Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 14.11.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(8) Půjčeno:24x 
BK
Vyd. 2., V KN 1.
Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 1998
822 s.,[8] s.příl. : il.

objednat
ISBN 80-7192-240-4 (váz.)
Obsahuje: Jób, Žalmy, Přísloví, Kazatel, Píseň písní
Obsahuje ilustrace na příloze
Starý zákon - výklady
000117630
Obsah // Zkratky a znaky...5 // JÓB... 9 // K problematice knihy Jóbovy... 10 // ZÁKLADNÍ PROBLÉM... 10 // SPRAVEDLIVÝ JÓB...v;... 11 // JÓBOVI PŘÁTELÉ... 13 // VZNIK KNIHY... 15 // ZAŘAZENÍ KNIHY... 17 // Vstupní obrazy... 19 // První dějství (1,1-22)...20 // JÓB, VZOR BOHABOJNOSTI (1,1-5)... 20 // SATANOVO OSOČOVÁNÍ (1,6-12)... 25 // JÓBOVA VĚRNOST VE ZKOUŠKÁCH (1,13-22)... 27 // Druhé dějství (2,1-13)...31 // SATAN OSOČUJE JÓBA DÁLE (2,1-5)... 31 // JÓBOVO UTRPENÍ (2,6-10)... 32 // PŘÍCHOD JÓBOVÝCH PŘÁTEL (2.11 -13)... 34 // Jób a jeho přátelé... 36 // Jóbův nářek (3,1-26)...37 // JÓB PROKLÍNÁ DEN SVÉHO NAROZENÍ (3,1-10)... 37 // JÓB CHVÁLÍ SMRT (3,11-19)... 39 // JÓB SE PTÁ PO SMYSLU BOŽÍCH CEST (3,20-26)... 41 // První řeč Elífazova (4,1-5,27)...43 // PŘIPOMÍNKA JÓBOVY ZBOŽNOSTI (4,1-11)... 43 // NOČNÍ VIDĚNÍ (4,12-21)... 45 // PODIVUHODNÉ CESTY BOŽÍ (5,1-16)... 48 // ZASLÍBENÍ NOVÉHO BLAHA (5,17-27)... 51 // 811 // Jób odpovídá Elífazovi (6,1 - 7,21)...53 // JÓB TOUŽÍ PO SMRTI (6,1 -13)... 53 // JÓB ODMÍTÁ ÚTĚCHU PŘÁTEL (6,14-30)... 55 // JÓB PŘEDKLÁDÁ SVOU BÍDU BOHU (7,1-8)... 57 // JÓB NENÍ BOŽÍM NEPŘÍTELEM (7,9-21)... 59 // První řeč Bildadova (8,1-22)...63 // SPRAVEDLNOST VŠEMOCNÉHO (8,1-7)... 63 // MOUDROST OTCŮ (8,8-12)... 64 // SVÉVOLNÍCI NEOBSTOJÍ (8,13-22)... 65 // Jób odpovídá Bildadovi (9,1-10,22)...69 // BOŽÍ SVRCHOVANOST (9,1-13)... 69 // BEZNADĚJNÁ
PŘE (9,14-24)... 72 // NEMOŽNOST OČISTY (9,25-35)... 74 // VÝČITKY VŠEMOCNÉMU (10,1-12)... 76 // BŮH JE JÓBOVI NEPŘÍTELEM (10,13-22)... 78 // První řeč Sófarova (11,1-20)...82 // CHVÁLA BOŽÍ MOUDROSTI (11,1-12)... 82 // VYHLÍDKA NA NOVÝ ŽIVOT (11,13-20)... 84 // Jób odpovídá Sófarovi (12,1-14,22)... 87 // JÓB ODMÍTÁ SÓFAROVY ŘEČI (12,1-12)... 87 // UBOHÁ JE VŠECHNA MOC (12,13-25)... 90 // OBVINĚNÍ PŘÁTEL ZE LŽI (13,1-12)... 94 // JÓB SE CHCE ODPOVÍDAT PŘED BOHEM (13,13-28)... 97 // NEODVRATNOST SMRTI (14,1-12)... 101 // NADĚJE IVE SMRTI (14,13-22)... 103 // Druhá řeč Elífazova (15,1-35)... 108 // VÝTKA NADUTOSTI (15,1-16)... 108 // SVÉVOLNÍCI ŽIJÍ VE STRACHU (15,17-35)... 111 // Druhá odpověď Jobova Elífazovi (16,1-17,16)... 117 // TERČEM BOHA I LIDÍ (16,1-18)... 117 // SVĚDEK V NEBESÍCH I RUČITEL (16,19-17,5)... 120 // LIDEM K POSMĚCHU (17,6-16)... 123 // Druhá řeč Bildadova (18,1-21)... 126 // SVÉVOLNÍK SE SÁM CHYTÍ DO SÍTĚ (18,1-10)... 126 // OBĚTÍ KNÍŽETE SMRTI (18,11-21)... 128 // 812 // Druhá odpověď Jóbova Bildadovi (19,1-29)... 131 // JÓBA OPUSTILI INEJBLIŽŠÍ (19,1-22)... 131 // VYKUPITEL JE ŽIV (19,23-29)... 134 // Druhá řeč Sófarova (20,1-29)... 139 // SÓFAR JE POBOUŘEN (20,1-3)... 139 // SVÉVOLNÍK NEMÁ NADĚJI (20,4-29)... 139 // Druhá odpověď Jóbova Sófarovi (21,1-34)... 142 // ÚSPĚCHY SVÉVOLNÍKŮ (21,1-18)... 142 // RŮZNÝ ÚDĚL LIDSKÝ (21,19-34)... 143 // Třetí
řeč Elífazova (22,1-30)... 147 // JÓBOVY HŘÍCHY (22,1-11)... 147 // JÓBOVA NEVĚRA (22,12-20)... 148 // PLODY SMÍŘENÍ (22,21-30)... 149 // Třetí odpověď Jobova Elífazovi (23,1-24,25)... 152 // TOUHA PO BOŽÍ BLÍZKOSTI (23,1-9)... 152 // HRŮZA BOŽÍ BLÍZKOSTI (23,10-17)... 153 // ZLOŘÁDY MEZI LIDMI (24,1-18)... 155 // PŘÁNÍ A SKUTEČNOST (24,19-25)... 158 // Třetí řeč Bildadova (25,1-6)... 160 // BOŽÍ VYVÝŠENOST (25,1-6)... 160 // Třetí odpověď Jobova Bildadovi (26,1-27,23)... 162 // DIVY BOŽÍHO STVOŘENÍ (26,1-14)... 162 // JÓB UJIŠŤUJE SVOU NEVINOU (27,1-10)... 165 // JÓB VARUJE PŘÁTELE (27,11 -23)... 166 // Píseň o moudrosti (28,1-28)... 168 // ČLOVĚK PROPÁTRÁ MNOHÉ (28,1-11)... 168 // CESTU K MOUDROSTI NENAJDE (28,12-19)... 168 // JEN BŮH MÁ K MOUDROSTI PŘÍSTUP (28,20-28)... 169 // Závěrečná slova Jóbova (29,1-31,40)... 170 // VZPOMÍNKY NA ZAŠLÉ ŠTĚSTÍ (29,1 -25)... 170 // NÁŘEK NAD SOUČASNÝM PONÍŽENÍM (30,1-31)... 172 // OČISTNÁ PŘÍSAHA (31,1 -40)... 175 // 813 // Elíhú zasahuje... 180 // První řeč Elíhúova (32,1-33,33)... 181 // I MLADÍ MOHOU BÝT MOUDŘÍ (32,1 -22)... 181 // ČLOVĚK NENÍ BEZ VINY (33,1-12)... 182 // BŮH CHCE ČLOVĚKA VYKOUPIT (33,13-33)... 183 // Druhá řeč Elíhúova (34,1-37)... 185 // JÓB NENÍ V PRÁVU (34,1-9)... 185 // VŠEMOCNÝ JE SPRAVEDLIVÝ (34,10-17)... 185 // SPRAVEDLIVÝ JE VŠEMOCNÝ (34,18-30)... 186 // ROZHODNUTÍ NELEŽÍ U JÓBA (34,31 -37)...
187 // Třetí řeč Elíhúova (35,1-16)... 188 // VYVÝŠENOST BOŽÍ (35,1-8)... 188 // MLČENÍ BOŽÍ (35,9-16)... 188 // Čtvrtá řeč Elíhúova (36,1-37,24)... 190 // BŮH ČLOVĚKA VYCHOVÁVÁ (36,1-15)... 190 // KDO JE PODOBNÝ BOHU? (36,16-25)... 191 // HYMNUS NA BOŽÍ VZNEŠENOST (36,26-37,13)... 192 // KDO POCHOPÍ DIVY BOŽÍ? (37,14-24)... 193 // Bůh promluvil... 195 // První řeč Boží (38,1-39,30)... 196 // PÁN ZEMĚ I MOŘE (38,1 -18)... 196 // PÁN VOD I HVĚZD (38,19-38)... 199 // PÁN ZVĚŘE I PTACTVA (38,39-39,30)... 200 // Jób odpovídá Bohu (40,1-5)... 203 // Druhá řeč Boží (40,6-41,26)... 204 // S BOHEM SE NELZE MĚŘIT (40,6-14)... 204 // NETVOR BEHEMÓT (40,15-24)... 205 // NETVOR LIVJÁTAN (40,25-41,26)... 207 // Jóbovo vyznání (42,1-6)... 209 // Dohra... 210 // Jóbova modlitba za přátele (47,7-10)...211 // 814 // Jobův požehnaný konec (42,11-17) // 212 // ŽALMY... 215 // Úvod...216 // I. Všeobecné údaje...218 // A) ROZDĚLENÍ ŽALTÁŘE:... 218 // B) DÍLČÍ SBÍRKY:... 219 // C) SITUAČNÍ ÚDAJE:... 220 // D) DUBLETY:... 221 // II. Žalmové nadpisky...222 // A) OSOBNÍ:... 222 // B) DRUHOVÉ:... 224 // C) PŘEDNESOVÉ:... 226 // D) BOHOSLUŽEBNÉ:... 229 // III. K teologii žalmů...231 // A) HOSPODIN:... 231 // B) KRÁL:... 232 // C) LID:... 234 // D) JEDINEC:... 235 // I. První kniha žalmů... 238 // (Žalm 1-41)...239 // Ž 1. BLAZE MUŽI, KTERÝ SE NEŘÍDÍ RADAMI SVÉVOLNÍKŮ 240 // Ž 2. PROČ SE NÁRODY
BOUŘÍ... 243 // Ž 3. HOSPODINE, JAK MNOHO JE TĚCH, KTEŘÍ MĚ SOUŽÍ... 245 // Ž 4, KDYŽ VOLÁM, ODPOVĚZ MI, BOŽE MÉ SPRAVEDLNOSTI 248 // Ž 5. HOSPODINE, PŘEJ SLUCHU MÝM SLOVŮM... 251 // Ž 6. NEKÁREJ MĚ, HOSPODINE, VE SVÉM HNĚVU... 254 // Ž 7. HOSPODINE, BOŽE MŮJ, K TOBĚ SE UTÍKÁM... 256 // Ž 8. HOSPODINE, PANE NÁŠ, JAK VZNEŠENÉ JE TVOJE JMÉNO... 259 Ž 9. HOSPODINE, CELÝM SVÝM SRDCEM TI VZDÁVÁM CHVÁLU . 262 // Ž 10. HOSPODINE, PROČ JEN STOJÍŠ V DÁLI... 264 // ŽIL UTÍKÁM SE K HOSPODINU... 266 // Ž 12. HOSPODINE, POMOZ! SE ZBOŽNÝM JE KONEC... 268 // Ž 13. DLOUHO JEŠTĚ, HOSPODINE, NA MĚ ANI NEVZPOMENEŠ?.. 269 // Ž 14. BLOUD SIV SRDCI ŘÍKÁ: „BŮH TU NENÍ"...•... 270 // Ž 15. HOSPODINE, KDO SMÍ POBÝVAT V TVÉM STANU... 272 // Ž 16. OCHRAŇUJ MĚ, BOŽE, UTÍKÁM SE K TOBĚ... 274 // Ž 17. HOSPODINE, SLYŠ PŘI SPRAVEDLIVOU... 276 // Ž 18. MILUJI TĚ VROUCNĚ, HOSPODINĚ, MOJE SÍLO... 278 // 815 // Ž 19. NEBESA VYPRAVUJÍ O BOŽÍ SLÁVĚ... 282 // Ž 20. KÉŽ TI V DEN SOUŽENÍ HOSPODIN ODPOVÍ... 284 // Ž 21. HOSPODINE, KRÁL SE RADUJE Z TVÉ MOCI... 286 // Ž 22. BOŽE MŮJ, BOŽE MŮJ, PROČ JSI MĚ OPUSTIL... 288 // Ž 23. HOSPODIN JE MŮJ PASTÝŘ, NEBUDU MÍT NEDOSTATEK ... 291 // Ž 24. HOSPODINOVA JE ZEMÉ SE VŠÍM, CO JE NA NÍ... 293 // Ž 25. K TOBĚ, HOSPODINE, POZVEDÁM SVOU DUŠI... 296 // Ž26. DOPOMOZ MI, HOSPODINE, K PRÁVU... 298 // Ž 27. HOSPODIN JE SVĚTLO MÉ A MOJE SPÁSA... 300
Ž 28. K TOBĚ, HOSPODINE, VOLÁM... 302 // Ž 29. PŘIZNEJTE HOSPODINU, SYNOVÉ BOŽÍ... 303 // Ž 30. HOSPODINE, TEBE VYVYŠUJI... 306 // Ž 31. HOSPODINE, UTÍKÁM SE K TOBĚ... 308 // Ž 32. BLAZE TOMU, Z NĚHOŽ JE NEVĚRNOST SŇATA... 310 // Ž 33. ZAPLESEJTE, SPRAVEDLIVÍ, HOSPODINU... 312 // Ž 34. DOBROŘEČIT BUDU HOSPODINU V KAŽDÉM ČASE...315 // Ž 35. HOSPODINE, VEĎ SPOR S TĚMI, // KDO VEDOU SPOR SE MNOU... 318 // Ž 36. TAK ZNÍ VZPURNÝ VÝROK SVÉVOLNÍKA... 321 // Ž 37. NEVZRUŠUJ SE KVŮLI ZLOVOLNÍKŮM... 323 // Ž 38. NEKÁREJ MĚ, HOSPODINE, VE SVÉM ROZLÍCENÍ... 325 // Ž 39. ŘEKL JSEM SI: BUDU DBÁT NA SVOJE CESTY... 328 // Ž 40. VŠECHNU NADĚJI JSEM SLOŽIL V HOSPODINA... 329 // Ž 4L BLAZE TOMU, KDO MÁ POCHOPENÍ PRO NUZNÉHO... 332 // II. Druhá kniha žalmů... 335 // (Žalm 42-72)... 336 // Ž 42. JAKO LAŇ DYCHTÍ PO BYSTRÉ VODĚ... 337 // Ž 43. DOPOMOZ MI, BOŽE, K PRÁVU... 340 // Ž 44, BOŽE, NA VLASTNÍ UŠI JSME SLÝCHALI... 341 // Ž 45. SLAVNOSTNÍ ŘEČ MI ZE SRDCE TRYSKÁ... 343 // Ž 46. BŮH JE NAŠE ÚTOČIŠTĚ, NAŠE SÍLA... 347 // Ž 47. LIDÉ VŠECH NÁRODŮ, TLESKEJTE V DLANĚ... 349 // Ž 48. VELIKÝ JE HOSPODIN, NEJVYŠŠÍ CHVÁLY HODNÝ... 352 // Ž 49. SLYŠTE TO, VŠICHNI LIDÉ... 354 // Ž 50. BŮH SÁM, BŮH HOSPODIN... 356 // Ž 51. SMILUJ SE NADE MNOU, BOŽE, // PRO MILOSRDENSTVÍ SVOJE... 359 // Ž 52. PROČ SE CHLUBÍŠ ZLEM, TY BOHATÝRE?... 363 // Ž 53. BLOUD SI V SRDCI ŘÍKÁ: „BŮH TU NENÍ“...
365 // Ž 54. BOŽE, PRO SVÉ JMÉNO MĚ ZACHRAŇ... 366 // Ž 55. DOPŘEJ, BOŽE, MODLITBĚ MÉ SLUCHU... 368 // Ž 56. SMILUJ SE NADE MNOU, // BOŽE, NEBOŤ PO MNĚ ŠLAPE ČLOVĚK... 371 // Ž 57. SMILUJ SE NADE MNOU, BOŽE, SMILUJ SE NADE MNOU ... 372 // Ž 58. OPRAVDU SVOU NĚMOTOU HLÁSÁTE SPRAVEDLNOST? 374 // Ž 59. VYSVOBOĎ MĚ OD MÝCH NEPŘÁTEL, MŮJ BOŽE... 376 // Ž 60. ZANEVŘELS NA NÁS, BOŽE, PROLOMILS NAŠE ŘADY 378 // 816 // Ž 61. SLYŠ, BOŽE, MÉ BĚDOVÁNÍ... 380 // Ž 62. JEN V BOHU SE ZTIŠÍ DUŠE MÁ... 381 // Ž 63. BOŽE, TYS BŮH MŮJ! HLEDÁM TĚ ZA ÚSVITU... 383 // Ž 64. VYSLYŠ, BOŽE, MOJE LKÁNÍ... 385 // Ž 65. ZTIŠENÍM SE SLUŠÍ TEBE CHVÁLIT... 386 // Ž 66. HLAHOL BOHU, CELÁ ZEMĚ... 388 // Ž 67. KÉŽ JE NÁM BŮH MILOSTIV A DÁ NÁM POŽEHNÁNÍ 390 // Ž 68. POVSTANE BŮH A ROZPRCHNOU SE JEHO NEPŘÁTELÉ 391 // Ž 69. ZACHRAŇ MĚ, MŮJ BOŽE, VODY MI PRONIKLY K DUŠI 396 // Ž 70. BOŽE, VYSVOBOĎ MĚ, HOSPODINE, NA POMOC MI POSPĚŠ . 398 // Ž 71. UTÍKÁM SE K TOBĚ, HOSPODINE... 399 // Ž 72. BOŽE, PŘEDEJ SVÉ SOUDY KRÁLI... 401 // III. Třetí kniha žalmů... 404 // (Žalm 73-89)... 405 // Ž 73. JAK JE BŮH DOBRÝ K IZRAELI... 406 // Ž 74. BOŽE, ZANEVŘEL JSI NA NÁS NATRVALO?... 409 // Ž 75. VZDÁVÁME TI CHVÁLU, BOŽE, VZDÁVÁME TI CHVÁLU ... 411 // Ž 76. V JUDSKÉ ZEMI JE ZNÁM BŮH... 412 // Ž77, ÚPĚNLIVĚ VOLÁM K BOHU... 415 // Ž 78. LIDE MŮJ, NASLOUCHEJ UČENÍ MÉMU... 418 // Ž 79. BOŽE,
VTRHLY PRONÁRODY DO DĚDICTVÍ TVÉHO... 425 // Ž 80. NASLOUCHEJ, PASTÝŘI IZRAELE... 427 // Ž 81. PLESEJTE BOHU, NAŠÍ SÍLE... 431 // Ž 82. V SHROMÁŽDĚNÍ BOHŮ POSTAVIL SE BŮH... 433 // Ž 83. BOŽE, NEBUĎ ZTICHA... 435 // Ž 84. JAK JE TVŮJ PŘÍBYTEK MILÝ, HOSPODINE ZÁSTUPŮ 437 // Ž 85. HOSPODINE, PROJEVOVAL JSI SVÉ ZEMI PŘÍZEŇ... 440 // Ž 86. HOSPODINE, NAKLOŇ UCHO, ODPOVĚZ MI... 441 // Ž 87. NA POSVÁTNÝCH HORÁCH ZALOŽIL SVŮJ CHRÁM... 443 // Ž 88. HOSPODINE BOŽE, MÁ SPÁSO... 446 // Ž 89. O HOSPODINOVĚ MILOSRDENSTVÍ CHCI ZPÍVAT VĚČNĚ... 447 // IV. Čtvrtá kniha žalmů... 452 // (Žalm 90-106)... 453 // Ž 90. PANOVNÍKU, U TEBE JSME MĚLI DOMOV... 454 // Ž91. KDO V ÚKRYTU NEJVYŠŠÍHO BYDLÍ... 456 // Ž 92. JAK DOBRÉ JE VZDÁVAT HOSPODINU CHVÁLU... 459 // Ž 93. HOSPODIN KRALUJE! ODĚL SE DŮSTOJNOSTÍ... 460 // Ž 94. BOŽE MSTITELI, HOSPODINE... 462 // Ž 95. POJĎTE, ZAPLESEJME HOSPODINU... 464 // Ž 96. ZPÍVEJTE HOSPODINU PÍSEŇ NOVOU... 465 // Ž 97. HOSPODIN KRALUJE! ZAJÁSEJ, ZEMĚ... 467 // Ž 98. ZPÍVEJTE HOSPODINU PÍSEŇ NOVOU... 469 // Ž 99. HOSPODIN KRALUJE! NÁRODY TRNOU... 470 // Ž 100. HLAHOL HOSPODINU, CELÁ ZEMĚ... 472 // 817 // Ž 101. O MILOSRDENSTVÍ A SOUDU CHCI ZPÍVAT... 473 // Ž 102, HOSPODINE, VYSLYŠ MOU MODLITBU... 475 // Ž 103. DOBROŘEČ, MÁ DUŠE, HOSPODINU... 47S // Ž 104. DOBROŘEČ, MÁ DUŠE, HOSPODINU... 480 // Ž 105. CHVÁLU VZDEJTE HOSPODINU A VZÝVEJTE JEHO JMÉNO. 483 Ž 106.
CHVÁLU VZDEJTE HOSPODINU, PROTOŽE JE DOBRÝ 487 // V. Pátá kniha žalmů... 491 // (Žalm 107-150)... 492 // Ž 107. CHVÁLU VZDEJTE HOSPODINU, PROTOŽE JE DOBRÝ 493 // Ž 108. MÉ SRDCE JE PŘIPRAVENO, BOŽE... 495 // Ž 109. BOŽE, MÁ CHVÁLO, NESTAV SE HLUCHÝM... 497 // Ž 110. VÝROK HOSPODINŮV MÉMU PÁNU... 499 // Ž 111. CHVÁLU VZDÁVÁM HOSPODINU CELÝM SRDCEM... 502 // Ž 112. BLAZE MUŽI, JENŽ SE BOJÍ HOSPODINA... 504 // Ž 113. CHVALTE, HOSPODINOVI SLUŽEBNÍCI... 506 // Ž 114. KDYŽ VYŠEL IZRAEL Z EGYPTA... 507 // Ž 115. NE NÁS, HOSPODINE, NE NÁS ... 509 // Ž 116. HOSPODINA MILUJI; ON SLYŠÍ... 511 // Ž 117. CHVALTE HOSPODINA, VŠECHNY NÁRODY... 513 // Ž 118. CHVÁLU VZDEJTE HOSPODINU, PROTOŽE JE DOBRÝ 514 // Ž 119. BLAZE TĚM, KDO VEDOU BEZÚHONNÝ ŽIVOT... 517 // Ž 120. K HOSPODINU V SOUŽENÍ JSEM VOLAL... 522 // Ž 121. POZVEDÁM SVÉ OČI K HORÁM... 525 // Ž 122. ZARADOVAL JSEM SE, KDYŽ MI ŘEKU... 527 // Ž 123. POZVEDÁM SVÉ OČI K TOBĚ... 529 // Ž 124. KDYBY SÁM HOSPODIN NEBYL PŘI NÁS... 530 // Ž 125. KDO DOUFAJÍ V HOSPODINA, JSOU JAK HORA SIJÓN 532 // Ž 126. KDYŽ HOSPODIN ÚDĚL SIJÓNU ZMĚNIL... 534 // Ž 127. NESTAVÍ-LI DŮM HOSPODIN... 536 // Ž 128. BLAZE KAŽDÉMU, KDO SE BOJÍ HOSPODINA... 538 // Ž 129. JAK ČASTO MĚ UŽ OD MLÁDÍ SUŽOVALI... 540 // Ž 130. Z HLUBIN BEZEDNÝCH TĚ VOLÁM, HOSPODINE... 542 // Ž 131. NEMÁM, HOSPODINE, DOMÝŠLIVÉ SRDCE... 544 // Ž 132. HOSPODINE, ROZPOMEŇ SE NA DAVIDA...
545 // Ž 133. JAKÉ DOBRO, JAKÉ BLAHO... 550 // Ž 134. DOBROŘEČTE HOSPODINU, // VŠICHNI HOSPODINOVI SLUŽEBNÍCI... 551 // Ž 135. CHVALTE HOSPODINOVO JMÉNO... 552 // Ž 136. CHVÁLU VZDEJTE HOSPODINU, PROTOŽE JE DOBRÝ 554 // Ž 137. U ŘEK BABYLÓNSKÝCH, TAM JSME SEDÁVALI S PLÁČEM . 556 // Ž 138. CELÝM SVÝM SRDCEM TI VZDÁVÁM CHVÁLU... 559 // Ž 139. HOSPODINE, ZKOUMÁŠ MĚ A ZNÁŠ MĚ... 561 // Ž 140. VYSVOBOĎ MĚ, HOSPODINE, OD ČLOVĚKA ZLÉHO 563 // Ž 141. HOSPODINE, K TOBĚ VOLÁM, POSPĚŠ KE MNĚ... 564 // Ž 142. VOLÁM K HOSPODINU, ÚPÍM... 566 // Ž 143. HOSPODINE, SLYŠ MOU MODLITBU... 567 // Ž 144. POŽEHNÁN BUĎ HOSPODIN, MÁ SKÁLA... 569 // 818 // Ž 145. CHCI TĚ VYVYŠOVAT, BOŽE MŮJ A KRÁLI... 571 // Ž 146. CHVAL, DUŠE MÁ, HOSPODINA... 574 // Ž 147. JE TAK DOBRÉ BOHU NAŠEMU PĚT ŽALMY... 576 // Ž 148. CHVALTE HOSPODINA Z NEBES, // CHVALTE HO VE VÝŠINÁCH... 578 // Ž 149. ZPÍVEJTE HOSPODINU PÍSEŇ NOVOU... 580 // Ž 150. CHVALTE BOHA V JEHO SVATYNI... 582 // PŘÍSLOVÍ... 585 // Přísloví Šalomounova (První sbírka)... 586 // Vstupní slovo (1,1-7)...587 // Výstraha před svévolníky (1,8-19)...590 // Chvála moudrosti (1,20-4,27)... 592 // VOLÁNÍ MOUDROSTI... 592 // PATERÝ UŽITEK MOUDROSTI... 594 // MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ... 595 // CENA MOUDROSTI... 597 // RADY A NAPOMENUTÍ... 598 // NABYTÍ MOUDROSTI... 600 // Varování a výstrahy (5,1-7,27)... 603 // PŘED CIZÍ ŽENOU... 603 // PŘED RUČENÍM, LENOSTÍ
A NIČEMNOSTÍ... 605 // PŘED CIZOLOŽSTVÍM... 607 // JEŠTĚ O CIZÍ ŽENĚ... 609 // Hlas moudrosti (8,1-9,18)...612 // MOUDROST VOLÁ VŠECHNY K SOBĚ... 612 // MOUDROST BYLA PŘI STVOŘENÍ... 613 // MOUDROST A HLOUPOST... 616 // Přísloví Šalomounova (Druhá sbírka)... 619 // První část (10,1-15,33)... 620 // 10.1-3 2... 620 // 11.1-3 1... 624 // 12.1-2 8... 626 // 13.1-25 ... 630 // 14.1-3 5... 633 // 15.1-3 3... 638 // 819 // Druhá část (16,1-22,16)... 643 // 16.1-33 ... 643 // 17.1-2 8... 647 // 18.1-24 ... 650 // 19.1-2 9... 653 // 20.1-3 0... 656 // 21.1-3 1... 659 // 22.1-1 6... 662 // Slova moudrých... 665 // První část (22,17-24,22)... 666 // NEODMÍTEJ POMOC POTŘEBNÝM... 666 // ZVAŽ, S KÝM MÁŠ CO ČINIT... 668 // PŘIJÍMEJ OTCOVSKÉ NAUČENÍ... 669 // NEVYSEDÁVEJ U VÍNA... 670 // RADY PRO ŽIVOT... 671 // Druhá část (24,23-34)... 673 // Přísloví Šalomounova // (Třetí sbírka, pořízená muži Chizkijášovými)... 674 // První část (25,1-27,27)... 675 // 25.1-28 )... 675 // 26.1-2 8... 677 // 27.1-2 7... 680 // Druhá část (28,1-29,27)... 683 // 28.1-2 8... 683 // 29.1-2 7... 686 // Menší sbírky... 689 // Slova Agürova (30,1-14)... 690 // Číselná přísloví (30,15-33)... 692 // Slova Lemúelova (31,1-9)...695 // Chvála ženy statečné (31,10-31)...696 // 820 // KAZATEL // 699 // Prolog (1,1-11)...700 // NADPIS KNIHY... 700 // NÁMĚT KNIHY... 701 // VĚČNÝ KOLOBĚH... 701 // Kazatelovo sebezpytování (1,12-2,26)...
704 // HLEDÁNÍ MOUDROSTI... 704 // HLEDÁNÍ BLAŽENOSTI... 705 // TÝŽ ÚDĚL VŠECH... 707 // NEHODNÝ DĚDIC... 708 // BOŽÍ DARY... 709 // Časnost a věčnost (3,1-6,12)...711 // VŠECHNO MÁ SVŮJ ČAS... 711 // DÍLO LIDSKÉ A DÍLO BOŽÍ... 713 // ČLOVĚK A ZVÍŘE... 714 // ÚDĚL UTISKOVANÝCH... 715 // PRÁCE... 716 // SAMOTA... 717 // VLÁDA A MOUDROST... 717 // VE SVATYNI... 718 // ZNEUŽITÍ MOCI... 719 // BÍDA BOHATÝCH... 720 // LOPOTA BEZ UŽITKU... 720 // RADOST Z DARŮ... 721 // ODEPŘENÍ DOBRÝCH DARŮ... 722 // SKRYTOST ZÍTŘKA... 723 // Zamyšlení nad životem (7,1-12,7)...724 // CO JE LEPŠÍ?... 724 // NIČEHO PŘÍLIŠ... 726 // NEÚPLNOST POZNÁNÍ... 727 // PANSTVÍ ČLOVĚKA... 729 // CESTY LIDSKÉ A BOŽÍ... 731 // STEJNÝ ÚDĚL VŠECH... 733 // CHVÁLA MOUDROSTI... 734 // ŽIVOTNÍ ZKUŠENOSTI... 736 // KLETBA POŠETILOSTI... 738 // NEPOLEVUJ VE SVÉM DÍLE... 739 // PAMATUJ NA STVOŘITELE... 742 // Epilog (12,8-14)...746 // 821 // PÍSEŇ... 749 // Název knihy (1,1)...750 // Zrod lásky (1,2-17)...751 // TOUHA... 751 // ÚSKALÍ... 752 // NEJISTOTA... 753 // ÚŽAS... 754 // VONIČKA MYRHY... 755 // SETKÁNÍ... 757 // Zrání lásky (2,1-17)...760 // LÁSKA JE MOC... 760 // LÁSKA JE JARO... 763 // LÁSKA JE PÍSEŇ... 764 // Hledání lásky (3,1-11)...768 // ODVAHA LÁSKY... 768 // PRŮVOD LÁSKY... 769 // TRŮN LÁSKY... 772 // Společenství lásky (4,1-5,16)...775 // KRÁSA MILÉ... 775 // PŮVABY NEVĚSTY... 778 // VŮNĚ LÁSKY...
780 // OPOJENÍ LÁSKOU... 782 // KRÁSA MILÉHO... 785 // Tajemství lásky (6,1-7,14)...789 // ZAHRADA LÁSKY... 789 // HROZIVÁ TVÁŘ LÁSKY... 789 // JEDINEČNOST LÁSKY... 791 // VZNEŠENOST LÁSKY... 794 // ÚTOČNOSŤ LÁSKY... 798 // SOULAD LÁSKY... 799 // Láska silnější než smrt (8,1-14)... 801 // ODDANOST... 801 // PEČEŤ LÁSKY... 802 // NEPRODEJNOST LÁSKY... 805 // Obrazové přílohy... // 822

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC