Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(8.3) Půjčeno:25x 
BK
Biografie
Vyd. 2., V KN 1.
Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 1998
822 s., [8] s.příl. : il.

objednat
ISBN 80-7192-240-4 (váz.)
Obsahuje: Jób, Žalmy, Přísloví, Kazatel, Píseň písní
Obsahuje ilustrace na příloze
Starý zákon - výklady
000117630
Obsah // Zkratky a znaky ...5 // JÓB ...9 // K problematice knihy Jóbovy ...10 // ZÁKLADNÍ PROBLÉM ...10 // SPRAVEDLIVÝ JÓB ...v; ...11 // JÓBOVI PŘÁTELÉ ...13 // VZNIK KNIHY ...15 // ZAŘAZENÍ KNIHY ...17 // Vstupní obrazy ...19 // První dějství (1,1-22) ...20 // JÓB, VZOR BOHABOJNOSTI (1,1-5) ...20 // SATANOVO OSOČOVÁNÍ (1,6-12) ...25 // JÓBOVA VĚRNOST VE ZKOUŠKÁCH (1,13-22) ...27 // Druhé dějství (2,1-13) ...31 // SATAN OSOČUJE JÓBA DÁLE (2,1-5) ...31 // JÓBOVO UTRPENÍ (2,6-10) ...32 // PŘÍCHOD JÓBOVÝCH PŘÁTEL (2.11 -13) ...34 // Jób a jeho přátelé ...36 // Jóbův nářek (3,1-26) ...37 // JÓB PROKLÍNÁ DEN SVÉHO NAROZENÍ (3,1-10) ...37 // JÓB CHVÁLÍ SMRT (3,11-19) ...39 // JÓB SE PTÁ PO SMYSLU BOŽÍCH CEST (3,20-26) ...41 // První řeč Elífazova (4,1-5,27) ...43 // PŘIPOMÍNKA JÓBOVY ZBOŽNOSTI (4,1-11) ...43 // NOČNÍ VIDĚNÍ (4,12-21) ...45 // PODIVUHODNÉ CESTY BOŽÍ (5,1-16) ...48 // ZASLÍBENÍ NOVÉHO BLAHA (5,17-27) ...51 // 811 // Jób odpovídá Elífazovi (6,1 - 7,21) ...53 // JÓB TOUŽÍ PO SMRTI (6,1 -13) ...53 // JÓB ODMÍTÁ ÚTĚCHU PŘÁTEL (6,14-30) ...55 // JÓB PŘEDKLÁDÁ SVOU BÍDU BOHU (7,1-8) ...57 // JÓB NENÍ BOŽÍM NEPŘÍTELEM (7,9-21) ...59 // První řeč Bildadova (8,1-22) ...63 // SPRAVEDLNOST VŠEMOCNÉHO (8,1-7) ...63 // MOUDROST OTCŮ (8,8-12) ...64 // SVÉVOLNÍCI NEOBSTOJÍ (8,13-22) ...65 // Jób odpovídá Bildadovi (9,1-10,22) ...69 // BOŽÍ SVRCHOVANOST (9,1-13) ...69 // BEZNADĚJNÁ PŘE (9,14-24) ...72 // NEMOŽNOST OČISTY (9,25-35) ...74 // VÝČITKY VŠEMOCNÉMU (10,1-12) ...76 // BŮH JE JÓBOVI NEPŘÍTELEM (10,13-22) ...78 // První řeč Sófarova (11,1-20) ...82 // CHVÁLA BOŽÍ MOUDROSTI (11,1-12) ...82 // VYHLÍDKA NA NOVÝ ŽIVOT (11,13-20) ...84 // Jób odpovídá Sófarovi (12,1-14,22) ...87 // JÓB ODMÍTÁ SÓFAROVY ŘEČI (12,1-12) ...87 //
UBOHÁ JE VŠECHNA MOC (12,13-25) ...90 // OBVINĚNÍ PŘÁTEL ZE LŽI (13,1-12) ...94 // JÓB SE CHCE ODPOVÍDAT PŘED BOHEM (13,13-28) ...97 // NEODVRATNOST SMRTI (14,1-12) ...101 // NADĚJE IVE SMRTI (14,13-22) ...103 // Druhá řeč Elífazova (15,1-35) ...108 // VÝTKA NADUTOSTI (15,1-16) ...108 // SVÉVOLNÍCI ŽIJÍ VE STRACHU (15,17-35) ...111 // Druhá odpověď Jobova Elífazovi (16,1-17,16) ...117 // TERČEM BOHA I LIDÍ (16,1-18) ...117 // SVĚDEK V NEBESÍCH I RUČITEL (16,19-17,5) ...120 // LIDEM K POSMĚCHU (17,6-16) ...123 // Druhá řeč Bildadova (18,1-21) ...126 // SVÉVOLNÍK SE SÁM CHYTÍ DO SÍTĚ (18,1-10) ...126 // OBĚTÍ KNÍŽETE SMRTI (18,11-21) ...128 // 812 // Druhá odpověď Jóbova Bildadovi (19,1-29) ...131 // JÓBA OPUSTILI INEJBLIŽŠÍ (19,1-22) ...131 // VYKUPITEL JE ŽIV (19,23-29) ...134 // Druhá řeč Sófarova (20,1-29) ...139 // SÓFAR JE POBOUŘEN (20,1-3) ...139 // SVÉVOLNÍK NEMÁ NADĚJI (20,4-29) ...139 // Druhá odpověď Jóbova Sófarovi (21,1-34) ...142 // ÚSPĚCHY SVÉVOLNÍKŮ (21,1-18) ...142 // RŮZNÝ ÚDĚL LIDSKÝ (21,19-34) ...143 // Třetí řeč Elífazova (22,1-30) ...147 // JÓBOVY HŘÍCHY (22,1-11) ...147 // JÓBOVA NEVĚRA (22,12-20) ...148 // PLODY SMÍŘENÍ (22,21-30) ...149 // Třetí odpověď Jobova Elífazovi (23,1-24,25) ...152 // TOUHA PO BOŽÍ BLÍZKOSTI (23,1-9) ...152 // HRŮZA BOŽÍ BLÍZKOSTI (23,10-17) ...153 // ZLOŘÁDY MEZI LIDMI (24,1-18) ...155 // PŘÁNÍ A SKUTEČNOST (24,19-25) ...158 // Třetí řeč Bildadova (25,1-6) ...160 // BOŽÍ VYVÝŠENOST (25,1-6) ...160 // Třetí odpověď Jobova Bildadovi (26,1-27,23) ...162 // DIVY BOŽÍHO STVOŘENÍ (26,1-14) ...162 // JÓB UJIŠŤUJE SVOU NEVINOU (27,1-10) ...165 // JÓB VARUJE PŘÁTELE (27,11 -23) ...166 // Píseň o moudrosti (28,1-28) ...168 // ČLOVĚK PROPÁTRÁ MNOHÉ (28,1-11) ...168 //
CESTU K MOUDROSTI NENAJDE (28,12-19) ...168 // JEN BŮH MÁ K MOUDROSTI PŘÍSTUP (28,20-28) ...169 // Závěrečná slova Jóbova (29,1-31,40) ...170 // VZPOMÍNKY NA ZAŠLÉ ŠTĚSTÍ (29,1 -25) ...170 // NÁŘEK NAD SOUČASNÝM PONÍŽENÍM (30,1-31) ...172 // OČISTNÁ PŘÍSAHA (31,1 -40) ...175 // 813 // Elíhú zasahuje ...180 // První řeč Elíhúova (32,1-33,33) ...181 // I MLADÍ MOHOU BÝT MOUDŘÍ (32,1 -22) ...181 // ČLOVĚK NENÍ BEZ VINY (33,1-12) ...182 // BŮH CHCE ČLOVĚKA VYKOUPIT (33,13-33) ...183 // Druhá řeč Elíhúova (34,1-37) ...185 // JÓB NENÍ V PRÁVU (34,1-9) ...185 // VŠEMOCNÝ JE SPRAVEDLIVÝ (34,10-17) ...185 // SPRAVEDLIVÝ JE VŠEMOCNÝ (34,18-30) ...186 // ROZHODNUTÍ NELEŽÍ U JÓBA (34,31 -37) ...187 // Třetí řeč Elíhúova (35,1-16) ...188 // VYVÝŠENOST BOŽÍ (35,1-8) ...188 // MLČENÍ BOŽÍ (35,9-16) ...188 // Čtvrtá řeč Elíhúova (36,1-37,24) ...190 // BŮH ČLOVĚKA VYCHOVÁVÁ (36,1-15) ...190 // KDO JE PODOBNÝ BOHU? (36,16-25) ...191 // HYMNUS NA BOŽÍ VZNEŠENOST (36,26-37,13) ...192 // KDO POCHOPÍ DIVY BOŽÍ? (37,14-24) ...193 // Bůh promluvil ...195 // První řeč Boží (38,1-39,30) ...196 // PÁN ZEMĚ I MOŘE (38,1 -18) ...196 // PÁN VOD I HVĚZD (38,19-38) ...199 // PÁN ZVĚŘE I PTACTVA (38,39-39,30) ...200 // Jób odpovídá Bohu (40,1-5) ...203 // Druhá řeč Boží (40,6-41,26) ...204 // S BOHEM SE NELZE MĚŘIT (40,6-14) ...204 // NETVOR BEHEMÓT (40,15-24) ...205 // NETVOR LIVJÁTAN (40,25-41,26) ...207 // Jóbovo vyznání (42,1-6) ...209 // Dohra ...210 // Jóbova modlitba za přátele (47,7-10) ...211 // 814 // Jobův požehnaný konec (42,11-17) // 212 // ŽALMY ...215 // Úvod ...216 // I. Všeobecné údaje ...218 // A) ROZDĚLENÍ ŽALTÁŘE: ...218 // B) DÍLČÍ SBÍRKY: ...219 // C) SITUAČNÍ ÚDAJE: ...220 // D) DUBLETY: ...221 // II. Žalmové nadpisky ...222 //
A) OSOBNÍ: ...222 // B) DRUHOVÉ: ...224 // C) PŘEDNESOVÉ: ...226 // D) BOHOSLUŽEBNÉ: ...229 // III. K teologii žalmů ...231 // A) HOSPODIN: ...231 // B) KRÁL: ...232 // C) LID: ...234 // D) JEDINEC: ...235 // I. První kniha žalmů ...238 // (Žalm 1-41) ...239 // Ž 1. BLAZE MUŽI, KTERÝ SE NEŘÍDÍ RADAMI SVÉVOLNÍKŮ 240 // Ž 2. PROČ SE NÁRODY BOUŘÍ ...243 // Ž 3. HOSPODINE, JAK MNOHO JE TĚCH, KTEŘÍ MĚ SOUŽÍ ...245 // Ž 4, KDYŽ VOLÁM, ODPOVĚZ MI, BOŽE MÉ SPRAVEDLNOSTI 248 // Ž 5. HOSPODINE, PŘEJ SLUCHU MÝM SLOVŮM ...251 // Ž 6. NEKÁREJ MĚ, HOSPODINE, VE SVÉM HNĚVU ...254 // Ž 7. HOSPODINE, BOŽE MŮJ, K TOBĚ SE UTÍKÁM ...256 // Ž 8. HOSPODINE, PANE NÁŠ, JAK VZNEŠENÉ JE TVOJE JMÉNO ...259 Ž 9. HOSPODINE, CELÝM SVÝM SRDCEM TI VZDÁVÁM CHVÁLU . 262 // Ž 10. HOSPODINE, PROČ JEN STOJÍŠ V DÁLI ...264 // ŽIL UTÍKÁM SE K HOSPODINU ...266 // Ž 12. HOSPODINE, POMOZ! SE ZBOŽNÝM JE KONEC ...268 // Ž 13. DLOUHO JEŠTĚ, HOSPODINE, NA MĚ ANI NEVZPOMENEŠ?.. 269 // Ž 14. BLOUD SIV SRDCI ŘÍKÁ: „BŮH TU NENÍ" ...270 // Ž 15. HOSPODINE, KDO SMÍ POBÝVAT V TVÉM STANU ...272 // Ž 16. OCHRAŇUJ MĚ, BOŽE, UTÍKÁM SE K TOBĚ ...274 // Ž 17. HOSPODINE, SLYŠ PŘI SPRAVEDLIVOU ...276 // Ž 18. MILUJI TĚ VROUCNĚ, HOSPODINĚ, MOJE SÍLO ...278 // 815 // Ž 19. NEBESA VYPRAVUJÍ O BOŽÍ SLÁVĚ ...282 // Ž 20. KÉŽ TI V DEN SOUŽENÍ HOSPODIN ODPOVÍ ...284 // Ž 21. HOSPODINE, KRÁL SE RADUJE Z TVÉ MOCI ...286 // Ž 22. BOŽE MŮJ, BOŽE MŮJ, PROČ JSI MĚ OPUSTIL ...288 // Ž 23. HOSPODIN JE MŮJ PASTÝŘ, NEBUDU MÍT NEDOSTATEK ...291 // Ž 24. HOSPODINOVA JE ZEMÉ SE VŠÍM, CO JE NA NÍ ...293 // Ž 25. K TOBĚ, HOSPODINE, POZVEDÁM SVOU DUŠI ...296 // Ž26. DOPOMOZ MI, HOSPODINE, K PRÁVU ...298 // Ž 27. HOSPODIN JE SVĚTLO MÉ A MOJE SPÁSA ...300 // Ž 28. K TOBĚ, HOSPODINE, VOLÁM ...302 //
Ž 29. PŘIZNEJTE HOSPODINU, SYNOVÉ BOŽÍ ...303 // Ž 30. HOSPODINE, TEBE VYVYŠUJI ...306 // Ž 31. HOSPODINE, UTÍKÁM SE K TOBĚ ...308 // Ž 32. BLAZE TOMU, Z NĚHOŽ JE NEVĚRNOST SŇATA ...310 // Ž 33. ZAPLESEJTE, SPRAVEDLIVÍ, HOSPODINU ...312 // Ž 34. DOBROŘEČIT BUDU HOSPODINU V KAŽDÉM ČASE ...315 // Ž 35. HOSPODINE, VEĎ SPOR S TĚMI, // KDO VEDOU SPOR SE MNOU ...318 // Ž 36. TAK ZNÍ VZPURNÝ VÝROK SVÉVOLNÍKA ...321 // Ž 37. NEVZRUŠUJ SE KVŮLI ZLOVOLNÍKŮM ...323 // Ž 38. NEKÁREJ MĚ, HOSPODINE, VE SVÉM ROZLÍCENÍ ...325 // Ž 39. ŘEKL JSEM SI: BUDU DBÁT NA SVOJE CESTY ...328 // Ž 40. VŠECHNU NADĚJI JSEM SLOŽIL V HOSPODINA ...329 // Ž 4L BLAZE TOMU, KDO MÁ POCHOPENÍ PRO NUZNÉHO ...332 // II. Druhá kniha žalmů ...335 // (Žalm 42-72) ...336 // Ž 42. JAKO LAŇ DYCHTÍ PO BYSTRÉ VODĚ ...337 // Ž 43. DOPOMOZ MI, BOŽE, K PRÁVU ...340 // Ž 44, BOŽE, NA VLASTNÍ UŠI JSME SLÝCHALI ...341 // Ž 45. SLAVNOSTNÍ ŘEČ MI ZE SRDCE TRYSKÁ ...343 // Ž 46. BŮH JE NAŠE ÚTOČIŠTĚ, NAŠE SÍLA ...347 // Ž 47. LIDÉ VŠECH NÁRODŮ, TLESKEJTE V DLANĚ ...349 // Ž 48. VELIKÝ JE HOSPODIN, NEJVYŠŠÍ CHVÁLY HODNÝ ...352 // Ž 49. SLYŠTE TO, VŠICHNI LIDÉ ...354 // Ž 50. BŮH SÁM, BŮH HOSPODIN ...356 // Ž 51. SMILUJ SE NADE MNOU, BOŽE, // PRO MILOSRDENSTVÍ SVOJE ...359 // Ž 52. PROČ SE CHLUBÍŠ ZLEM, TY BOHATÝRE? ...363 // Ž 53. BLOUD SI V SRDCI ŘÍKÁ: „BŮH TU NENÍ“ ...365 // Ž 54. BOŽE, PRO SVÉ JMÉNO MĚ ZACHRAŇ ...366 // Ž 55. DOPŘEJ, BOŽE, MODLITBĚ MÉ SLUCHU ...368 // Ž 56. SMILUJ SE NADE MNOU, // BOŽE, NEBOŤ PO MNĚ ŠLAPE ČLOVĚK ...371 // Ž 57. SMILUJ SE NADE MNOU, BOŽE, SMILUJ SE NADE MNOU ...372 // Ž 58. OPRAVDU SVOU NĚMOTOU HLÁSÁTE SPRAVEDLNOST? 374 // Ž 59. VYSVOBOĎ MĚ OD MÝCH NEPŘÁTEL, MŮJ BOŽE ...376 // Ž 60. ZANEVŘELS NA NÁS, BOŽE, PROLOMILS NAŠE ŘADY 378 //
Ž 61. SLYŠ, BOŽE, MÉ BĚDOVÁNÍ ...380 // Ž 62. JEN V BOHU SE ZTIŠÍ DUŠE MÁ ...381 // Ž 63. BOŽE, TYS BŮH MŮJ! HLEDÁM TĚ ZA ÚSVITU ...383 // Ž 64. VYSLYŠ, BOŽE, MOJE LKÁNÍ ...385 // Ž 65. ZTIŠENÍM SE SLUŠÍ TEBE CHVÁLIT ...386 // Ž 66. HLAHOL BOHU, CELÁ ZEMĚ ...388 // Ž 67. KÉŽ JE NÁM BŮH MILOSTIV A DÁ NÁM POŽEHNÁNÍ 390 // Ž 68. POVSTANE BŮH A ROZPRCHNOU SE JEHO NEPŘÁTELÉ 391 // Ž 69. ZACHRAŇ MĚ, MŮJ BOŽE, VODY MI PRONIKLY K DUŠI 396 // Ž 70. BOŽE, VYSVOBOĎ MĚ, HOSPODINE, NA POMOC MI POSPĚŠ . 398 // Ž 71. UTÍKÁM SE K TOBĚ, HOSPODINE ...399 // Ž 72. BOŽE, PŘEDEJ SVÉ SOUDY KRÁLI ...401 // III. Třetí kniha žalmů ...404 // (Žalm 73-89) ...405 // Ž 73. JAK JE BŮH DOBRÝ K IZRAELI ...406 // Ž 74. BOŽE, ZANEVŘEL JSI NA NÁS NATRVALO? ...409 // Ž 75. VZDÁVÁME TI CHVÁLU, BOŽE, VZDÁVÁME TI CHVÁLU ...411 // Ž 76. V JUDSKÉ ZEMI JE ZNÁM BŮH ...412 // Ž77, ÚPĚNLIVĚ VOLÁM K BOHU ...415 // Ž 78. LIDE MŮJ, NASLOUCHEJ UČENÍ MÉMU ...418 // Ž 79. BOŽE, VTRHLY PRONÁRODY DO DĚDICTVÍ TVÉHO ...425 // Ž 80. NASLOUCHEJ, PASTÝŘI IZRAELE ...427 // Ž 81. PLESEJTE BOHU, NAŠÍ SÍLE ...431 // Ž 82. V SHROMÁŽDĚNÍ BOHŮ POSTAVIL SE BŮH ...433 // Ž 83. BOŽE, NEBUĎ ZTICHA ...435 // Ž 84. JAK JE TVŮJ PŘÍBYTEK MILÝ, HOSPODINE ZÁSTUPŮ 437 // Ž 85. HOSPODINE, PROJEVOVAL JSI SVÉ ZEMI PŘÍZEŇ ...440 // Ž 86. HOSPODINE, NAKLOŇ UCHO, ODPOVĚZ MI ...441 // Ž 87. NA POSVÁTNÝCH HORÁCH ZALOŽIL SVŮJ CHRÁM ...443 // Ž 88. HOSPODINE BOŽE, MÁ SPÁSO ...446 // Ž 89. O HOSPODINOVĚ MILOSRDENSTVÍ CHCI ZPÍVAT VĚČNĚ ...447 // IV. Čtvrtá kniha žalmů ...452 // (Žalm 90-106) ...453 // Ž 90. PANOVNÍKU, U TEBE JSME MĚLI DOMOV ...454 // Ž91. KDO V ÚKRYTU NEJVYŠŠÍHO BYDLÍ ...456 // Ž 92. JAK DOBRÉ JE VZDÁVAT HOSPODINU CHVÁLU ...459 //
Ž 93. HOSPODIN KRALUJE! ODĚL SE DŮSTOJNOSTÍ ...460 // Ž 94. BOŽE MSTITELI, HOSPODINE ...462 // Ž 95. POJĎTE, ZAPLESEJME HOSPODINU ...464 // Ž 96. ZPÍVEJTE HOSPODINU PÍSEŇ NOVOU ...465 // Ž 97. HOSPODIN KRALUJE! ZAJÁSEJ, ZEMĚ ...467 // Ž 98. ZPÍVEJTE HOSPODINU PÍSEŇ NOVOU ...469 // Ž 99. HOSPODIN KRALUJE! NÁRODY TRNOU ...470 // Ž 100. HLAHOL HOSPODINU, CELÁ ZEMĚ ...472 // 817 // Ž 101. O MILOSRDENSTVÍ A SOUDU CHCI ZPÍVAT ...473 // Ž 102, HOSPODINE, VYSLYŠ MOU MODLITBU ...475 // Ž 103. DOBROŘEČ, MÁ DUŠE, HOSPODINU ...47S // Ž 104. DOBROŘEČ, MÁ DUŠE, HOSPODINU ...480 // Ž 105. CHVÁLU VZDEJTE HOSPODINU A VZÝVEJTE JEHO JMÉNO 483 // Ž 106. CHVÁLU VZDEJTE HOSPODINU, PROTOŽE JE DOBRÝ 487 // V. Pátá kniha žalmů ...491 // (Žalm 107-150) ...492 // Ž 107. CHVÁLU VZDEJTE HOSPODINU, PROTOŽE JE DOBRÝ 493 // Ž 108. MÉ SRDCE JE PŘIPRAVENO, BOŽE ...495 // Ž 109. BOŽE, MÁ CHVÁLO, NESTAV SE HLUCHÝM ...497 // Ž 110. VÝROK HOSPODINŮV MÉMU PÁNU ...499 // Ž 111. CHVÁLU VZDÁVÁM HOSPODINU CELÝM SRDCEM ...502 // Ž 112. BLAZE MUŽI, JENŽ SE BOJÍ HOSPODINA ...504 // Ž 113. CHVALTE, HOSPODINOVI SLUŽEBNÍCI ...506 // Ž 114. KDYŽ VYŠEL IZRAEL Z EGYPTA ...507 // Ž 115. NE NÁS, HOSPODINE, NE NÁS ...509 // Ž 116. HOSPODINA MILUJI; ON SLYŠÍ ...511 // Ž 117. CHVALTE HOSPODINA, VŠECHNY NÁRODY ...513 // Ž 118. CHVÁLU VZDEJTE HOSPODINU, PROTOŽE JE DOBRÝ 514 // Ž 119. BLAZE TĚM, KDO VEDOU BEZÚHONNÝ ŽIVOT ...517 // Ž 120. K HOSPODINU V SOUŽENÍ JSEM VOLAL ...522 // Ž 121. POZVEDÁM SVÉ OČI K HORÁM ...525 // Ž 122. ZARADOVAL JSEM SE, KDYŽ MI ŘEKU ...527 // Ž 123. POZVEDÁM SVÉ OČI K TOBĚ ...529 // Ž 124. KDYBY SÁM HOSPODIN NEBYL PŘI NÁS ...530 // Ž 125. KDO DOUFAJÍ V HOSPODINA, JSOU JAK HORA SIJÓN 532 // Ž 126. KDYŽ HOSPODIN ÚDĚL SIJÓNU ZMĚNIL ...534 //
Ž 127. NESTAVÍ-LI DŮM HOSPODIN ...536 // Ž 128. BLAZE KAŽDÉMU, KDO SE BOJÍ HOSPODINA ...538 // Ž 129. JAK ČASTO MĚ UŽ OD MLÁDÍ SUŽOVALI ...540 // Ž 130. Z HLUBIN BEZEDNÝCH TĚ VOLÁM, HOSPODINE ...542 // Ž 131. NEMÁM, HOSPODINE, DOMÝŠLIVÉ SRDCE ...544 // Ž 132. HOSPODINE, ROZPOMEŇ SE NA DAVIDA ...545 // Ž 133. JAKÉ DOBRO, JAKÉ BLAHO ...550 // Ž 134. DOBROŘEČTE HOSPODINU, // VŠICHNI HOSPODINOVI SLUŽEBNÍCI ...551 // Ž 135. CHVALTE HOSPODINOVO JMÉNO ...552 // Ž 136. CHVÁLU VZDEJTE HOSPODINU, PROTOŽE JE DOBRÝ 554 // Ž 137. U ŘEK BABYLÓNSKÝCH, TAM JSME SEDÁVALI S PLÁČEM . 556 // Ž 138. CELÝM SVÝM SRDCEM TI VZDÁVÁM CHVÁLU ...559 // Ž 139. HOSPODINE, ZKOUMÁŠ MĚ A ZNÁŠ MĚ ...561 // Ž 140. VYSVOBOĎ MĚ, HOSPODINE, OD ČLOVĚKA ZLÉHO 563 // Ž 141. HOSPODINE, K TOBĚ VOLÁM, POSPĚŠ KE MNĚ ...564 // Ž 142. VOLÁM K HOSPODINU, ÚPÍM ...566 // Ž 143. HOSPODINE, SLYŠ MOU MODLITBU ...567 // Ž 144. POŽEHNÁN BUĎ HOSPODIN, MÁ SKÁLA ...569 // 818 // Ž 145. CHCI TĚ VYVYŠOVAT, BOŽE MŮJ A KRÁLI ...571 // Ž 146. CHVAL, DUŠE MÁ, HOSPODINA ...574 // Ž 147. JE TAK DOBRÉ BOHU NAŠEMU PĚT ŽALMY ...576 // Ž 148. CHVALTE HOSPODINA Z NEBES, // CHVALTE HO VE VÝŠINÁCH ...578 // Ž 149. ZPÍVEJTE HOSPODINU PÍSEŇ NOVOU ...580 // Ž 150. CHVALTE BOHA V JEHO SVATYNI ...582 // PŘÍSLOVÍ ...585 // Přísloví Šalomounova (První sbírka) ...586 // Vstupní slovo (1,1-7) ...587 // Výstraha před svévolníky (1,8-19) ...590 // Chvála moudrosti (1,20-4,27) ...592 // VOLÁNÍ MOUDROSTI ...592 // PATERÝ UŽITEK MOUDROSTI ...594 // MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ ...595 // CENA MOUDROSTI ...597 // RADY A NAPOMENUTÍ ...598 // NABYTÍ MOUDROSTI ...600 // Varování a výstrahy (5,1-7,27) ...603 // PŘED CIZÍ ŽENOU ...603 // PŘED RUČENÍM, LENOSTÍ A NIČEMNOSTÍ ...605 // PŘED CIZOLOŽSTVÍM ...607 //
JEŠTĚ O CIZÍ ŽENĚ ...609 // Hlas moudrosti (8,1-9,18) ...612 // MOUDROST VOLÁ VŠECHNY K SOBĚ ...612 // MOUDROST BYLA PŘI STVOŘENÍ ...613 // MOUDROST A HLOUPOST ...616 // Přísloví Šalomounova (Druhá sbírka) ...619 // První část (10,1-15,33) ...620 // 10.1-3 2 ...620 // 11.1-3 1 ...624 // 12.1-2 8 ...626 // 13.1-25 ...630 // 14.1-3 5 ...633 // 15.1-3 3 ...638 // 819 // Druhá část (16,1-22,16) ...643 // 16.1-33 ...643 // 17.1-2 8 ...647 // 18.1-24 ...650 // 19.1-2 9 ...653 // 20.1-3 0 ...656 // 21.1-3 1 ...659 // 22.1-1 6 ...662 // Slova moudrých ...665 // První část (22,17-24,22) ...666 // NEODMÍTEJ POMOC POTŘEBNÝM ...666 // ZVAŽ, S KÝM MÁŠ CO ČINIT ...668 // PŘIJÍMEJ OTCOVSKÉ NAUČENÍ ...669 // NEVYSEDÁVEJ U VÍNA ...670 // RADY PRO ŽIVOT ...671 // Druhá část (24,23-34) ...673 // Přísloví Šalomounova // (Třetí sbírka, pořízená muži Chizkijášovými) ...674 // První část (25,1-27,27) ...675 // 25.1-28 ) ...675 // 26.1-2 8 ...677 // 27.1-2 7 ...680 // Druhá část (28,1-29,27) ...683 // 28.1-2 8 ...683 // 29.1-2 7 ...686 // Menší sbírky ...689 // Slova Agürova (30,1-14) ...690 // Číselná přísloví (30,15-33) ...692 // Slova Lemúelova (31,1-9) ...695 // Chvála ženy statečné (31,10-31) ...696 // 820 // KAZATEL // 699 // Prolog (1,1-11) ...700 // NADPIS KNIHY ...700 // NÁMĚT KNIHY ...701 // VĚČNÝ KOLOBĚH ...701 // Kazatelovo sebezpytování (1,12-2,26) ...704 // HLEDÁNÍ MOUDROSTI ...704 // HLEDÁNÍ BLAŽENOSTI ...705 // TÝŽ ÚDĚL VŠECH ...707 // NEHODNÝ DĚDIC ...708 // BOŽÍ DARY ...709 // Časnost a věčnost (3,1-6,12) ...711 // VŠECHNO MÁ SVŮJ ČAS ...711 // DÍLO LIDSKÉ A DÍLO BOŽÍ ...713 // ČLOVĚK A ZVÍŘE ...714 // ÚDĚL UTISKOVANÝCH ...715 // PRÁCE ...716 // SAMOTA ...717 // VLÁDA A MOUDROST ...717 // VE SVATYNI ...718 // ZNEUŽITÍ MOCI ...719 //
BÍDA BOHATÝCH ...720 // LOPOTA BEZ UŽITKU ...720 // RADOST Z DARŮ ...721 // ODEPŘENÍ DOBRÝCH DARŮ ...722 // SKRYTOST ZÍTŘKA ...723 // Zamyšlení nad životem (7,1-12,7) ...724 // CO JE LEPŠÍ? ...724 // NIČEHO PŘÍLIŠ ...726 // NEÚPLNOST POZNÁNÍ ...727 // PANSTVÍ ČLOVĚKA ...729 // CESTY LIDSKÉ A BOŽÍ ...731 // STEJNÝ ÚDĚL VŠECH ...733 // CHVÁLA MOUDROSTI ...734 // ŽIVOTNÍ ZKUŠENOSTI ...736 // KLETBA POŠETILOSTI ...738 // NEPOLEVUJ VE SVÉM DÍLE ...739 // PAMATUJ NA STVOŘITELE ...742 // Epilog (12,8-14) ...746 // 821 // PÍSEŇ ...749 // Název knihy (1,1) ...750 // Zrod lásky (1,2-17) ...751 // TOUHA ...751 // ÚSKALÍ ...752 // NEJISTOTA ...753 // ÚŽAS ...754 // VONIČKA MYRHY ...755 // SETKÁNÍ ...757 // Zrání lásky (2,1-17) ...760 // LÁSKA JE MOC ...760 // LÁSKA JE JARO ...763 // LÁSKA JE PÍSEŇ ...764 // Hledání lásky (3,1-11) ...768 // ODVAHA LÁSKY ...768 // PRŮVOD LÁSKY ...769 // TRŮN LÁSKY ...772 // Společenství lásky (4,1-5,16) ...775 // KRÁSA MILÉ ...775 // PŮVABY NEVĚSTY ...778 // VŮNĚ LÁSKY ...780 // OPOJENÍ LÁSKOU ...782 // KRÁSA MILÉHO ...785 // Tajemství lásky (6,1-7,14) ...789 // ZAHRADA LÁSKY ...789 // HROZIVÁ TVÁŘ LÁSKY ...789 // JEDINEČNOST LÁSKY ...791 // VZNEŠENOST LÁSKY ...794 // ÚTOČNOSŤ LÁSKY ...798 // SOULAD LÁSKY ...799 // Láska silnější než smrt (8,1-14) ...801 // ODDANOST ...801 // PEČEŤ LÁSKY ...802 // NEPRODEJNOST LÁSKY ...805 // Obrazové přílohy ...822

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC