Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.04.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
2 (hodnocen1 x )
(22.8) Půjčeno:431x 
BK
2. vyd.
Olomouc : Univerzita Palackého, 2006
200 s. : il.

objednat
ISBN 80-244-1367-1 (brož.)
Skripta
Nad názvem: Univerzita Palackého, Pedagogická fakulta
Obsahuje tabulky
Určeno pro studenty Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
Bibliografie na s. 182-186
Výzkumy pedagogické - metody kvantitativní - učebnice vysokošk.
000117566
3 // Obsah // Úvodem // 1 Vědecký výzkum v pedagogice... // 1.1 Jak člověk poznává... 7 // 1.2 Co je to pedagogický výzkum... 8 // 1.3 Fáze vědeckého výzkumu v pedagogice... 9 // 1.4 Techniky práce s odbornou literaturou... 14 // 1.5 Výběr prvků do výzkumných vzorků... 18 // 1.5.1 Druhy výběrů... 19 // 1.5.2 Rozsah (velikost) výběru... 24 // 1.6 Výzkumy ex-post-facto a experimenty... 27 // 1.6.1 Pedagogické experimenty... 28 // 2 Měření v pedagogickém výzkumu... 34 // 2.1 Co je to měření... 34 // 2.2 Úrovně měření... 36 // 2.3 Vlastnosti dobrého měření... 38 // 2.4 Kvalitativně orientované výzkumy... 41 // 2.5 Nejběžnější metody zpracování dat v pedagogických výzkumech... 42 // 2.5.1 Uspořádání dat a sestavování tabulek četností... 42 // 2.5.2 Grafické znázornění naměřených dat... 46 // 2.5.3 Charakteristiky polohy (míry ústřední tendence)... 48 // 2.5.3.1 Aritmetický průměr... 49 // 2.5.3.2 Medián... 52 // 2.5.3.3 Modus... 54 // 2.5.3.4 Vztah mezi charakteristikami polohy... 56 // 2.5.4 Výpočet měr variability (charakteristik rozptýlení)... 57 // 2.5.4.1 Variační šíře... 57 // 2.5.4.2 Směrodatná (standardní) odchylka... 57 // 2.5.4.3 Variační koeficient... 60 // 2.5.4.4 Kvartilová odchylka... 60 // 2.5.4.5 Míry variability pro nominální (kategorizovaná) data 63 // 2.5.5 Míry šikmosti a špičatosti... 65 // 2.5.5.1 Šikmost... 65 // 2.5.5.2 Špičatost (exces)... 65 // 2.6 Metody
průzkumové analýzy dat... 66 // 2.6.1 S-L Grafy... 67 // 2.6.2 Kvartilové grafy... 69 // 2.6.3 Kvartilové grafy s vruby... 71 // 2.7 Normální rozdělení // 4 // 3 Statistické metody užívané při ověřování hypotéz... 78 // 3.1 Hypotézy v pedagogickém výzkumu... 78 // 3.2 Statistické testy významnosti... 79 // 3.2.1 Druhy statistických testů významnosti... 80 // 3.3 Metody pro ověřování vztahů mezi jevy // 3.3.1 // 3.3.2 // Závislost mezi pedagogickými jevy při nominálním měření... // 3.3.1.1 Test dobré shody chí-kvadrát... // 3.3.1.2 Test nezávislosti chí-kvadrát pro kontingenční tabulku ... // 3.3.1.3 Stupeň závislosti mezi jevy v kontingenční tabulce . // 3.3.1.4 Test nezávislosti chí-kvadrát pro čtyřpolní tabulku .. // 3.3.1.5 Fisherův kombinatorický test pro čtyřpolní tabulku // s malými četnostmi... // 3.3.1.6 Stupeň závislosti mezi jevy ve čtyřpolní tabulce. // Závislost mezi pedagogickými jevy při ordinálním měření... // 3.3.2.1 Spearmanův koeficient pořadové korelace... // 3.3.2.2 Kendallův koeficient shody... // 3.3.2.3 Znaménkový test... // 3.3.2.4 Wilcoxonův test... // 3.3.2.5 U-test Manna a Whitneyho... // a) U-test pro velmi malé výběry... // b) U-test pro větší skupiny... // c) U-test při velkých četnostech... // 3.3.2.6 Kolmogorovův-Smirnovův test pro dva výběry... // 3.3.3 Závislost mezi pedagogickými jevy při intervalovém nebo poměrovém měření... // 3.3.3.1 Funkční
a statistická závislost mezi jevy... // 3.3.3.2 Regresní a korelační analýza... // 3.3.3.3 Pearsonův koeficient korelace... // 3.3.3.4 Bodová biseriální korelace rbb ... // 81 // 81 // 91 // 99 // 102 // 104 // 107 // 109 // 109 // 115 // 117 // 120 // 122 // 122 // 124 // 126 // 130 // 133 // 133 // 137 // 138 144 // 3.3.3.5 Biseriální korelace rbis // 146 // 3.3.3.6 Tetrachorický koeficient korelace... 147 // 3.3.3.7 Testování statistické významnosti rozdílů mezi 148 // dvěma koeficienty korelace... // 3.3.3.8 Studentův t-test... 150 // 3.3.3.9 Fisherův-Snedecorův F-test... 157 // 3.3.3.10 Párový t-test... 159 // 3.3.3.11 Princip analýzy rozptylu... 162 // Jednofaktorová (jednoduchá) analýza rozptylu... 162 // Duncanůvtest... 166 // Dvoufaktorová analýza rozptylu... 168 // 4 Nástin faktorové analýzy... 172 // 5 Shluková analýza... 177 // 6 Kvalita a kvantita v pedagogickém výzkumu... 180 // Literatura... 182 // 5 // Příloha - statistické tabulky ... // I. Distribuční funkce ? a hustota pravděpodobnosti (p normovaného 189 // normálního rozdělení ... // II. Kritické hodnoty testového kritéria chí-kvadrát... 190 // III. Znaménkový test... 191 // IV. Kritické hodnoty pro Wilcoxonův test ... 192 // V. Kritické hodnoty testového kritéria ř/a... 193 // VI. Kritické hodnoty C0 05 pro Kolmogorovův-Smirnovův test ... 194 // VII. Kritické hodnoty Pearsonova a Spearmanova koeficientu korelace 195 // pro ? < 8 ... // Vlil. Pomocné
hodnoty pro dvojřádkovou korelaci... 196 // IX. Fisherova z-transformace... 197 // X. Kritické hodnoty testového kritéria r... 198 // XI. Kritické hodnoty Fisherova - Snedecorova F ... 199 // XII. Hodnoty/?a pro Duncanův test... 200

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC