 1/2 Rytíři a lapkové...79 // II. Jan Hus a jeho teoretická východiska...H4 // II/l Betlémská kaple...84 // II/2 Husovo mládí a zrání...87 // II/3 Nominalismus a realismus...91 // II/4 Husovo pojetí pravdy, božího zákona a církve...94 // III. Počátky reformního úsilí...100 // III/1 Spor o Wyclifa...100 // III/2 Politické zázemí reformního proudu...104 // IH/3 Napětí v Praze: Češi a Němci...109 // III/4 Dekret kutnohorský...116
// III/5 Problémy Husova krále...124 // IH/6 Smrt Zbyňka Zajíce...133 // IV. Husova pře...138 // IV/1 Protiodpustkové bouře...138 // IV/2 Zostření klatby...141 // IV/3 Svolání kostnického koncilu...148 // IV/4 Cesta na hranici...158 // IV/5 Odstranění papežského schizmatu...174 // V. Štěpení společnosti...177 // V/t Počátky kalicha...177 // V/2 Neklid před bouří...181 // V/3 První kroky radikálního husitismu...192 // V/4 V předvečer revoluce...202 // Hlava třetí // HUSITSKÁ REVOLUCE I (1419-1427) // I. První příboj...212 // 1/1 Pražské souměstí po defenestraci...212 // 1/2 Podmínky pro Zikmunda...215 // 1/3 Nástup husitských radikálu...218 // I/4 Adventistická kampaň...223 // II. Vyhlášení kříže...225 // II/1 Setkání v Brně...225 // II/2 Říšský sněm ve Vratislavi...227 // II/3 Založení Tábora...230 // II/4 Jaro 1420: táborská ofenzíva...239 // II/5 Vzpoura husitské Prahy...241 // II/6 Svatá válka...247 // II/7 Husitský program: čtyři artikuly pražské...250 // III. Proti všem...254 // III/1 O Prahu i Tábor...254 // III/2 Bitva na Vítkově a její následky...259 // III/3 Hledání krále...265 // III/4 Vyšehrad...270 // III/5 Prolomení krunýře: výboje a hádky...278 // IV Nepřehledná léta 1421-1422 ... 282 // IV/1 Husitská tažení na český západ, sever a východ...282 // IV/2 Tragický osud táborských sekt...289 // IV/3 Čáslavský sněm...296 // IV/4 Nastolení Želivského diktatury...300
// IV/5 Druhá křížová výprava - první dějství...303 // IV/6 Dočasná jednota husitských sil...307 // IV/7 Druhá křížová výprava - závěrečný akt...308 // IV/8 Želivského pád...311 // IV/9 Korybutovičovo intermezzo...316 // V. V Žižkově znamení...321 // V/l Vojevůdcův příchod do východních Čech...321 // V/2 Vznik Žižkova svazu...326 // V/3 Svatohavelská koalice...331 // V/4 Žižkova smrt...336 // VI. Dědictví po Žižkovi...343 // VI/1 Zikmund Lucemburský a kurfiřti...343 // VI/2 Dělení vlivu: táboří a sirotci...348 // VI/3 Bitva před Ústím nad Labem...353 // VI/4 Pražský převrat: 17. duben 1427 ... 357 // Hlava čtvrtá // DOBA PŘEPLNĚNÁ NEJISTOTOU // I. Boží zákon a všední skutečnost...361 // 1/1 Morálka proti právu?...361 // 1/2 Decentralizace světské správy v husitských Čechách...364 // 1/3 Kraje a regiony...369 // 1/4 Jak nahradit zemský soud...373 // 1/5 Sněmy a jejich kompetence...375 // 1/6 Život ve městech...379 // II. Problémy církevního života...385 // II/1 Katolická církev v husitské bouři...385 // II/2 Husitské církve...391 // II/3 Rozdíly mezi pražskou a táborskou věroukou...394 // III. Rodinné soužití, děti a postavení žen...400 // III/1 Rodina a manželství...400 // III/2 Dětská otázka v husitství...405 // IH/3 Druhé pohlaví...408 // IV. Národní cítění a postavení menšin...413 // IV/1 Češi, Moravané, Němci a cizozemci...413 // IV/2 Problémová menšina:
Židé...422 // IV/3 Vztah ? Romům...427 // V. Války, zbraně, bojovníci...428 // V/l Válka a obyvatelstvo...428 // V/2 Profesionalizace husitských vojsk...432 // V/3 Katolíci ve zbrani...436 // V/4 Husitské válečnictví...439 // V/5 Pevnosti: hrady, tvrze a města...449 // Hlava pátá // MORAVA A OSTATNÍ KORUNNÍ ZEMĚ (1419-1427) // I. Morava...455 // 1/1 Dezintegrace České koruny na počátku revoluce...455 // 1/2 Charakter husitství na Moravě...456 // 1/3 Věrnost panovníkovi, či kalichu?...458 // 1/4 Poměry od jara 1423 do počátku roku 1427 ... 463 // II. Slezsko a Kladsko...468 // II/l Horní a Dolní Slezsko...468 // II/2 Kam patří Kladsko?...475 // ?. Obojí Lužice...478 // III/1 Hornolužická hráz...478 // III/2 Relativní klid v Dolní Lužici...482 // Hlava šestá // HUSITSKÁ REVOLUCE II (1427-1436) // I. První úspěchy husitského trojbloku...484 // 1/1 Mezinárodní souvislosti příprav)’ čtvrté kruciáty...484 // 1/2 Husitská vítězství u Stříbra a Tachova...486 // 1/3 Marný pokus o převrat v Praze...490 // 1/4 Zklamání kardinála Beauíorta...492 // 1/5 Stabilizace hlavních husitských uskupení...494 // II. Vojenská a diplomatická ofenzíva husitských svazů...498 // II/l Příčiny husitských tažení za hranice Čech...498 // II/2 Výpravy do Rakous...502 // II/3 Vpády do Uher a první jednání se Zikmundem Lucemburským. . . . 505 // II/4 Východisko ze vzájemných svárů: úder do Němec...514 // II/5 Severní
Morava, Slezsko a Kladsko...524 // II/6 Horní a Dolní Lužice...536 // II/7 Význam a důsledky husitských rejs...542 // III. Od Domažlic ? Lipanům...545 // III/l Počátek basilejského koncilu...545 // III/2 Pátá kruciáta...552 // IH/3 Chebský soudce...557 // III/4 Basilejská disputace...565 // III/5 Svatotrojický sněm...580 // III/6 Počasí, ceny, epidemie...589 // III/7 Obléhání Plzně...599 // III/8 Lipany...613 // IV. Kompaktáta...623 // IV/1 Brno - Praha - Stoličný Bělehrad...623 // IV/2 Jihlava...’...633 // Hlava sedmá // EPILOG (1436-1437) // I. Otazníky vítězné revoluce...640 // 1/1 Historický rozměr kompaktát...640 // 1/2 Tábor a Hradec Králové...641 // 1/3 Praha a Sión...644 // II. Vyústění revolučního procesu...653 // II/l Výsledky...653 // II/2 Výhledy...663 // POZNÁMKY...667 // SEZNAM ZKRATEK...737 // VÝBĚR Z PRAMENŮ A LITERATURY...739 // REJSTŘÍKY...766

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC