Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 25.05.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2.5) Půjčeno:5x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Paseka, 2001
766 s., [32] s. obr. příl. : il., mapy, portréty, faksim. ; 22 cm

objednat
ISBN 80-7185-384-4 (váz.)
Obsahuje bibliografii na s. 742-749 a rejstřík
000116179
OBSAH // ÚVOD // Hlava první // O BYTÍ A NEBYTÍ MONARCHIE // I. O dědictví rakouské (1740-1748) ... // I/l Ohrožení integrity českých zemí... // 1/2 Bavorské interregnum ...’ ’ " ’ j  , // 1/3 Pražská korunovace Marie Terezie a nový pruský vpád do C ech 1/4 Císařská korunovace Františka I. a konec války o dédictvi rakouské 1/5 Domnělí spoluviníci válečných neúspěchů ... // II. Velmocenský reparát (1748-1765) ... // . 15 // . . 15 . .20 . . 25 . .31 . . 34 // . . 41 // II/1 Správní reformy doby tereziánské... // Státní příjmy a státní dluh ... // Státoprávní aspekt tereziánských reforem... // Centralizace správy... // Zemská a krajská správa ... // Administrativní reformy v Pruském Slezsku a Kladsku ... // II/2 Sedmiletá válka (1756-1763)... // Diplomatická předehra a první bojové akce... // Pruské vpády do Čech a na Moravu roku 1757 a 1758 ... // Krize pruského státu... // Konec sedmileté války ...i V // ?/3 Habsburská monarchie a evropský systém v 60. a 70. letech 18. stolen // 41 // 41 // 44 // 45 48 51 53 53 55 // . 60 . 63 . 66 // III. Církev a stát v habsburské monarchii vc 2. poloviné 18. století...72 // III/1 Počátky církevních reforem za vlády Marie Terezie...72 // III/2 Zásah do učitelského oficia katolické církve ...77 // HI/3 Konec rekatolizačního tažení v českých zemích...80 // „Nepřátelé tŕňmi“... // Trpěný živel...83 // III/4 Vyhlášení náboženské tolerance
...89 // Vydání tolerančního patentu a jeho bezprostřední předehra ...89 // Problémy s prosazováním patentu v praxi ...92 // Počátky emancipace židovské diaspory // a význam tolerančních opatření Josefa II...98 // III/5 Redukce řeholního kléru, pousteven a laických korporací // spjatých s náboženským životem...?2 // III/6 Reorganizace církevní správy a zásahy do náboženského života ... 106 // IV. Léta samostatné vlády Josefa II. a Leopolda II. (1780-1792) ...110 // IV/1 Velmocenská dimenze Josefovy politiky a její krize...110 // IV/2 Vyvrcholení administrativních reforem...119 // IV/3 Krize osvícenského absolutismu ...123 // Konec vlády Josefa II...123 // Vnitropolitická opatření Leopolda II...126 // V. Integrace habsburské monarchie a dilema zemského patriotismu ... 131 V/l Od vyhlášení pragmatické sankce ? jejímu definitivnímu uznání ... 131 // V/2 Osvícenství a otázka každodenního národnostního plebiscitu ...139 // V/3 Postavení češtiny v úředním styku a pedagogické praxi ...148 // Hlava druhá // MEZI REFORMOU A REVOLUCÍ // I. Auguri a haruspikové ... // 1/1 Osvícenství... // Zdroje dějinného optimismu eurokřesťanské civilizace...155 // Etymologie pojmu osvícenství...160 // 1/2 Náboženství Zjevení a náboženství Rozumu...162 // Geneze západoevropského osvícenství...162 // Hrdelní proces proti Rohu? ... // Osvícenství v zemích Svaté říše římské...170 // 1/3 Pronikání
osvícenských myšlenek do českých zemí...173 // Překonávání bariér ... 73 // Rozmach tisku ...*...I80 // Počátky moderní žurnalistiky a publicistiky v Českých zemích...185 // 1/4 Svobodné zednářství a české země...190 // 195 // ?. Juno a Jupiter ... // II/1 Kořeny moderního establishmentu ... // Absolutistická monarchie Její apologeti a kritikové... // Vznik politické ekonomie a ideál osvícenského absolutismu . . . . Véda o státě a státním právu v zemích habsburské monarchie . . . Potátky nových společenskovědních oboru v českých zemích . . . . // II/2 Od právního státu ? občanské společnosti... // II/3 Josefinismus a jeho myšlenkové zdroje ... // Jansenismus ... // Pietismus... // Febronianismus ... // Osvícenství a židovská diaspora ... // Tolerance a fanatismus v politické filosofii raného novověku . . . . // Osvícenské pojetí tolerance v zemích habsburské monarchie... // Nový pohled na reformační minulost Českých zemí ... // II/4 Bedřich 11. a Josef II. - učitel a žák?... // III. Nemesis a Fúrie... // III/1 Osvícenský absolutismus a občanská kázeň ... // Kořeny moderního pojetí svobody... // Institucionalizovaná represe a prevence... // Zavedení všeobecné školní docházky... // III/2 Od rovnosti před státním zájmem ? rovnosti před zákonem Zločin proti majestátu v prvních letech vlády Marie lěrezie . . . // Stavovská nerovnost před zákonem a její překonáváni ...
// Formování novodobého práva civilního... // III/3 Humanizace trestního práva... // III/4 Osvícenská cenzurní praxe... // III/5 Počátky policejní organizace a její činnosti ... // Represivní aparát státu a selská rebelie roku 1775 ... // Vznik a počátky policejní organizace v českých zemích... // Od osvícenského k policejnímu absolutismu... // IV. Mars a Bellona ... // IV/1 Počátky moderního pojetí války a míru ... // IV/2 České zemé a bezprostřední válečný zážitek... // IV/3 Armáda habsburské monarchie v letech 1740-1792 . . . . // Reformy v době vlády Marie Terezie... // Budování armády v letech samostatné vlády Josefa II... // Pevnostní stavitelství... // Počátky vojenského mapování... // 195 // 195 // 200 // 204 // 213 // 216 // 220 // 220 // 225 // 228 // 231 // 236 // 238 // 241 // 244 // 253 // 253 // 253 // 255 // 259 // 263 // 263 // 268 // 271 // 273 // 281 // 284 // 284 // 291 // 293 // 297 // . 297 . 306 . 310 . 310 . 312 . 315 . 318 // V. Pluto a Ceres // 320 // V/l Demografický vývoj a stav populace v českých zemích v 18. století . . . 320 // Jezdci z Apokalypsy ...320 // Rozvoj lékařské péče v období osvícenského absolutismu ...325 // Vývoj osídlení éeských zemí a jeho věková i územní struktura ...327 // V/2 Přežívání „ekonomie hladu“ a snaha o její překonání ...330 // Vývoj klimatu...330 // Pokusy o intenzifikaci zemědělské výroby...331 // Skladba rostlinné zemědělské
produkce ...333 // Dobytkářství...336 // Zemědělská osvěta a technické inovace...338 // V/3 Vrchnosti a poddaní...340 // Robotní a jiné povinnosti poddaných ...340 // Poměr přímého vlastnictví a užívacího práva ...345 // Projevy odporu proti instituci poddanství ...347 // V/4 Osvícenský populacionismus a diskuse o poddanské otázce...349 // Nevolnictví, Člověčenství, nebo tělesné poddanství?...349 // Kritika postavení poddaných a její myšlenkové zdroje...352 // Obhajoba statu quo...354 // V/5 Agrární reformy osvícenského absolutismu ...357 // Výchozí podmínky tereziánské agrární politiky ...357 // Projevy zvýšené inference státu do vztahu vrchností a poddaných...360 // Tereziánský robotní patent z roku 1775 ... 362 // Raabizace ...365 // Vyvrcholení agrární politiky osvícenského absolutismu...366 // Osud agrárních reforem po smrti Josefa II...368 // VI. Merkur a Arachné ...370 // VI/1 Problémy sc zaváděním rukodělné velkovýroby v českých zemích . . .370 // Tradiční struktury a otázka podnikání...t...370 // Textilní výroba a předpoklady industrializace českých zemí...374 // Hutní a báňské podnikání v Českých zemích 18. století...378 // VI/2 Státní podpora řemeslné výroby a manufakturního podnikání...382 // Ekonomicko-administrativní opatření po ztrátě Slezska ...382 // „Největšífabrikant monarchie"...386 // Modernizace komunikačního systému ...387 // Počátky unifikace
měny a systému měr a vah...391 // VI/3 Liberalizační tendence hospodářské politiky habsburské monarchie // a návrat ke státnímu protekcionismu ...393 // Cechovní politika osvícenského absolutismu...393 // Uvolnění cechovních pout v textilní výrobě...394 // Liberalizace obchodu ...398 // Peripetie hospodářské politiky v době samostatné vlády Josefa II...401 // Vl/4 Rozvoj textilní a přidružené výroby v českých zemích // v poslední čtvrtině 18. století ...403 // VIL Minerva a Vulkán...413 // VII/1 Rozmach exaktních věd a popularizace jejich poznatků ...413 // . Globální rozměr vědeckého pokroku...413 // Meteorologie...414 // Matematika a astronomie ...418 // Chemie a metalurgie...420 // Mineralogie a geologie ...423 // Vědy o živé přírodě...425 // VII/2 Počátky organizace vědeckého života v českých zemích...427 // První vědecká korporace ...427 // Od Společnosti neznámých k Soukromé uěené společnosti...431 // Vznik a počátky Královské České společnosti nauk ...436 // VII/3 Počátky vědecké historiografie a odvozených disciplín...439 // První generace osvícenských dějepisců ...439 // Druhá generace osvícenských dějepisců...444 // Nejmladší generace osvícenských dějepisců...446 // Počátky literární historie, české filologie a slavistiky ...449 // Hlava třetí $ // UMĚNÍ V OBDOBÍ SLOHOVÝCH PROMĚN // I. Apollón a Múzy ...454 // 1/1 Konečná fáze barokní kultury...454
// Poslední protagonisté...460 // 1/2 V tónech rokoka... 471 // Architektura rokoka a raného klasicismu v Čechách...479 // Architektura na Moravě a ve Slezsku v době tereziánské ...486 // Rokoková malba v Čechách...490 // Malířství na Moravě a ve Slezsku...499 // Rokokové podněty v sochařském díle Čech...506 // Sochařství na Moravě a ve Slezsku ...513 // 1/3 Východiska osvícenského klasicismu ...517 // 1/4 Umění na vlně klasicismu ...521 // Architektura nastupujícího klasicismu ...525 // Patronátni kostely...527 // Nosticovo divadlo...530 // Přestavba Pražského hradu ...532 // Nový sloh dobývá zámeckou architekturu Moravy...535 // Počátky klasicismu v malířském umění... // Klasicistní tendence v sochařství... // 1/5 Divadlo mezi barokem a romantismem... // Od kočovných společností k Divadlu v Kotcích . . . // Loutkové divadlo... // Otevření Nosticova divadla ... // Vlastenské divadlo v „Boudě“ a U hybernů... // 1/6 České země plné hudby ... // Klasicistní estetika na přechodu od hudebního baroka // k hudebnímu klasicismu... // Hudební Praha... // Musica navalis... // Hudba na českých, moravských a slezských zámcích // Hudba olomoucké katedrály... // Veřejné koncerty... // Hudba českých, moravských a slezských kantorů . . . // Česká hudba pastorální... // Hudební emigrace... // Opera, singspiel a zpěvohra... // 1/7 Umění, které informuje ... // Veduty a grafické dílo ... // Knižní
kultura ... // Kulturní topografie... // 1/8 Úsvit veřejných sbírek a ujnělecké akademie . . // 537 // 541 // 544 // 544 // 558 // 564 // 570 // 583 // 583 // 586 // 595 // 598 // 601 // 604 // 607 // 614 // 620 // 634 // 647 // 647 // 649 // 652 // 656 // Poznámky ... // Seznam použitých zkratek . Výběr z pramenů a literatury Rejstřík... // 662 // 740 // 742 // 750

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC