Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 06.08.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(0.9) Půjčeno:10x 
BK
2., upr. vyd.
Praha : SNTL - Nakladatelství technické literatury ; Alfa : Bratislava, 1981
347 s. : il.

objednat
Obsahuje bibliografii a jmenný a věcný rejstřík
Druhé vydání nově zařazuje míry asociace a kontingence, podstatně přepracovává výklad o individuálních indexech a nově zpracovává otázky rozkladu absolutního rozdílu statistických ukazatelů a indexů.
Učebnice pro VŠE
000117477
Rekat.
ÚVODEM 10 // 1 ZÁKLADNÍ POJMY A STATISTICKÁ ŠETŘENÍ 11 // 1.1 Statistika 11 // 1.2 Statistická jednotka, statistický soubor, statistické znaky 12 // 1.3 Statistická šetření. Věcné, prostorové a časové vymezení jednotky, souboru // a znaků 13 // 1.4 Druhy statistických šetření 16 // 1.5 Plán statistického šetření 16 // 1.6 Vlastní šetření a kontrola jeho výsledků 17 // 1.7 Kontrolní otázky a úlohy 17 // 2 ELEMENTÁRNÍ STATISTICKÉ ZPRACOVÁNÍ A JEDNOROZMĚRNÉ // ROZDĚLENÍ ČETNOSTÍ 19 // 2.1 Základní úkoly a druhy statistického zpracování 19 // 2.2 Metoda soustředných tabulek 20 // 2.3 Metoda ručních štítků 22 // 2.4 Metoda čárkovací 23 // 2.5 Jednorozměrné rozdělení absolutních četností 24 // 2.6 Jednorozměrné rozdělení relativních četností 24 // 2.7 Rozdělení kumulativních četností 25 // 2.8 Polygon četností 25 // 2.9 Graf kumulativních četností 26 // 2.10 Grafy relativních četností jako charakteristik struktury 26 // 2. 11 Charakteristické rysy a typy jednorozměrných rozdělení četností 27 // 2-12 Kontrolní otázky a úlohy 29 // 3 JEDNOROZMĚRNÁ INTERVALOVÁ ROZDĚLENÍ ČETNOSTÍ A KVALITATIVNÍ STATISTICKÝ ZNAK 30 // 3.1 Spojitý kvantitativní statistický znak 30 // 3.2 Intervalové rozdělení četností 31 // 3.3 Grafické znázorňování intervalových rozdělení četností 32 // 3.4 Modus v jednorozměrném intervalovém rozdělení četností 33 // 3.5 Tvar intervalových rozdělení četností 34 // 3.6 Shrnování dat o kvalitativním statistickém znaku 35 // 3.7 Kontrolní otázky a úlohy 37 // 4 KVANTILY A MOMENTY 42 // 4.1 Pojem a druhy kvantilú 42 // 4.2 Určování kvantilú z údajů o jednotlivých jednotkách souboru 42 // 4.3 Stanovení kvantilú u rozdělení četností a u intervalového rozdělení četností 44 // 4.4 Obecné momenty 45 //
4.5 Centrální momenty 46 // 4.6 Normované momenty 47 // 4.7 Výpočet momentů z údajů o jednotlivých hodnotách znaku 48 // 4.8 Výpočet momentů u rozdělení četností 50 // 4.9 Výpočet momentů u intervalového rozdělení četností 51 // 4.10 Opravy momentů určených u intervalového rozdělení četností 54 // 4.11 Kontrolní otázky a úlohy 56 // 5 MÍRY POLOHY 57 // 55.1 Pojem měr polohy a jejich smysl 57 // 5.2 Medián 58 // 5.3 Aritmetický průměr 59 // 5.4 Výpočet celkového aritmetického průměru z aritmetických průměrů dílčích souborů 61 // 5.5 Výpočet aritmetického průměru u intervalového rozdělení četností 62 // 5.6 Vážený aritmetický průměr v případě, že vahami jsou relativní četnosti 64 // 5.7 Aritmetický průměr kvantitativního statistického znaku získaného pro každou jednotku souboru jako poměrné číslo 66 // 5.8 Aritmetický průměr alternativního statistického znaku 67 // 5.9 Aritmetický střed 67 // 5.10 Harmonický průměr 68 // 5.11 Geometrický průměr 69 // 5.12 Kvadratický průměr 71 // 5.13 Modus 71 // 5.14 Vztah mezi aritmetickým průměrem, mediánem a modem 72 // 5.15 Vztah mezi průměry 73 // 5.16 Kontrolní otázky a úlohy 75 // 6 MÍRY VARIABILITY 79 // 6.1 Pojem měr variability a jejich smysl 79 // 6.2 Kvantilové míry variace 81 // 6.3 Momentové míry měnlivosti 82 // 6.4 Výpočet celkového rozptylu z rozptylů dílčích souborů 84 // 6.5 Výpočet rozptylu, směrodatné odchylky a variačního koeficientu u intervalového rozdělení četností 86 // 6.6 Rozptyl alternativního statistického znaku 87 // 6.7 Průměrné odchylky 87 // 6.8 Střední diference 90 // 6.9 Vztah mezi průměrnými čtvercovými odchylkami 94 // 6.10 Vztah mezi průměrnými absolutními odchylkami 95 // 6.11 Vztah mezi směrodatnou odchylkou a průměrnou odchylkou 95 //
6.12 Vztah mezi směrodatnou odchylkou a střední diferencí 96 // 6.13 Pravidlo šesti sigma 96 // 6.14 Kontrolní otázky a úlohy 100 // 7 míry Šikmosti 100 // 7.1 Pojem šikmosti a požadavky, které klademe na míry šikmosti 100 // 7.2 Kvantilové míry šikmosti 101 // 7.3 Momentová míra šikmosti 102 // 7.4 Výpočet celkové šikmosti ze šikmostí dílčích souborů 104 // 7.5 Výpočet šikmosti u intervalového rozdělení četností 107 // 7.6 Šikmost alternativního statistického znaku 107 // 7.7 Některé další míry šikmosti 108 // 7.8 Kontrolní otázky a úlohy 109 // 8 míry Špičatosti 111 // 8.1 Smysl měr špičatosti 111 // 8.2 Kvantilové míry špičatosti 112 // 8.3 Momentová míra špičatosti 112 // 8.4 Výpočet celkové špičatosti z charakteristik dílčích souborů 114 // 8.5 Výpočet špičatosti u intervalového rozdělení četností 117 // 8.6 Exces alternativního statistického znaku 118 // 8.7 Lindebergova míra excesu 119 // 8.8 Kontrolní otázky a úlohy 120 // 9 PŘEHLED MOMENTOVÝCH POPISNÝCH CHARAKTERISTIK JEDNOROZMĚRNÝCH STATISTICKÝCH SOUBORŮ A KONSTRUKCE INTERVALOVÉHO ROZDĚLENÍ ČETNOSTÍ NA PODKLADĚ KVANTILŮ 121 // 9.1 Přehled momentových popisných charakteristik jednorozměrných statistických souborů 121 // 9.2 Konstrukce intervalového rozdělení četností na podkladě kvantilů 121 // 9.3 Kontrolní otázky a úlohy 123 // 64 // 10 DVOUROZMĚRNÁ ROZDĚLENÍ ČETNOSTÍ 124 // 10.1 Pevná a volná závislost 124 // 10.2 Dvourozměrné rozdělení četností 126 // 10.3 Dvourozměrné intervalové rozdělení četností 128 // 10.4 Podmíněná rozdělení četností 129 // 10.5 Statistická a korelační závislost 131 // 10.6 Úkoly korelačního počtu při jednoduché korelaci 134 // 10.7 Regresní čára jako spojnice podmíněných průměrů 136 //
10.8 Korelační poměr 141 // 10.9 Kontrolní otázky a úlohy 150 // 11 JEDNODUCHÁ (PÁROVÁ) LINEÁRNÍ REGRESE A KORELACE 152 // 11.1 Typ jednoduché regresní funkce 152 // 11.2 Výběr určitého typu regresní funkce 154 // 11.3 Jednoduchá lineární regrese 156 // 11.4 Jednoduchá lineární korelace 160 // 11.5 Vztah korelačního koeficientu a regresních koeficientů 163 // 11.6 Technika výpočtu korelačního koeficientu 164 // 11.7 Vztah mezi korelačním koeficientem a korelačním poměrem 167 // 11.8 Spearmanův koeficient pořadové korelace 170 // 11.9 Fechnerův korelační koeficient 172 // 11.10 Kontrolní otázky a úlohy 173 // 12 JEDNODUCHÁ (PÁROVÁ) NELINEÁRNÍ REGRESE A KORELACE 176 // 12.1 Jednoduchá nelineární regrese na podkladě lineární regresní funkce 176 // 12.2 Jednoduchá nelineární regrese na podkladě nelineární regresní funkce 181 // 12.3 Jednoduchá nelineární korelace 184 // 12.4 Vztah mezi indexem korelace a korelačním poměrem 187 // 12.5 Kontrolní otázky a úlohy 188 // 13 ÚVOD DO VÍCENÁSOBNÉ (MNOHONÁSOBNÉ) REGRESE A KORELACE 189 // 13.1 Statistická a korelační závislost více než dvou znaků a úkoly korelačního počtu při // vícenásobné závislosti 189 // 13.2 Vícenásobná regrese podmíněnými průměry 190 // 13.3 Korelační poměr vícenásobné korelace 191 // 13.4 Vztah mezi totálním a párovým korelačním poměrem 194 // 13.5 Dílčí (parciální) korelační poměr 195
13.6 Kontrolní otázky a úlohy 199 // 14 VÍCENÁSOBNÁ LINEÁRNÍ REGRESE A KORELACE 200 // 14.1 Vícenásobná regresní funkce 200 // 14.2 Volba typu vícenásobné regresní funkce 201 // 14.3 Vícenásobná lineární regrese 202 // 14.4 Dvojnásobná lineární regrese 205 // 14.5 Vztahy mezi empirickými parciálními regresními koeficienty při dvojnásobné // lineární regresi 207 // 14.6 Vztahy mezi empirickými dílčími regresními koeficienty při trojnásobné lineární // regresi 209 // 14Л Rekurentní vzorec empirického dílčího regresního koeficientu 210 // 14.8 Srovnatelnost dílčích regresních koeficientů vzhledem к vlivu jednotlivých nezávisle proměnných na regresní odhad 210 // 14.9 Koeficienty dílčí (parciální) korelace 212 // 14.10 Rekurentní vzorec dílčího korelačního koeficientu 213 // 14.11 Koeficient mnohonásobné korelace 213 // 14.12 Rekurentní vzorec koeficientu vícenásobné korelace 214 // 14.13 Vztah mezi korelačním poměrem a koeficientem vícenásobné korelace 215 // 14.14 Kontrolní otázky a úlohy 215 // 15 VÍCENÁSOBNÁ NELINEÁRNÍ REGRESE A KORELACE 217 // 15.1 Vícenásobná nelineární regrese na podkladě lineární regresní funkce 217 // 15.2 Vícenásobná nelineární regrese na podkladě nelineární regresní funkce 219 // 15.3 Vícenásobná nelineární korelace 220 // 15.4 Vztah mezi korelačním poměrem a indexem vícenásobné korelace 221 // 15.5 Kontrolní otázky a úlohy 221 // 16 MÍRY ASOCIACE 223 // 16.1 Pojem asociace a úkoly asociačního počtu při párové asociaci 223 // 16.2 Regrese u dvou alternativních kvalitativních znaků 223 // 16.3 Měření stupně těsnosti párové asociační závislosti 226 // 16.4 Některé další míry párové asociace 227 // 16.5 Vícenásobná asociace 228 // 16.6 Regrese u více než dvou alternativních kvalitativních znaků 229 //
16.7 Koeficienty dílčí (parciální) asociace 232 // 16.8 Koeficient vícenásobné asociace 234 // 16.9 Kontrolní otázky a úlohy 234 // 17 MÍRY KONTINGENCE 236 // 17.1 Kontingenční tabulka 236 // 17.2 Pearsonův koeficient průměrné čtvercové kontingence 237 // 17.3 Čuprovův koeficient kontingence 239 // 17.4 Vztah mezi koeficienty kontingence 240 // 17.5 Kontrolní otázky a úlohy 240 // 18 ZÁKLADNÍ OTÁZKY SROVNÁVÁNÍ STATISTICKÝCH UKAZATELŮ 242 // 18.1 Pojem a druhy statistických ukazatelů 242 // 18.2 Pojmy index a absolutní rozdíl 243 // 18.3 Bazické a řetězové indexy 244 // 18.4 Vztahy mezi řetězovými a bazickými indexy 245 // 18.5 Srovnání dvou indexů 246 // 18.6 Tempo růstu 247 // 18.7 Průměrný koeficient růstu 248 // 18.8 Kontrolní otázky a úlohy 250 // 19 INDIVIDUÁLNÍ INDEXY 252 // 19.1 Jednoduché individuální indexy 252 // 19.2 Složené individuální indexy extenzitních ukazatelů 256 // 19.3 Index proměnlivého složení 258 // 19.4 Indexy stálého složení a vlivu struktury 263 // 19.5 Kontrolní otázky a úlohy 272 // 20 ROZKLAD ABSOLUTNÍHO ROZDÍLU STATISTICKÝCH UKAZATELŮ 276 // 20.1 Rozklad absolutního rozdílu u součtové vazby 276 // 20.2 Rozklad absolutního rozdílu u součinové vazby 277 // 20.3 Kontrolní otázky a úlohy 280 // 21 SOUHRNNÉ INDEXY MNOŽSTVÍ 281 // 21.1 Indexy individuální a souhrnné 281 // 21.2 Agregátní souhrnné indexy množství 282 // 21.3 Výpočet souhrnných indexů množství 284 // 21.4 Zkouška se záměnou času u souhrnných indexů množství 286 // 21.5 Zkouška interkalace u souhrnných indexů množství 288 // 21.6 Kontrolní otázky a úlohy 289 // 22 SOUHRNNÉ INDEXY ÚROVNĚ 292 // 22.1 Souměřitelnost nestejnorodých intenzitních ukazatelů 292 // 22.2 Souhrnné indexy souměřitelných intenzitních ukazatelů 293 //
22.3 Výpočet souhrnných indexů souměřitelných intenzitních ukazatelů 294 // 22.4 Fisherův cenový index 296 // 22.5 Loweův cenový index 297 // 22.6 Indexy nesouměřitelných intenzitních ukazatelů se stejnorodým nositelem intenzity 298 // Indexy nesouměřitelných intenzitních ukazatelů s nestejnorodým nositelem intenzity 299 // Přehled indexů 299 // Kontrolní otázky a úlohy 300 // ROZKLAD NĚKTERÝCH INDEXŮ 302 // Rozklad indexu obratu (hodnoty) různorodé produkce 302 // Rozklad indexu proměnlivého složení 305 // Kontrolní otázky a úlohy 306 // ELEMENTÁRNÍ CHARAKTERISTIKY ČASOVÝCH RAD 307 // Základní druhy časových řad 307 // časové řady součtové 311 // Odvozené časové řady 315 // Nejjednodušší charakteristiky časových řad 315 // Vyrovnání časové řady klouzavými průměry 317 // Analytické vyrovnávání časové řady 321 // Vyrovnání časové řady přímkou 322 // Vyrovnání časové řady parabolami vyšších stupňů 326 // Vyrovnání časové řady exponenciální křivkou 329 // Popis periodického kolísání v časové řadě 331 // Korelace časových řad 334 // Kontrolní otázky a úlohy 338 // LITERATURA // JMENNÝ REJSTŘÍK // VĚCNÝ REJSTŘÍK 344
(OCoLC)40081303
cnb000127283

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC