Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 14.11.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(10.3) Půjčeno:31x 
BK
1. samostatné vyd.
Praha : Kalich v Evangelickém nakladatelství, 1991
600 s., [16] s. obr. příl. : il., mapy ; 21 cm

objednat
ISBN 80-7017-408-0 (váz.)
Obsahuje předmluvu
Výklady vycházejí z 3., rev. vyd. ekumenického překladu Bible z r. 1985
Bibliografie: s. 589
Deuteronomium - výklady a exegeze
Exodus (Bible) - výklady a exegeze
Genesis (Bible) - výklady a exegeze
Leviticus - výklady a exegeze
Numeri - výklady a exegeze
Starý zákon - výklady
000117577
Předmluva 7 // Zkratky a znaky 9 // PRVNÍ MOJŽÍŠOVA (GENESIS) // Počátek // STVOŘITEL A STVORENÍ 1, 1—2 17 TAJEMSTVÍ A DIV STVORENÍ Vše pro člověka 1,3—25 20 Člověk pro Boha 1,26—31 24 Den odpočinutí 2,1—3 28 STVOŘITELOVA PÉCE O ČLOVĚKA Člověk v zahradě Boží 2,4—9 29 Odpočinutí a služba v zahradě 2,10—17 32 Pomoc pro člověka 2,18—25 33 VZPOURA ČLOVĚKA PROTI STVOŘITELI Touha po bohorovnosti 3,1—7 35 Trest i milost 3,8—21 36 Vyhnání ze zahrady 3,22—24 39 Kain a Ábel 4,1—16 41 BOZÍ TRPĚLIVOST S ČLOVĚKEM Kainovci a Sétovci 4,17—26 44 Od Adama k Noemu 5,1—32 47 SOUD NAD PORUŠENÝM STVORENÍM Synové božští a dcery lidské 6,1—4 49 Vyhlášení soudu 6,5—8 51 Zaslíbení spravedlivému Noemu 6,9—22 52 Příchod soudu 7,1—24 54 ODPOČINUTÍ Obnova země 8,1—14 57 Nový počátek 8,15—22 59 Zabezpečení života 9,1—7 61 Smlouva a její znamení 9,8—17 62 Prokletí a požehnání 9,18—29 64 ROZMNOŽENÍ A ROZČLENĚNÍ LIDSTVA 10,1—32 65 BUDOVANÍ MĚSTA A VĚŽE 11,1—9 69 Abraham ABRAMOVY CESTY A BOJE Od Šéma k Abramovi 11,10—32 72 Hospodin povolává Abrama 12,1—9 74 Abram sestupuje do Egypta 12,10—20 76 Rozchod Lota s Abramem 13,1—18 78 Bitvy králů a vítězství Abramovo 14,1—24 81 PRED NAROZENÍM SYNA A DĚDICE Smlouva s Abramem 15,1—21 84 Sáraj a Hagar 16,1—16 87 Smlouva a změna jmen 17,1—27 90 Abrahamovi hosté 18,1—15 94 // 591 //
ABRAHAM PŘÍMLUVCE A MODLITEBNÍK Vyhlášení soudu nad Sodomou 18,16—33 96 Záchrana Lota 19,1—29 97 Lotovy dcery 19,30—38 100 Prorok a modlitebník 20,1—18 101 PO NAROZENÍ SYNA A DĚDICE Syn pravý a nepravý 21,1—21 105 Smlouva s abímelekem 21,22—34 108 Obětování jediného syna 22,1—24 109 Smrt a hrob Sáry 23,1—20 113 Žena pro Izáka 24,1—67 115 Abrahamovi potomci 25,1—18 118 Izák // IZÁKOVI SYNOVÉ 25,19—34 120 IZÁKOVY PŘÍBĚHY Izák v Geraru 26,1—14 122 // Spory o studně 26,15—25 124 Abímelek v Beer-šebě 26,26—35 125 // Izák žehná Jákobovi 27,1—46 126 Ženy pro syny Izákovy 28,1—9 129 Jákob // JÁKOBŮV SEN V BÉT-ELU 28,10—22 131 JÁKOB U LÁBANA Jákobův příchod 29,1—14 133 Jákobovy ženy 29,15—35 133 Zápas Jákobových žen 30,1—24 135 Jákobova mzda 30,25—43 137 JÁKOBŮV NÁVRAT DO ZEMĚ ZASLÍBENÉ Odchod od Lábana 31,1—18 139 Lában oloupen 31,19—35 140 Smlouva s Lábanem 31,36—54 143 Poslové Boží v Machanajimu 32,1—3 144 Přípravy na setkání s Ezauem 32,4—22 145 Jákobův zápas s Bohem 32,23—33 146 Setkání s Ezauem 33,1—17 148 Jákob v Sekemu 33,18—20 150 Dína a Sekem 34,1—31 150 Přes Bét-el do Chebrónu 35,1—29 153 EZAUOVCI A CHOREJCI 36,1—43 155 JOSEF A JEHO BRATŘI 37,1—36 158 JUDA A TÁMAR 38,1—30 162 Josef JOSEF V EGYPTĚ Josef a žena Potífarova 39,1—23 167 Josef ve vězení 40,1—23 168 Josef před faraónem 41,1—36 170 // Josef správcem Egypta 41,37—57 171 //
JOSEFOVI BRATRI V EGYPTĚ Bratři před Josefem 42,1—17 173 Zkouška Josefových bratrů 42,18—38 174 Přípravy na novou cestu do Egypta 43,1—14 175 // Nové setkání s Josefem 43,15—34 176 Poslední zkouška bratrů 44,1—34 178 Smíření bratrů 45,1—28 180 JOSEF A JÁKOB-IZRAEL // Izraelovo setkání s Josefem 46,1—34 183 Setkání s faraónem 47,1—12 186 Zachránce Egypťanů 47,13—27 188 Jákobovo pořízení o pohřbu 47,28—31 189 Požehnání synů Josefových 48,1—22 190 Jákobova závět 49,1—33 193 Jákobův pohřeb 50,1—14 198 Josefova poslední slova 50,15—26 201 // DRUHA MOJŽÍŠOVA (EXODUS) // Vyvedení z Egypta // UTRPENÍ IZRAELE V EGYPTĚ 1,1—22 205 MOJŽÍŠ POVOLÁN K ZÁCHRANĚ IZRAELE Narození a příprava 2,1—25 209 Setkání s Hospodinem 3,1—22 213 Vyslání do Egypta 4,1—31 217 První jednání s faraónem 5,1—6,1 220 Hospodin mluví znovu s Mojžíšem 6,2—13 222 Rod Áronův a Mojžíšův 6,14—27 223 Nové vyjednávání s faraónem 6,28—7,7 225 Znamení vítězství nad Egyptem 7,8—13 225 EGYPTSKÉ RÁNY Zkažení vod 7,14—25 227 Žáby 7,26—8,11 228 Komáři 8,12—15 230 Mouchy 8,16—28 230 Dobytčí mor 9,1—7 232 Vředy 9,8—12 233 Krupobití 9,13—35 233 Kobylky 10,1—20 235 Temnota 10,21—29 237 Ohlášení poslední pohromy 11,1—10 238 VELIKONOCE A VYJITI Z EGYPTA Nařízení hodu beránka 12,1—28 239 Poslední egyptská rána a odchod Izraelců 12,29—42 242 Předpoklady pro hod
beránka 12,43—51 243 Zasvěcení prvorozených 13,1—16 244 Cesta Izraelců z Egypta 13,17—22 245 Egypťané pronásledují Izraelce 14,1—14 246 Přechod přes moře 14,15—31 248 Píseň o Hospodinově vítězství 15,1—21 250 Putování pouští PRVNÍ TĚŽKOSTI 15,22—27 253 POD HOSPODINOVOU OCHRANOU Pokrm z nebe 16,1—36 254 Voda ze skály 17,1—7 258 Vítězství nad Amálekem 17,8—16 260 // 593 // NÁVŠTĚVA MOJŽÍŠOVA TCHÁNA 18,1—27 261 Smlouva a ustanovení // BOŽÍ SMLOUVA S LIDEM Před vydáním Zákona 19,1—25 263 Desatero 20,1—17 265 Mojžíš prostředníkem 20,18—21 276 KNIHA SMLOUVY Ustanovení o oltáři 20,22—26 276 Ustanovení o otrocích 21,1—11 278 Právo odvety a odškodnění 21,12—37 280 Krádeže a zpronevěry 22,1—12 283 Různá provinění 22,13—30 283 Požadavek spravedlnosti 23,1—13 287 Výroční slavnosti 23,14—19 289 Zaslíbení a výstrahy 23,20—33 291 MOJŽÍŠ NA BOŽÍ HORE Uzavření smlouvy 24,1—11 294 Mojžíš v oblaku na hoře 24,12—18 295 SMĚRNICE PRO VYBAVENÍ SVATYNĚ Model schrány, stolu a svícnu 25,1—40 296 Model příbytku 26,1—37 300 Model oltáře a nádvoří 27,1—21 301 Popis kněžského roucha 28,1—43 303 Uvádění kněží v úřad 29,1—46 307 Další bohoslužebné předpisy 30,1—38 311 Ustanovení řemeslníků 31,1—11 313 Předpisy o dni odpočinku 31,12—18 314 ZRADA LIDU A OBNOVENÍ SMLOUVY Porušení smlouvy 32,1—14 315 Výzva k rozhodnutí 32,15—35
316 Sláva Hospodinovy přítomnosti 33,1—23 318 Obnova smlouvy 34,1—35 321 PROVEDENÍ SMĚRNIC O BOHOSLUŽBĚ Sbírka pro svatyni 35,1—36,1 324 Budování svatyně 36,2—38 325 Zařízení svatyně 37,1—29 326 Nádvoří s oltářem 38,1—31 327 Přehled vykonaných prací 39,1—43 328 Posvěcení svatyně 40,1—38 328 // TŘETÍ MOJŽÍŠOVA (LEVITICUS) // Obětní řády PRŮBĚH OBĚTI Rád oběti zápalné 1,1—17 333 Rád oběti přídavné 2,1—16 336 Rád hodu oběti pokojné 3,1—17 338 ZVLÁŠTNÍ PODNĚTY K OBĚTEM Oběti za hřích 4,1—35 340 Oběti za různá provinění 5,1—26 343 POKYNY PRO KNĚZE O způsobu přinášení obětí 6,1—23 346 // 594 // Různá ustanovení 7,1—38 348 Kněžské řády // VYSVĚCENI ÁRONA A JEHO SYNŮ 8,1—36 351 PRVNÍ OBĚTNÍ SLUŽBA 9,1—24 354 // Čistota a svatost služebníků 10,1—20 355 // Očišťovací řády // Čisti a nečistí Živočichové 11,1—47 358 očisťováni rodičky 12,1—8 KKі // MALOMOCENSTVÍ LIDl A PŘEDMĚTŮ Nečistota způsobená malomocenstvím 13,1—59 362 Očišťování od malomocenství 14,1—57 364 POHLAVNÍ NEČISTOTA MUZO A ZEN 15,1—33 366 RÁD PRO DEN SMÍŘENÍ 16,1—34 368 Zákon svatosti // Rád Čistoty // Rád při porážení obětních zvířat 17,1—16 372 Rád pohlavního života 18,1—30 374 Rád každodenního života 19,1—37 377 Tresty za těžká provinění 20,1—27 381 Rád kněžské svatosti 21,1—24 382 Svatost darů a dárců 22,1—33
384 Kalendář svátků a slavností 23,1—44 386 DOPLŇKOVÁ USTANOVENI Služba při svícnu a stolu 24,1—9 389 Tresty smrti ía rouhání aj. 24,10—23 390 Rok odpočinutí a milostivé léto 25,1—55 391 DŮSLEDKY JEDNÁNÍ LIDU Požehnání 26,1—13 395 Zlořečení 26,14—39 397 Obrácení lidu 26,40—46 398 ZÁVĚREČNÉ PREDPISY O SLIBECH A DARECH 27,1—34 398 // ČTVRTÁ MOJŽÍŠOVA (NUMERI) // Na sínajské poušti IZRAELSKÁ POSPOLITOST Sčítání lidu 1,1—54 403 Rád pro pochod a táboření 2,1—33 406 Áronův rod a lévijské čeledi 3,1—51 408 Služba lévijců při tažení 4,1—49 411 RÜZNÄ USTANOVENÍ Rád pro nečisté a provinilé 5,1—10 413 Rád pro osvědčení neviny 5,11—31 415 // Rád nazírů 6,1—21 416 Kněžské požehnání 6,22—27 419 DARY PRO SVATYNI 7,1—89 420 DALŠÍ USTANOVENI Rády pro službu ve svatyni 8,1—26 422 Rád pro slavnost beránka 9,1—14 425 Cas pro pochod a táboření 9,15—23 426 Rád troubení 10,1—10 427 // 595 // Putování k Zaslíbené zemi // TAŽENI z POUŠTĚ sínaje Rád pro pochod 10,11—36 429 Reptání lidu 11,1—35 431 Hřích Mirjamin a Aronův 12,1—16 435 PROZKUM ZASLÍBENÉ ZEMĚ Vyslání a návrat zvědů 13,1—33 437 Nové reptání lidu 14,1—45 441 RŮZNÁ USTANOVENÍ KULTICKO-RITUÄLNÍ Obětní řády 15,1—21 443 // Neúmyslné prohřešky a úmyslné hříchy 15,22—31 445 Znesvěcení dne odpočinku 15,32—36 446 Třásně na oděvech 15,37—41 446 // VYVOLENÍ
ÁRONOVA RODU Vzpoura Kórachovců 16,1—17,5 447 Opětovné reptání lidu 17,6—15 451 Áronova hůl 17,16—28 451 Povinnosti a práva kněží a lévijců 18,1—32 453 Příprava vody k očišťování 19,1—22 455 mojZísova a Áronova nedověra 20,1—13 457 // Nástup do Zajordání // UTKÁNÍ S NEPŘÁTELI Odpor Edómců 20,14—21 459 Áronova smrt 20,22—29 460 Cestou do Zajordání 21,1—20 461 Vítězství nad Síchonem a Ogem 21,21—35 463 KILEÁM A IZRAEL Moábský král a pohanský věštec 22,1—41 464 Bileám žehná Izraeli 23,1—24,25 467 Odpad Izraele k Baal-peórovi 25,1—18 472 NOVÝ PŘEHLED IZRAELSKÉ POSPOLITOSTI Nové sčítání lidu 25,19—26,56 473 Výčet lévijských čeledí 26,57—65 474 Dědictví Selofchadových dcer 27,1—11 475 OHLÁSENÍ MOJŽÍŠOVY SMRTI 27,12—23 476 Poslední úkoly Mojžíšovy BOHOSLUŽEBNÉ PŘEDPISY Ustanovení obětního kalendáře 28,1—30,1 478 Ustanovení o platnosti slibů 30,2—17 481 PRVNÍ UZEMNÍ ZISKY Pomsta nad Midjánci 31,1—54 482 Přidělení zajordánské oblasti 32,1—42 484 SEZNAM IZRAELSKÝCH STANOVlST 33,1—49 486 PRÍKAZY PRO ZlVOT V ZASLÍBENÉ ZEMI Vyhnání Kenaanců 33,50—56 488 Hranice zaslíbené země 34,1—29 489 Lévijská a útočištná města 35,1—34 490 Opětovný příkaz o dědických právech dcer 36,1—13 492 // 596 // PÄXÄ MOJŽÍŠOVA (DEUTERONOMIUM) fteči Mojžíšovy OPAKOVÁNI MINULÝCH UDÁLOSTI Od hory Chorébu do Kádeše 1,1—46 497 Další
cesta k hranicím zaslíbené země 2,1—30 500 Boje v Zajordání 2,31—3,22 502 Nástupce Mojžíšův Jozue 3,23—29 503 OPAKOVÁNI ZÁKONA Zákaz zobrazovat Boha 4,1—49 503 Opakování desatera 5,1—33 507 Milování jediného Boha 6,1—25 510 Varování před pohanskými národy 7,1—11 512 ZASLÍBENI A NAPOMENUTI Výzva k poslušnosti 7,12—26 513 Výzva k vděčnosti 8,1—20 514 Výzva k pokoře 9.1—10,11 516 Výzva k následování 10,12—11,32 518 Deuteronomistický zákoník OPAKOVÁNI BOHOSLUŽEBNÝCH RÁDO Místo a způsob pravé bohoslužby 12,1—31 521 Zákaz pohanské bohoslužby 13,1—19 525 Zákaz pojídání nečistých živočichů 14,1—21 527 Předpisy o desátcích 14,22—29 529 Odpouštění sedmého roku 15,1—23 530 Výroční slavnosti 16,1—17 532 OPAKOVÁNI PRÁVNÍCH USTANOVENI Zákon pro soudce 16,18—17,13 535 Zákon pro krále 17,14—20 537 Zákon pro lévijské kněze 18,1—8 539 Pravé proroctví 18,9—22 539 Zákon o útočištných městech 19,1—13 541 Zákon pro svědky 19,14—21 541 Pokyny pro dobývání měst 20,1—20 543 Rád očisty od krveprolití 21,1—9 546 OCHRANA JEDNOTLIVCŮ I POSPOLITOSTI Ochrana zajatkyně, prvorozeného aj. 21,10—23 547 Ochrana života 22,1—12 548 Ochrana cti ženy 22,13—23,1 550 Ochrana čistoty shromáždění a lidu 23,2—26 552 Ochrana potřebných a opuštěných 24,1—25,4 556 Levirátní zákon 25,5—10 559 Dodatky 25,11—19 561 Vyznání Izraele 26,1—19 562
Závěrečné řeči POŽEHNÁNÍ A ZLOŘEČENI Dvanáct kleteb 27,1—26 564 Podmínky života 28,1—14 566 Ohrožení života 28,15—57 568 Ohlášení trestu 28,58—68 569 // OBNOVA SMLOUVY Mojžíšovo napomenutí 28,69—29,28 570 Hospodinovo milosrdenství 30,1—20 572 MOJŽÍŠŮV KONEC Mojžíš předává vedení Jozuovi 31,1—30 Mojžíšova píseň 32,1—52 576 Mojžíšovo požehnání 33,1—29 582 Mojžíšova smrt 34,1—12 587 // Výběr literatury 589 //
(OCoLC)39560617
cnb000066074

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC